สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 57 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปราณีธรรม
 
1. นางวรรณวรางค์  โอฬาริกพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชนิกา  อัยวรรณ
 
1. นายประเทศ  วิเศษสา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.86 เข้าร่วม 26 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายวุฒิไกร  นาคประเวศน์
2. เด็กชายเจษฏา  แต้วัฒนา
 
1. นางพัชราภรณ์  เจริญสุข
2. นางรัชนีย์  ทองน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นายกนกศักดิ์  เขียวแดง
2. นายนิธิวัฒน์  ธรรมทา
3. นายสหรัฐ  พรมหนองอ้อ
 
1. นายนิพนธ์  สาชัย
2. นายอภิชาติ  บุญล้อม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 43 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายสรรัฐ  สมวงษา
2. นางสาวโสรยา  คำสีทา
 
1. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม
2. นายปริญญา  สระบัว
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงนารินทร์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสิรัชชา  เปรมสายสีดา
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  บุตรสีชา
 
1. นางบุสดี  เทวโรจน์
2. นายสมบัติ  คำผาย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 51 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายวิชญา  เอื้อวิชญาแพทย์
2. เด็กชายศรัญย์  อัครพันธุ์พงศ์
 
1. นางสาวจิรายุ  ศักดาจารุวงศ์
2. นางเสาวลักษณ์  เจ่าสกุล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 40 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายจิรกิตต์  ภูคำแสน
2. เด็กชายภควัต  สิทธิไกรพงษ์
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นางเพลินจิต  หิรัญคำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชิณวัตร  มธุรส
2. นายธนกร  โคตรมี
 
1. นายพัฒนพงศ์  ศรีวะรมย์
2. นางลักษเดือน  สนทอง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรพัฒน์  จันทร์เดช
2. นายมหัณณพ  สรรพโส
 
1. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษณะ  บุญสอาด
2. นายนพกมล  กาญจนางกูร
3. นายนันทพงศ์  หาสีโน
4. นายประวิทย์  หาดขุนทด
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
12 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวเมธิศา  บุญสาร
 
1. นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงลักษิกา  ศิริพรอดุลศิลป์
 
1. นางสาวรัชชฎา  แก้ววิไล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายศาศวัต  ชินภักดี
 
1. นายดิเรก  นิรันดร์กูล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1. นายฮาร์ริสัน  ฮิงะ
 
1. นายยุพเทพ  บุณยฤทธิ์รักษา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 59.41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สาโยธา
2. เด็กชายสวิตต์  แทนหา
 
1. นางจรี  วรชิน
2. นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายหริรักษ์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวไชยมหา
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทะคม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ประหุปะเม
 
1. นางนงรัก  วิศิลา
2. นางปิยมาศ  วิชาเงิน
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
2. นายศรราม  สาลี
 
1. นายสินธุวา  โสภะสุนทร
2. นางสาวสุภาพร  จากชัยภูมิ