สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวเกล็ดทราย  ภูผาคุณ
 
1. นางมาลี  ผ่องศิริ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธีรธร  รังสีปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองล้น
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวอรัญญา  พรมจักร
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.6 ทอง 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายมงคล  ประทุมพล
 
1. นางสาวจริยาพร  สงิมทอง
 
5 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงภรสุชานุช  ธาตุดี
2. เด็กหญิงมัญชุพร  สิงห์อุดม
 
1. นางจรรย์สมร  เกษสิมมา
2. นางเสงี่ยม  บึงไสย์
 
6 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวแววตา  ศิริบาล
 
1. นางประภัสสร  โพธิจักร
2. นางพูลสุข  พรหมโว
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายภาณุรัตน์  จุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายชัยธวัช  ปีตธวัชชัย
2. นายณัชชนก  คำพิทักษ์
3. นายลาภวัต  งามวงศ์วาน
 
1. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
2. นางสาวสุภลักษณ์  ซาแสงบง
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจุฑามาศ  อรรคฮาต
2. นายปรัชญา  โสดาพรม
3. นางสาวอรุณวรรณ  ภารสงัด
 
1. นางกรรณิการ์  ดำเนตร
2. นายฉลอง  รักษาภักดี
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปรมินทร์  วีระปรียากร
2. เด็กชายเตชสิทธ์  ศิรสิทธิ์พงศ์พล
3. เด็กชายเอกวรรธน์  วรารัศมี
 
1. นายพงศธร  ทิพรักษ์
2. นางสาวพชรภรณ์  เสนาสิงห์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชุดาภรณ์  ภูผิว
2. นางสาวปฏิภาณ์วีร์  อุตรนคร
3. นางสาวเวณิกา  บุญอาษา
 
1. นางชื่นจิตร  กล้าแข็ง
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐรัชน์  ศิริภัคกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  จันทมาตย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรักษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
2. นางธนิดา  ท้าวนาง
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนากร  อินอาจ
2. นางสาวรติมา  บริบูรณ์วัฒน์
3. นางสาวเนรัญณัฏฐ์  ราชสีทา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
2. นางธนิดา  ท้าวนาง
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธนิยะ  บุญบุตร
2. นายภัทร์  นิกร
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายฐนะวัฒน์  น้อยหา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลาภเลิศ
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
2. นางพนมพร  นามกุล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณศรีรักษา
3. เด็กชายยศธร  เค้าหงษ์
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กองจันทร์
5. เด็กหญิงสิริญากร  สิมผิว
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 17 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติรัตน์  สุระ
2. นายธนาวุฒิ  ทองบ้านทุ่ม
3. นายรัฐพงษ์  โคตะนนท์
4. นายสัจจะ  ชาสุวรรณ
5. นางสาวสุวรรณี  อุ้ย
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางสาวบรรจง  มุกดา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.42 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงธีริศรา  หอมชื่นใจ
3. เด็กหญิงนฤมล  รวมไทย
4. เด็กหญิงสุกัลยา  ทุ้ยแป
5. เด็กหญิงโชษิตา  พรมพิลา
 
1. นางนิธิดา  เบ้าศรี
2. นางอัมพร  จริยพันธุ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวขวัญจิตร  เสนาวงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์รัตน์
3. นางสาววรัชยา  วรวิเศษ
4. นางสาวสุภาพร  สุวรรณเขต
5. นางสาวอรรินทร์  หลักกลาง
 
1. นายปรีดา  มุขพรหม
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.5 ทอง 14 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายการัณยภาส  แสงดาว
2. นายพีรพงษ์  สอนศีลพงษ์
3. นายภานุพงษ์  สอนโกษา
4. นายวสัณฎ์  ภู่ทองอ่อน
5. นายศรัทรา  คนล่ำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  อุปลา
2. นายสุพล  พรหมกูล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจิรนันท์  เหล้ามา
2. นางสาวชฎาพร  วังคะฮาต
3. นายชาคริต  มูลสมบัติ
4. นางสาวฌาลวดี  โภคทรัพย์
5. นายทศพล  กลับผดุง
6. นายธนพล  มหามาตร
7. นางสาวธัญลักษณ์  พรมเสน
8. นายนันทวุฒิ  พรรคพิง
9. นางสาวนิศา  เทศทัน
10. นายปฏิภาณ  นามแสง
11. นางสาวประภัสสร  วันเนาว์
12. นางสาวมัญริกา  เวียงแก้ว
13. นางสาวมิ่งสมร  บุญมา
14. นายฤทธิชัย  อันภักดี
15. นางสาววณิชชา  พะเลี่ยง
16. นายวีระยุทธ  วงษ์ชมพู
17. นายศักรินทร์  สีหาลุน
18. นายสุพัฒนากร  บุปผา
19. นายอภิสิทธิ์  พรมจันทร์
20. นายอัฐพล  ธุระยศ
 
1. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
2. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
3. นางสาวสุวพี  พรหมมีเนตร
4. นางเครือวัลย์  คงรักช้าง
5. นางเยาวภา  ไชยเชษฐ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง 19 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญแก้ว
 
1. นางอุบล  เจริญศิริ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 32 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. นางสาวจุฬารัตน์  เนื่องชมภู
 
1. นางพวงรัตน์  ศิริรัมย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาคภูมิ  เจริญวิภาส
2. นางสาวสุภัทรา  หมื่นน้อย
 
1. นางชุติมา  บรรเทาทุกข์
2. นางนันทยา  พรหมกูล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวรุจิรา  แหวนนิล
2. นายวุฒิภัทร  ผิวสว่าง
 
1. นางพิณภาคย์  บุตรจันทร์
2. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.83 ทอง 18 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรองพร  กาญจนเรขา
2. นางสาวกฤษณา  เรืองยศ
3. นางสาวจุฑาภรณ์  มีโนนทอง
4. นางสาวพรธิดา  สิรินาวากุล
5. นางสาววิรัชนี  ขุ่ยรานหญ้า
6. นางสาวสายฝน  สีนอเพีย
7. นางสาวอภิศรา  ภู่ระหงษ์
8. นางสาวอัจฉรา  วรพันธุ์
9. นางสาวเพ็ญณี  สีพิมพ์สอ
10. นางสาวเสาวรส  โพธิ์เศษ
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางรัชนีย์  เชิดสูงเนิน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.2 ทอง 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกนกไทย  น้อยเวียง
2. นางสาวกมลธิดา  มะลิต้น
3. นางสาวกิติมา  พลศักดิ์
 
1. นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์
2. นายประสาท  โนพันธุ์
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกกร  ฉิมทิน
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
29 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 91 ทอง 8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
 
1. นางพรสวรรค์  พันธุ์สุระ
 
30 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายคุณากร  นามรุ้ง
2. เด็กชายสิทธิชัย  อุณารัตน์
3. เด็กชายเจตรินทร์   จุตตะ
 
1. นายทินกร   สดสุชาติ
 
31 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายณัฐพล  จันเขียว
 
1. นายทูน  เอี่ยมเมี้ยน
 
32 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกรกต  สมมี
2. นางสาวกาญจนาพร    วิชาสี
3. นายจตุพิธพร   เผื่อนดา
4. นายจักรี    จงจินากูล
5. นางสาวจิดาภา    สุจริต
6. นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์
7. นายจิติวุฒิ   บุตรตั้ว
8. นางสาวจินดารัตน์    ประนนท์
9. นางสาวฉัตรแก้ว    ชัยวิศิษฎ์
10. นายชานนท์    จงจินากูล
11. นางสาวฐิตวันต์   สวนอ่อน
12. นายณัฐพร   เรืองบุญ
13. นางสาวทินมณี   ปั้นรูป
14. เด็กชายธนวัฒน์    หาญพล
15. นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย
16. นางสาวปริมณ  หลายวิวัฒน์
17. นายพงศกร   รัตนจันทร์
18. นางสาวภัทราพร    ฤทธิศร
19. นายภูวเดช    วงษ์บุญชา
20. นางสาวมนัสนันท์   จันทร์เรือง
21. นางสาวยลดา    เก็จโกวิท
22. นายรณกรณ์    จีระเศรษฐากุล
23. นางสาวรัตนาพร  ต่อพันธุ์
24. เด็กหญิงวันทนา   อยู่สุข
25. นางสาววิภาพร   อุ่นศรี
26. นางสาววิมลสิริ  โนนโม้
27. นางสาววิลาวัลย์   กองเมิ้ง
28. นายวีระวุฒิ   รอดมาลัย
29. นายศาสตรา    ตังควนิช
30. นางสาวศุภลักษณ์    คำสวนมอญ
31. นายสิงห์ชัย   แก่นตระกูล
32. นางสาวสิรินพร   มีพร้อม
33. นางสาวสุดารัตน์    สีไตรพัด
34. นางสาวสุทธิดา    ศรีบุญเรือง
35. นางสาวสุภาวดี  มีนะรา
36. นายสุริยะ    โยธาคง
37. นายสุริยุทธ    จักรเสน
38. นายอภิสิทธิ์    วงศ์ทองมี
39. เด็กหญิงเนติยา   คำภักดี
40. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทองใส
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นายมนัสชัย  ทองสา
4. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 48 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. นายณัฐวุฒิ  ทับแผลง
 
1. นางวรลักษณ์  ฟองจามร
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 22 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวปัญณ์ศศิธร  วงศ์ไชย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  สุทธมาตย์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภูจักร  ผ่านสำแดง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
38 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  สุวรรณวงศ์
 
1. นายมัชรพงศ์  โชติพัชรอนันต์
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง 16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร  เผ่าวงศา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปิติ  ศิริคำ
 
1. นายธนกฤต  แสนเมือง
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงษ์ศิริ  ชัยโคตร
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.34 ทอง 23 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธรรมนูญ  ยอดศิริ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัญณ์ศศิธร  วงศ์ไชย
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐกานต์  อนันตศิริจินดา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงตั้งติยา  ผดุงชาติ
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปนัดดา  ดวงน้อย
 
1. นางวาณี  หลวงแก้ว
 
49 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นายกฤษณะ  ชาสุด
2. นายกันตพงศ์  หมีนิ่ม
3. นางสาวจันทร์จิรา  ละน้อย
4. นางสาวชมพูนุช  โล่ลา
5. นายชยากร  สิงห์โต
6. นางสาวญาณิศา  สีลากลม
7. นายณรงค์ศักดิ์  ผันสว่าง
8. นางสาวณัฐริกา  กงจันทร์
9. นายณัฐวุฒิ  มะกา
10. นายธนบดี  นามศิริ
11. นางสาวธนัตดา  ตะโนนทอง
12. นางสาวธนาภา  สิงบุญมา
13. นายธีระศักดิ์  วีระพันธ์
14. นายธีรโชติ   สินธุบัว
15. นางสาวนพรัตน์  เรียนสร้อย
16. นายบุญชะนะ  วังหอม
17. นางสาวผกาวัลย์  เทียนอบ
18. นายพันธมิตร  ศรีมาตย์
19. นายพิทวัส  ดีหมอก
20. นางสาววนิดา  ศรีวิมล
21. นางสาววรรณนิภา  เมืองซอง
22. นายวรากร  ทองไชย์
23. นางสาววิภาดา  สาทา
24. นายวีระชาติ  เพียช่อ
25. นางสาวศิริญาพร  ใจกว้าง
26. นางสาวศุภรัตน์  อารีเอื้อ
27. นางสาวสกาวเดือน  สิ้มสวัสดิ์ดารา
28. นางสาวสุทธิดา  หวังดี
29. นางสาวสุธิมา  จันทร์หานาม
30. นางสาวสุพรรษา  พรมดวงศรี
31. นายอดิศร  บุญพา
32. นายอนัตพล  ทองชำนาญ
33. นายอนุวัช  จตุเทน
34. นายอังกูล  ภาสะฐิติ
35. นายอัษฎาวุฒิ  กล้าหาญ
36. นายอาทิตย์  สิงหเสนี
37. นางสาวอินทุอร  วงษาเวียง
38. นายเกียรติศักดิ์  มณีโสตร
39. นางสาวเพ็ญประภา  หาญสุริย์
40. นางสาวเพ็ญภัสสร  จำปาแดง
 
1. นางสาวกนกอร  ปานกลาง
2. นายคำพันธ์  วรหาญ
3. นายทศพร  รัตนานนท์
4. นายทองเพชร  รัตนธรรม
5. นายพีระเพชร  ศรีมงคล
6. นางรมย์วสุ  สินสวัสดิ์
7. นางสุนันทา  สมบูรณ์
8. นางอิสยาภรณ์  เรืองดิลกศักดิ์
 
50 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 45 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจักรกฤษณ์  บุญยิ่ง
2. นายทรงพล  ทับศรีรัตน์
3. นางสาวธนัฏชา  วารี
4. นางสาวธัญญ์ฐิตา  แสนสีมนต์
5. นางสาวธิพาภรณ์  กรงทอง
6. นายธีระพงษ์  เคนอินทร์
7. นางสาวมินตรา  อันฤทธิ์
8. นางสาวรัชนีกร  พันธ์ทอง
9. นายเทพสุริยา  งามสมบัติ
10. นายไกรวิชญ์  พลจอหอ
 
1. นางผ่องพรรณ  ปทุมชาติ
 
51 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.5 ทอง 27 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง
2. นางสาวกุสุมา  หลานวงษ์
3. นางสาวฐิติพร  เนื่องภักดิ์
4. นางสาวนุชนาฎ  ติ๊บคา
5. นางสาววิชยา  ธุระนนท์
6. นางสาวสายธาร  บุญสร้าง
7. นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์
8. นางสาวอรวิญญา  พวงทวี
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
 
52 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 21 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ศรีจิตราช
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    สังมะณี
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    สัพพวิญญู
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   นันท์อ่อน
5. เด็กหญิงพรวิไล   ด่างตาดทอง
6. เด็กหญิงลลนา   ขำกล่อม
7. เด็กหญิงสุพัตรา    ฐานะบำรุง
8. เด็กหญิงอินทิรา  นาใต้
 
1. นายนรินทร์   สมบูรณ์
2. นายมยุรี   ชาติอุดมพันธ์
 
53 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 35 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงญานิกา  นันท์ดี
2. นางสาวนุภามาศ    ทิทา
3. นางสาวพัชราภรณ์    วันทอง
4. นางสาวรุ้งตะวัน   สุราวรรณ์
5. นางสาวสายฝน   ทึงด้วง
6. นางสาวอภิญญา    พาป้อ
7. นางสาวเกศราภรณ์   บุดดาน้อย
 
1. นายนรินทร์   สมบูรณ์
2. นางมยุรี   ชาติอุดมพันธ์
 
54 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 25 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์ชาติ
2. เด็กชายธนวัฒน์  กลั่นสุภา
3. เด็กหญิงธาริณี  บันเทา
4. เด็กชายธีระ  อุตรจชา
5. เด็กหญิงปิยะดา  อุปสรรค
6. เด็กหญิงพรชิตา  ผอดแคล้ว
7. เด็กหญิงลักษณา  วงศ์เชียงยืน
8. เด็กชายวิทวัส  มบขุนทด
9. เด็กหญิงสุกัลยา  ธารชัย
10. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  สมศรี
11. เด็กหญิงเจตนรินทร์  ขวัญปาก
12. เด็กหญิงเมศินี  บุญช่วย
 
1. นายวีระชัย  ผาสุข
 
55 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. นางสาวกฤษติญาภรณ์  ยาสิงห์ทอง
2. นางสาวณัฐธิดา  ดาทอง
3. นางสาวนัฐตพร  เงินลอย
4. นางสาวนิรชา  มีคำทอง
5. นายบัณฑิต  เวทย์จรัส
6. นางสาวพิมพิชา  พรมภักดี
7. นายพีระพล  ยาสืงห์ทอง
8. นายภาคภูมิ  อัตถาภูมิ
9. นางสาวลักคณา  กำประทุม
10. นายศุภวิทย์  พิเลิศ
11. นางสาวสุภิดา  สีทา
12. นางสาวสุวนันท์  ศรีหมื่น
 
1. นายคัมภีร์  จันทะบุตร
2. นายพรเทพ  วรยศ
3. นางวรลักษณ์  ฟองจามร
 
56 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.25 ทอง 39 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 1. เด็กชายณัลทวัฒน์  แก้วน้ำเที่ยง
2. เด็กชายนริศ  แสงแสน
3. เด็กชายวิศรุต  จุลลาบุดดี
 
1. นายนิวัตร์  สำเร็จ
 
57 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93.3 ทอง 27 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เสนาะบรรจง
 
1. นายมนัสชัย  ทองสา
 
58 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91.59 ทอง 29 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายพงศกร   พรมบุญเรือง
 
1. นายกิตติศักดิ์   มีจินดา
 
59 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายจิรายุ  ขวาลำธาร
 
1. นายดุสิต  ภาโนมัย
 
60 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 92.2 ทอง 32 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายสราวุฒิ  ดวงเสนา
 
1. นายดุสิต  ภาโนมัย
 
61 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 82.86 ทอง 36 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นาเมืองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ศรีจิตราช
3. เด็กชายชินวัฒน์    โพธิ์ตาทอง
4. เด็กหญิงญานิกา  นันท์ดี
5. เด็กหญิงฐิติวรดา   สังมะณี
6. เด็กชายณัฐพงษ์   บุญครอบ
7. นายธนากร    พิมสอน
8. นายธนากร   สำราญรื่น
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   สัพพวิญญู
10. นางสาวนุภามาศ    ทิทา
11. เด็กหญิงปภาวรินทร์   นันท์อ่อน
12. เด็กชายพงศกร   ชวนจิต
13. นายพงศกร   พรมบุญเรือง
14. นายพงษ์สิทธิ์   เย้ยกระโทก
15. เด็กหญิงพรวิไล    ด่างตาดทอง
16. นางสาวพัชราภรณ์   วันทอง
17. เด็กชายยุทธศิลป์  ดอนเชียงใหม่
18. นายรัชภูมิ    แสงสิงห์
19. นางสาวรุ้งตะวัน    สุราวรรณ์
20. เด็กหญิงลลนา    ขำกล่อม
21. นางสาวสายฝน   ทึงด้วง
22. นายสิทธิยา   เรืองหา
23. นายสุทธิเดช   เฝ้าทรัพย์
24. เด็กหญิงสุพัตรา    ฐานะบำรุง
25. นายสุรเกียรติ   หนูนวลจันทร์
26. นางสาวอภิญญา   พาป้อ
27. นายอภินันท์   สอนซา
28. เด็กหญิงอินทิรา  นาใต้
29. นางสาวเกศราภรณ์   บุดดาน้อย
30. นางสาวเบญจวรรณ  ทองโคตร
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นายนายกิตติศักดิ์  มีจินดา
3. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายธนิต  สำนักดี
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายอิศเรศ  สุดสา
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่ยง
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. นายลัทธิเทพ  ขุนวิชา
2. นายวัชรพงษ์  หร่ายบุญ
3. นายสุรสิทธิ์  พิมพ์สาร
 
1. นางนปภัช  เทียนคำ
2. นางสาวพรฤดี  ดงใหญ่
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชลวิทย์  ประวันโต
2. นายธราธร  ถานะ
3. นางสาวนันทนี  เชษฐบุตร
4. นางสาววรรณภา  ทุยบึงฉิม
5. นายวีรชน  ดวงชาญ
6. นางสาวศิริลักษณ์  เหล่ารัตน์
 
1. นางบุญนภา  สิงห์ศักดา
2. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดรธงขวา
2. เด็กหญิงปุญณิศา  พาลี
3. เด็กหญิงพิรันดา  หวังข้อกลาง
4. เด็กหญิงวานิชชา  จันทร์เชย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สุรำนาจ
6. เด็กหญิงอรุณรัตน์  มุ่งมา
 
1. นางประไพศรี  รื่นรมย์
2. นางเพียงพิณ  ศรีสุระ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 50 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาววรเทวี  ปรีดาพันธ์
2. นางสาวอรนภา  บรรหาลี
3. นางสาวอัษฏารักษ์  คำผุย
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นางสาวนัชถยา  แย้มโสภา
2. นายศตวรรษ  สุคนธ์วิมลมาลย์
3. นางสาวเธียรรัตน์  ภูมิประโยชน์
 
1. นางสาวกัญญนันทน์  ตุ่นสาจันทร์
2. นางสาวพวงพยอม  บุราณ
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายธนกฤต  สิมมา
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ต้นสีนนท์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงจิราพร  นามวิชัย
2. เด็กหญิงวริศรา  แก้วล้วน
3. เด็กหญิงอนัญพร  บุตรลี
 
1. นางสาวประทุมพร  หลาบหนองแสง
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.33 ทอง 34 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรองแก้ว  สนทอง
2. นางสาวกัญญาพัชร  เมืองเก่า
3. นางสาววนัตปรีชา  พิลา
 
1. นางสาวประทุมพร  หลาบหนองแสง
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 11 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สีหานาม
2. เด็กหญิงนิภา  เหล่าสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศกานดา  วรพันธุ์
 
1. นางกัลยา  ดีงาม
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 24 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวประภาศิริ  ตอนเหนือ
2. นางสาวอัชราพร  อนุชน
3. นางสาวอารีย์ยา  แหล่ยัง
 
1. นางกัลยา  ดีงาม
2. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.17 ทอง 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกชกร  มูลทิพย์
2. เด็กหญิงชฏาพร  มีปัทมา
3. เด็กหญิงอทิติยา  ศรีเพ็งตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุวรรณ
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรกนก  ใจกว้าง
2. นางสาวศุจินทรา  แสนศรีมนต์
3. นางสาวอภิญญา  จันทรมณี
 
1. นางมธุรส  คำสะอาด
2. นางรัตนาภรณ์  ชัยสุวรรณ
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง 14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  วิบูลกุล
2. เด็กหญิงมณีนุช  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงวรางคณา  ศรีวิชา
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายพิชญ  สีเขียวแก่
2. นางสาวริณลัญชนา  ทุ่งฝนภูมิ
3. นางสาววาสนา  หาสอน
 
1. นางสาวกัญญนันทน์  ตุ่นสาจันทร์
2. นางสาวสุรนุช  กะทาง
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อุตสาห์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำพิลัง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายปรีติ  ญวนกระโทก
2. นายพสิษฐ์  ติวาวงศ์รุจน์
 
1. นายณัฐกานต์  เมยเค้า
2. นายนนท์  จรุงศิรวัฒน์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจีระพร  สุภะกะ
2. นางสาวศุภิสรา  มาศพันธ์
 
1. นางสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
2. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายขจรเกียรติ์  บุญสัตย์
2. เด็กชายชยุตม์  สะท้านบัว
 
1. นายนิพนธ์  เพียรทอง
2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธีรภัทร  ดวงกองเงิน
2. นายพงศธร  จุ่งรุ่งเรือง
3. นายพชรพล   พลชารี
 
1. นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
2. นายวีระพล  เจริญชนม์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชนาธิป  นีสร้อย
2. นายปรมินทร์  ดวงกรมนา
3. นายพชร  สวนขวัญ
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
83 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงหัฏฐาภรณ์  ภูเนตร
 
1. นางพรภวิษย์  ปัญญาสิทธิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 87.4 ทอง 12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวทิพย์สุวรรณ  ตันธวัฒน์
 
1. นางสาวสุเพ็ญศรี  วิวัฒนาเจริญกุล
 
85 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกริณา  เวอร์นอน
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่ริม
3. เด็กชายนวพล  ตั้งศิริสกุลชัย
4. เด็กชายวัชรชัย  จันทะสอน
5. เด็กชายเนติ์ธีรุตม์  จันทรโรจน์
 
1. Mr.Nigel  Clapp
2. Mr.Richard  Miller
 
86 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 20 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชาญวิทย์  โคตตะวงศ์
2. นางสาวตรวงรัตน์  แจ่มจันทร์
3. นางสาวศุภิสรา  อภิญญานนท์
4. นายสหรัฐ  โคตรชารี
5. นางสาวสุบงกช  คำยัง
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
2. นางเสาวนีย์  ชุมสาย ณ อยุธยา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 19 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
88 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวภัทรียา  ปลดเปลื้อง
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายธนาคาร  ปิตตาระพา
2. นายนพดล  จันทร์เพิ่ม
3. นายภัทรศักดิ์  สว่างศรี
4. นายศิริภัทร  เพชรศรี
5. นายสุภาษิต  จันทะคำภา
6. นายหนึ่งนที  สุริรักษ์
7. นายอิสริยะ  พรมดวงดี
8. นายเดชาธร  ลาจันทึก
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกมลธร  เช้าฉ้อง
2. นายชนาธิป  ศิริภูมิ
3. นายฐิติพงษ์  สันชิต
4. นายสนั่น  โพธิ์นิล
5. นายอนุชา  จังพล
6. นายเศรษฐศิลป์  มานนท์
 
1. นางรพิธร  เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุทธิรัตน์  แขรัมย์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 89.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจาริยาภรณ์  ตาไธสง
2. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์ศรี
3. นางสาวปานฤทัย  พรหมอุตม์
4. นายพงษ์ปกรณ์  ดรโคตรกอก
5. นายมฤคินทร์  พรหมรัตน์
6. นายยุทธศักดิ์  สุขศรี
7. เด็กหญิงระพีภรณ์  จรูญรัด
8. เด็กชายรัชชานนท์  ทองโชติ
9. เด็กชายสุพัฒน์  ใจสุข
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาเมืองจันทร์
 
1. นายธีรนันท์  ลีมงคล
2. นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.6 ทอง 10 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจักรภัทร  พลตรี
2. นายณัฐดนัย  เทพวงษา
3. นางสาวณัฐวดี  ชวนประกอบ
4. นางสาวนิมิตตรา  ปะการะโต
5. นางสาวนุชธิดา  สงวนศิลป์
6. นายภาคภูมิ  วริวงค์
7. นายวัชระ  พระวิเศษ
8. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์สาร
9. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อนุพันธ์
10. นางสาวเรนุกา  โบราณมูล
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายชยุุทธนาท  นันท์ดี
2. เด็กหญิงนริศรา  นามสา
3. เด็กชายนฤบดินทร์  อุปรีที
4. เด็กหญิงมาริษา   แสนเทพ
5. เด็กหญิงอุมาพร   พุทธบุตร
 
1. นางอุษณีย์    วรรณดี
2. นางเครือวัลย์   พนมหิรัญ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.66 ทอง 20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  เล้าเจริญชัย
2. เด็กหญิงพิชญาานิน  รัตนบุญทา
3. เด็กหญิงเกยุรา  มะโนดี
 
1. นางปทิตตา  ไชยทิพย์
2. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายนันทพงศ์  ตุ้มเผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  คลังคำภา
 
1. นางธันยกร  พิมพ์ดีด
2. นายอุดม  คำสะอาด
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธัญญพัช  ใจหาญ
 
1. นายอุดม  คำสะอาด
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐวุฒิ  เหลืองคำ
2. เด็กชายอภิชัย  ตังวรุณจิตร์
 
1. นางสาวนัสนิศา  ตันมิ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  สุวรรณบุตร
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายวีรภัทร  กริ่งสันเทียะ
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวสุประวีณ์  มหาดไทย
 
1. นางมณีรัตน์  พันธุตา
 
100 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุริยมาศ  ปรีเปรม
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
101 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี
 
102 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวเพียงวัน  เสถียรเขต
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสว่าง
 
103 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวต้น  ดวงอินทร์
 
1. นางประภัสสร  โพธิจักร
 
104 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายวิษณุ  พินกฤษ
 
1. นายสุธีพรรณ์  ดวงลีดี
 
105 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 1. นางสาวชุติพร  กัมปนาวราวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิชัยวงศ์
3. นางสาวรัชนีพร  ทองสิงห์
 
1. นางปริยากร  ศรีวงษา
2. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
106 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.96 ทอง 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กหญิงสุปรียา  อัคภักดี
2. เด็กชายอธิชาติ  บุราณปู่
3. เด็กหญิงอารยา  โสดก
 
1. นายพงษ์วิชิต  นันทะผา
2. นางสมฤดี  ชัยสิทธิ์
 
107 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวพิมพา  อุทัศพัฒนะ
2. นางสาวรัชปราณี   ขันตี
3. นางสาวเพียงวัน   เสถียรเขต
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสว่าง
2. นางนิศากร  มูลเพีย
 
108 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
109 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา
2. นางสาวสิริลักษณ์  จรลี
3. นายใจเพชร  สุปัญบุตร
 
1. นางนงพร  โสใหญ่
2. นางสาวสิราพร  แก้วมีศรี
 
110 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายฤทธิไกร  สมสนุก
 
1. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
 
111 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวณัฐพร  ลาโสภา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
112 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐฌาย์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
113 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.25 ทอง 5 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ผ่องแผ้ว
 
1. นางละมัย  เหล่ามะลึก