สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดุสิตา  ไชยธรรม
 
1. นางขวัญตา  นามสีฐาน
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ยุทธชาวิทย์
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชุติกานต์  แสงทอง
2. นางสาวณัฐนันท์  สำราญวงษ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  มิคาระเศษฐ์
 
1. นางกาญจนา  กันติวงศ์
2. นางสุดาพร  พาระพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.75 เงิน 22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพชรพล  เหลืองรัตนา
2. เด็กชายไพศาล  แสงสุริยากาศ
 
1. นางชนกนาถ  อาจยะศรี
2. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.33 เงิน 13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายก้าวกาล  คันธธาศิริ
2. นายศาสตร์  รัตนพร
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางนิสานันท์  ชามะรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปฏิภาณ  พลดงนอก
 
1. นางรัมภา  พิมพุฒ
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปทุมวัน
2. เด็กชายรุ่งเกียรติ  แงงลำพูน
3. เด็กหญิงสุภัสร  โพธิรุกข์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ภูมิบ้านค้อ
2. นายพิชา  ชัยจันดี
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 31 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  บุตริน
2. เด็กหญิงนิตยา  ทาชาติ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หินวิเศษ
 
1. นางนงนุช  อมรรัตนกุล
2. นางสาวรักก้าว  พลเสนา
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.43 เงิน 15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายปัญญา  พาโนมัย
2. นายพีรพร  สุขขา
 
1. นางลักขณา  บัวช่วย
2. นางสมคิด  จิตระบอบ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.6 เงิน 53 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กหญิงชนันพร  ทับลือชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำภูมิหา
3. นายปฏิภาน  สมบูรณ์ผล
4. นายปรเมธ  หงษ์น้อย
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เหล่าชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เติมผล
7. เด็กหญิงพิมไพพรรณ  ทองดี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  เทศประสิทธิ์
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตันตระกูล
10. เด็กหญิงศิรินญา  ถาปาบุตร
11. เด็กชายสหรัฐ  เสนารัฐ
12. เด็กหญิงสุจิมาพร  จิกชาตี
13. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยสิทธิ์
14. เด็กหญิงอรรถพิมล  โสโท
15. เด็กหญิงอริสรา  แพงสร้อย
16. เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วล้วน
17. เด็กหญิงอารีดา  คำไกษร
18. เด็กหญิงเกษรารัฐ  อัตจักร
19. นายเจษฎา  มูลวงศรี
20. เด็กหญิงไพริน  จำปาทอง
 
1. นางสาวบรรจบพร  จอมเกาะ
2. นายประสิทธ์  โชคช่วยพัฒนากิจ
3. นางสาวพรทิยา  เรืองจ้อย
4. นายพัฒนพงศ์  ธรรมกุล
5. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. เด็กชายกิตติคุณ  ซาซุม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณสุข
3. เด็กชายณรงค์สิทธิ  พรรณศรี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เข็มลา
5. เด็กหญิงดวงนภา  สำนักบ้านโคก
6. เด็กชายทวีกร  บงแก้ว
7. เด็กชายธนทัศน์  วันปลั่ง
8. เด็กหญิงนริสรา  วงษ์กิ่ง
9. เด็กชายนวมินทร์  ปิ่นทอง
10. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีบุญ
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วประภา
12. เด็กหญิงมาติกา  สอนพร
13. เด็กหญิงรุจิรา  ราชิวงศ์
14. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  พลเยี่ยม
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุณเสน
 
1. นางทองทิพย์  ทองแขก
2. นายมงคุณ  หวายเครือ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.2 เงิน 49 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธนภูมิ  สาตร์เพ็ชร
2. เด็กชายปริญญา  พลรักษา
3. เด็กชายสุวิชา  ทองภูบาล
 
1. นางกัญชลีกร  จันทรมงคล
2. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 35 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวสุวนันท์  หาปัญนะ
2. นายอัมรินทร์  สำราญ
 
1. นายสมพงษ์  วรรณกิจชัย
2. นางสุรัญชนา   สระบัว
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77.3 เงิน 40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกฤษฎา   ชาบุตรชิน
 
1. นายทินกร   สดสุชาติ
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนพรรษวรรณ  แน่นอุดร
2. นางสาววนัชพร  ไชยปาน
3. นายวิโรจน์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
2. นายเกียรติศักดิ์  มนูญศักดิ์
 
17 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจิรโชติ  ทองอนงค์
2. นางสาวชมพูนุท  จันทรานี
3. นายชยกร  บันหาร
4. นางสาวดุจฤดี  บำเพ็ญผล
5. นางสาวทัศนีย์  นุตะลัย
6. นางสาวธนัญญา  ศรีสุธรรม
7. นายปิยบุตร  บำเพ็ญผล
8. นางสาวพรนภัส  สตานิคม
9. นางสาวพลอยรุ้ง  ทองหาร
10. นางสาววิชชุดา  วงศ์ประชุม
11. นางสาวศิริธิดา  นิลมานะ
12. เด็กชายศุภวิทย์  โตปาน
13. นายอภิรักษ์  รอบคอบ
14. นางสาวอิศราวดี  ศิริจรูญวงศ์
15. นางสาวเพชรรัตน์  พรมลี
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
2. นายนฤพล  เมนไธสง
 
18 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกนกพร  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  ปู่คาน
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เดช
4. เด็กหญิงสิริกุล  ไลไธสง
5. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี
6. นางสาวสุธิดา  อัมมะพะ
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 79 เงิน 48 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกิตติยอห์น  สัมฤทธิ์เดชะ
2. นายจิรยุส  แสงยศ
3. นายภัทรธนบูรณ์  บุญธนทรัพย์กุล
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนันธวัช  มนตรีวงษ์
2. เด็กชายไพรัตน์  นพดี
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชฎาพร  เพียราษฎร์
2. เด็กหญิงอันดามัน  พงษ์เทพิน
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายรณกร  ดวงจันทร์โชติ
2. นายศิริศักดิ์  กางมัน
 
1. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกุลสุดา  นามอามาตย์
2. นางสาวนงนภัส  โพธิ์แก้ว
3. นายนพกมล  กาญจนางกูร
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
24 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.25 เงิน 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธดากรณ์  นาระคล
 
1. นายวิรัช  พิมพา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกัมปนาท    หอมสมบัติ
2. นายปิยะราม  ภูมิสง่า
3. นางสาวรินประภา    พรมนอก
4. นางสาวสุภาวดี    โยธานัน
5. นายสุรวิชญ์  ครุฑทิพย์
 
1. นางนิศากร   มูลเพีย
2. นางสมพิศ    แก้วบุดดา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวกนกกร  คงระกำ
 
1. นายวีระชัย  จันภักดี
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 1. เด็กหญิงขณิตศรี  ศรีนารัตน์
 
1. นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์บำรุง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณทอง
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายตะวัน  ไสวดี
2. เด็กหญิงรัตนา  มาซา
3. เด็กชายอินทัช  สร้อยอั้ว
 
1. นางลำไพ  ดีรักษา
2. นางวราภรณ์  นุแปงถา
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.98 เงิน 22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายศักดา  แพนดอน
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  อันทะรัง
 
1. นางนงเยาว์  วรรณทอง
2. นางวราภรณ์  นุแปงถา
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.67 เงิน 11 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  ตั้งใจ
2. เด็กชายพิชิตชัย  บุญญา
3. เด็กชายภูวดล  ชัยเกตุ
 
1. นางสาวนันทภัค  พรชัย
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน    บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
3. นางสาวเหมือนฝัน    โม้ตา
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
2. นางนิศากร   มูลเพีย
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.667 เงิน 21 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายทานการ  บุญมานาง
2. เด็กชายนครินทร์  นายกชน
 
1. นางกาญจนา  ค้าใบ