หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000312 1.000 Impromptu Speech ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
2 000313 1.000 Impromptu Speech ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
3 000314 2.000 Spelling Bee ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
4 000315 2.000 Spelling Bee ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
5 000316 3.000 Story Telling ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
6 000317 3.000 Story Telling ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
7 000318 4.000 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
8 000319 4.000 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 60
9 000320 5.000 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
10 000321 6.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 61
11 000322 6.000 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 61
12 000323 7.000 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
13 000324 7.000 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 61
14 000329 8.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 44
15 000601 8.000 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 50

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : Impromptu Speech ม.4-ม.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสมถวิล บุญไชย
2 นางสาวดารุณี สิงห์ทองลา
3 นายสมทรง สุขขี
4 Mr.Sean Harvey
5 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]