สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ช่างยันต์
 
1. นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68.76 ทองแดง 39 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงวัลยารัตน์  สิทธิวงศ์
 
1. นางปารมี  คุณแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อินทรักษ์
2. เด็กชายปวีร์  พัฒนาวิศิษฏ์
3. เด็กชายวรัชญ์  หัสดาลอย
 
1. นางนิตยา  โชติการณ์
2. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  สนเคหงษ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  สันติสงวน
3. เด็กชายสุรยุทธ  ชารี
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
2. นางพรสวรรค์  พันธุ์สุระ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัณทิมา   คำอาจ
2. นางสาวกุลนิภา   อยู่สุข
3. นางสาวดวงฤดี    รูปพรม
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงวริศรา  โสสีหา
 
1. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 47 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายเกียรติศักดิ์   ล่องบุตรศรี
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 49 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  โนราช
 
1. นายพิษณุ  สิระวัตร
 
9 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณหทัย  ชนิดชน
2. เด็กหญิงไอย์ดา   กองทอง
 
1. นางจิตประสงค์   ไพศาลพงษ์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 49 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูฑะณัต  บุดดาดี
 
1. นางสาวกันยกานต์  เขตคาม
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงรุจิรา  แสนศรี
2. เด็กหญิงวรางคณา  สุวรรณลา
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางลักษเดือน  สนทอง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เพียกง
2. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีคลัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิเถาวัลย์
 
1. นายณรงค์  ชูสกุล
2. นางลักษเดือน  สนทอง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 47 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพล  เบ้าเฮียง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สมภาร
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษณะ  บุญสอาด
2. นายนันทพงศ์  หาสีโน
3. นายประวิทย์  หาดขุนทด
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโย  ยูอาสะ
 
1. Mr.Justin  Weiner
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายนนท์ปวิธ  โชติชัย
 
1. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
17 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นางสาวพิมพ์พร  หาญพานิชย์
 
1. นางพรภวิษย์  ปัญญาสิทธิ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชุติกาญจน์  สงวนเงิน
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวทักษพร  คุณธรรม
2. นายปิติ  เนียมสา
3. นางสาวสุพัตรา  เจริญชัย
 
1. นางจิราภรณ์  ปิยะสิงห์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.88 ทองแดง 10 โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายอธิพันธ์  สอนวิเศษ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนจันทร์
 
1. นางกาญจนา  พัดเพ็ง
2. นางสาวคมขำ  พิมพ์บึง
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวน้ำฝน  บัวหิรัญ
2. นางสาวอรัญญา   ครุฑกษัตริย์ไทย
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ศรีแสนปาง
2. นางนิศากร   มูลเพีย
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายบรรพต  แสนโคตร
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์