หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000191 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
2 000192 1.400 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
3 000198 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 000199 2.000 สภานักเรียน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
5 000202 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
6 000203 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
7 000206 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
8 000207 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
9 000330 6.100 Cross word ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
10 000331 6.100 Cross word ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]
11 000332 6.200 A Math ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
12 000333 6.200 A Math ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
13 000334 6.300 คำคม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
14 000335 6.300 คำคม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[8]
15 000336 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]
16 000337 6.400 ซูโดกุ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมชาย ผ่องสูงเนิน
2 นายพรศักดิ์ ค้าขาย
3 นายองอาจ ธรรมมะ
4 นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์
5 นายธีธัช กิติคุณ
6 นายนพดล พิทักษ์พล
7 นางเลอลักษณ์ เจริญ
8 นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]