หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-esan62

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน - วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1.  000272 การอ่าน ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000273 การอ่าน ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 [PDF]
9.  000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 [PDF]

000002 คณิตศาสตร์

1.  000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 [PDF]

000003 วิทยาศาสตร์

1.  000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000296 Science Show ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000297 Science Show ม.4-ม.6 [PDF]
9.  000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 [PDF]
11.  000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 [PDF] 12.  000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 [PDF]
13.  000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 [PDF] 14.  000328 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 [PDF]

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 [PDF] 6.  000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 [PDF]
7.  000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 [PDF] 8.  000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [PDF]
9.  000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 [PDF] 10.  000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 [PDF] 12.  000311 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 [PDF]

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 [PDF] 2.  000033 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [PDF]
3.  000034 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 [PDF] 4.  000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [PDF]
5.  000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 [PDF]

000006 ศิลปะ

1.  000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000049 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 [PDF]
9.  000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 [PDF] 12.  000057 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 [PDF]
13.  000058 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 [PDF] 14.  000116 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [PDF]
15.  000117 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 [PDF] 16.  000065 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [PDF]
17.  000066 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 [PDF] 18.  000067 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [PDF]
19.  000068 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 [PDF] 20.  000069 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [PDF]
21.  000070 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 [PDF] 22.  000071 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [PDF]
23.  000072 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 [PDF] 24.  000087 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [PDF]
25.  000088 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 [PDF] 26.  000094 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [PDF]
27.  000095 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 [PDF] 28.  000098 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [PDF]
29.  000099 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 [PDF] 30.  000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 [PDF]
31.  000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 [PDF] 32.  000109 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [PDF]
33.  000110 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 [PDF] 34.  000120 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 [PDF]
35.  000124 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 [PDF] 36.  000128 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 [PDF]
37.  000129 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 [PDF] 38.  000135 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 [PDF]
39.  000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 [PDF] 40.  000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
41.  000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 [PDF] 42.  000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF]
43.  000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 [PDF] 44.  000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
45.  000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 [PDF] 46.  000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF]
47.  000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 [PDF] 48.  000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
49.  000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 [PDF] 50.  000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [PDF]
51.  000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 [PDF] 52.  000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF]
53.  000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 [PDF] 54.  000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [PDF]
55.  000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 [PDF] 56.  000258 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [PDF]
57.  000259 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 [PDF] 58.  000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [PDF]
59.  000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 [PDF] 60.  000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [PDF]
61.  000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 [PDF] 62.  000264 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [PDF]
63.  000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 [PDF] 64.  000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [PDF]
65.  000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 [PDF] 66.  000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 [PDF]
67.  000269 แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 [PDF]

000007 กิจกรรมท้องถิ่น

1.  000620 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 [PDF] 2.  000621 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 [PDF]
3.  000622 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 [PDF] 4.  000623 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 [PDF]
5.  000624 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 [PDF]

000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 [PDF] 6.  000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [PDF]
7.  000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 [PDF]
9.  000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 [PDF]
11.  000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [PDF] 12.  000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 [PDF]
13.  000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [PDF] 14.  000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 [PDF]
15.  000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 [PDF] 16.  000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 [PDF]
17.  000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [PDF] 18.  000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 [PDF]
19.  000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [PDF] 20.  000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [PDF]
21.  000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [PDF] 22.  000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 [PDF]
23.  000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 [PDF] 24.  000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 [PDF]
25.  000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [PDF] 26.  000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 [PDF]
27.  000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 [PDF] 28.  000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [PDF]
29.  000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 [PDF] 30.  000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 [PDF]
31.  000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [PDF] 32.  000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 [PDF]
33.  000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 [PDF] 34.  000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 [PDF]
35.  000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 [PDF] 36.  000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 [PDF]
37.  000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 [PDF] 38.  000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 [PDF]

000009 ภาษาต่างประเทศ

1.  000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000316 Story Telling ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000317 Story Telling ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 [PDF]
9.  000320 การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 [PDF] 10.  000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 [PDF]
11.  000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 [PDF] 12.  000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 [PDF]
13.  000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 [PDF] 14.  000329 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [PDF]
15.  000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 [PDF]

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 [PDF]
3.  000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 [PDF]
5.  000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [PDF] 8.  000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 [PDF]
9.  000330 Cross word ม.1-ม.3 [PDF] 10.  000331 Cross word ม.4-ม.6 [PDF]
11.  000332 A Math ม.1-ม.3 [PDF] 12.  000333 A Math ม.4-ม.6 [PDF]
13.  000334 คำคม ม.1-ม.3 [PDF] 14.  000335 คำคม ม.4-ม.6 [PDF]
15.  000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 [PDF] 16.  000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 [PDF]

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1.  000152 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [PDF] 2.  000154 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF]
3.  000164 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 [PDF] 4.  000148 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [PDF]
5.  000615 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF] 6.  000151 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 [PDF]
7.  000616 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 [PDF] 8.  000155 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [PDF]
9. 000165 การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 10.  000149 การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 [PDF]
11.  000174 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 12.  000170 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
13.  000177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 14.  000182 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
15.  000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 16.  000186 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF]
17.  000187 การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [PDF] 18.  000221 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF]
19.  000226 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 [PDF] 20. 000231 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21.  000215 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [PDF] 22.  000229 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF]
23. 000218 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 24.  000230 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [PDF]
25. 000219 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 26. 000222 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
27.  000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 [PDF] 28. 000232 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
29.  000216 การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 [PDF] 30.  000132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
31.  000130 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 32. 000133 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
33. 000131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 34. 000127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
35. 000255 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 36. 000251 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
37.  000256 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 38. 000254 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
39. 000257 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 40. 000248 การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
41. 000147 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 42.  000144 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
43. 000145 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 44. 000146 การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
45.  000617 การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 46. 000162 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
47.  000167 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 48.  000172 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
49. 000168 การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50. 000188 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
51. 000184 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 52.  000181 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
53.  000189 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 54.  000185 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
55. 000190 การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 56.  000618 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
57. 000197 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 58. 000195 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
59. 000193 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.  000196 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
61. 000194 การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62. 000204 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
63. 000200 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.  000205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
65. 000201 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66. 000214 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
67.  000212 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 68. 000208 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
69.  000213 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 70.  000209 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
71. 000217 การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 72. 000228 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
73. 000224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74. 000220 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
75.  000225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 76.  000223 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
77. 000237 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.  000235 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
79. 000233 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.  000236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
81.  000234 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 82.  000027 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [PDF]
83.  000025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [PDF] 84.  000021 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [PDF]
85.  000238 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 [PDF] 86.  000029 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 [PDF]
87.  000020 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 [PDF] 88. 000030 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
89.  000028 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 [PDF] 90.  000026 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 [PDF]
91.  000022 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 [PDF] 92. 000041 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
93. 000037 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.  000042 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 [PDF]
95. 000038 การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.  000059 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
97.  000078 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 98.  000075 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
99.  000081 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF] 100.  000051 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น [PDF]
101.  000619 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 [PDF] 102. 000096 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
103. 000092 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 104. 000090 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
105. 000102 การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]