สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อาทรประชาชิต
 
1. นางสาวภรณ์กนก  อุปชัย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายรัตนคลัง  ปาละมา
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลันธร  ดวงงา
 
1. นางอุษณีย์  ชัยมณี
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายศักดินา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางพิมพรรณ  มณีมูล
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิมากรณ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์ แปแย    แปแย
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลพลอย  คำดี
 
1. นางสาววรรณวิษา  คีลาวงษ์
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  อินถา
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ธิชาญ
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ราชคม
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  แสนมงคล
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เผ่าศรีไชย
 
1. นางธนิตา  ชัยวร
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงอินต๊ะ
 
1. นางเพียงนุช  ชำนาญเวียง
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงสวรินทร์   มูลดี
 
1. นางมานิดา  นาคประดิษฐ์
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สมใจ
 
1. นายภูมินทร์  ธรรมของดี
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายธนกฤต  คิดมาช่วย
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมปัญญา
 
1. นางรัชนีบูลย์  จินะพรม
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ค้างคือ
 
1. นางสาวธัญนันท์  ใจอ้าย
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม    
19 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวัฒน์  นำชัย
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงนภัสสร   ศรีวรภาสกุล
 
1. นางอุดมภรณ์  ดวงสนิท
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก้างออนตา
 
1. นางสาวอัมพร  แสนเรือง
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฏิ์ฌัชชา  นันตา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  จูฑะภักดี
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยาดี
 
1. นางสาวฐิตาภา  บุญปัญญา
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงธัญชนก  วชิรอนันต์
 
1. นางวลัรัตน์  เพียงใจวงค์
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  อ่อนดี
 
1. นางสาวทัศมาลี  กฤษณา
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ตัน
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนิสา  ใจยอง
 
1. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  แสนคำมา
 
1. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวพัทยาวดี  ลีทัพไทย
 
1. นางสาริณี   เพขรใจศักดิ์
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุษา  ไทยใหญ่
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
31 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายสุระดิษฐ์  แก้วรากมุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  แก้วนาติ๊บ
 
32 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายศรนรินทร์  อินชุม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
 
33 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพร  กันทะน้อย
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาใจ
 
34 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  โททะยา
 
1. นายนพพล  อินตั๋น
 
35 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ก้างยาง
 
1. นางสาวพรพิลา  มาลัย
 
36 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเศรษฐินี  เตียมดี
 
1. นางกัญญ์วรา  ทอมสัน
 
37 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วรากมุก
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
38 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงประภาศรี  ปัญญากัน
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
39 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปิยะกิจ
 
1. นางลำเพา  บุญญประภา
 
40 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจคำ
 
 
41 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณจุณี
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
 
42 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณทา
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
43 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิรินทร  ใจดี
 
1. นางมุกดา  บุษดาคำ
 
44 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  วรรณะ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
45 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  จอมใจ
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
46 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจมิภักดิ์
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
47 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  อยู่คง
 
1. นายเฉลิมพล  ทรายหมอ
 
48 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  กอบชัยกรรม
 
1. นางสาวชุติมา  เพียรศิลป์
 
49 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มีแก้ว
 
1. นางเทียมรัตน์  มาถา
 
50 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรมินทร์  ตาสาย
 
1. นางอมรา  กลิ่นหอม
 
51 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวประทานพร  วิเศษวิไลรักษ์
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
52 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. นางสาวณัฎฐธิดา  นิเกศรี
 
1. นางนวพร  ดาวนันท์
 
53 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวณัฐวรรณ  ปราศรัย
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
54 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอรปรียา  เลางาม
 
1. นางสาวหัสยา  อาวุธ
 
55 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวศิริธร  สุคนธ์
 
1. นางพิสมัย  พัฒนากุล
 
56 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวอรวรา  มูลวงค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
57 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  ดาสุวรรณ์
 
1. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
58 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวเนตรชนก  แก้วสืบ
 
1. นางสาวหัสยา  อาวุธ
 
59 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวรังสิมา  อัครภานุสรณ์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
60 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวสุภัสสรา  เตสุภา
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
61 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นาแสวง
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
62 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  สุวรรณ์ทัย
 
1. นางโสภา  นุชท่าโพธิ์
 
63 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  ศิริธนะศาล
 
 
64 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวอุษณีย์  มะโนคำ
 
1. นางวันเพ็ญ  มากมูล
 
65 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวชนิสรา  ชุมทอง
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
66 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวณัฐกานต์   บุญปก
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
67 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวแสงอู  อินแสง
 
1. นางบงกช  บุญยิ่ง
 
68 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาววัชราภรณ์  ยศใจ
 
1. นางสาวรัตน์ติการณ์  วิชัยเนตร
 
69 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายอาดือ  มาเยอะ
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
70 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวสกุลไทย  ศรีธวัชธรรม
 
1. นางศิริจิตร  ละม้ายแก้ว
 
71 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวศิริณา  เมืองมูล
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
72 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  ดอกหอม
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาใจ
 
73 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจันร้อย
 
1. นางกิ่งกาญจน์  จูฑะภักดี
 
74 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอันธิกา  ไอ่แสง
 
1. นางวณิชกรณ์  อุ่นเป็ง
 
75 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 71.5 เงิน 9 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  วรวงศ์
 
1. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
76 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  แซ่มั่ว
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
77 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วศักดิ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  หาญป้อ
 
78 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวชลณิชา  มุทะธากุล
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
79 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนริสรา  บุญมี
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
80 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวกวินนาฏ  ช่างตี
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
81 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  ใหม่จันทร์
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
82 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  นามคำ
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
83 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวรุ่้งทิวา  อุดทา
 
1. นายภูมินทร์  ธรรมของดี
 
84 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวธนัญชญา  แก้ววัน
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
85 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวทิพาภรณ์  เฟื้อนไหล
 
1. นางกัญญ์วรา  ทอมสัน
 
86 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวพรทิพย์  สามแก้ว
 
1. นางพิมพรรณ  มณีมูล
 
87 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอรยา  ปวงมาลัย
 
1. นางสาวพรพิลา  มาลัย
 
88 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวนุชรี  ทองคำ
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
89 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายวิริทธิ์พล  วุฒิเสถียร
 
1. นางสาวอัจฉรา  แก้วนาติ๊บ
 
90 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวพรชนก  บุญพิเศษ
 
1. นางสาริณี   เพชรใจศักดิ์
 
91 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวญาณี  อินทรทิพย์
 
1. นางนารี  มาลา
 
92 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  คำงาม
 
1. นางรัชนีบูลย์  จินะพรม
 
93 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาววิไล  แซ่จิ้ว
 
1. นางสาวธัญนันท์  ใจอ้าย
 
94 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญาณ์  บุญมา
 
1. นายนพพล  อินตั๋น
 
95 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวอรนันท์  จำศีลป์
 
1. นางเทียมรัตน์  มาถา
 
96 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวหทัยรัตน์  ทิพวะลี
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
97 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญมาศักดิ์
 
1. นายเฉลิมพล  ทรายหมอ
 
98 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยลังกา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
99 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวราตรี  วงศ์สูงยาง
 
1. นางสาวนิตยา   ระวิงทอง
 
100 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวไพจิตร  ทศคีรี
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
101 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววัชราภรณ์  ใหม่วงค์
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
102 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวพิมลรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายเอกพล  ยั่งยืนทวี
 
103 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นางสาวนิพาดา  อุโมงค์
 
1. นางสาวชุติมา  เพียรศิลป์
 
104 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  สิทธิกรรณ์
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
105 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ช่างปัด
 
1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงค์
 
106 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงภาสินี  ดำรงค์
 
1. นางมานิดา  นาคประดิษฐ์
 
107 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลูกรักเชียงของ    
108 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉียบแหลม
 
1. นางมุกดา  บุษดาคำ
 
109 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวรา  สุวรรณเจริญ
 
1. นางอมรา  กลิ่นหอม
 
110 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วรากมุข
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
111 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  ศรีสรสิทธิ์
 
1. นางอมรา  จันเลน
 
112 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวนิการักษ์  คำมา
 
113 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  ใจวงค์
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
114 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวลัยพร  ศิริรุ่งนิติกาล
 
1. นางสมศรี  นุกิจอนันต์
 
115 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศ์เรือง
 
1. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม
 
116 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตมณี  แดงฟู
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน
 
117 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ใยเพ็ง
 
1. นางนันทภรณ์  เปลา
 
118 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เพชรรัตน์มณี
 
1. นางสาวธัญนันท์  ใจอ้าย
 
119 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทรงสิริวงศ์
 
1. นางจุไรรัตน์  พงศ์สุวรรณ
 
120 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  ลอสา
 
1. นางอำพันธ์  ด่านสวัสดิ์
 
121 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาลีวรรณ  มะโนวรรณ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาใจ
 
122 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ตาหอม
 
1. นางพิมลพร  คำจ้อย
 
123 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงรุ้งทราย  ลูนปัน
 
1. นางสาวประไพพร  ปินคำ
 
124 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีโยธี
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  แสนมงคล
 
125 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวณิชยา  แก้วดำ
 
1. นางกมลวรรณ  สุ่มเจริญ
 
126 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงยุพา  แล่เชอ
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
127 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงสุรยา  มามะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
 
128 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงกรศนันท์  สิทธิกุล
 
1. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
 
129 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงนิดา  บุญศรี
 
1. นางสาวธารารัตน์  ใจจ้อย
 
130 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศศิธร  แซ่ฉั่ว
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
131 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรามัย  กรุงธน
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
132 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวัลย์  ไกลถิ่น
 
1. นางธนิตา  ชัยวร
 
133 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวอายิว  มาเยอะ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  มณีบงกช
 
134 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นิสสัย
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
135 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพนิต  เก็ดเปียง
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
136 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. นางสาวเจนจิรา  แปแจ
 
1. นางสาวทัศมาลี  กฤษณา
 
137 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงสาลินี  วงค์มุ่ย
 
1. นางอโนทัย  สนชาวไพร
 
138 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวนิชานาถ  ขันทะ
 
1. นายยุทธนา  สาลานันท์
 
139 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วันทิตย์
 
1. นายพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
140 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนสุกอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  แก้วนาติ๊บ
 
141 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรวันเฉลิม    ตาเปียง
 
1. นายจีรวัฒน์  สังฆะวรกุล
 
142 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  คำนวล
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
143 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงนัฐมล  มะโนวัง
 
1. นางกนกพร  สันหมุด
 
144 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายโกอู  ฉ่วยเน
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
145 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอาริยา  กุเลา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ภาชนะ
 
146 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ชาภักดี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
147 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณรพิสิษฐ์  อินตา
 
1. นายสุตนันท์  จำปาทอง
 
148 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ดอนเลย
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
 
149 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพร  บุญนุวงษ์
 
 
150 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   หน่อคำ
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
151 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ยั่วยวน
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สายสีสด
 
152 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปรียาพร  ไร่กันทา
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
153 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวบัว  พรมมา
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
154 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใจซื่อ
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
155 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัสตาวะ
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
156 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายศุภากร  นันคำ
 
1. นางสาวดาวเรือง  จินะ
 
157 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 1. สามเณรเกื้อกูล   นาใจ
 
1. พระธาร    ภูริจิตฺโต
 
158 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรังษิยา  กันทะลา
 
1. นางศรีจันทร์  พันธุแพทย์
 
159 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริชา  คำปัน
 
1. นายนพพล  อินตั๋น
 
160 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายวรพล  แก้วรินทร์
 
1. นางสาวชุติมา  เพียรศิลป์
 
161 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชนา  สงกูล
 
1. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
 
162 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงฝน    หมอกคำ
 
1. นางสาวอัมพิกา   ยะคำป้อ
 
163 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธิดา  ม่วงสุข
 
1. นางโสภา  ประจิตร
 
164 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  เป็งเรือน
 
1. นางนันทภรณ์  เปลา
 
165 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวนวียา  สีหะนาท
 
1. นางธนิตา  ชัยวร
 
166 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  ตาคำดี
 
1. นางจุไรรัตน์  พงศ์สุวรรณ
 
167 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตนฟู
 
1. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
 
168 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวสุภัสสรา  โสลา
 
1. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
 
169 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวอรวรรรณ  คำรักษ์
 
1. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม
 
170 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นางสาวนิพาดา  อุโมงค์
 
 
171 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวณฐิกา  ปัญญาดี
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สายสีสด
 
172 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชลธิชา  ธรรมขันทา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน
 
173 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แก้วจันทา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
174 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวพรพิศ  มาเยอะ
 
1. นายเอกพล  ยั่งยืนทวี
 
175 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวสุรีย์รัตน์  เต็มแบบ
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
176 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสุรกานต์  ศิริเทพ
 
1. นางสาวนิการักษ์  คำมา
 
177 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู
 
1. นางศิริจิตร  ละม้ายแก้ว
 
178 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาววิมาลา  แก้วแย้ม
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
179 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาววราณี  ธิสงค์
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
180 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ติ๊บมา
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาใจ
 
181 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวมนัญชยา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวนฤมล  รวมสุข
 
182 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายมงคล  แก้วตา
 
1. นางพิมลพร  คำจ้อย
 
183 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุภาวิณี  อินเหมอะ
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
184 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  พุทธระสุ
 
1. นางกมลวรรณ  สุ่มเจริญ
 
185 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  โชคอมรศิริกุล
 
1. นายนพพล  อินตั๋น
 
186 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายจีระวัฒน์  นุธรรม
 
1. นางสาวประไพพร  ปินคำ
 
187 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 1. สามเณรสันติสุข  ลองใจคำ
 
1. นางพจนกร  โนสี
 
188 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  ยามี
 
1. นางอมรา  จันเลน
 
189 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  แปงป้อ
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
190 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวชฎาธาร  บุญมา
 
1. นางสุนทรีย์  เนียมแสง
 
191 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  ช่ำชองยุทธ
 
1. นางสาวอัจฉรา  แก้วนาติ๊บ
 
192 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาววราลักษณ์  ชมพู
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
193 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวจันทร์นภา   กันทา
 
1. นางสาวดาวเรือง   จินะ
 
194 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ปริมิตร
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
195 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศรัญญา  จันทร์พรมมา
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
196 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอรนุช  วิศิษฐกุล
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีรินยา
 
197 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายวิทวัส  โยดี
 
1. นางกนกพร  สันหมุด
 
198 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวชนรดี  แก้วเจริญ
 
 
199 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  บ่อคุ้ม
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
 
200 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 11 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ทอง  ตาฮอง
 
 
201 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 10 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายชวลิต  โรจน์รัตน์
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
202 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวมยุรา   อินก๋อง
 
1. นางสาวอัมพิกา   ยะคำป้อ
 
203 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวริษา  สะโง้
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
204 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอรสา  ฟักฟอง
 
1. นางนิตยา  จันทร์คำ
 
205 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวเกวลิน  ภิระบรรณ์
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
206 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวนฤนันท์  เชลี้
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
207 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวสุคคณัมพร  สิริโภควรรณ
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  อย่าลืมดี
 
208 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวศราพิมรัตน์  ตาห่อง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
209 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 11 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอัจฉราพร  ยาวิเลิง
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
210 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  นิพัทธ์สกุล
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
211 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  อินธรรม
 
1. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
212 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรจิราวัฒน์   พรมศิริ
 
1. นายจีรวัฒน์  สังฆะวรกุล
 
213 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายประสพทรัพย์  มานะกิจศิริสุทธิ
 
1. นางสาวธัญนันท์  ใจอ้าย
 
214 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวตาล  อ้ายนวล
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
215 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
216 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ผิวพันธ์
 
1. นางสมพร  พันธ์วงศ์
 
217 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสถาน
 
1. นางนารีรัตน์  สงวนพงษ์
 
218 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงบัวหอม  คำนวล
 
1. นางอัมพวัน  แก้วศักดิ์
 
219 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรมา  โสภณศรีทอง
 
1. นางจุลนี  อนุชัย
 
220 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ภูมี
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
221 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.25 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงพิชญา  ยะโกบ
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
222 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวีระยุทธ  บุญพยา
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
223 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ผาบปิจวงค์
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
224 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
225 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงแคทลียา  ไกลถิ่น
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
226 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หลวงโปทา
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
227 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พินโพธิ์
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
 
228 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายชัยชนะ  ทิพย์แก้ว
 
1. นางสาวหัสยา  อาวุธ
 
229 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีโสภา
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
230 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัตถกร  ทะกัน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ยอดสุวรรณ์
 
231 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยะคำ
 
1. นางสุฎาพร  ศรีมงคล
 
232 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงทิพย์  มาเยอะ
 
1. นางอโนทัย  สนชาวไพร
 
233 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.75 ทอง 5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญาอ้าย
 
 
234 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.25 ทอง 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฏ  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
235 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายอนนท์  วงค์ชัยคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อินต๊ะนันท์
 
236 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงวไลลักษณ์  ลาดปะละ
 
1. นางศิริพร  ผลากอง
 
237 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  สุภาวงศ์
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
238 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.25 ทอง 7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงนิพาดา  โปธา
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
239 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญณิกา  โพธิ์ขำ
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
240 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โยธา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
241 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 9 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ปุกอิ่น
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยารวง
 
242 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวาเลน  เหล่าเสน
 
1. นางสาวพรรณทิพา  มูลมวล
 
243 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 9 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา   ชื่นตระกุลดี
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
244 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสา  ใจรัตน์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตะวันแก้ว
 
245 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 10 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวชาลินี  โวยแม
 
1. นางสาวฐิตาภา  บุญปัญญา
 
246 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงภาสินี   อินเทพ
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
247 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. นางสาวสุนิสา  ญาวิละ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
248 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 11 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  วงค์วีระขันธ์
 
1. นางชุลิตา  มัธยมจันทร์
 
249 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 8 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สุเตนันท์
 
1. นางอารีรัตน์  นันทะสมบัติ
 
250 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินา
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
251 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 12 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ภูสมจิตร
 
1. นางสาวกมลวัน  ธรรมวงค์
 
252 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 12 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ศยามล  ใจเสน
 
1. นางเอมิกา  พันธกิจปฐมกุล
 
253 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวสุนิทรา  เหม่อแล
 
1. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
 
254 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 13 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองศิลป์
 
1. นางลักษมี  เอกสยมภู
 
255 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะพจน์
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
256 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  กรุณา
 
1. นางเฉลิมขวัญ  เครื่อรัตนกุล
 
257 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสัณห์  บุญเจริญ
 
1. นางทิตยา  จรรยาพงษ์
 
258 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุริยาวงค์
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
259 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 13 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุทธ์  นำไทย
 
1. นางสาวณิชนันทน์  กันทะลา
 
260 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  มาเกิน
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาใจ
 
261 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตติยา  ย่อมเยาว์
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
262 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญกว้าง
 
1. นางรัชนีบูลย์  จินะพรม
 
263 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ถุงแก้ว
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
264 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายคมชาญ  รู้ทำนอง
 
1. นางสุนทรีย์  เนียมแสง
 
265 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายรัฐกร  ปันมะโน
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
 
266 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวเจนจิรา  อุปนันชัย
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
267 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วารี  คำนวล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ยอดสุวรรณ์
 
268 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ทาอุปรงค์
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
269 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  ยอดคำปัน
 
 
270 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  วรรณวิจิตร
 
1. นางจุลนี  อนุชัย
 
271 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายสันติชัย  วัลละวงค์
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  พาวาตา
 
272 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายอาคม  ศรีมีงาม
 
1. นางสมพร  พันธ์วงศ์
 
273 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวรัญชนา  แก้วปุ๋ย
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
274 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายอรรถสิทธิ์  ศรีปุริ
 
1. นางลักษมี  เอกสยมภู
 
275 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวเปรมมิกา  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
276 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวอรพิน  เทศพันธ์
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
277 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
278 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวบุญญารัตน์  แก้วหล้า
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
279 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤตฤกษ์  ปิงวัง
 
1. นางทิตยา  จรรยาพงษ์
 
280 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาววราภรณ์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางณัฐนันท์  ไพรัตน์
 
281 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวพัทธยา  อุ้ยปาอาจ
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
282 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  นันตา
 
1. นางนารีรัตน์  สงวนพงษ์
 
283 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวผกาพรรณ  เจนจบอักษร
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
284 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวฑุลิกา  มังคละ
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
285 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาววรรณภา  พาสมัน
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
286 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายเมธาสิทธิ์  ไชยวงค์
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
287 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  โพดี
 
1. นางสาวณิชนันทน์  กันทะลา
 
288 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวหอม   นามแก้ว
 
1. นางรตีกานต์   เดินแปง
 
289 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวชุมัฆกาญจน์    สิริโภควรรณ
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
290 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 58.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ฟองแก้ว
 
1. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
291 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  หมุดใจ
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
292 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวสะใบทอง  ภูกิ่งหิน
 
1. นางสุพรรณี  พรมมา
 
293 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายภัทรกร  ยศประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตะวันแก้ว
 
294 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายณัฐวุฒิ  ติ๊บสุภา
 
1. นางณริณี  สีลอ
 
295 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวสุชานาฏ  เป็งตัน
 
1. นายเฉลิมพล  ทรายหมอ
 
296 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุราพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์
 
297 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวแพรวพรรณ  สายทอง
 
1. นางสุฎาพร  ศรีมงคล
 
298 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายอานุภาพ  จีทิพย์
 
1. นางสุกันยา   ชุมภูกุล
 
299 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวอัจฉริยา  หน่อแก้ว
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
300 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาววรรณฤดี  สมศักดิ์
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
301 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวชนิสรา  ทะวิชัย
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
302 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวอริสา  ขันแล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
303 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวรจนา  ทิศอุ่น
 
1. นางจุฬารัตน์  เหล่าไพโรจน์จารี
 
304 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวสโนว์  น้อยพานิช
 
1. นางเฉลิมขวัญ  เครือรัตนกุล
 
305 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ลักคณะ
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
306 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  พ้องกาศ
 
1. นางอารีรัตน์  นันทะสมบัติ
 
307 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  อุดตาสุข
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
308 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวจันทร์  อ้ายนวล
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
309 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวอุบลวรรณ  แซ่ฟอง
 
1. นายเอกพล  ยั่งยืนทวี
 
310 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวประภาสินี  วงค์ต๊ะกาศ
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
311 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจามจุรีย์  จอมลุน
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
312 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
313 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนุช  คำคุณเมือง
 
1. นางเพ็ญประภา  เรืองภูมิ
 
314 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  หลักมั่น
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
315 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  นามะยอม
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
316 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  ดวงงา
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
317 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาติกา  กันธิมา
 
1. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
318 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.49 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐรุณี  สงคำ
 
1. นางสมาภรณ์   ภิญโญ
 
319 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธิตา  อ่วมจ้อย
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
320 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.17 เงิน 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมญาวรรณ  วงค์ษา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
321 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวสุธิดา  วิระติกุล
 
1. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
322 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.34 เงิน 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริพร  คำมณี
 
 
323 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันแปงเงิน
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
324 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุณพันธ์
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
325 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงรัชราพร  อินธิศักดิ์
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
326 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงเปมิกา  ทาปัญญา
 
1. นายเสน่ห์  นุกาศ
 
327 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายสุภเวช  อินต๊ะโน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม
 
328 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เกสรกติกา
 
1. นางสาวเกศกนกวรรณ  วงศ์ใหญ่
 
329 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศกนก  จันต๊ะคาด
 
1. นางสุพิน  ขันตี
 
330 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรนันท์  มาไว
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสบ
 
331 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์  สิรภัทรศักดิ์
 
1. นางสาวสรัญทร  ปุกคำนวล
 
332 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.34 เงิน 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวนิชธิชา  อุ่นกันทา
 
1. นางสาวพรพิลา  มาลัย
 
333 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ประทุมมณ๊
 
1. นายยรรยง  มูลงาม
 
334 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  มหาบัณฑุ
 
1. นางรุ่งนภา  ช่วยเกื้อ
 
335 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 7 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมารศรี  อภิรัตนวงค์
 
1. นางเอมิกา  พันธกิจปฐมกุล
 
336 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐมล  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุวรรณจันทร์
 
337 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 8 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินต๊ะมูล
 
1. นางชุลิตา  มัธยมจันทร์
 
338 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68.17 ทองแดง 7 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  ศรีโสภา
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
339 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68.17 ทองแดง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นางแสงจันทร์  ชูโชติ
 
340 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  รัตนาวิล
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
341 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.17 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  รัสดาดาน
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยารวง
 
342 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กิจขุนทด
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
343 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 11 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชุมภูรัตน์
 
344 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 12 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ศิริสุขใจ
 
1. นางจิยาพร  ใจเย็น
 
345 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวจตุรพร  แซ่ลี
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
346 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64.84 ทองแดง 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญโยธา
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
347 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 10 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงนรภัทร  ภูพลผัน
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
348 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 61.83 ทองแดง 8 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริใจ
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
349 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 9 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายชาญณรงค์  ไชยปันดิ
 
1. นางพรรณี  บุญยืน
 
350 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาวิเลิง
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
351 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 56.16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงคาลิด้า  คราคาน
 
1. นางรัชฏ์พันธุ์  รัชนีวงศ์
 
352 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  พญาคำ
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
353 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  เรือนแปง
 
1. นางสุกันยา  ชุมภูกุล
 
354 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาทวย  แซ่กั่ง
 
1. นางปริศนา  แสนป้อ
 
355 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวพรสวรรค์  จูต้อง
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
356 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวศิรินันท์  บุญชุม
 
1. นางสุพิน  ขันตี
 
357 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิพย์  เบื้องกลาง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
358 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวลักษณ์ชยาภรณ์  ตันศิริ
 
1. นางเพ็ญประภา  เรืองภูมิ
 
359 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  คำสีวาส
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
360 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ์
 
361 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอภัสนันท์  ศรีชาติ
 
1. นางปราณี  วิจิตรโชติ
 
362 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายสุเมธ  จันทร์สุคนธ์
 
1. นางสมาภรณ์  ภิญโญ
 
363 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  เหมยต่อม
 
1. นายวิสาร  โตบันลือภพ
 
364 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาวลี  เพียงโนนดา
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
365 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจุดารัตน์  ยอดพรมแว่น
 
1. นางสุวรรณิกานต์  นิเท
 
366 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แก้วแปงจันทร์
 
1. นางอชิรญา  ภู่อร่าม
 
367 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวศศินิภา  คำชัย
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
368 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายวงค์ธวัช  คำเหลือง
 
1. นายเสน่ห์  นุกาศ
 
369 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวชลธิชา  สุทธสม
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
370 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสมฤทัย  ตอนะรักษ์
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุวรรณจันทร์
 
371 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวเพชรรัตน์  ศรีวิชัย
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
372 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกมลนารี  ตานะ
 
1. นางสุพรรณี  ครบเบญจะ
 
373 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  เกียรติธนไพบูล
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสบ
 
374 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวพุทธชาด  วงษา
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
375 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไพกะเพศ
 
1. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
 
376 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายวีรชาติ  ศรชัยปัญญา
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
 
377 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  อุดทะกัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม
 
378 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  อุปมูล
 
 
379 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 7 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวศรุตา  ติ๊บดี
 
1. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
380 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวมาลี  จะโจ
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
381 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 8 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวอารีวรรณ  เมฆษา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
382 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 8 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  กอนแก้ว
 
1. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
383 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวกานติมา  จันทะนาม
 
1. นางรัชฏ์พันธุ์  รัชนีวงศ์
 
384 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 8 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวนิรัชรินทร์  ขัดปินใจ
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
385 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 10 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  พรมมา
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
386 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววยุราภรณ์  กันธิมา
 
1. นางสาวพรพิลา  มาลัย
 
387 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวณัฐธิดา  ขันธประณีต
 
1. นางสาวสรัญทร  ปุกคำนวล
 
388 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 12 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ยิ้มลมัย
 
1. นางแสงจันทร์  ชูโชติ
 
389 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 9 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายภูริวัฒน์  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
390 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 9 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวสุดาพร  มาชัย
 
1. นางเอมิกา  พันธกิจปฐมกุล
 
391 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  ช่ำชองยุทธ
 
1. นายชัยเจริญ  น้อยหมอ
 
392 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 54.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวพิไลลักษณ์  สมบูรณ์
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
393 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณภัทรา  โชคอัมพรพรรณ
 
1. นายยรรยง  มูลงาม
 
394 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกัลยาณี  มอยมี
 
1. นางพรรณี  บุญยืน
 
395 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวก้ามปู  พินิจนาม
 
1. นายชุติ  บุญเป็ง
 
396 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกมลชนก  นันตาพรม
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
397 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  สลีสองสม
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
398 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวเบญจพร  กลั่นสิริ
 
1. นางปริศนา  แสนป้อ
 
399 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สอนมณี
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  คนการ
 
1. นางรัตมณี  เสธา
2. นางหัทยา  สุรินต๊ะ
 
400 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววิภาวดี  จักรแก้ว
2. นางสาวสุดารัตน์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ์
 
401 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณโน
2. นางสาววริศรา  ชุมภูทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชุมภูรัตน์
 
402 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรจิรา  อุปเสน
2. เด็กหญิงลักษณพร  วู
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
403 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กันทาสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาภิสรา  ดำรงค์ศรี
 
1. นางรุ่งนภา  ช่วยเกื้อ
 
404 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทิวาคำ
2. เด็กชายวัชรพล  ริมพิสอน
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
405 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจอารีย์
2. เด็กหญิงสาธิตา  พรมมา
 
1. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จงศิริ
 
406 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงทินนิกา  วงค์ศรี
2. เด็กหญิงประภาดา  สมใจ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยารวง
 
407 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกา  แก้วรากมุข
2. เด็กหญิงพรทิพา  ต๊ะต้องใจ
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
408 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอนชัย
2. เด็กหญิงนภาพร  ไกรอินทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีจันต๊ะ
 
409 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริมา  อิคูอิ
2. เด็กหญิงเขื่อนแก้ว  ม่วง
 
1. นายสว่าง  ชาวไชย
 
410 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  รู้งาน
2. เด็กหญิงปริยานันท์  คำปันวงค์
 
 
411 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  เหิมสารจอด
2. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่อิ้ว
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
2. นางเทียมรัตน์  มาถา
 
412 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงธัญญานุช  ทาแกง
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หล่อวนาวรรณ
 
1. นางชุลิตา  มัธยมจันทร์
2. นางมานิดา  นาคประดิษฐ์
 
413 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  จิตรถา
2. เด็กหญิงนิตยา  พญาคำ
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
414 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กันทับ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กันทะไชย
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
415 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายลีชา  อาซอง
2. นางสาวสุดา  มาเยอกู่
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
416 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หอมเจริญ
 
1. นางอโนทัย  สนชาวไพร
2. นายเฉลิมพล  ทรายหมอ
 
417 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐนนท์  คำมูล
2. เด็กชายโกสินทร์  แสนช่างไม้
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อินต๊ะนันท์
2. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
 
418 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เฮียงบุญ
2. เด็กหญิงผการัตน์  ยาวงค์
 
1. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย
 
419 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีระยา  พงศ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงเย็นจิตร  ทะวงษ์นา
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
420 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรติพรรณ  รุจิระมานนท์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ต๊ะเสนา
 
1. นางสาวพรรณทิพา  มูลมวล
2. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
421 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุสบา  แสงงามเมือง
2. เด็กหญิงสวรส  หิงประโคน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ไชยทน
2. นางโชติกา  มาลัย
 
422 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสังงาม
2. เด็กหญิงไพลิน  ขำชัย
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
423 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวสิริภรณ์  แลเฉอกู่
2. นางสาวเบญจพร  แซ่หุย
 
1. นายเทวิน  กระธง
 
424 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิธิราพร  พิเนตศิริ
2. เด็กหญิงวิมล  ขันชมภู
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
2. นางวรรณา  ศรีวิชัย
 
425 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จะนีปุเซ่
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ลีวิริยะสกุล
 
1. นายเจริญ  เขวาลำธาร
 
426 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   พูลบุญ
2. เด็กหญิงรสริน  หาญสุขไพศาล
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
427 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายชาคร  รุณรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  วันเที่ยง
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
2. นางธนิตา  ชัยวร
 
428 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาวี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ชาติแขม
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
429 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรางวิภา  ใหม่ทา
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ปากหวาน
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
430 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มหาวรรณ์
2. นางสาววราภรณ์  รวดเร็ว
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
431 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิรินยา  อาหงี่
2. เด็กหญิงอรทัย  ดิตุ๊
 
1. นางมุกดา  บุษดาคำ
 
432 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองบุญ
2. เด็กชายชัชชัย  ศรีวิชัย
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
2. นางศิริพร  ผลากอง
 
433 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ท้าวพระแสง
2. เด็กหญิงโศธิดา  พัดโต
 
1. นางนิตยา  ยารวง
2. นางอมรา  จันเลน
 
434 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญพันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงฐิตกานต์  แซ่พร่าน
 
1. นางจิยาพร  ใจเย็น
2. นางสมศรี  นุกิจอนันต์
 
435 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงพีระดา   ชัยวงศ์
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
 
436 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสายอรุณ  แสงโตย
 
1. นางแสงหล้า  ใสสะอาด
 
437 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงพิมกัญญา  ทนดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ตาจันทร์
 
1. นางสาริณี   เพชรใจศักดิ์
2. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
438 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายทนงเกียรติ  ไขทา
2. นางสาวอารีรัตน์  หวังรังสีสถิตย์
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
2. นางสาวเจตนา  อินต๊ะเชื้อ
 
439 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  พุทธิมา
2. เด็กชายอนุชา  ดวงคำ
 
1. นายธวัช  ก๋าคำ
 
440 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวณัชยา  ยาวิชัย
2. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
 
1. นางวลัยภรณ์  ปัญญา
 
441 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป    สุตินกาศ
2. เด็กหญิงวลัยกานต์   สารานพกุล
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางสาวปวรัตน  ข่ายสุวรรณ
 
442 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายจิระเดช  จิณานุกูล
2. เด็กหญิงศุทธินี  สิทธิยศ
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
443 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ทะโล
2. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ย่าง
 
1. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
 
444 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นมณี  อายุมั่น
2. นางสาวเพียงรวี  ศิริสุข
 
1. นางจามรี  พุทธาศรี
2. นางสาวปวรัตน  ข่ายสุวรรณ
 
445 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
2. นายยุทธศักดิ์  จางโย่
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
446 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกุลชา  กุณาฝั้น
2. นางสาวผกามาศ  มูลแก้ว
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
447 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อุทธิยา
2. นางสาวศิริขวัญ  ศรีคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิรินทิพย์  จงศิริ
 
448 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เกษมสุข
2. นางสาวศิริวิมล  ต๊ะจ๋อย
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
2. นางธนิตา  ชัยวร
 
449 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวนิตยา  สวัสดี
2. นางสาวพรรณภา  แสงยะรักษ์
 
1. นางนันทพร  รักนา
 
450 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  แก้วรากมุข
2. นายรณกฤต  ทาศักดิ์
 
1. นางนันทิยา  บุญวงศ์
2. นายบรรจง  ใจมุข
 
451 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ช่างเสนา
2. นายสุรศักดิ์  จันทะวงค์
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
2. นางลำเพา  บุญญประภา
 
452 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  คำตั๋น
2. นายชนาธิป  ขัติยะ
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
453 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวเกตสุดา  เกตุสุนทร
2. นางสาวเสาวนีย์  มีสมบัติ
 
1. นางนิตยา  ยารวง
2. นางอมรา  จันเลน
 
454 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวยุพา  มาหลวง
2. นางสาวสุรัสวดี  เป็งเรือน
 
1. นางอโนทัย  สนชาวไพร
2. นายเฉลิมพล  ทรายหมอ
 
455 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวปริญญารักษ์  จรเอ้กา
2. นายสุทธิสิทธิ์  บัณฑิตชูสกุล
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
456 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวลอเหมย  แซ่ต้วน
2. นางสาววาสนา  แซ่ลี
 
1. นางวลีรัตน์  เพียงใจวงค์
 
457 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายคมสวัสดิ์  คำดี
2. นางสาวนพมาศ  ธรรมวงค์
 
1. นางอสมาภรณ์  อักษร
 
458 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ตาพันไกล
2. นางสาวนวลละออ  มาเยอะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
459 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชนาภรณ์  คีรีแก้ว
2. นางสาววริศรา  เชาว์ยุทธ
 
1. นางวลัยภรณ์  ปัญญา
 
460 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ผามูล
2. นางสาวเจนจิรา  เจือจาน
 
 
461 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุดารัตน์  แปงกลาง
2. นางสาวอภินันท์  ยองขอด
 
1. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
 
462 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายภูเวียง  วงค์เรือน
2. นายวีรยุทธ  จันทร์สม
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
463 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  หมูนิน
2. นายสุนทร  วันทาดี
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
464 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  มอโป๊ะกู่
2. นางสาวบู๊หมี่  ค่าหล่า
 
1. นายเทวิน  กระธง
 
465 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาววันวิสาข์  พรมเสน
2. นางสาวอสมาภรณ์  ทูปแป้น
 
1. นางจุฬารัตน์  เหล่าไพโรจน์จารี
2. นางสาวประไพพร  ปินคำ
 
466 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  เจริญพร
2. นางสาวหอมนวล  อินทร์พรม
 
1. นางมาลาตรี  วรรณอุต
 
467 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  มะโนวรรณ
2. นางสาวพัชรพร  มะโนวรรณ์
 
1. นายลิขิต  ภิระบัน
2. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
468 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายปฏิญญา  แป้นนอก
2. นายพีระวัฒน์  จันทร์ต๊ะนาเขตร์
 
1. นางศิริจิตร  ละม้ายแก้ว
 
469 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวศศิภา  บุญยืน
2. นางสาวสุนิษา  กองเขียว
 
1. นายสว่าง  ชาวไชย
 
470 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  ไชยมงคล
2. นางสาวสริตา  อุทัง
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
471 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  มณีจันทร์สุข
2. นางสาวเนตรนภา  นัยติ๊บ
 
1. นางลำพูล  ศรีสวัสดิ์
2. นางเทียมรัตน์  มาถา
 
472 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายศุภมิตร  ธิสงค์
2. นายโชคอนันต์  จันทร์เต็ม
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
473 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ทองมงคล
2. นางสาวสุภาพร  แสนสระ
 
1. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
2. นางสุกันยา  ชุมภูกุล
 
474 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วนิล
2. นางสาวธัญวรัตน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
475 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พุ่มเฉลิม
2. นางสาวมลธิรา  เมืองมูล
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
476 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวพรดารา  รัสดาดาล
2. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
477 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวพรทิพย์  ทิศอุ่น
2. นางสาวศิริพร  อวยยือ
 
1. นางสาวกมลวัน  ธรรมวงค์
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์
 
478 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตตรี  เติกคำ
2. นางสาวสุชานาถ  ชัยวงศ์
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
 
479 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวธนาพร  เทพแดง
2. นายสันติชัย  มามูล
 
1. นางดรุณี  เวทะธรรม
 
480 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวฐิติชญาน์  อ่อนพันธ์
2. นางสาวสุวัจนา  นามปราศรัย
 
1. นางสาริณี   เพชรใจศักดิ์
2. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
481 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายนนทชัย  สะกำ
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์ศรี
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
2. นางสาวเจตนา  อินต๊ะเชื้อ
 
482 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  นวลคำมา
2. นายเชาวรินทร์   มนีคำ
 
1. นายธวัช  ก๋าคำ
 
483 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายวชิระวิทย์  วงค์จักร
2. นางสาวอนงค์  ซื่อตระกูล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีจันต๊ะ
 
484 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนลูกรักเชียงของ    
485 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวอัจฉรา  งามดี
2. นางสาวเบญญาภา  คิดอ่าน
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
486 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  สิงห์คาล
2. นางสาวอินทุอร  วงศ์ชัย
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
487 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายณัฐดนัย  ศรีประดับ
2. นายธนทรัพย์  แรงจริง
3. นางสาวฝนนภา  ขุนทิพย์ทอง
 
1. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
 
488 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวนาอือ  จะคือ
2. นางสาวมีนาร์  อารีย์
3. นางสาวศิริประภา  แก้วตัน
 
1. นายรุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ์
 
489 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐริกา  บั้งเงิน
2. นายภานุวัฒน์  แก้วดุลดุก
3. นางสาวเอริ  นากุ
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
490 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สุยะตา
2. นายปิติภูมิ  หลวงจินา
3. นางสาวโศภิษฐา   จอมสว่าง
 
1. นายกฤษณ์  ศรีวิชัย
 
491 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  จีนะ
2. นางสาวอัจฉรา  ยาวิราช
3. นายอุเทน  ดีโก๋
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
492 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายกมลภพ  คำตา
2. นายณัฐพงษ์  อริยะวงค์
3. นายเอกอุรินทร์  ดวงทิพย์
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
493 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  อ้ายเหมย
2. นางสาววริศรา  ใจมอย
3. นางสาวสุชานาฏ  สุยะราช
 
1. นางมาลี  เจริญสุข
 
494 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวมัลลิกา  มังคลาด
2. นายศรัณย์  ธีรอภิศักดิ์กุล
3. นางสาวอรญา  ภู่เจริญ
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
2. นางสาวสรัญทร  ปุกคำนวล
 
495 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายฉัตรนคร  พูลคำ
2. นางสาวนุสบา  พิลาศร
3. นางสาวผ่องพรรณ  ศรียานะ
 
 
496 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  อินต๊ะปะกุล
2. นางสาวศศิภรณ์  มููลสวัสดิ์
3. นางสาวสุดธิดา  แพงน้อย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เชื้ออ้วน
 
497 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกำพล  สิทธิ
2. นางสาวประกายทอง  ชัยชนะ
3. นางสาวสายธาร  ช่างเขียน
 
1. นางปุญญิสา  ยอดสุวรรณ
2. นางภัชรา  ธิสอน
 
498 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวนันทวดี  หะวัน
2. นางสาวมินตรา  ดวงสวัสดิ์
3. นางสาวเจนจิรา  ฟองสมุทร
 
1. นายชัยเจริญ  น้อยหมอ
 
499 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมใจ
2. นางสาวกิ่งฟ้า  จอมภา
3. นายปฐมชัย  แก้วนวล
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขัดสุรินทร์
 
500 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  พรมวงศ์
2. นายทชา  จานคูณ
3. นายภานุวัฒน์  คำเมือง
 
1. นายลิขิต  ภิระบัน
2. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
501 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  อินปา
2. นายธนพล  เทพา
3. นางสาววาสนา  มุกคำ
 
1. นางอมรา  จันเลน
 
502 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 81.25 ทอง 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุขศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธนัชชา  จิตราโชติกุล
3. นางสาววราภรณ์  แซ่เจียว
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสบ
 
503 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  ริทู
2. นางสาวมุทิตา  ลองนา
3. นางสาวอาภากร  เลิศสุขบรรเจิด
 
1. นายกฤษณา  ปาเปาอ้าย
 
504 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 80.75 ทอง 6 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวอาภากร  เลิศสุขบรรเจิด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
505 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 79.75 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายณัฐพงศ์  คำพัน
2. นายวรชัย  เทพมนตรี
3. นายสุทธิพงศ์  พรมชัย
 
1. นางรัชฏ์พันธุ์  รัชนีวงศ์
 
506 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกันกนิษฐ์  ชะตัน
2. นางสาวกัลยาณี  ฟองย้อย
3. นางสาวสิริพร  เดชะนันท์
 
1. นางสนธยา  จันต๊ะคาด
 
507 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวคัทรียา  ใจนุรินทร์
2. นางสาวอรวรรณ  นัยติ๊บ
3. นางสาวเจนจิรา  จะมณี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
2. นางเทียมรัตน์  มาถา
 
508 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
2. นายศักดิ์ดา  คำเสาร์
3. นายอัษวรักษ์  ปันเบี้ยว
 
1. นางสุพรรณี  พรมมา
 
509 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพรรณรายน์  ชัยวงค์
2. นางสาววชิราภรณ์  ศรีละออง
3. นางสาววรรณิษา  กุลโย
 
1. นางสาวอัจฉรา  เครือวงค์
 
510 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เป็กธนู
2. นางสาวสุนิสา  คำเต็ม
3. นางสาวสุพิชญา  ใจคำ
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
511 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 73.25 เงิน 8 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  ใจวงค์
2. นายชวลิต  โรจน์รัตน์
3. นายอรรถพล  ปิยะลังกา
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
512 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 72.25 เงิน 5 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายฐานทัพ  กำจัด
2. นายสราวุธ  จันทร์คำศรี
3. นางสาวอารีรัตน์  พร้อมสุข
 
 
513 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกรณิการ์  เรืองรุ่ง
2. นางสาวมณีกาญจน์  ไกลถิ่น
3. นางสาววนารี  รักประชา
 
1. นางพรรณี  บุญยืน
 
514 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม    
515 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ดอนเลย
2. นางสาวนริศรา  รินชัย
3. นางสาวรุจิรดา  พุ่มทิม
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
2. นางลำเพา  บุญญประภา
 
516 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายปฏิภาณ  ไอ่เย
2. นางสาวพรนภา  อามอ
3. นางสาวอัมพร  มาเยอะ
 
1. นายชุติ  บุญเป็ง
2. นางสาวรุ่งกาญจน์  อารีย์
 
517 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายภาคีไนย  ติ๊บแก้ว
2. นายยุทธการ  จันต๊ะ
3. นายสุเมธี  รินต๊ะ
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
 
518 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายธรรณธร  ปัญญาเทพ
2. นายยศนันทน์  อารินทร์
3. นางสาวอภิญญา  ใจสิงห์
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
519 ภาษาไทย โต้วาที ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  เยส่อ
2. นางสาวอาเชอ  และเชอ
3. นางสาวเอ  ยอดคำ
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
520 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตตรีญา  ปริญญา
 
1. นางบุษดี  เจริญพร
 
521 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  จันทร์อิ่น
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
522 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อบอุ่น
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
523 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตฐานันท์  ปัญจรักษ์
 
1. นางสุกัญญา  บุตรพรม
 
524 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปณิฏา  ใจยี่
 
1. นางมาลาตรี  วรรณอุต
 
525 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติยา  บัวระษา
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
526 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณ  กิติปิง
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
527 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  แต้มรู้
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
528 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทำสวย
 
1. นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม
 
529 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรางค์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวดวงเด่น  บุญชุม
 
530 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  กุนธะวรรณา
 
 
531 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาถ  อินต๊ะฟู
 
1. นางเบญจพร  เตชะกัน
 
532 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. เด็กหญิงบูบ่า  เม่อแหล่
 
1. นางพรพิมล  ไชยนันท์
 
533 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงธชพรรณ  เหมยเมืองแก้ว
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
534 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เดชนำบัญชาชัย
 
1. นางวรรณิภา  จันทร์น้อย
 
535 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายพศุตม์  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
536 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ชัยศรี
 
1. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
 
537 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ยอดคีรี
 
1. นางสุดสายใจ  อุทัยกุล
 
538 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ครูบา
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
539 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิษา  ไชยชนะ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตะวันแก้ว
 
540 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงจันทร์แสง  นามคำ
 
1. นางสุฎาพร  ศรีมงคล
 
541 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  วงศ์ทอง
 
1. นางคำมูล  มากสุข
 
542 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  หลงสกุล
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
543 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉายา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
544 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พลเทียน
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
545 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช  แก้วมหานิล
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
546 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราทิพย์    คำน้อย
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
547 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิรชา  ปันใจ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
548 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรพร  ดอนเลย
 
1. นางสาวฐิตาภา  บุญปัญญา
 
549 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เลิศหล้า
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
550 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เจริญคู้
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
551 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนสิน  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  แสนมงคล
 
552 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ฝันเชียร
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ยอดสุวรรณ์
 
553 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรยุทธ  ต๊ะอ้าย
 
1. นางพุฒิมาศ  สุภาวรรณ
 
554 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  แสนเมือง
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
555 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐภาส  พลากอง
 
1. นางสุนทรีย์  เนียมแสง
 
556 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ผาบปิจวงค์
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
557 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  ธิสงค์
 
1. นางสำเนียง  เหล็กเพชร
 
558 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  สีระสาร
 
1. นางนุชเนตร  ตุ้ยระพิงค์
 
559 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  คำฟู
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
560 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วารี  คำนวล
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ยอดสุวรรณ์
 
561 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวอติกานต์  แดงคำ
 
1. นางบุษดี  เจริญพร
 
562 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  ทิพพิมพ์วงศ์
 
1. นางสุดา  นันไชยวงค์
 
563 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นางสาวนาถยา  วงค์ไชยา
 
1. นางณัฐมน  มหาเสน
 
564 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 88.75 ทอง 4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เขื่อนขันติ
 
1. นางสาวดวงเด่น  บุญชุม
 
565 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธาราทิพย์  ยุสุภา
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
566 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวสิรินทรา  พวงลังกา
 
1. นายรุ่งโรจน์  กันทาเขียว
 
567 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 87.25 ทอง 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวอารีญา  คำปันแก้ว
 
1. นางสาวเจตนา  อินต๊ะเชื้อ
 
568 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวทิฆัมพร  เจิมศักดิ์
 
1. นางสุดสายใจ  อุทัยกุล
 
569 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 86.25 ทอง 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  แซ่มั่ว
 
 
570 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  วิริยะ
 
1. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
571 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพัณณิดา  สุนา
 
1. นางสุกัญญา  บุตรพรม
 
572 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวแอน  แสงดี
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
573 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวสุทธินันท์  แสงภักดี
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
574 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรีย์  มอแลกู่
 
1. นางคำมูล  มากสุข
 
575 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวเจนจิรา  อุปนัมชัย
 
1. นางแสงเมฆ  แก้วมีชัย
 
576 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 82.25 ทอง 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิพย์  เบื้องกลาง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปัญหา
 
577 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 81.75 ทอง 7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  กิจทร
 
1. นางวรรณิภา  จันทร์น้อย
 
578 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวเกศสุดา  เกตุอินทร์
 
1. นางเบญจพร  เตชะกัน
 
579 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวอรวรรณ  พันธะสี
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
580 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวธนาภรณ์  ปัญญา
 
1. นางสุฎาพร  ศรีมงคล
 
581 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวฐาปนี   ยารวง
 
1. นางสาวสมศรี  เอี่ยมโอภาส
 
582 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 79.75 เงิน 5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีครินทร์
 
1. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
 
583 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 79.25 เงิน 10 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ปัญญาชุ่ม
 
1. นางกุลนิตย์  วุฒิเศลา
 
584 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 78.75 เงิน 8 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวภิรมณ์พร  คงทรัพย์ทวี
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
585 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 76.25 เงิน 11 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาววธิดา  เขตร์รักษา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
586 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวนรมน  มาไว
 
1. นางสาวณิชนันทน์  กันทะลา
 
587 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 71.25 เงิน 10 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวนิจฉรา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
588 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 70.5 เงิน 12 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาววรวรรณวรท    ขัตติยะ
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
589 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวประกายดาว  สานแก้ว
 
1. นางพุฒิมาศ  สุภาวรรณ
 
590 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 63.25 ทองแดง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวพิมลแข  คำวิสูตร
 
1. นางแสงอรุณ  บัวกนก
 
591 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  แสงธิ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ตะวันแก้ว
 
592 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายภัทรพล  กันฤทธิ์
 
1. นางพรรณี  บุญยืน
 
593 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  รุ่งโรจน์
 
1. นางนิภาพร  ไชยทน
 
594 ภาษาไทย ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวอัมพิกา  กองกาย
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
595 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิริยดา  จุ้ยกระโทก
 
1. นางอมรา  จันเลน
 
596 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันรวี  นารินคำ
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
597 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร  อุ่นตาล
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
598 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอ้อย  แสงนวล
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
599 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สมบูรณ์
 
1. นายประพันธ์  บุญเมือง
 
600 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายอาชวิน  อินทรสุวรรณ
 
1. นายเฉลิมพล  ทรายหมอ
 
601 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงประภัสสร  ลอดแปง
 
1. นางทัศนีย์  ปาลี
 
602 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณรสุวิทย์   ธะนะ
 
1. นายสุริยา  วงค์ชัย
 
603 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขัดบง
 
1. นางพรพิมล  ไชยนันท์
 
604 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคิด  เทพสุริน
 
1. นางวารุณี  เลิศพลานันต์
 
605 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สิริฟอง
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
606 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  เปตามานัง
 
1. นางสาววรรณวิษา  คีลาวงษ์
 
607 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายชินากร  น้อยกมล
 
1. นายเฉลิม  ขัดพะนัด
 
608 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายเฉลิม  เลเฉอะ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
609 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกฤต  จินดา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
610 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรี  แก้วกันใจ
 
1. นายวัชระ  จินาเฟย
 
611 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงหมีเตอ  โวยแม
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
612 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  กิติมา
 
1. นางลำพูล  ศรีสวัสดิ์
 
613 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นาทะสัน
 
1. นายชัยเจริญ  น้อยหมอ
 
614 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พวงศรี
 
1. นางนุชเนตร  ตุ้ยระพิงค์
 
615 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 1. สามเณรอนุพงษ์  มาลัย
 
1. พระชาญนุวัตร  ทนฺจิตโต
 
616 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  พุทธสาร
 
1. นางสาวดาวเรือง   จินะ
 
617 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ก๋าใจ
 
1. นายเสน่ห์  นุกาศ
 
618 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายเกรียงไกร  หินแปง
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
619 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  คำงาม
 
1. นายอิ่นคำ  ศตกาญจน์
 
620 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  หมื่นแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  กุลจรรยา
 
621 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประไพ  วงค์ษา
 
1. นางเอมิกา  พันธกิจปฐมกุล
 
622 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัช  โตสุวรรณ
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
623 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายไอศวรรย์  ไอศวรรยานนท์
 
1. นายสันติ  ชุมภู
 
624 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราภรณ์  จันทร์บ่อแก้ว
 
 
625 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายธณัฐ  ภูสมมาตร์
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
626 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธะนะเป็ก
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
627 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์   เถิงคำ
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
628 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   คีรีแก้ว
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
629 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  สุวรรณประภา
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
 
630 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรณรงค์ฤทธิ์  สร้างแก้ว
 
1. พระมหาสังเวียน  กวิสฺสโร
 
631 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  โว่ยล่อง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชุมภูรัตน์
 
632 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายหฤษฎ์  ปินปันคง
 
1. นางสาวหัสยา  อาวุธ
 
633 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปวงกันคำ
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  แสนมงคล
 
634 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายนราเทพ  หาญน้ำเพชร
 
1. นายปารมี  วชิรปทุมมุตต์
 
635 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน    
636 ภาษาไทย คัดลายมืออักษรล้านนา ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายปวิตร  แซ่หลี่
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
637 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายนายรัตนพล  แก้วบุญมา
 
 
638 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  กันทะราช
 
1. นายอำนวย  ยอดสุวรรณ์
 
639 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายวัชรสิน  จี๋แปง
 
1. นางอมรา  จันเลน
 
640 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณร บุญเทน   คำพระวงศ์
 
1. นายสุริยา  วงค์ชัย
 
641 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายทูล  ยอดคำ
 
1. นายปารมี  วชิรปทุมมุตต์
 
642 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายภิรมย์  บุญฟู
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
643 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางนุชเนตร  ตุ้ยระพิงค์
 
644 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายอดิศร  เมฆแสน
 
1. นายอิ่นคำ  ศตกาญจน์
 
645 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสิรินภา  ตาธิ
 
1. นางวารุณี  เลิศพลานันต์
 
646 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายอนุชิต  ทิพย์ดวง
 
1. นางศรีจันทร์  เพียรพิเศษ
 
647 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายอัฐพงศ์  ดะระสิริ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เครือวงค์
 
648 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายศรัณย์  ธีรอภิศักดิ์กุล
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
649 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายธีรวัฒน์  ใจบุญเรือง
 
1. นางทัศนีย์  ปาลี
 
650 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 1. สามเณรเอกพันธ์  อนุพันธ์
 
1. พระชาญนุวัตร  ทนฺจิตโต
 
651 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเกียรติพงศ์  อินต๊ะวงค์
 
1. นายสันติ  ชุมภู
 
652 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 1. สามเณรธีระนันท์  สอนเงิน
 
1. พระมหาสังเวียน  กวิสฺสโร
 
653 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวมลธิรา  เมืองมูล
 
1. นายประพันธ์  บุญเมือง
 
654 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายดิเรก  อุ่นญาติ
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
 
655 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายปกิต  อิมพา
 
1. นางแสงพลอย  อุตส่าห์
 
656 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายปฏิกรณ์  ขันคำ
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
657 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นายภูตะวัน  กุมกัน
 
1. นางสาวดาวเรือง   จินะ
 
658 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวอัทธนีย์  คิดรักเมือง
 
1. นางเพียงนุช  ชำนาญเวียง
 
659 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายวัชระ  สมยาดี
 
1. นายเฉลิม  ขัดพะนัด
 
660 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายวัชรมงคล  สุดยอดสุข
 
1. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
 
661 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายอานนท์  แสนท่ายก
 
1. นายชัยเจริญ  น้อยหมอ
 
662 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายจักรี  แพงพงา
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
663 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายสายฟ้า  ขุนงาม
 
1. นางอชิรญา  ภู่อร่าม
 
664 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายธนวิชญ์  ทำบุญ
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิชมภู
 
665 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายอภิสิทธิ์  เบ็ญชา
 
1. นางณัฐมน  มหาเสน
 
666 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  ไชยชมภู
 
1. นางศิริจิตร  ละม้ายแก้ว
 
667 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวอรอนงค์  เีชียงแขก
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
668 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายภิญโย  รักเมือง
 
1. นางพรรณี  บุญยืน
 
669 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายสุนทร  วันทาดี
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
670 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม    
671 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายแตรสังข์  จันทร์สี
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
672 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายบุญหลง  อ้ายยี่
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
673 ภาษาไทย เขียนตามคำบอกอักษรล้านนา ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวชุลีกร  ชิดนอก
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
674 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  อารีย์
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
675 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีพรม
 
1. นางลำพูล  ศรีสวัสดิ์
 
676 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  สาม
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
677 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยะดา  พันธ์ศรีสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ยอดสุวรรณ์
 
678 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยชมภู
 
1. นางสาวดวงฤทัย  แรงจริง
 
679 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญา  ใจแก้ว
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
680 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ใสสว่าง
 
1. นางสาวดวงเด่น  บุญชุม
 
681 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  ใจจิตร
 
1. นางวณิชกรณ์  อุ่นเป็ง
 
682 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงผุสดี  ศรีธิกิจ
 
1. นางละเอียด  ไชยสุข
 
683 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สำเร็จ
 
1. นางจิราพร  ศรีจันงาม
 
684 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนต์รพี  นนทสิงห์
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ
 
685 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  สมประสงค์
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
686 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนก๋า
 
1. นางสาวกนกพร  อายะวรรณา
 
687 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเกศ  ใจรัตน์
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จงศิริ
 
688 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปราศัย
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
689 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธัญสิริ  พิใจ
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
690 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีคำขัติ
 
 
691 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสิตา  รวมจิตร
 
1. นางภาวินี  อารีย์
 
692 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงปภ้สรา  เครื่องพนัส
 
1. นางสาวประไพพร  ปินคำ
 
693 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่วยเกื้อ
 
1. นางสาวโสภาลักษณ์  แสนมงคล
 
694 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายมงคลชัย  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  ปัญญาใจ
 
695 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงบุศรินทร์   นามน้อย
 
1. นางสาวอัมพิกา   ยะคำป้อ
 
696 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กชายสิรดนัย  ยะวา
 
1. นางมุกดา  บุษดาคำ
 
697 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  ราชสมบัติ
 
1. นางลำเพา  บุญญประภา
 
698 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงศา
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
699 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนาวิลา  หมื่นลาง
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
700 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภา  กอวิ
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสบ
 
701 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงยอด  ม่วง
 
1. นายสว่าง  ชาวไชย
 
702 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานันท์  จะทะนันท์
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
703 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวดาวเรือง   จินะ
 
704 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ๊บดี
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
705 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายมานพ  วงค์จันทร์เสือ
 
1. นางวรรณา  ศรีวิชัย
 
706 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงเมชญา  ผาบพิศวงศ์
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
707 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาหมี่  ซือมือ
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
708 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุพัชรี  คำวัง
 
1. นางผ่องพรรณ  สภารัตน์
 
709 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญทา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ยารวง
 
710 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวทัศมาลี  กฤษณา
 
711 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาเบอร์  อายี
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
712 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอมนิภา  ยาวิชัย
 
1. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย
 
713 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐติยากร  เสาธง
 
1. นางกัญญ์วรา  ทอมสัน
 
714 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 1. สามเณรเทพพิทักษ์  หาญนำเพชร
 
1. พระธาร   ภูริจิตโต
 
715 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ดาสี
 
1. นางสาวกมลวัน  ธรรมวงค์
 
716 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นพลอย  เชียงแปง
 
1. นายนพพล  อินตั๋น
 
717 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงจันจิรา   พุทธวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
718 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์สกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชุมภูรัตน์
 
719 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณมณี
 
1. นางยุพา  พวงดอก
 
720 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนัดดา  มือแล
 
1. นางสาววราภรณ์  ขัดสาร
 
721 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ชมภู
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
722 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  พรมน้อย
 
1. นายอิ่นคำ  ศตกาญจน์
 
723 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวเจียระไน  ชุ่มจิตต์
 
1. นางภาวินี  อารีย์
 
724 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายวันชนะ  กาวี
 
1. นางสาวประไพพร  ปินคำ
 
725 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  สมบัติใหม่
 
1. นางสาวนฤมล  รวมสุข
 
726 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  รัตนสถิตบัญชา
 
1. นางสาวดวงเด่น  บุญชุม
 
727 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวโชติกา  รัตนพนาวงษ์
 
1. นางผ่องพรรณ  สภารัตน์
 
728 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีวรรณ  บุญสวน
 
1. นางกัญญ์วรา  ทอมสัน
 
729 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอุษณีย์  อะทะถ้ำ
 
1. นางพารัฐ  กันทาสุวรรณ์
 
730 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพรพิทยา  มหามิตร
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
731 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ดวงปัญญา
 
1. นางสาวสุนีวัลย์  เทพสิงห์
 
732 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  ถามูลใจ
 
 
733 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  ใจจิตร
 
1. นางวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์
 
734 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายเทอดศักดิ์  ถาชุม
 
1. นางวรรณา  ศรีวิชัย
 
735 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวรสสุคนธ์  มาอินทร์
 
1. นางสุนทรีย์  เนียมแสง
 
736 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวศิริกานต์  กงฝ้าย
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ยอดสุวรรณ์
 
737 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนโชติ  ปายานะ
 
1. นางสาวสายสวาท  ตาฬกาญจน์
 
738 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวยศวดี  คำนาง
 
1. นางสาวเจตนา  อินต๊ะเชื้อ
 
739 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  พรมภิยะ
 
1. นางสาวอัญจนา  หมอกเหมย
 
740 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายวิรัตน์  ซือมือ
 
1. นางณัฐมน  มหาเสน
 
741 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายธีร์ธวัชย์  พิพัฒนวรคุณ
 
1. นางจันทร์แรม  ใจตรง
 
742 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวสมฤดี  เยเลกู่
 
1. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
743 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวมะลิ  ชุมภู
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
744 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  กาศสกุล
 
1. นางสาวนิตยา  ระวิงทอง
 
745 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  ตาแก้ว
 
1. นางศิริพร  ศรีจองแสง
 
746 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  กุนามา
 
1. นางกมลรัตน์  คำโมนะ
 
747 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวติชิลา  อินต๊ะสงค์
 
1. นางสาววาสนา  ชุมภู
 
748 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวขนิษฐา  คำเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวอรทัย  ใจปิน
 
749 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวธีร์จุฑา  อนุรักษ์นันท์
 
1. นางศิริจิตร  ละม้ายแก้ว
 
750 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  วิลัย
 
1. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก
 
751 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยา
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
752 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สายหล้า
 
1. นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ
 
753 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายอดิสร  กองฟู
 
1. นางณัฐกานต์  ผลากอง
 
754 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวแจ่มจันทร์  แสงเมือง
 
1. นางจิราพร  ศรีจันงาม
 
755 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาววิรัญญา  คำเที่ยงป้อม
 
1. นางลำพูล  ศรีสวัสดิ์
 
756 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชินดนัย  คำเต็ม
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
757 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  ใจขันธ์
 
1. นายนพพล  อินตั๋น
 
758 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวพิมพวรรณ  กันทะเขียว
 
1. นางสาวดาวเรือง   จินะ
 
759 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวอำพร   วนาเกษมสุข
 
1. นางสาวอัมพิกา   ยะคำป้อ
 
760 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ยะกาศ
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ
 
761 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  สาระตา
 
1. นายสว่าง  ชาวไชย
 
762 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวอัจฉรา  งามดี
 
1. นางสิริการย์  ทัศนา
 
763 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  อายิ
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสบ
 
764 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายโยฮัน  ณ หนองผำ
 
1. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
765 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวสมศรี  มาเยอะ
 
1. นายเอกพล  ยั่งยืนทวี
 
766 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวฐาปนี  อุ่นนันท์
 
1. นางนิตยา  ยารวง
 
767 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวนุสบา  ออนศรี
 
1. นางยุพา  พวงดอก
 
768 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ  กันทวี
 
1. นายอิ่นคำ  ศตกาญจน์
 
769 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  แลเชอ
 
1. นางสาววราภรณ์  ขัดสาร
 
770 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม 1. สามเณรอนุชา    ศรีชัยยา
 
1. นางพจนกร  โนสี
 
771 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวศศิวดี  คุ้งบรรพต
 
1. นางลำเพา  บุญญประภา
 
772 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวพรรณภา  มงคล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว
 
773 ภาษาไทย เขียนตามคำบอก ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวพันนิตา  คำมูล
 
1. นายประจวบ  ผาทอง
 
774 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  จางวนิชเลิศ
 
1. นางสาววลัยพร  ชุ่มใจ
 
775 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายหวาย  คำวาง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
776 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายศรายุธ  เตชะแก้ว
 
1. นายบุญเลิศ  จรัส
 
777 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงรักษิณา  คำก้อแก้ว
 
1. นางปราณี  พญาชัย
 
778 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายวีรภัทร  ไวโอเล็ต
 
1. นางเกษณี  อุทธิยา
 
779 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายสมพร  จิระปัน
 
1. นางสิริพร  ด่านบุญเรือง
 
780 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เขื่อนคำแสน
 
1. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร
 
781 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรัชพร  จอมบุญเรือง
 
1. นางกาญจนา  วิเศษธร
 
782 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  คินต๊ะวงค์
 
1. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
783 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายเชาวลิต  แซ่เติ๋น
 
1. นายเชาวลิต  แซ่เติ๋น
 
784 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  แก้วโก
 
 
785 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายชลิต  ยอดบุญ
 
1. นายภัทรพล  โยนิจ
 
786 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เปี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวอารีย์  ยานะ
 
787 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงอรชุดา  อุ่นต้าว
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
788 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุชา  อาจอ
 
1. นางสาวศิริเดียว  วงศา
 
789 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทิกา  สินสุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
790 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทาพูน
 
1. นายชลนที  กาศมณี
 
791 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ร้องขันแก้ว
 
1. นางรัตนา  ดวงใจ
 
792 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นอรัตน์
 
1. นายสุพจน์  ศรีธนะ
 
793 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทรา  นันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  คำชุ่ม
 
794 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวบงกชทิพ  เขียวดอกน้อย
 
1. นางอาภรณ์  มณีขัติ
 
795 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนฎา  แซ่หม่า
 
1. นางสาวทองนวล  คำแก้ว
 
796 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรดา  อุสาใจ
 
1. นายเมธี  บุญตา
 
797 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  นรรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา   ไชยเลิศ
 
798 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีเสน
 
1. นายปรีชาพล  ศิริอินทร์
 
799 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  ขัดแก้ว
 
1. นายจักริน  เมืองใจหล้า
 
800 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกา  แก้วรากมุข
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
 
801 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ก้อนคำ
 
1. นางจินตนา  เรืองแจ่มแจ้ง
 
802 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายวัจน์กร  อิ่นเมืองแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  เพียรชนะ
 
803 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายสุรชัย   แซ่จาง
 
1. นางสาวกรรณิกา    อินกาวี
 
804 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เผ่าศรีไชย
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมแก้ว
 
805 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายนที  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวนฤมล  พึ่งปัญญา
 
806 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรปรียา  ปวงแก้ว
 
1. นางนิสิตา  มาทา
 
807 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายวิศวะ  ไชยพล
 
1. นายธนบูลย์  ธิดา
 
808 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สมใจ
 
1. นางจิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ
 
809 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุนารี  หม่อโป๊ะกู่
 
1. นางสาวสมฤทัย  สารีวงษ์
 
810 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรัชนี  หยาคำ
 
1. นางสาวพจมาน  เจริญผล
 
811 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  วาพันสุ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สักแกแก้ว
 
812 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายเลาตง  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวปิยดา  น้อยหมอ
 
813 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  เป็งเรือน
 
1. นายสิงห์คำ  อินต๊ะราช
 
814 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  กอบชัยกรรม
 
1. นายพิชัย  ยามี
 
815 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ศรีรักษา
 
1. นางสาววรารัตน์  ใจพลแสน
 
816 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาวี
 
1. นายอุดร  บุญต่อ
 
817 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  แม่แจ่
 
1. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ
 
818 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชะนาญ
 
1. นายโกเวทย์  มนปัญญา
 
819 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรนภา  ยานัน
 
1. นางสาวรังสิมา  ใจวงค์
 
820 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์สินี  สอนสุกอง
 
1. นางสาวไพรวรรณ  ศรีรัตน์
 
821 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  อินต๊ะเชื้อ
 
1. นางอุไรวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
822 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 15 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์สมัคร
 
1. นางธมน  บุญเรือง
 
823 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายมนู  ไพบูลย์โกวิท
 
1. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
824 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายณัฐณรงค์  เจริญสุขศิริกุล
 
1. นางพัชรินทร์  บุญยืน
 
825 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายณัฐวิทย์  แสงประภานันท์
 
1. นางบุษรา  พื้นงาม
 
826 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายปารินทร์  วิริจินดา
 
1. นางจินตนา  แสนงาย
 
827 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายวณัติ์  สำเภาทอง
 
1. นายณรงค์เดช  กันทะเนตร
 
828 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายสุรเชษฐ์  จัดจ้าง
 
1. นายธนบูลย์  ธิดา
 
829 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายสิทธิกรณ์   จิลลาวัณย์
 
1. นายนิติ  นันตา
 
830 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจรรยารักษ์  กาวิละ
 
1. นายสมพล  อัตถะเรือง
 
831 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายพงศธร  ทรัพย์กิตติสุข
 
1. นางสาวรัตนันต์ภรณ์  สีสัน
 
832 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายธนทัติ  โพธิ์ขัน
 
1. นางอาภรณ์  มณีขัติ
 
833 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  เขื่อนเชียงสา
 
1. นายนิเวศ  ทะลังกา
 
834 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวพรรณนิภา  สนิทดี
 
1. นายเมธี  บุญตา
 
835 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  ประทุมมา
 
1. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
 
836 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายวรเชษฐ  ชุ่มเมืองเย็น
 
1. นางกาญจนา  สุภาวสิทธิ์
 
837 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายจีรยุทธ  ปันไหว
 
1. นายจักร์  เต็มรัก
 
838 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายอานนท์  อภิการสกุลชัย
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
839 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสุรชัย  แซ่ลี
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล
 
840 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวนุชวรา  แสงเมือง
 
1. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ
 
841 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวไอราดา  ไชยาโต
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
 
842 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายนพพล   พรหมยศ
 
1. นายปิยพัทธ์   สุกใส
 
843 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  เตสทิ
 
1. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
844 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  จินะเขียว
 
1. นางสุริวรรณ  ประสม
 
845 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายวชิรวิทย์  บุญตัน
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
846 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวมนฑกานต์  ปันดอน
 
1. นางสาวประทุมภรณ์  ใจบุญ
 
847 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายสมศักดิ์  ทำของดี
 
1. นางสาวอลิสา  ภูวพิทยานนท์
 
848 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธิติสรรค์  กันทะนิด
 
1. นายวันเฉลิม  ระลาธิ
 
849 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวสุนิสา  โสเจยยะ
 
1. นายชลนที  กาศมณี
 
850 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายอภิวัฒน์  มาหล้า
 
1. นางสาวปัทธวดี  บ่ายเที่ยง
 
851 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีโสมะสัจจะกุล
 
 
852 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวอาชิง    แซ่เฉิน
 
1. นางสาวกรรณิกา   อินกาวี
 
853 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวสกาวภรณ์  กันติรัตน์
 
1. นางสร้อยเพชร  กาญจนรัตน์
 
854 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  บัวดี
 
1. นางศิริมาต  วนารักษ์
 
855 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  งามเมือง
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
856 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายณัฐพล  กิจพิทักษ์
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
 
857 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายพีระพงษ์  พรมตัน
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนากุล
 
858 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกมลชนก  นันตาพรม
 
1. นายพนม  สมยง
 
859 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  สิทธิพานิช
 
860 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑานันท์  สุทธะโทธน
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
 
861 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวกัลยา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปิยดา  น้อยหมอ
 
862 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวชียิง  มาแย
 
1. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
 
863 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวเพชรรัตน์  วิยะแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
864 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวพินยุพา  ชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราวัลย์  มิ่งขวัญ
 
865 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน   ริยะเทน
 
1. นายอนุศักดิ์  พิมพ์เงิน
 
866 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ลีรัตน์เลิศ
 
1. นางสุวิมล  เรือนสิทธิ์
 
867 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายยิ่งคุณ  พเนตรดวงตา
 
1. นายบุญส่ง  มีน่วม
 
868 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  พงศ์กาญจนาโรจน์
 
1. นายปรีชาพล  ศิริอินทร์
 
869 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงรชา  คำตรง
2. เด็กชายวรากรณ์  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายโยธิน  เครือชัยชนะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ไชยรินทร์
2. นางอมรรัตน์  เพียรชนะ
 
870 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพัทธพล  สมเสมอใจ
2. เด็กชายศุภกฤต  ไทยวงค์
3. เด็กชายเจษฎา  อินคำปา
 
1. นางกุลธิดา  สกุลแก้วพิทักษ์
2. นางสาวอ้อยทิพย์  รินคำแดง
 
871 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลยา  คิดอ่าน
2. เด็กชายปฏิภาณ  หาญธนพานิช
3. เด็กหญิงศศิธร  โพธิวงค์
 
1. นางสุรีย์  วิริยะตระกูลธร
 
872 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกวินนา  สาพิน
2. เด็กหญิงปวีร์  บุญทะวงค์
3. เด็กชายอนุภัทร  บุญสวน
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
2. นางสาวเบญจพร  แก้วสา
 
873 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณวัชญา  อุ่นกอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทะรังษี
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พุฒิพิริยะ
 
1. นางกนกวรรณ  ทองคำ
2. นางสุปราณี  พ่วงพี
 
874 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนรี  น้อยหิรัญ
2. เด็กหญิงณัทธมน  กันธิยะ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ฝันเสาร์
 
1. นางสาวสุทธิพร  สนใจ
2. นางสาวอารีย์  ยานะ
 
875 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  วรรณรัตน์
2. เด็กชายสมพงษ์  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจผ่อง
 
1. นายทับ  บางโป่ง
2. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
 
876 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนันทภพ  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงยุพิน  ชุมพู
3. เด็กหญิงแวว  นามสาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประเทศ
2. นางสาวมนาภรณ์  อุ่นบ้าน
 
877 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดา  อินวงศ์วาร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขันคำ
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  กองใจ
 
1. นางพัฒนา  ประธานราษฎร์
2. นางอัลจนา  จินดารัตน์
 
878 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  ประทุมมา
2. นายรัชชานนท์  ใจหมื่น
3. เด็กหญิงเกวลิน  สำโรง
 
1. นางสาวมัลลิกา  เครือแก้ว
2. นางเครือวัลย์  หาญแก้ว
 
879 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญปั้น
2. เด็กหญิงพลอยมณี  พวงบุปผา
3. เด็กชายศิริโชค  แสนศิริ
 
1. นายพรแสง  ขุนมิน
2. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
 
880 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.7 เงิน 4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันตะมะ
2. เด็กหญิงกมลมาศ  กันทะเสน
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยอินทร์
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
881 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  คีลาวงษ์
2. เด็กหญิงปรีชญาตา  จังกาจิตต์
3. เด็กชายศรัณย์  เจริญสุข
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มณี
2. นางสาวมณัชยา  คำเขียว
 
882 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  อินถาใจยา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แลวงค์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เงาเรือง
 
1. นางกัญญารัตน์  รักแม่
2. นางสุกัลยา  ปั้นแจ่ม
 
883 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีญารัตน์  กาบแก้ว
2. เด็กหญิงพิจิตรา  คำแก้ว
3. นางสาววริศรา  คีรีแก้ว
 
1. นายปรีชาพล  ศิริอินทร์
2. นางสาวสุกานดา  เมืองมาคำ
 
884 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  บุญหลี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  นอร์รัตน์
3. เด็กหญิงอภิชญา  คำดวง
 
1. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ
 
885 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายกิตติพงค์  วังหล้า
2. เด็กหญิงคาลิต้า  ดราคาน
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  ฝ้ายขาว
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจอด
2. นางอนงค์พรรณ  จันทะเลิศ
 
886 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ตา
2. นางสาววราพร  คล้ายสิทธิ์
3. นางสาวเรวดี  ใจปู
 
1. นางจิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ
 
887 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 4 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวกาจวลี  ทรัพย์สิน
2. นางสาวสุวลักษณ์  สาธุการ
3. นายอัษฎาวุฒิ  อุดใจ
 
1. นางสาววรารัตน์  ใจพลแสน
2. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว
 
888 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิติชญา  พรหมณี
2. เด็กหญิงนวิยา  ยาลือ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเภาเงิน
 
1. นางเครือวัลย์  ตั้งจินตวิวัฒน์
 
889 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  รอดภัย
2. เด็กหญิงภัทรรินทร์  สีผา
3. เด็กหญิงภาวิณี  รักนา
 
1. นางศศิธร  ศิริรัตน์
2. นางสุมล  หลักคำ
 
890 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกิจ  โพธิ
2. เด็กหญิงวรดา  อุสาใจ
3. เด็กหญิงสาวินี  สิริชัย
 
1. นายเมธี  บุญตา
 
891 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  กิจพิทักษ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  อุดขา
3. เด็กหญิงนิธิชา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสายรุ้ง  แสวงงาม
 
892 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  มณีชัย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตาดวงแก้ว
3. เด็กหญิงแสงดาว  ม่วง
 
1. นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว
2. นางรัตนา  ดวงใจ
 
893 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 8 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  คะอูป
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ตาก๋องแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  วังเอ้ย
 
1. นางสุชาดา  กาบปัญโญ
2. นางอุไรวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
894 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 9 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงสมิตา  ใจหงอก
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญมาเจริญ
 
1. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
2. นางสายทอง  ธนสิทธิ์
 
895 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ยอดล้ำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัญญามา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิทักษ์ศุภเมธิน
 
1. นางปราณปรียา  คำซาว
2. นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า
 
896 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กหญิงธิชานันท์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงศุภรี  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงอุมาพร  แตมา
 
1. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
 
897 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงปาริชาต  จินะราช
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ลือชา
3. เด็กหญิงอรชุดา  อุ่นต้าว
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นายสุบิน  กำจัด
 
898 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ยาละ
2. เด็กชายปรเมฆ  มนฑา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วเทพ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
 
899 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายจตุพล  เพิ่มพูล
2. นายจารุพล  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
900 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกุลวศุ  เจนการศึก
2. นางสาวจันทร์จิรา  รักคำ
3. นายวัชรพงษ์  คิดดี
 
1. นางอัมพร  ณ น่าน
2. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
 
901 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายคฌากฤษฎิ์  ยาวิเลิง
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจคำ
3. นางสาวอัจจนา  รินเทพ
 
1. นายทับ  บางโป่ง
2. นายภิรายุ  วิวัฒนสถิต
 
902 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายคณิติน  จันทร์ประเสริฐ
2. นายชิตพล  เผ่าคำ
3. นางสาวภิรมน  ชัยรัตนาวรรณ
 
1. นางสาววลินีย์  ชัยชนะมงคล
2. นางสุปราณี  พ่วงพี
 
903 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
2. นายศรัณย์  เครื่องสีมา
3. นางสาวสุดารัตน์  บัวถา
 
1. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
904 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธงชัย  แซ่ลี
2. นางสาวนันทวรรณ  ปินตาสาร
3. นายอุทิศ  ธรรมวงศ์
 
1. นางนลินลักษณ์  แก้วเกิด
2. นางพิรยา  วัชรมณฑล
 
905 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปิยะเลิศ
2. นายปรีชาพงษ์  ก๋าเรือง
3. นางสาวรัฐพร  คำฝั้น
 
1. นางสุริวรรณ  ประสม
2. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว
 
906 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวลักษณียา  กองแสน
2. นางสาวอินทิรา  ปาทายะ
3. นางสาวเกวลิน  ชุมภู
 
1. นางผการัฐ  สินันตา
 
907 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จีอาทิตย์
2. นายอนันตสิทธิ์  ออนตะไคร้
3. นางสาวเกษราพร  อายุวรรณา
 
1. นางทองเสาร์  พรมตัน
2. นางโสมภิลัย  สุวรรณ์
 
908 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายชัยณรงค์  ไชยศรี
2. นายธนวัฒน์  ศรีหรั่งไพโรจน์
3. นางสาวสุภัสสรา  โสลา
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนากุล
2. นางชนัญชิดา  เทพสุนันท์
 
909 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นายชนุตร์  สุทธะ
2. นายอภิชาติ  หล่ายนาสาร
3. นางสาวเบญจวรรณ  ธิเขียว
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
 
910 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวภริตา   เทพมณี
2. นางสาววชิราภรณ์  สิงห์ตาแก้ว
3. นางสาวเบญญาภา  เสนาโปธิ
 
1. นางธัญกร  กิตติจริยา
2. นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล
 
911 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายนิพลรัตน์  จันต๊ะนาเขต
2. นางสาวพรพิมล  ปันสุรินทร์
3. นายเวทิศ  ไชยมงคล
 
1. นายพรแสง  ขุนมิน
2. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
 
912 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  จีระยา
2. นายนพรุจ  นารินคำ
3. นางสาวลลิตา  ปลัดสิงห์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มณี
2. นางสาวมณัชยา  คำเขียว
 
913 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  จินะสี
2. นางสาวชนิดา  ราชลำ
3. นางสาวอารียา  กาแก้ว
 
1. นางสุมล  หลักคำ
2. นายเมธัส  ฟุ้งเจริญทอง
 
914 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  มะโนเครื่อง
2. นางสาวริษา  สะโง้
3. นางสาวเกศรินทร์  ใจสุข
 
1. นางกรณ์อนงค์  เขื่อนแก้ว
2. นางณัตตยา  มังคลาสิริ
 
915 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ก้างออนตา
2. นางสาวศิโรรัตน์  สร้อยเสพ
3. นายแสงเพชร  เปาวัลย์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
2. นางสร้อยเพชร  กาญจนรัตน์
 
916 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  ใจวงศ์
2. นายณัฐพัชร์   บัวอินทร์
3. นางสาวอำพร  ธรรมศร
 
1. นางสนธยา  อัตถะเรือง
2. นายสมพล  อัตถะเรือง
 
917 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจีรวัจน์  เอี่ยมสงคราม
2. นายรัฐพงษ์  เจริญ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พันธ์วีละ
 
1. นางสาวสุทธิพร  สนใจ
2. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
918 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สีอ่่อน
2. นางสาวพรพิรุณ  บัวระพา
3. นางสาวสาลินี  เชียงชิน
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
 
919 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.3 เงิน 7 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  สมใจ
2. นางสาวศรัณย์พร  ทานันติ
3. นางสาวไอราดา  ไชยาโต
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  คำชุ่ม
 
920 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.3 เงิน 5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวพรรณี  ไพยราช
2. นางสาวพรวดี  ปิงหมื่น
3. นางสาวสายใจ  ยี่ภิญโญ
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
 
921 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวนิจฉรา  ชัยชนะ
2. นางสาวพรรณนารา  อุดอ้าย
3. นางสาวอรทัย  ท้าวอินต๊ะ
 
1. นายวัลลภ  สมวรรณ์
2. นางสายทอง  ธนสิทธิ์
 
922 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวบงกช  ลายคำ
2. นายอาซอง  วุ่ยยือ
3. นางสาวเบญจรัตน์  แซ่ลี
 
1. นายนาทธพงค์  แก้วสุข
2. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
 
923 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายธเนศ   คาล่า
2. นายสันติ   แตเช่อ
3. นางสาวสุชีรา    แสนยอด
 
1. นางสาวรพีพรรณ   หลวงแก้ว
2. นายสังวาลย์  วาฤทธิ์
 
924 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.1 ทองแดง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวกานติมา  จันทะนาม
2. นางสาววนาลัย  ธรรมบัณฑิต
3. นายวรชัย  เทพมนตรี
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจอด
2. นางอนงค์พรรณ  จันทะเลิศ
 
925 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.1 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จันกิติ
2. นางสาววรางคณา  จิบทอง
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุนันต๊ะ
 
1. นางปราณปรียา  คำซาว
2. นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า
 
926 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายปฏิภาน  รวมจิตร
2. นางสาวมนัสนันท์  สุขคำฟอง
3. นางสาววิมลรัตน์  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
 
927 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญาสิรี  ธิติสิทธิโชค
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยฟองศรี
 
1. นางไพวดี  ศักยาภินันท์
 
928 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนรภัทร  ปิงนาหนุน
2. นายภาณุวัฒน์  ไฝขัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
929 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกุลเดช  คำแก่น
2. เด็กชายพีรกร  สกุลแก้วพิทักษ์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  อินต๊ะ
2. นายปรีชา  จันทกาญจน์
 
930 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายธนากร  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายวทัญญู  ตีะอาษา
 
1. นางสาวสุวลี  แสงเหม่
 
931 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายวรุฒม์  ทะรินทร์
2. เด็กชายวีรลักษณ์  อุ่นน้อย
 
1. นายสิทธิพงษ์  เกตุเสนา
 
932 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายชยกฤษณ์   ภิระบรรณ
2. เด็กชายสาริน  สุตะวงค์
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นายอรรณพ  คำมีสว่าง
 
933 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายขวัญชัย  กมลเทพเทวินทร์
2. เด็กชายปองกานต์  ใจชุ่ม
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
934 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  คณารักษ์
2. เด็กชายปรมัตถ์  เมืองนาม
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยวาฤทธิ์
2. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
 
935 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายภูมิสันติ์  ลำพงษ์เหนือ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สารศรี
 
1. นายนิคม  ประสูตร์แสงจันทร์
2. นางสมหมาย  ประสูตร์แสงจันทร์
 
936 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อินต๊ะ
2. เด็กชายวีระชาติ  ศิริคง
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นายสุบิน  กำจัด
 
937 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   พรมอ้าย
2. เด็กชายศาสตรา  ทะรินทร์
 
1. นายวัลลภ  สมวรรณ์
2. นางสายทอง  ธนสิทธิ์
 
938 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันโจ๊ก
2. เด็กหญิงโสรยา  วรรณกุล
 
1. นางกาญจนา  วิเศษธร
 
939 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ไพยราช
2. เด็กชายปฏิภาณ  ประมาณ
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
 
940 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  กันนา
2. เด็กหญิงวนิดา  รองนา
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
941 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีชุม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สามารถ
 
1. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
942 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  เดชะบุญ
2. เด็กชายมนัญชัย  ใจกู้
 
1. นางสุชาดา  กาบปัญโญ
2. นายแสวง  ผกาผล
 
943 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยใจอุ่น
2. เด็กชายวัชรพัฐ  หาญภักดีสกุล
 
1. นายสุจินต์  ใจซื่อ
 
944 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายดำรงศักดิ์  ยานะวงศ์
2. นายสามารถ  ชูสังข์
 
1. นายวุฒิพงษ์  รักแม่
2. นางสุมล  หลักคำ
 
945 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไม้ฉำฉา
2. เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญการ
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นายศรัญญู  ศรีสุข
 
946 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  อวดร่าง
2. เด็กหญิงวรรณิกา  ชมภูเรือน
 
1. นางสาวไพลิน  ทาแกง
 
947 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  นรรัตน์
2. เด็กชายปรัชญา  นัยติ๊บ
 
1. นายว่อง  สันกว้าน
2. นายอนุศักดิ์  พิมพ์เงิน
 
948 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายฉัฐวัสส์  ไชยศรีทา
2. เด็กชายณัฐกฤต  ชื่นทรัพย์
 
1. นางแสงเดือน  กันทาสุวรรณ์
 
949 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ศรีชัยแสง
2. เด็กหญิงศศิณา  อินพรม
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
950 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมินธิรา  ปิดทอง
2. เด็กชายสิรวิชญ์   วรรณคำ
 
1. นางสาวสุกานดา  เมืองมาคำ
2. นายหาญ  เสนนะ
 
951 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสรา  จินะพรม
2. เด็กชายพันธกร  โพธิ
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
 
952 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายตรัยรัตน์  โปเสี้ยว
2. เด็กชายพัฒน์พงษ์  จันทร์มะโน
 
1. นายจิรพันธ์  จันจินะ
 
953 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สารเวก
2. เด็กชายศุภกร  อินต๊ะวงค์
 
1. นางทิพปภา  จันทร์ลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  คำชุ่ม
 
954 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนนท์ปวิช  หงษ์คำ
2. เด็กชายวิชระ  รอดวัตร์
 
1. นางสาวมัฑนา  ดงปาลี
 
955 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงอรณิจ   อินลง
2. เด็กหญิงอรนาฎ   อินลง
 
1. นางสาวกรรณิกา   อินกาวี
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์   มั่นอ่วม
 
956 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายนลธวัช  ตาสาย
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชัยปราการ
 
1. นายอภิชาต  บุญเลิศ
2. นายโกเวทย์  มนปัญญา
 
957 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วันจันทร์
2. เด็กหญิงอรจิรา  ชัยวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล
 
958 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์
2. นายเอนก  เบอะเทพ
 
1. นางสาวรัตนันต์ภรณ์  สีสัน
 
959 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายทวีทรัพย์  แสงเพชร์
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คำภิราษร
2. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว
 
960 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวบุณยานุช  ก๋ามี
2. นายประกฤษฎิ์  ยาน๊ะ
 
1. นายธีระวัฒน์  ยานะจิตร
 
961 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวปัณฑารีย์  คมขำ
 
1. นางสาววลินีย์  ชัยชนะมงคล
 
962 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวณัฐากาญจน์  กาวินธนัชโชติ
2. นางสาวภัทราพร  วันดี
 
1. นายอนุศักดิ์  พิมพ์เงิน
2. นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า
 
963 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธนินทร์  ปิณินทรีย์
2. นางสาววรัทยา  สิทธิแปง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
964 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ศรีธิวรรณ์
2. นายธนบรรณ  แซ่ตัน
 
1. นายธีรยุทธ  มาถา
2. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
965 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  มณีสาร
2. นางสาวศิริพร  อาทร
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
 
966 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  อุ่นนันท์
2. นายนิติพงศ์  ใจพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยวาฤทธิ์
2. นายสยาม  จันต๊ะวงศ์
 
967 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายบุญชัย  แซ่ตั้ง
2. นายเจตทวี  มาร์ค
 
1. นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
 
968 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวพัฒน์นรี  ศรีโชคสิทธิกุล
2. นางสาวสิราวรรณ  เครือจิต
 
1. นายวีระเล็ก  ถาวรจตุรวัฒน์
2. นายเสกสรรค์  อาษายศ
 
969 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  จุมปู
2. นายประกฤษฎิ์  สุนันต๊ะ
 
1. นายปฐมพงษ์  กันทะยศ
 
970 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายก่อสกุล  วิลังคะ
2. นายอัฐชฎาวุฒิ  คำสุทธะ
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
 
971 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวสวรินทร์  สุขกาย
2. นางสาวอรทัย  อินต๊ะสงค์
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นายศรัญญู  ศรีสุข
 
972 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวชลินทิพย์  แก้วสุวรรณ์
2. นางสาวดาริกา  สมุดความ
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
973 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายนิสสรณ์  ทองอร่าม
2. นางสาวปาลิตา  ทุนแก้ว
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนากุล
2. นายแสวง  ผกาผล
 
974 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  สมใจ
2. นายอนุรักษ์  รัตนชมภู
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  คำชุ่ม
 
975 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61.38 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นายชนุตร์  สุทธะ
2. นายธนกฤษ  สุทา
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
2. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
976 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  อินทร์ต๊ะ
2. นางสาวอาทิตยา  โชคอมรศิริกุล
 
1. นางสุวิมล   เรือนสิทธิ์
2. นางสาวโยธกา  สุธรรมมา
 
977 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายชูเกียรติ  บุญแก้ว
2. นายอาชวิน  ยาโหละ
 
1. นายจิรพันธ์  จันจินะ
 
978 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวธนินท์ธร  กันฑาซาว
2. นางสาววิภารัตน์  วันดี
 
1. นางแสงเดือน  กันทาสุวรรณ์
 
979 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวรัฐพร  คำฝั้น
2. นายสิทธิเดช  จอมป้อ
 
1. นางสาววรารัตน์  ใจพลแสน
2. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว
 
980 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายชานนท์  เต๋จา
2. นางสาววาสนา  สมปันจันทร์
 
1. นางสาวสุกานดา  เมืองมาคำ
2. นายหาญ  เสนนะ
 
981 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกรกช  จินายะ
2. นางสาวจุฑามาส  หัตหาญ
 
1. นายวัลลภ  สมวรรณ์
2. นางสายทอง  ธนสิทธิ์
 
982 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายณัฐฤทธิ์  อินตา
2. นายสถาพร  บุญยวง
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงศ์นภาไพศาล
 
983 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวฉัตรธิดา  มีสัตย์
2. นายศุภกิจ  ยอยนต์
 
1. นางสาวสุวลี  แสงเหม่
 
984 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวศศิมาภรณ์  ดอยลอม
2. นายสิรวิโรจน์  ธรรมชัชวาล
 
1. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
2. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
985 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิราธิป  จันทราช
2. นางสาวธมนวรรณ  ทาแก้ว
 
1. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
986 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายพิชชากร  กันทะ
2. นายวรินทร  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายวุฒิพงษ์  รักแม่
2. นางสุมล  หลักคำ
 
987 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายณัฐวัฒน์  พรมต๊ะ
2. นายศักรินทร์  เชื้อขำ
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นายสุบิน  กำจัด
 
988 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร   แปงถายะ
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
989 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ผิวพันธ์
 
1. นางรุ่งสุรีย์  สุทธกุล
 
990 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทิพย์กมลเสน
 
1. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
991 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์จีน
 
1. นางสาวอัจฉรา  สวามิวัศดุ์
 
992 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงเกวลิน  พุทธิมา
 
1. นายชลนที  กาศมณี
 
993 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายศิวายุ   เจริญผล
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
994 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปราณี  แซ่หวัง
 
1. นายไกรวุฒิ  สุทธกุล
 
995 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใจปาลี
 
1. นางอารีรัตน์  พรมไชย
 
996 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงกชมน  ชำหา
 
1. นายนิคม  ประสูตร์แสงจันทร์
 
997 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  วงค์ษา
 
1. นางสาวทองนวล  คำแก้ว
 
998 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงธราชร  หนูอินทร์
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
999 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธการ  ชุมมงคล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
 
1000 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศินิภา  ตันต๊ะบุตร
 
1. นายธนงค์  นงค์ยา
 
1001 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
1002 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรารักษณ์  ปัญญาราช
 
1. นางสาวสโรชา  หอมอ่่อน
 
1003 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สระยอง
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
1004 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงค์ชัย
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
1005 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  อินใจ
 
1. นางประภัสสร  เมืองมูล
 
1006 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
1007 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายเสฐียรพงษ์  พิงคำขา
 
1. นางอุไรวรรณ  พิวงษ์งาม
 
1008 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  จอมใจ
 
1. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์
 
1009 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายนนทนันท์  กระจายศรี
 
1. นายโกเวทย์  มนปัญญา
 
1010 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  ปัญญาราช
 
1. นางสายทอง  ธนสิทธิ์
 
1011 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลย์วิสา  ขาวฟอง
 
1. นายนิติ  นันตา
 
1012 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  คำตื้อ
 
1. นางทิพปภา  จันทร์ลือ
 
1013 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  ขัดแก้ว
 
1. นางสุภา  บัวอินทร์
 
1014 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายนีลาโพ  ลูซือ
 
1. นางสาวพรพรรณ  จรรยา
 
1015 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรยุทธ  ยอดประชา
 
1. นางสาวศิริเดียว  วงศา
 
1016 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  อินต๊ะวงค์
 
1. นายฤทธิชัย  วิชาเหล็ก
 
1017 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองแก้ว
 
1. นายจักร์  เต็มรัก
 
1018 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายวิกาวี  ชัยอารีย์
 
1. นางสาวศรารัตน์  มั่งส่งจม
 
1019 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎา  เชื้อชาติสิงขร
 
1. นางสาวทับทิม  สินธร
 
1020 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ต๊ะสม
 
1. นางสุชาดา  กาบปัญโญ
 
1021 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จิตมะโนวรรณ์
 
1. นางสาวณิชกุลย์  อดุลย์พงศ์ไพศาล
 
1022 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภานันท์  ตาดำนิล
 
1. นายว่อง  สันกว้าน
 
1023 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กันธิยะ
 
1. นายปรีชาพล  ศิริอินทร์
 
1024 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  จักขุเรือง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เขียววาท
 
1025 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  พรมตันทอง
 
1. นางกาญจนา  วิเศษธร
 
1026 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัดสี
 
1. นางธมน  บุญเรือง
 
1027 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กชายดาริด  จะคา
 
1. นางขจีรัตน์  เขนย
 
1028 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. เด็กชายกันตภณ  ไชยกูล
 
1. นางสาววจี  จันทาพูน
 
1029 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กาจม
 
1. นางจรัสขวัญ  เกเย็น
 
1030 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  กาวิละ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
1031 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายครรชิตพล  สีมาตย์
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
1032 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  นามแก้ว
 
1. นายภูมิรพี  วงค์ประเสริฐ
 
1033 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายอาชา  เชอมือ
 
1. นางสุภาภรณ์  คำบุญเรือง
 
1034 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกุล  ตาแก้ว
 
1. นางสาวพัชร  สิทธิพานิช
 
1035 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์คำ
 
1. นางอัลจนา  จินดารัตน์
 
1036 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายวิชัย  โสชะดา
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
1037 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. นายนวพล  เธียรดุสิต
 
1. นางเสาวลักษณ์  อินตานนท์
 
1038 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  อ้ายคำลอย
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลเมืองคำ
 
1039 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายธนวินท์  พิสัยเลิศ
 
1. นางสาวนฤมล  พึ่งปัญญา
 
1040 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิดายุ  ศรีคุณ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ภูกองชัย
 
1041 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ถาชุม
 
1. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
 
1042 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกานดา   แซ่หลิว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์    มั่นอ่วม
 
1043 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา วัดศรีดอนชัย 1. สามเณรพัสกร  นรานุชิต
 
1. พระสิงหา  ปโมทิโต
 
1044 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  จินะ
 
1. นางสาวโยธกา  สุธรรมมา
 
1045 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพิชย  ณ ป้อมเพชร
 
1. นางปวีณ์สุดา  บุญเกิด
 
1046 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายวิชา   อุ่ยอุทัย
 
1. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
1047 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  โนกะมิ
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
1048 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาววรางคณา  วิลัย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
1049 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  ดอยวิไล
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
1050 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  สุหล้า
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
 
1051 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกฤตพร  กองบุญ
 
1. นางสาวจิรภรณ์   แซ่ตั้ง
 
1052 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายอมรเทพ  ไข่แก้ว
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
1053 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวสิรินยา  อ้วนล่ำ
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
1054 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งฤทัย  จิน๊ะ
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
1055 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวภคินี  จองปินหย่า
 
1. นางสายทอง  ธนสิทธิ์
 
1056 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ลีรัตนเลิศ
 
1. นางสุวิมล  เรือนสิทธิ์
 
1057 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายสุรเชษฐ์  จัดจ้าง
 
1. นายธนงค์  นงค์ยา
 
1058 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายชาคริต  คำโมนะ
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
1059 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายปพน  พันธจินดา
 
1. นายจรูญ  ศาลางาม
 
1060 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เอกจิตร
 
1. นางนิภาพร  เขื่อนแก้ว
 
1061 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  กองเป็ง
 
1. นายยงยุทธ  สุรัตน์
 
1062 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวรสสุคนธ์  มาอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
1063 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  อินจันทร์
 
1. นายนิติ  นันตา
 
1064 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายอัสนี  กองบุตร
 
1. นางรุ่งสุรีย์  สุทธกุล
 
1065 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  คำอ้าย
 
1. นายจักร์  เต็มรัก
 
1066 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวอารดี  เสนียะ
 
1. นางจิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ
 
1067 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายพงษ์สิทธิ์  ไทยใหม่
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
 
1068 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายศิวนาถ  ปวรรณา
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนากุล
 
1069 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายวิชัย  พิพิธพงศ์สันต์
 
1. นางสาวณิชกุลย์  อดุลย์พงศ์ไพศาล
2. นางสาวณิชกุลย์  อดุลย์พงศ์ไพศาล
 
1070 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายชัยวัฒน์  ทรงสิทธิเจริญ
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
1071 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายปรีชา  ปัญญาฟู
 
1. นายว่อง  สันกว้าน
 
1072 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายวิริทธิ์พล  วุฒิเสถียร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
 
1073 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายอนุชา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางประภัสสร  เมืองมูล
 
1074 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  กาศสกุล
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
 
1075 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายกนกพล  เนตรสุวรรณ
 
1. นางขจีรัตน์  เขนย
 
1076 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธิติสรรค์  กันทะนิด
 
1. นางเสาวลักษณ์  เตชะบูรณ์
 
1077 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายบัณฑิต  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
1078 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายสัมฤทธิ์  แซ่พ่าน
 
1. นายชาญจิตร์  จิตอารีย์
 
1079 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายนพพล   พรหมยศ
 
1. นายปิยพัทธ์   สุกใส
 
1080 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนัทธมล  ไร่กันทา
 
1. นางสาวดวงเดือน  ภูกองชัย
 
1081 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวพิริยาพร  หลิง
 
1. นายชลนที  กาศมณี
 
1082 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายเฉลิมกิจ  วิชาทยานนท์
 
1. นางสุภาภรณ์  คำบุญเรือง
 
1083 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายสุริยะ  ใจมาล
 
1. นายฤทธิชัย  วิชาเหล็ก
 
1084 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวมนฑกานต์  ปันดอน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
1085 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวสุภาพร   แซ่ว้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์   มั่นอ่วม
 
1086 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายชันยกร  อนันทรังสรรค์
 
 
1087 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีวรัตน์
 
1. นายสมเดช  สิงทะนะ
 
1088 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายชัยณรงค์  อวดห้าว
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
1089 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายธนานันต์  ก๋าแปง
 
1. นายณรงค์เดช  กันทะเนตร
 
1090 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายวรรณกร  ประเสริฐสวัสดี
 
1. นางสาวปัทธวดี  บ่ายเที่ยง
 
1091 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายพรหมมินทร์  นามแสง
 
1. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
 
1092 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายเทพบดินทร์  เทกัณฑ์
 
1. นายวัชระ  สาลีสกุล
 
1093 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายวิชัย  โอฬารกิจพานิช
 
1. นางกรณ์อนงค์  เขื่อนแก้ว
 
1094 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวรัชนันท์  ชีหมื่อ
 
1. นายพนม  สมยง
 
1095 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  บ่อคุ้ม
 
1. นางสาวสุกานดา  เมืองมาคำ
 
1096 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  นางแล
 
1. นางเมตตา  ผาทอง
 
1097 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 - โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายธชายุทธ  เตจ๊ะนัง
 
1. นายอดุลย์  วิเศษโวหาร
 
1098 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ลือชัย
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
 
1099 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  คิดมาช่วย
 
 
1100 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสรา  จินะพรม
 
1. นายเมธี  บุญตา
 
1101 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  คำตื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์  คำชุ่ม
 
1102 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 98.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงโสรยา  คำก๋อง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ใจถา
 
1103 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 97.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่โค้ว
 
1. นางพัฒนา  เครือบุญ
 
1104 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 95.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายถนัดกิจ  ลีฝ่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์   มั่นอ่วม
 
1105 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 95.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ลือเรือง
 
1. นางพัฒนา  ประธานราษฎร์
 
1106 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์  สุ่มใจยา
 
1. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
1107 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 93.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  แก้วผัด
 
1. นายมนตรี  นันฝั้น
 
1108 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 93.9 ทอง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  รินเทพ
 
1. นายไพฑูรย์  ปันทราช
 
1109 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 93.9 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายต้องตระการ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายปรีชา  หยีดน้อย
 
1110 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  หลักคง
 
1. นางจารุนันท์  กันชนะ
 
1111 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  กุณกัน
 
1. นางพรรณี  สาระตา
 
1112 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสาโรจน์  ชูชื่อพรม
 
1. นางสาวเกศินี  คณะรัตน์
 
1113 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 91.32 ทอง 4 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ตา
 
1. นายจิรพันธ์  จันจินะ
 
1114 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 90.91 ทอง 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กันธิมา
 
1. นางสุชาดา  กาบปัญโญ
 
1115 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 90.09 ทอง 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายติณห์  พรหมบุญ
 
1. นางสาวเดือนนภา  คำอ้าย
 
1116 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 89.29 ทอง 5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพัชรีพร  กัติยศ
 
1. นางสาวอภิญญา  รู้ธรรม
 
1117 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 86.96 ทอง 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงปราณี  แซ่หวัง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ขันติธรรม
 
1118 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 86.58 ทอง 7 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรมินทร์  ตาสาย
 
1. นางสุกัลยา  ปั้นแจ่ม
 
1119 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 86.58 ทอง 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายภูริวิทย์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
 
1120 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 86.21 ทอง 7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กชายสวัสดิชัย  เยี่ยงวัฒนานนท์
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
1121 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 85.84 ทอง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายเขมนันท์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวเสาวณิต  พันธ์รัมย์
 
1122 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 85.84 ทอง 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัตรชัย  ตาคำ
 
1. นางสุพิศ  นิธิเจริญ
 
1123 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 84.39 ทอง 6 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายเดชา  แซ่หอ
 
1. นายกฤตยชญ์  ยืนยงกุล
 
1124 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 83.68 ทอง 8 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ตุ้ยปัญญา
 
1. นางกาญจนา  วิเศษธร
 
1125 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 82.64 ทอง 8 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำอุปสะ
 
1. นายสุพจน์  ศรีธนะ
 
1126 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 7 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ก๋าหะ
 
1. นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว
 
1127 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  เตชะ
 
1. นายพิชัย  ยามี
 
1128 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  ชัยวงศ์
 
1. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
1129 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายวัชรพล  เสียงสวัสดิ์
 
1. นางสุภาภรณ์  คำบุญเรือง
 
1130 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดรที
 
1. นางสาวรัตนา  ไชยเลิศ
 
1131 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชลธาร  หมายหมั้น
 
1. นายปรีชาพล  ศิริอินทร์
 
1132 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงค์จัน
 
1. นางปุณยาพร  จอมใจหาญ
 
1133 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายพลพต  แซ่ย่า
 
1. นางสาวโยธกา  สุธรรมมา
 
1134 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทัดไผ่
 
1. นางแสงเดือน  กันทาสุวรรณ์
 
1135 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  มั่นอ่วม
 
1. นางจรัสขวัญ  เกเย็น
 
1136 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 60.99 ทองแดง 10 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  พรมอ้าย
 
1. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
1137 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กชายกัญจน์  ฐิติจำเริญพร
 
 
1138 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายครรชิตพล  สีมาตย์
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
1139 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงจิรายุ  ศรีฉาย
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริวงค์
 
1140 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายโกอู  ฉ่วยเน
 
1. นางสุภา  บัวอินทร์
 
1141 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายปิยะราช  โรมพันธ์
 
1. นายไพฑูรย์  ปันทราช
 
1142 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ล่อ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ขันติธรรม
 
1143 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  อินทนนท์
 
1. นายอรุณ  คงสิน
 
1144 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายเอกชัย  ใจอยู่
 
1. นางสาวเดือนนภา  คำอ้าย
 
1145 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายวุฒิพร  ใจแปง
 
1. นายธนงค์  นงค์ยา
 
1146 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวพรเกษม  ไชยสาร
 
1. นายมนตรี  นันฝั้น
 
1147 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพรหมเทพ  อุทธิยา
 
1. นางปุณยาพร  จอมใจหาญ
 
1148 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวศิริพร  รักกฤษ
 
1. นางแสงเดือน  กันทาสุวรรณ์
 
1149 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายสุชาครีณ์  ดวงสุวรรณ
 
1. นางสาวกุลลดา  ณ พิกุล
 
1150 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  กาศสกุล
 
1. นางสาวดุษฎี  เชตะวัน
 
1151 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวพิชญ์สินี  วิบูลพูนทรัพย์
 
1. นายพนม  สมยง
 
1152 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  สิงห์คำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ณ พูน
 
1153 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายรัชนนท์  สอนแก้ว
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
1154 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวพัชรา  บุญสุวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  คำบุญเรือง
 
1155 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายสุทธิลักษณ์  บุญเรือง
 
1. นางพรรณี  สาระตา
 
1156 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  ใจจิตร
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลเมืองคำ
 
1157 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  สมแสง
 
 
1158 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แข็งแรง
 
1. นางจารุนันท์  กันชนะ
 
1159 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวสวรีย์  เกตุแก้ว
 
1. นางพัฒนา  เครือบุญ
 
1160 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  วงค์วิริยะ
 
1. นางสาวศุทธินี  สุวรรณศร
 
1161 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายศิรสิทธิ์  อนุเคราะห์
 
1. นางสุวิมล   เรือนสิทธิ์
 
1162 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายยศนันท์  ปันคำ
 
1. นายฉัตรชัย  พัฒนากุล
 
1163 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายพงศกร  สุวรรณวงค์
 
1. นายไพทูรย์  จักร์แก้ว
 
1164 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีมูล
 
1. นางนางละมัย  อนันตรังสรรค์
 
1165 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายมุนินทร์  ไพยราช
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
 
1166 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  แก้วบุญทา
 
1. นางจิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ
 
1167 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นางสาวจันทิมา  เพ็งสา
 
1. นายณรงค์เดช  กันทะเนตร
 
1168 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายณัฐฐาพร  ไชยาบาล
 
1. นายปรีชา  หยีดน้อย
 
1169 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายเฉลิม  ชัยวงศ์
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
1170 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายวิทวัส  ปันซังคอน
 
1. นางสาวอภิญญา  รู้ธรรม
 
1171 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายโยฮา  อุยแม
 
1. นายกฤตยชญ์  ยืนยงกุล
 
1172 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นางสาวอังคณา  ลายคำ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ใจถา
 
1173 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สิงทะบุตร
 
1. นางสาวรัตนา  ไชยเลิศ
 
1174 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายฤทธิชัย  ลือชา
 
1. นางสาวบุหงา  คำบัว
 
1175 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายธนาธิป  ศรีสวัสดิ์พัฒนา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
1176 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายทรงวุฒิ  ปัญญาคง
 
1. นายพิชัย  ยามี
 
1177 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายโกเมนทร์  เวียงคำ
 
1. นายแย้ง  แซ่ฟ้า
 
1178 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  กันทา
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
1179 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  เตสทิ
 
1. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
1180 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 11 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายพัฒนะ  สวัสดิวิชัยกุล
 
1. นางสาวจิราวัลย์  มิ่งขวัญ
 
1181 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายพิรศักดิ์  วงศ์เส็ง
 
1. นางมยุรา  ร้องหาญแก้ว
 
1182 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  จอมแปง
 
1. นายยงยุทธ  สุรัตน์
 
1183 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  บัวดี
 
1. นางธัญชนก  ปริญญาเจริญกุล
 
1184 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายกฤษนะ  ชุมภู
 
1. นางสาวสุกานดา  เมืองมาคำ
 
1185 คณิตศาสตร์ แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายวสิษฐ์  ปัญญารักษ์
 
1. นายสุพจน์  ศรีธนะ
 
1186 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันศิริ
 
1. นางสุจิตรา  ปันทราช
 
1187 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงโชติกา  ยศคำ
 
1. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
1188 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ลิ้ว
 
1. นางสาวนันทชา  ใจวรรณะ
 
1189 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายปพน  ใจกว้าง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เพียรการ
 
1190 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิจิตรา  พรมมา
 
1. นางเสาวลักษณ์  เตชะบูรณ์
 
1191 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนพร  บุญรัตน์
 
1. นางสาวอุบล  นิ่มนวล
 
1192 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรประภา  กิจพิทักษ์
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
 
1193 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  จอมใจ
 
1. นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น
 
1194 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายสุภัทร  ดีแก้ว
 
1. นางสาวคล้ายเดือน  นาคเสน
 
1195 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปินตา
 
1. นางจารุนันท์  กันชนะ
 
1196 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงลักษิกา  ประกันทะ
 
1. นางพิมพ์ใจ  พิรมย์พันธ์นุกุล
 
1197 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายสุธิมนต์  ปิยะชาน
 
1. นางสาวโยธกา  สุธรรมมา
 
1198 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงศกาวรัตน์  อุปเสน
 
1. นางกัญญารัตน์  รักแม่
 
1199 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยชนะ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  กันติ๊บ
 
1200 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายจิรันธนิน  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางปราณปรียา  อุดสม
 
1201 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  มูลดวง
 
1. นายปรีชาพล  ศิริอินทร์
 
1202 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  นัยนา
 
1. นางกาญจนา  วิเศษธร
 
1203 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายฉายวิชญ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา
 
1204 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนามาศ  หรรษา
 
1. นางอุไรวรรณ  พิวงษ์งาม
 
1205 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ท้าวดอนชัย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ
 
1206 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ยี่หล้า
 
1. นายชลนที  กาศมณี
 
1207 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกร  มะโนสุข
 
1. นางสาวธัญมณี  บุญเล็ก
 
1208 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  นามงาม
 
1. นางอุไรวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
1209 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  พรหมมายน
 
1. นางสาวสุทธิพร  สนใจ
 
1210 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แซ่ลี้
 
1. นางจารุวรรณ  ศริจันทร์
 
1211 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ว่องวาณิชวิวัฒนา
 
1. นางสาวไพริน  คำมา
 
1212 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไกลถิ่น
 
1. นายอำพน  คำเขียว
 
1213 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  สะอาด
 
1. นายสุมล  หลักคำ
 
1214 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงขัตติยา  วันก๋าแก้ว
 
1. นายยงยุทธ  สุรัตน์
 
1215 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงลลิดา  ชัยวรรณะ
 
1. นายตรีภพ  สนิ
 
1216 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันต๊ะไพสน
 
1. นายไพทูรย์  จักรแก้ว
 
1217 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายพิทวัส  กันฤทธิ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  อิ่นคำ
 
1218 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงหมี่เพาะ  แซพะ
 
1. นางสาวมณฑนรรห์  อุ่นกันทา
 
1219 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาทิพย์   เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวภัสราวดี  พงษ์คำ
 
1220 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายอติกัน  หัตหาญ
 
1. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์
 
1221 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนจิตร
 
1. นางวิชุดา  แก้ววรรณดี
 
1222 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุขสันต์  เหล่าพิลัย
 
1. นางวิลาภรณ์  แซ่เจีย
 
1223 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงระวี  เวียงคำ
 
1. นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า
 
1224 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ฤทธิแสง
 
1. นางรัมณีญา  วงศ์วุฒิ
 
1225 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงศุภฤกษ์  แลเชอกุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์   มั่นอ่วม
 
1226 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวถิงถิง  แซ่หลิว
 
1. นางประภัสสร  มิชัยยา
 
1227 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวิทยา  ก้างยาง
 
1. นางสาวเกศินี  คณะรัตน์
 
1228 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เขียวคำปัน
 
1. นายปิยพัทธ์   สุกใส
 
1229 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  แสงงาม
 
1. นางสาวสุพพัตรา  คุณาเทพ
 
1230 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณี  อาเช
 
1. นางสาวพัชรี  สิทธิพานิช
 
1231 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายสมบัติ  อาซอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  รีรักษ์
 
1232 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ปัญญานะ
 
1. นางมลิวัลย์  พรมวงค์
 
1233 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ธรรมชัย
 
1. นางสาวธัญญาเรศ  กันทา
 
1234 คณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ ม.1 ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 15 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายเจษฎา  สุทธิสาคร
 
1235 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงภรัณยา  มะโนชัย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  จอมมงคล
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  รุ่งกิจเลิศสกุล
 
1. นางยโสธร  สุขัมศรี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
 
1236 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ธเนศสกุลวัฒนา
2. เด็กชายศิวกร  จิวประสาท
3. เด็กหญิงอธิชา  ศรีครุฑธานันท์
 
1. นายวิเชียร  ศักดิ์สิทธานุภาพ
2. นายสุรเชษฐ์  มะโนวงศ์
 
1237 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกันตธี  ไชยเมือง
2. นางสาวชวัลรัตน์  สุริยะ
3. นางสาวพาณิภัค  ยังไว
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
1238 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  ใจจิตร
2. เด็กชายนนทชัย  ชื่นเมือง
3. เด็กหญิงอภิญญา  กันทะดง
 
1. นางสาวนงนุช  ใจหล้า
2. นางอัมพร  เจริญจิตติชัย
 
1239 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  มีนา
2. นางสาวรัตมณี  วุฒิพงศ์วรากร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กันทาเป็ง
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ไชยมะงั่ว
 
1240 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาถ  อินต๊ะฟู
2. นายสันติศักดิ์  นิมิตรถาวร
3. เด็กหญิงสุนารี  นามย่วก
 
1. นางสุภาลัย  ช่างศิลป์
2. นางสุภาลี  ปาสาจัง
 
1241 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตมณี  แดงฟู
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ลีคำหมง
3. เด็กหญิงอิฏฐณี  ศรีคำ
 
1. นางสาวนาถยา  อุตมา
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
1242 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินธร  ศรีทะนันชัย
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  นันต๊ะ
3. เด็กหญิงอรทัย  แก้วผดุง
 
1. นางกาญจนา  จิตถา
2. นางจุติพร  ณ ลำปาง
 
1243 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิชา  มิ่งส่วน
2. เด็กชายพสิษฐ์  ศรีลาวัณย์
3. เด็กหญิงเบญจพร  กัมปะหะ
 
1. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
2. นางสายบัว  วรภู
 
1244 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดล้ำ
3. เด็กชายศาสตร์ตรา  ศรีพรม
 
1. นางณัฐรภา  สุภาอินทร์
2. นางสาวนารีลักษณ์  ลำดวน
 
1245 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายบัณทิต  สมจิตร
2. นางสาวรวินท์นิภา  ปราศัย
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วงศ์ช่วย
 
1. นางสาวพัชรี  จินะแก้ว
2. นางอมรรัตน์  วงศ์วิริยะ
 
1246 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจันทร์แสง  นามคำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เยอเบาะ
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะ
 
1. นางศรสวรรค์  กองแก้ว
 
1247 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎารัฐ  ทำหินกอง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แก้วนวล
3. เด็กหญิงพสุดา  อุ่นเป็ง
 
1. นางสาวอนันยา  ทิพย์ลุ้ย
 
1248 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ริมทอง
2. นายพงศกร  นิฐิสกุล
3. เด็กหญิงสุนิกา  กันทา
 
1. นางสาวจุฑาพิชญ์  ชัยพันธุ์
 
1249 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงพิกุล  เตียนต๊ะนันท์
2. เด็กหญิงพีรดา  พุทธสาร
3. เด็กชายอาทิตย์  ขัติยะสาร
 
1. นางสาวกัญจน์กมล  แนบเนื้อ
2. นางสลักฤทัย  แสงเขียว
 
1250 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์สกุล
2. เด็กหญิงอรจิรา  ทองกิ่งแก้ว
3. เด็กชายเลิศพงศ์  เกรียงกรกฎ
 
1. นางนัยนา  แหนคำ
 
1251 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  ตุ้ยแปง
2. เด็กชายปิยวัฒน์   หมื่นเกี๋ยง
3. เด็กชายสรยุทธ  ทิพย์แสง
 
1. นางธนัชชา  ขันทบัว
2. นางสินิทธ์  วงศ์ธิดาธร
 
1252 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงกันติชา  พลวัง
2. เด็กหญิงปิยะพร  เสือเฒ่า
3. เด็กหญิงเอราวัณ  เตโช
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
1253 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ศรีดวงแก้ว
2. เด็กชายอนุภาพ  เครือแดง
3. เด็กหญิงเมษา  เจือฮ่วย
 
1. นางสาวชลัญญา  แนบสนิทธรรม
2. นางมลิวรรณ  อกผาย
 
1254 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กาจม
2. เด็กหญิงพรพิมล  วรรณภักดี
3. นายสมพร  จงน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  คำภาสี
2. นายอุดร  ฮ่องลึก
 
1255 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   อริยะพันธ์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ   นาเจริญ
3. เด็กชายรัชชานนท์   พรมวงศ์
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นายอธิป  ชุมภูแสงทอง
 
1256 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  กุลวงค์
2. เด็กชายนนธวัช  ดวงแก้ว
3. เด็กชายนวัช  กิติภูวดล
 
1. นางสาวศิรัจชญา  ตาสิติ
2. นายเฉลิมชัย  จันทาพูน
 
1257 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  ทาลมดี
2. เด็กหญิงวริยา  ลือตาล
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ทะไชย
 
1. นายจิรศักดิ์  ดวงสุข
2. นางสุนันทา  สมศรี
 
1258 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงฝันฤดี  ศรีรัตน์
2. เด็กชายศิษรสิทธิ์  ฟุ้งธรรมคุณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญผล
 
1. นางมาลัย  สุตา
2. นางสีนวล  ธนะสาร
 
1259 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายธนาวุฒิ  กันติ๊บ
2. นางสาวสุรพิชญ์  สุภาศรี
3. นางสาวอารีรัตน์  บัวคำ
 
1. นางทอรุ้ง  ศรีอ้วน
2. นางวนาลี  สุรทานนท์
 
1260 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันหนองแก้ว
2. เด็กหญิงวัลย์วิสา   ขาวฟอง
3. นางสาววิมลสิริ  อินทร์จันทร์
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
1261 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประทุมมา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีธินนท์
3. เด็กชายเอกราช  แซ่เจียง
 
1. นางอัญชรี  ไชยสถิตวานิช
 
1262 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายจาณุวัฒน์  กรวยกลาง
2. เด็กชายพชร  พันธมา
3. เด็กหญิงอาจารี  ใจพรมแสน
 
1. นางพิชญ์สินี  สิทธิโณ
2. นางรัตนาภรณ์  อนันต์วรชัย
 
1263 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายลีแย  โซเซ
2. เด็กชายสมเกียรติ  มาเยอ
3. เด็กหญิงสุทธิชา  สะอาดล้วน
 
1. นางสาวอิมทิรา  บำรุงสุข
2. นายเอนกพงษ์  นันทะเสน
 
1264 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  แลเชอร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำภูแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิรา   ไชยชมภู
 
1. นายประจวบ  ธรรมเทศ
 
1265 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  เรือนแปง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สารเสวก
3. เด็กชายโกสินทร์  แสนช่างไม้
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อิ่นคำ
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
1266 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  ปัญญาอ้าย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีคำฝั้น
3. เด็กหญิงอโนทัย  ศรียานะ
 
1. นางกินรี  ยากยืน
2. นายนุวัฒน์  ทะจันทร์
 
1267 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงนาหย่อ  ลาหู่นา
2. เด็กหญิงมธุริน   ชาติจำนง
3. เด็กหญิงอัมพร    นามยอด
 
1. นางสาวฉัตรนิฏฐา   สุนันตา
2. นายเชาวฤทธิ์   ตาใจ
 
1268 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนัญญา  จอมคีรี
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  แซ่เซี๊ยะ
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  นันตัง
 
1. นางนฤมล  สีโม
2. นายประพันธ์  อุ่นใจ
 
1269 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวัฒน์  นำชัย
2. เด็กชายนันทพันธ์  กันธิมา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
1270 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ทาเอ้ย
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ดอกคำ
3. เด็กชายประสิทธิ์  พลศรีพิมพ์
 
1. นางสาวกาญจนา  กันธิวาท
2. นายวีระสันต์  นุธรรม
 
1271 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา   มาลีรัตน์
2. เด็กชายพันธดนย์  นันตาฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  พัฒนาฐิติ
 
1. นางรัชฎาพร  มาลีรัตน์
 
1272 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์  จันทร์นวล
2. เด็กชายธาราดล  กันจินะ
3. นายศาสตรา  ทะรินทร์
 
1. นางศรีรัตน์  ตันมาละ
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
1273 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำแปง  ใหม่วงค์
2. เด็กชายสุเนตร  แสนคำ
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ศรีสุขใส
 
1. นางอรอนงค์  เอียดเอก
 
1274 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวันณิดา  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  พัวตระกุล
3. เด็กชายศราวุธ  เกษแก้ว
 
1. นางสาวฐาปานี  ปุ๊ดปา
 
1275 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กชายญาณโชติ  พิสัยเลิศ
2. เด็กชายอาชา  เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาชาลี  แชก้อง
 
1. นางวีรวรรณ  หัตถผสุ
2. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข
 
1276 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิวาพร  สุวรรณ
2. นางสาวนลินนิภา  ธาระพุทธ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  กลมลัย
 
1. นายภูมรินทร์  สีกา
2. นายศรีเดช  คำภีระ
 
1277 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใยสุข
2. เด็กหญิงชนิสรา  กันภาสุ
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วันดี
 
1. นางจีรวรรณ  เตชะโส
 
1278 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายคุณากร  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงดัยนา  อาโล
3. เด็กหญิงนภาพร  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางเสาวลักษณ์  วรรณศรี
 
1279 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นพลอย  เชียงแปง
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  โททะยา
3. เด็กหญิงหฤทัย  ใบยา
 
1. นายปิยวัฒน์  คนเก่ง
 
1280 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลาลัย  ทาแกง
2. เด็กหญิงยุพา  แล่เชอ
3. เด็กหญิงสุลัดดา  บัวหลวง
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาอิน
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
1281 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐพล  มัควิน
2. เด็กหญิงศรัญญา  ลามีชัย
3. เด็กชายเล่ง  แซ่มัว
 
1. นายกำธร  แซ่เอี่ยว
2. นางสาวอมรทิพย์  ศุภสุทธิรางกูล
 
1282 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  กางกริช
2. นายธนภัทร  คหบดีกนกกุล
3. นางสาวอมลณัฐ  โสภณ
 
1. นางสาวอังคนางค์  เชื้อเจ็ดตน
2. นางแก้วใจ  เหล่าไพโรจน์จารีย์
 
1283 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายชาญวิทย์  กาวิโล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ยาใจ
3. นางสาววัชชิราภรณ์  ปุ่นทอง
 
1. นางสาวดอกอ้อ  เทพจักร์
 
1284 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวณัฏฐาพร   ศรีชัยคำ
2. นายวิชา   อุ่ยอุทัย
3. นายไตรภพ   เดชอุดม
 
1. นางคุณากร  จิตตางกูร
2. นางธิดารัตน์  แสงฮวด
 
1285 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกฤษดินันท์  พรมมิน
2. นางสาวขัวญชนก  ศรีมูล
3. นางสาวนารีรัตน์  พรมสา
 
1. นางทองเพียร  สิงห์ชัย
2. นายวสันต์  ขันทบัว
 
1286 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายพิจักษณ์  นันต๊ะรัตน์
2. นายวรเวทย์  ตาอ้วน
3. นางสาวเกศราภรณ์  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวแพรไหม  จุมปูป้อ
 
1287 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.27 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ถาบุตร
2. นางสาวหรรษา  เครือต๊ะ
3. นางสาวแสงดาว  จำปาแก้ว
 
1. นางสิรินุต  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  ปุรณะพรรค์
 
1288 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เรียบปวง
2. นายชาญวิทย์  มาละแซม
3. นายรัฐศาสตร์  กันแก้ว
 
1. นางสาวอิมทิรา  บำรุงสุข
2. นายเอนกพงษ์  นันทะเสน
 
1289 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญน์  ดวงกิจ
2. นางสาวธิดาวรรณ  ทองใบ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  กาศสกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อิ่นคำ
2. นายวิแทน   ปวกพรมมา
 
1290 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวภัทราพร  ใจซื่อ
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรมทัศน์
3. นางสาวอัญชลีภรณ์  เขื่อนคำ
 
1. นางลำภู  โฮซิน
 
1291 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายทวน  กนกนาฏกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  บัวงาม
3. นายพชรวิชญ์  วงศ์พิทักษ์วรกุล
 
1. นางณัฐณิชา  ยิ้มแย้ม
2. นายวุฒิชัย  ต๊ะยาย
 
1292 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวนลินี  ผิวแดง
2. นางสาววชิรญาณ์  คำมูล
3. นางสาววริศรา  ตรัยตันติวงศ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางเมทินี  กาญจนสมจิตร
 
1293 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 4 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายกมลภพ  คำตา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปัญญาเรือน
3. นายวรวิทย์  ฉิ่งเกรียงไกร
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
1294 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 5 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัจญวา  ฮานาฟี
2. นางสาวรินรดี  อนุรักษ์
3. นางสาวศศินันท์   หมื่นองค์
 
1. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
2. นายพินิจ  ราชตา
 
1295 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.93 ทองแดง 5 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  มาละวรรณา
2. นางสาวกัลยา  อุ่นนันท์
3. นายนิติพงศ์  ใจพันธ์
 
1. นางดลฤดี  บุญยะรัตน์
2. นางธัญญารัตน์  ปิงวัง
 
1296 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวปิยะพร  อนุ
2. นางสาววิภาพรรณ  ยั่งยืน
3. นางสาวศุทธิณี  พุทธเนตร
 
1. นางสุกัญญา  กุมกัน
2. นายไพวุฒิ  ขุนซาง
 
1297 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.93 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  สิทธิขันแก้ว
2. นางสาวสุวนันท์  แก้วจันทา
3. นางสาวอาทิตยา  มณีจันทร์สุข
 
1. นางณัฐรภา  สุภาอินทร์
2. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
1298 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยหิรัญ
2. นางสาวฐิติชญา  ทองใจ
3. นายปิยะดล  ปวนสิงห์
 
1. นางสนธยา  ตาหล้า
2. นายเฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ
 
1299 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  อโน
2. นายธงชัย  แซ่ลี
3. นายโสภณ  แก้วหน่อเมือง
 
1. นางรุ่งรัตน์  กันทะเตียน
 
1300 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.16 ทองแดง 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวชมพูนุช  คำมงคล
2. นางสาวธนัตชนก  เขียวระวงค์
3. นายรัชชนท์  สอนแก้ว
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นายอธิป  ชมภูแสงทอง
 
1301 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฉัตรธิดา  ไทยหัตถกิจ
2. นางสาวชนาภา  แซ่วัง
3. นายอริสมันต์  หงส์สิบสอง
 
1. นายพงศ์พันธ์  ใจจิตร
2. นางสาวสมญา  ศิรินันทา
 
1302 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวยู่อี้  แซ่เติ๋น
2. นางสาวหฤทัย  นทีวนาทิพย์
3. นางสาวอรพรรณ  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
1303 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. นายทีปต์  ไชยรินทร์
2. นายธีรนันท์  เกษมศิริ
3. นายวันชนะ  กาวี
 
1. นางนริศรา  อุตะมะแก้ว
2. นายรชฏ  อิ่นคำ
 
1304 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54.13 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายทิศเทพ  แซ่ลี
2. นายรัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
3. นางสาววิลาพร  เหล่ารินทอง
 
1. นางสาวดารุณี  เชื้อเจ็ดตน
2. นางอลิศลา  กันทาเดช
 
1305 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.6 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  ถามูลใจ
2. นางสาววาสนา  กุญชร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  พันธุ์วิละ
 
1. นายนุวัฒน์  ทะจันทร์
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
 
1306 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.07 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาววาสนา  คีรีแก้ว
2. นายสิทธิพล  อยุ่ดี
3. นางสาวเบญจมาศ  ชัยมณี
 
1. นางสาวฐาปานี  ปุ๊ดปา
 
1307 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวช่อสุดา  อินต๊ะวิชัย
2. นายณัฐพงศ์  จันตา
3. นายธีรวัจน์  ขุนพิลึก
 
1. นายจำลอง  ป๊อกบุญเรือง
 
1308 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51.73 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  นันติวงศ์ชัย
2. นางสาวทัศนา  วงเวียน
3. นายศุปราโมทย์  วงสวัสดิ์
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา  จิตแหลม
 
1309 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.87 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกรกช  จินายะ
2. นายวัชรพงศ์  อินทะนิตย์
3. นางสาวศิริพร  มะโนคำ
 
1. นางศรีรัตน์  ตันมาละ
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
1310 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49.07 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชญานนท์  วิชา
2. นายยงยศ  อิ่นคำ
3. นายศุภกิจ  รู้อ่าน
 
1. นางพิชญ์สินี  สิทธิโณ
2. นางรัตนาภรณ์  อนันต์วรชัย
 
1311 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายนฤเบศ  อินต๊ะชัยวงค์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ทวีคุณ
3. นายเกียรติวรา  ศิริกัญญา
 
1. นางสาวดารกา  บุปผเวส
 
1312 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.93 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นางสาวบูจุ๋ง  ออสอ
2. นางสาวมานี  มาเยอะ
3. นายเอกพล  แซ่จาง
 
1. นางสาวพัชรี  ธิศรี
2. นายพิชชากร  อานุ
 
1313 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.4 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวกิรติกร  ธิมาชัย
2. นางสาวธัญจิรา  เจริญวัง
3. นางสาวสุธิดา  โนกะมิ
 
1. นางสาวอนันยา  ทิพย์ลุ้ย
 
1314 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.13 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นายฐิติกร  เตชะติ
2. นายปรัชญาพันธ์  จิระยา
3. นางสาวสุพัชรี  ชุ่มมงคล
 
1. นายฐิติวัฒน์  ฝั้นต่างเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต  วิชา
 
1315 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46.13 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายปรัชญา  ล่อเจริญศักดิ์
2. นายยงยุทธ  จรูญสกุลวงค์
3. นายอนุรักษ์  แยฉ่อ
 
1. นางวีรวรรณ  หัตถผสุ
2. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข
 
1316 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.87 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวจิรภา  ประทุมทอง
2. นางสาวเกวลี  ศรีสุข
3. นายเดชบดินทร์  กิจยศชัยปกรณ์
 
1. นางสาวนิตยา  นนท์ปัญญา
 
1317 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43.2 เข้าร่วม 11 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาววรางคณา  ความชอบ
2. นายอัฐยา  งามขำ
3. นายไชยา  อินตาแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ชนะมี
 
1318 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41.87 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  ใจจิตร
2. นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย
3. นายสมชาย  นามลง
 
1. นางสาววรัทยา  อินบุญ
 
1319 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41.07 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวชลิดา  ดูเจ๊ะ
2. นางสาวมัสยา  นันต๊ะเสน
3. นางสาวสุทธิดา  แก้วตา
 
1. นางสาวกาญจนี  ดวงนิตย์
 
1320 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนาตยา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวนิวาริน  ศรีมา
3. นางสาวสุดา  อาจอ
 
1. นายบุญศรี  แก้วดำ
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
1321 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37.87 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชนาพร  ลาคลึ
2. นางสาวมณีนุช  ศรีเสนา
3. นางสาวสุพรรษา  จันตา
 
1. นางธิดา  จินะศรี
 
1322 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวบุณยานุช   ศรีเศษ
2. นางสาวสุทธิดา  เต๋จา
3. นางสาวอโณทัย  เสธา
 
1. นางสาวกาญจนา  กันธิวาท
2. นายวีรสัตน์  นุธรรม
 
1323 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  แป้นทัพ
2. นางสาวภาวิณี  ธนกรเมธา
3. นายอาทิตย์  แซ่ม้า
 
1. นายปิยวัฒน์  คนเก่ง
2. นายสุริยัน  วรรณสอน
 
1324 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ตาพันไกล
2. นางสาวธัญลักษณ์  ไกลยาน
3. นางสาวนารีนาท  ระวีวรรณ
 
1. นางสาววิไลภรณ์  เทพมนตรี
 
1325 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวปรียากร  กาบขิง
2. นางสาววนารี  รักประชา
3. นางสาววิราวรรณ  นันติ
 
1. นายกำธร  แซ่เอี่ยว
2. นางสาวอมรทิพย์  ศุภสุทธิรางกูล
 
1326 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ก้อนศิลา
2. นายจตุพล  คำมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่อมจันทร์
 
1. นายเจนณรงค์  วงศ์แสนศรี
 
1327 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรัชพร  หวันกิจ
2. เด็กหญิงปานทิพย์  เห็มอ่อน
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สุทธิมาน
 
1. นางอัญณาพร  สัญญา
 
1328 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีนุช  เย่เพียว
2. เด็กหญิงอาหมี่  เบเช
3. เด็กหญิงแก้วใจ  เชอหมื่อ
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
 
1329 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  นันทจักร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินต๊ะสิน
3. เด็กหญิงพรรษชล  เขื่อนเชียงสา
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต  ทิวาพัฒน์
 
1330 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกานติภา  สมหวังสกุล
2. นางสาวปรัชญาพร  สุขโรจน์
3. เด็กชายปริญญา  แก้วศักดิ์
 
1. นางสาววัชรี  มาลัยหวล
 
1331 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  นารีนุช
2. เด็กหญิงสุรีพร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงเปียทิพย์  คำโต
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
1332 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงชาลินี  จางศิริกุล
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ใหม่
3. เด็กหญิงมานี  อนุชิตวรการ
 
1. นางวีรวรรณ  หัตถผสุ
2. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข
 
1333 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชาญตลาด
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญา
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันกิติ
 
1. นายคงกฤช  อะทะวงศ์
2. นางณัฐรภา  สุภาอินทรื
 
1334 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  คำลือ
2. เด็กหญิงปิ่ณภิรมณ์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงอ่อนแก้ว  ชัยทำดี
 
1. นางเปรมจิต  คำมา
 
1335 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชนกันต์  อุทัยพิบูลย์
2. เด็กชายทศวรรษ  โพธิษา
3. เด็กชายนิวิฐ  อังเกิดโชค
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองมูล
 
1336 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยาวุฒิ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุนันตา
3. เด็กหญิงปนิดา  มนัสมโนธรรม
 
1. นางสาวอาทิตย์ตา  จันทร์สะอาด
 
1337 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพร  เขื่อนคำแสน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  หลานหล้า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินหลี
 
1. นางปัทมาภรณ์  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวเกศินี  อินถา
 
1338 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  บุญสูง
2. เด็กหญิงนนทิยา  ก๋ามา
3. เด็กหญิงนุชจิรา  มะโนสาร
 
1. นางทอรุ้ง  ศรีอ้วน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อินถา
 
1339 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินคำ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ปัญญากิจ
3. เด็กหญิงนางหลง  หลักแก้ว
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางเสาวลักษณ์  วรรณศรี
 
1340 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยธร  เผยศริ
2. เด็กหญิงนันทนา  จันทวี
3. เด็กหญิงศิริพร  แสนตา
 
1. นางสาวศรัญญา  ทะรินทร์
2. นางเมธาวี  จันต๊ะวงค์
 
1341 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันต๊ะเสน
2. เด็กหญิงนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงอริศรา  ขาวหอม
 
1. นายกำธร  ตันมาละ
2. นางศรีรัตน์  ตันมาละ
 
1342 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญศิร์ตา  หากัน
2. เด็กหญิงนพมาศ  วุฒิ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปาละบุญมา
 
1. นายสาคร  แว่นนันท์
 
1343 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  แก้วคำแดง
2. นายพัทธนันท์  ใจจาย
3. เด็กชายหล้า  ลุงวิ
 
1. นางสาวรพีพร  สมใจ
 
1344 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยแก้ว
2. เด็กชายทินกร  ธรรมลังกา
3. เด็กหญิงพรรณธิกา  รินนายรักษ์
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  คำใจหนัก
2. นางมาลิณี  ตาหล้า
 
1345 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์  ณ ลำปาง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  จันบุญธรรม
3. เด็กชายเจษฎา  คำปุก
 
1. นางสุมาลี  นันตา
 
1346 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงมลิดา   ศิริกุลไมตรี
3. เด็กหญิงอัจฉรา   จามีกรธารา
 
1. นางกัลยา    ประสิทธิ์เสริฐ์
2. นางบุษบา   ทะนันชัย
 
1347 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดวงปัญญา
2. เด็กหญิงนิชานาถ  สายวงค์โห้
3. เด็กหญิงเมธิตา  อ่วมจ้อย
 
1. นางสาวอรกัญญา  ช่างเขียน
 
1348 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุนัญญา  แสงลาน
2. เด็กชายศุภโชค  จันทาพูน
3. เด็กชายสากล  ปันหมู
 
1. นางสาวอิมทิรา  บำรุงสุข
2. นายเอนกพงษ์  นันทะเสน
 
1349 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายกิติติกร  เมืองกล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ปัญญาทิพย์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ธรรมขันทา
 
1. นายพิชิต  สักกะวงศ์
 
1350 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงทอฝัน  ภาคภูมิเจริญสุข
2. เด็กหญิงวรรณา  แซ่จัง
3. เด็กชายศุภวุฒิ  พรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา  แว่นสิม
 
1351 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ดวงใจคำ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผิวบัวเผื่อน
 
1. นางกาญจนา  แก้วจำปา
2. นางรัตนาภรณ์  อนันต์วรชัย
 
1352 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาจวลี  ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงชุติมา  เฮียงบุญ
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บัณฑิตชูสกุล
 
1. นางกาญจนา  จิตถา
2. นางจุติพร  ณ ลำปาง
 
1353 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   วงศ์ชัย
2. นายภูริวัฒน์   สืบสิทธิ์
 
1. นายพงษ์วศิลป์  ฝึกหัด
2. นายอธิป  ชุมภูแสงทอง
 
1354 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายจิรายุ  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  นิมิตรดี
3. เด็กชายต้องตระการ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
 
1355 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทิรา  จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  สันติวรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสุทธญาน์  มูลศรีนวล
 
1. นางสาวอริยา  ปัญโย
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
1356 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  กันจินะ
2. เด็กหญิงธันยชนก  เทพปัญญา
3. เด็กหญิงศิรดา  มีศิลป์
 
1. นางจินตราพร  สุวรรณชัยรบ
2. นางอุไร  ปริณายกรัตน์
 
1357 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ช้างบุญไทย
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงฤทัย  คำมี
 
1. นางวาทินี  ใจหงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  มูลดวง
 
1358 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนินาถ  องอาจ
2. เด็กหญิงรัญชนา  สินธุพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนกร  ทาแดง
 
1. นายชาญณรงค์  ดีงามเลิศ
 
1359 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายถกลเกียรติ์  ยาอินตา
2. นางสาวอรนิชา  เทิ้มลง
3. นางสาวโชติกา  คำขา
 
1. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
2. นายศุภรัตน์  มะโน
 
1360 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายภาสกร  มูลแก้ว
2. นายศรัณย์  เครื่องสีมา
3. นายอิสระพงศ์  ธิวงค์เวียน
 
1. นางสมศรี  สวัสดี
2. นางสายบัว  วรภู
 
1361 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวภคินี  จองปินย่า
2. นางสาวลีลาวดี  อุทัยการ
3. นางสาวอรวรรณ  ศรียอด
 
1. นายกำธร  ตันมาละ
2. นางศรีรัตน์  ตันมาละ
 
1362 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวบูคุม  เบเซ
2. นายสรวิทญ์  แซ่จู
3. นายอนันตชาติ  อมรสันติกุล
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
 
1363 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ยานะธรรล
2. นายบุริศร์  กองมะลิ
3. นางสาวเพียงดาว  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวจันทนา  ยายอด
 
1364 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชาลินี  จันต๊ะ
2. นางสาวธีรดา  มาลานัน
3. นางสาวปุญญิสา  สิทธิสม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
 
1365 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวฐิติยากร   แสนเขียววงค์
2. นางสาวณัฐนรี   แก้วศิริ
 
1. นางกาญจนา  คำจีนะ
2. นางยุวดี  แสนทรงสิริ
 
1366 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ์  ไชยปิน
2. นางสาวพรดารา  รัสดาดาล
3. นางสาวพัชราวรรณ  ตันมาดี
 
1. นางลำภู  โฮซิน
 
1367 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกรรัชต์  บุดดี
2. นางสาวสินาภรณ์  ย่อมเยา
3. นายโรจนัถส์  อินเทพ
 
1. นางสาวอริยา  ปัญโย
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
1368 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวปภาวรินท์  ทรงชัยอิตรานนท์
2. นางสาวอาหมี่  โยต๊ะ
3. นางสาวแสงไพริน  ก้างยาง
 
1. นางวีรวรรณ  หัตถผสุ
2. นางสาวอัจฉรี  รวมสุข
 
1369 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวจีรภรณ์  จิตต์พันธ์
2. นางสาวพรธิรา  ทะนาวา
3. นางสาวพิชามญชุ์  จันต๊ะมา
 
1. นายนพพร  ปัญญาฟู
 
1370 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  แป้นทัพ
2. นางสาวชญาภรณ์  สุขคำฟอง
3. นางสาววรรนิภาพร  ธนะขว้าง
 
1. นายปิยวัฒน์  คนเก่ง
2. นายสุริยัน  วรรณสอน
 
1371 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวลัดดา  พงษ์เพชร
2. นายอนุชา  วรกิจพาณิชย์
3. นางสาวอัจฉราวดี  นันทะเสน
 
1. นายบุญศรี  แก้วดำ
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
1372 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวฐานิตา  อภิวงค์ษา
2. นางสาวพุธิตา  กันธิวงค์
3. นางสาวสุพัตรา  นภาโรจน์
 
1. นางสาวพัชรี  จินะแก้ว
2. นางสนธยา  ตาหล้า
 
1373 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ์  ติ๊บตึง
2. นางสาววรรณา  ศรีปุริ
3. นางสาวอรุโณทัย  ก้างออนตา
 
1. นางกานดา  ช่วงชัย
 
1374 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธีรา  สุวรรณทา
2. นางสาวกีรัตยา  คณะทรง
3. นางสาวอาทิตยา  ปัญญาดี
 
1. นางสาวแสงหล้า  คำหมั้น
 
1375 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกชกร  ขัดจา
2. นางสาวพัชรีภรณ์  แปงสาย
3. นางสาวอมรรัตน์  หอมรื่น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินถา
 
1376 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยลังกา
2. นางสาวหิรัญญิกา  เสนคำ
3. นายเกรียงไกร  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางเมทินี  กาญจนสมจิตร
 
1377 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจีรวัฒน์  วงศ์ใจ
2. นายวัทน์ศิริ  ศรีวิชัย
3. นางสาวอัจจิมา  คุณณาศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  ปัญญา
2. นางศิริพร  อภิชาติพรสกุล
 
1378 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  สงค์ศรีอินทร์
2. นางสาวจิรัชญา  ต๊ะฝั้น
3. นางสาวธนาภรณ์  ใจกว้าง
 
1. นางสาวศุภานัน  จันทร์ก๋อง
 
1379 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวประกายดาว  หะวัน
2. นางสาวเบญจมาศ  สาระตา
3. นางสาวเบญญา  จันโย
 
1. นางสาวอิมทิรา  บำรุงสุข
2. นายเอนกพงษ์  นันทะเสน
 
1380 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  สีดามาตย์
2. นางสาวปรางทิพย์  ผ่านเพ็ชร
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยสีหา
 
1. นางธิดา  จินะศรี
 
1381 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวนุชจรินทร์  ปินใจกุล
2. นางสาวศศิธร  ศรีสุวรรณ์
3. นางสาวอรจิรา  จอมธรรม
 
1. นางสาวนิตยา  คำใจวุฒิ
2. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
 
1382 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกฤษฎา  คำกาด
2. นายศรัญรัตน์  เดินเมือง
3. นางสาวศุภรัตน์  บัวบาน
 
1. นางกัลยา  สุประการ
2. นายจำลอง  ป๊อกบุญเรือง
 
1383 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวพิชญาภา  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวศิริธัญญา  ชัยวงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์  ยอดปัญญา
 
1. นายพงษ์ศิลป์  ฝึกหัด
2. นายอธิป  ชมภูแสงทอง
 
1384 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวชิดชนก  คำรังสี
2. นางสาวธัญญา  สุรินทร์ชัย
3. นางสาวธัญวรัตม์  โดมขุนทด
 
1. นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร
 
1385 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายพงศธร  คำจันทร์
2. นางสาวอัญชิษฐา  ทรงเที่ยง
3. นายเอกสิทธิ์  เถิงล้อม
 
1. นางกาญจนา  ไพศาล
 
1386 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นางสาวทิพวรรณ   ดาเปรม
2. นางสาวพจนีย์   ทัศนาวงศ์
3. นางสาวแสงปิ่น   อินพรม
 
1. นางสาวฉัตรนิฏฐา   สุนันตา
2. นายเชาวฤทธิ์   ตาใจ
 
1387 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวรัญสิญา  กันทะวงค์
2. นางสาววราภรณ์  ไกลถิ่น
3. นางสาวศิริวิมล  ต๊ะจ๋อย
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมแก้ว
 
1388 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นางสาวทิวาพรรณ  จันกุล
2. นางสาวมธุริน  อินสอน
3. นางสาวเจนจิรา  หมูหล้า
 
1. นางอัญณาพร  สัญญา
 
1389 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นางสาวจรรยาพร  ดวงติ๊บ
2. นางสาวพิมพ์ธันวา  มะลิวัลย์
3. นางสาวอนงค์  ศรีทอง
 
1. นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ์
 
1390 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายปรัชญา  พรหมธาดา
2. นางสาวยุพารัตน์  ผัดเรือน
3. นายศราวุฒ  ธันต์ญาการต์
 
1. นายนิคม  เทพวงค์
 
1391 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีษะโคตร
2. นางสาวปริศนา  ปะระมะ
3. นางสาวศิริพร  ซ้ายขวา
 
1. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
1392 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวรักษ์สุดา  วงค์กาปิน
2. นางสาววนิดา  คำมอย
3. นางสาวสุพรรณี  สิทธิเดช
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา  จิตแหลม
 
1393 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวลักษิกา  ศรีกันชัย
2. นางสาวศิริณภา  รักนา
3. นางสาวอัจฉราณี  น้ำแพร่
 
1. นางภาวิณี  แก้วแสงอินทร์
2. นางสาววัชโรบล  อินคำปา
 
1394 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวปิยศิริ  ภิราษร
2. นางสาวลลิตา  สุขตามใจ
3. นางสาวสุปรียา  แก้วก๋า
 
1. นายทวี  ประเสริฐสังข์
 
1395 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  จันทราพูน
2. นายณัฐวัตร  จันทะพรม
3. นางสาวหทัยชนก  ศิริวัฒนทรัพย์
 
1. นางสาวดารกา  บุปผเวส
 
1396 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงชลธิดา  จันทร์ตาธรรม
2. เด็กหญิงประกายเพชร  ม่วงเขียว
3. เด็กชายรัตนสิน  ศรีมูล
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
1397 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ดวงแก้วน้อย
2. เด็กชายชเนรินทร์  รุ้งดี
3. เด็กชายศิวกร  คำอ้าย
 
1. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
1398 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกษิต  รัตนประภากร
2. เด็กชายถิรไท  สามคำ
3. เด็กชายสืบพงษ์   ฉั่วตระกูล
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองมูล
 
1399 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจุตินันท์  ธรรมสาส์น
2. เด็กชายฉลองศักดิ์  สุยะใจ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เตจ๊ะวันดี
 
1. นายณัฐกานต์  ณ พิกุล
2. นายพิสิฏฐ์  ศรีวิชัย
 
1400 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  น้ำเย็น
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยั่วยวน
3. เด็กหญิงอัมลิตา  ฉางนวน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
2. นางเมทินี  กาญจนสมจิตร
 
1401 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญมา
2. เด็กชายกิตตินันท์  ทิพย์กมลเสน
3. เด็กชายธนกิจ  รุ่งทิพย์ธนกิจ
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
 
1402 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณกนิษฐ์  อารีย์
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มะลิ
3. เด็กหญิงพรวิมล  กุลณะราช
 
1. นายครรชิต  กอเฮง
 
1403 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  แสนชั่ง
2. นางสาวนิรัตน์ชดา  วงค์ทรายคำ
3. นางสาวนิษารัตน์  ชัยมงคล
 
1. นางสาวนนิชลา  ศรีสุราษฏร์
2. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
 
1404 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติมา  ตานวล
2. นายนพดล  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เนตรสุวรรณ์
 
1. นายศรีเดช  คำภีระ
2. นายเอกชัย  เขื่อนแก้ว
 
1405 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กชายปฏิญาณ  ขัดกันทา
2. เด็กชายภูวนัย  ปัญญานนท์
3. เด็กชายศิวกร  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวกัญจน์กมล  แนบเนื้อ
2. นายไพวุฒิ  ขุนซาง
 
1406 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เชื่อมวงค์
2. เด็กหญิงปราณี  ประถมพนากุล
3. เด็กหญิงอัญธิกา  ทาธิมงคล
 
1. นางรัชฎาพร  มาลีรัตน์
 
1407 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   พูลบุญ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   แอ่นปัญญา
3. เด็กหญิงรสริน   หาญสุขไพศาล
 
1. นายปิยนนท์  นามท้าว
2. นายอธิป  ชุมภูแสงทอง
 
1408 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. นางสาวธันยานี  อานี
2. เด็กหญิงมาราตรี  ธิดา
3. นางสาววิไลพร  กุจนา
 
1. นางดารารัตน์  ศรีคำสุข
2. นางสาววารุณี  ชมพูอิน
 
1409 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดใจวงศ์
2. เด็กชายชนเทพ  สะเดิม
3. เด็กชายพีระพัฒน์  พ่วงสว่าง
 
1. นายสุริยา  บุดดี
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
1410 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกรองขวัญ   มาเยอะ
2. เด็กหญิงนวล  ซอยะ
3. เด็กหญิงเวณิกา   นามสม
 
1. นางกัลยา   ประสิทธิ์เสริฐ
2. นางบุษบา    ทะนันชัย
 
1411 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. นายนัทธพงษ์  ทาจ๋อม
2. นางสาวนิยดา  บุญชู
3. นางสาวปภาวรินทร์  จันทรร่มลำดวน
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางยอดขวัญ  ทิพย์นพคุณ
 
1412 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัต  แต้มคม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  สุรินทร์
3. เด็กชายวิทวัส  ชัยมูล
 
1. นางวรพร  ลำพงษ์เหนือ
 
1413 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ชีวินสุจินดา
2. เด็กชายวิสุทธิ์  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงสินีณัฐ  ขัติยะ
 
1. นายกฤษดา  กามนต์
2. นางสาวชวัลลักษณ์  แหลมไธสง
 
1414 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วภิรมณ์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ทิพย์อ้าย
3. เด็กหญิงชมเพยทิพย์  โรงทา
 
1. นายวัชรินทร์  อุดมพล
 
1415 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณพร  จักร์คำ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วคำแหง
3. เด็กหญิงวณิชชา  ชุมพล
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
 
1416 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทรา
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  ราชคม
3. เด็กหญิงนิพัทธา  ประกันทะ
 
1. นายคงกฤช  อะทะวงศ์
2. นางณัฐรภา  สุภาอินทร์
 
1417 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินี  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงวนิดา  รินตา
3. เด็กหญิงอริศรา  พรมมา
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นายพงษ์สุธี  เลศักดิ์
 
1418 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณา  บัวเขียว
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สิริสอ
3. เด็กหญิงศิริมินตรา  ใจอุ่น
 
1. นางสาวรัชนีกร  เงินโน
 
1419 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤตา  ไชยศิลป์
2. นางสาวเอื้ออารี  โจลัตสาห์กุล
 
1. นางสมหวัง  ยศเสถียร
 
1420 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวธัญวลัย  กองอารินทร์
2. นางสาวปาลิตา  วงศ์ม่าน
3. นางสาววรรธนันท์  ศรีพรรณ
 
 
1421 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไพกะเพศ
2. นางสาววันณี  แซ่เซีย
3. นางสาวหมี่เตอ  หมื่อแล
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
1422 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจันทร์สุดา  ปรองดอง
2. นางสาวชลิดา  อัมพันธ์
3. นางสาวนภาพร  จันทวี
 
1. นางสาวนนิชลา  ศรีสุราษฏร์
2. นางสาวนิตยา  คำใจวุฒิ
 
1423 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายจักรี  มณีวงศ์
2. นายบรรจง  ย่อลึ
3. นายสรสิช  แซ่ล่อ
 
1. นายธราเทพ  ธนะน้อย
2. นายบัญชา  เรือนอินทร์
 
1424 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  อินต๊ะไชยวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  เลิศการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  สมใจ
 
1. นางเจตชฎาพร  ประมวน
 
1425 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธีรยุทธ  รวดเร็ว
2. นางสาวพัชรีญา  แปงรักษา
3. นางสาวศิลิญญา  กันทะลือ
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
 
1426 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาประภาำกร  ย้อนใจทัน
2. นางสาวธิดามาศ  สุขปัน
3. นางสาววสุนันท์  กันทะลึก
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
 
1427 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทิยา  บ่อศรี
2. นางสาวปรายรุ้ง  ศรีกำปัง
3. นายศรันวงศ์  คำเงิน
 
1. นางสาวพรชรินทร์  มาลัย
 
1428 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.65 เงิน 4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สุทา
2. นางสาวปณิดา  จันต๊ะปัญญา
3. นายศิริมงคล  คำปวน
 
1. นางสาวรัชนีกร  เงินโน
 
1429 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษณะ  ขันแก้ว
2. นายชินวัตร  ไร่พุทธา
3. นางสาวรุ่งฤดี  บุญปั๋น
 
1. นายดุสิต  แก้วหล้า
2. นายเจนณรงค์  วงศ์แสนศรี
 
1430 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  อุทธิยา
2. นายภัทรพงษ์  ใจแก้ว
3. นางสาววชิรญาณ์  บรรณารักษ์
 
1. นางสาวชนม์ณกานต์  ธนัชสมาวรรณ
 
1431 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.55 เงิน 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คำพร
2. นายิสิทธิกร  อินทรปฐม
3. นายเดชนรินทร์  ฟ้องพาน
 
1. นางสาวนารีลักษณ์  ลำดวน
2. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
1432 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายคำเดือน    สายคำ
2. นายยุ่นจิ่ง   นามออ
3. นายวรรณ์  นายโง่ป
 
1. นางกัลยา   ประสิทธิ์เสริฐ
2. นางบุษบา  ทะนันชัย
 
1433 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.15 เงิน 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  หลวงแก้ว
2. นายอภิรักษ์  ซังซื่อมูล
3. นางสาวเบญจวรรณ  ยืนยงเสน
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์หล้า
 
1434 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  พิจารณ์วนิช
2. นายรณกร  สังฆวดี
3. นายเจษฎา  กันทะดง
 
1. นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
1435 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายธนู  แซ่ว่าง
2. นายนิติพงษ์  จะเต๊าะ
3. นางสาวสมฤดี  นามแก้ว
 
1. นายธีระวัฒิ  หมื่นดวง
 
1436 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.1 ทองแดง 5 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  ยอดวงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิพร้าว
3. นายโชคธนา  สกลมารถ
 
1. นางสาววิไลภรณ์  เทพมนตรี
2. นางสาวเพ็ญศรี  เครื่องสกุล
 
1437 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวผ่องนภา  คำภิโร
2. นางสาวอานิตรา  ภูมิวิจิตร
3. นางสาวโยษิตา  อินเทพ
 
1. นางอัมพวา  คงภักดี
 
1438 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.95 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายรณชัย  ไชยลังการ
2. นายว่าง  แซ่ท่อ
3. นายเปรมศักดิ์  อุสาใจ
 
1. นายอุดม  ผลดี
 
1439 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  หล้าปา
2. เด็กหญิงศรุดา  สุนา
3. เด็กชายศิรวิทย์  กิติ
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
1440 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพีชญ์สินี  นิยมสมิต
2. นางสาวภูสดา  ครึ้มภูเขียว
3. นางสาวรณชัย  คำเป็น
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางณัชชา  เรือนมูล
 
1441 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิทยา  วรรณวัง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ธนูใจ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ใจดี
 
1. นางสาวศรัญญา  ทะรินทร์
2. นางเมธาวี  จันต๊ะวงค์
 
1442 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันวรัตน์  ทองรุ่ง
2. เด็กหญิงวัทนพร  จรนามล
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  พรสุขสมสกุล
 
1. นางผ่องศรี  กองสิงห์
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
1443 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. นายจักรรินทร์  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนิจรีย์  ศรีอึ่ง
3. นางสาวศิวนาถ  พรมเสน
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นายเอกสิทธิ์  ผลปราชญ์
 
1444 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทะนิน
2. เด็กหญิงสินจัย  ไปพรมราช
3. เด็กหญิงสุภัทสร  ทิพย์อุบล
 
1. นางดวงมณี  แสงม่วง
 
1445 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  เวียงคำ
2. เด็กหญิงปานตะวัน  แสนเขียววงศ์
3. เด็กชายสิทธิกร  จันแก้ว
 
1. นางสาวกัญจน์กมล  แนบเนื้อ
2. นางสลักฤทัย  แสงเขียว
 
1446 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายศุภกฤต  ขวัญจริง
2. เด็กหญิงอภิชญา  อุดมศิริพันธ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ทานากะ
 
1. นายธวัฒน์  ก้างออนตา
2. นางสาวธีราภรณ์  พัฒใหม่
 
1447 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  เทพสิงห์
2. เด็กหญิงอัฉรา  พรมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอารียา  วิมู
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จำชาติ
 
1448 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อินทรลาวัณย์
2. เด็กชายพงศกร  แก้วสา
3. เด็กหญิงศิรินภา  มิ่งส่วน
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
1449 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณยี่หวา  วิงวอน
2. เด็กหญิงวัลภา  จันทะเลน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวจุฬาลัย  รักปัญญา
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
1450 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  ประกอบกิจ
2. นางสาวสุธาธิณี  พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  เขียวสา
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
2. นางสาวนริศรา  ปัญเฉลียว
 
1451 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นางสาวขจีวรรณ  อิ่นภา
2. นางสาวธัชวรรณ  นิลรัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์  ใจรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา   ยะตั๋น
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
1452 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัตนา  จอมสวรรค์
2. เด็กหญิงวนิชธิชา  อุ่นกันทา
3. เด็กชายวันเฉลิม  ปงลักกา
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จันไทย
 
1453 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎานุช  อินพรม
2. เด็กหญิงสุวดี  ปละโน
3. เด็กหญิงอินทุอร  ใจอ้าย
 
1. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล
 
1454 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกานติภา  สมหวังสกุล
2. นางสาวปรัชญาพร  สุขโรจน์
3. เด็กชายปริญญา  แก้วศักดิ์
 
1. นางสาวพัชรา  พรหมนารถ
2. นางสาววัชรี  มาลัยหวล
 
1455 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำเอ้ย  สมพร
2. เด็กหญิงพร  บุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงราตรี  บุญเพ็ญ
 
1. นายกฤษดา  กามนต์
2. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
 
1456 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ปัญญาเตียม
2. เด็กหญิงประภัสสร  โกติแพง
3. เด็กหญิงพรพิมล  ศิลป์ชัย
 
1. นางเปรมจิต   คำมา
 
1457 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงชนาพร  เชอมือ
2. เด็กชายชลธี  ไชยชมภู
3. เด็กหญิงอัมพร  ยือเซาะ
 
1. นางสาวพัชรี  จินะแก้ว
2. นางอมรรัตน์  วงศ์วิริยะ
 
1458 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ละม่อม
2. เด็กหญิงอรณิชา  คำวัง
3. เด็กหญิงอริสา  เดอะคริสเซย์
 
1. นางสาววรางคณา  คำปัน
2. นางอัมพวา  คงภักดี
 
1459 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฌิมา  แสนอุ่น
2. เด็กหญิงพิมประภาพร  อริยะมัง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรมน้ำอ่าง
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
1460 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อน้อย
2. เด็กชายนพรัตน์  เขียวระวงค์
3. เด็กชายวาทการ  โปธาดี
 
1. นางสาวแก้วกัลยา  อรรคฮาดจันทร์
 
1461 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  เขียวจุ่ม
2. นายธนวัฒน์  พันอุโมงค์
3. นางสาวอริศรา  ปันคำ
 
1. นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม
2. นางวนาลี  สุรทานนท์
 
1462 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐินี  นันตา
2. นายทินกร  เต็มประดา
3. นายธนพงษ์  โพธาราม
 
1. นายศรีเดช  คำภีระ
 
1463 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทะนุชำรงศิลป์
3. เด็กหญิงพิมพร  แซ่พัน
 
1. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
2. นางสาวอารีย์  หมั่นพัฒนาการ
 
1464 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนปรีญา  คำตาล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดพรมแว่น
3. เด็กชายเอกชัย  สุเทพ
 
1. นางสาวชนิสรา  จิณะไชย
 
1465 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงผ่องศรี  คำรอด
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สามติ๊บ
3. เด็กหญิงอาคุม  โวยเม
 
1. นางสาวเมธปิยา  ยอดยิ่ง
 
1466 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ติ๊บมา
2. เด็กหญิงพิมพร  กันทะน้อย
3. เด็กหญิงวาลีย์วรรณ  มะโนวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  ยศโยธิน
 
1467 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกิตตินันท์   กันทะเขียว
2. เด็กชายณัฐพล   แสงงาม
3. เด็กชายณัฐวัตร   เชื้อเมือง
 
1. นายอธิป  ชุมภูแสงทอง
 
1468 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ไพยราช
2. เด็กหญิงตุลยา  เครือวงค์
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  อิ่นคำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมยืน
 
1469 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัญญา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผิวบัวเผื่อน
 
1. นางกาญจนา  แก้วจำปา
2. นางณิศวรา  จุลฤทธิ์
 
1470 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงจันทกร  นันต๊ะรัตน์
2. เด็กหญิงจีรภา  สีอุดร
3. เด็กหญิงประภารัตน์  สาระแสน
 
1. นางวาทินี  ใจหงษ์
2. นางสาวศกลวรรณ  ศิระกาล
 
1471 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวิยา  ยาลือ
2. เด็กหญิงประภาศรี  แซ่ว่าง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อาวัฒนานกุล
 
1. นางรัชฎาพร  มาลีรัตน์
 
1472 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  รุ่งเรืองศรี
2. เด็กชายชาญณรงค์  อุ่นติ๊บ
3. เด็กชายพิษณุ  ชัยอิ่นคำ
 
1. นางสาวนารีลักษณ์  ลำดวน
2. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
1473 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ติ๊บปัญญา
2. เด็กชายภูวนาท  ชัยตัน
3. เด็กหญิงไอรดา  แสงเพชร
 
1. นายณรงค์  เรืองวิลัย
2. นางศุภิสรา  เรืองวิลัย
 
1474 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนาภา  แก้ววงศ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  ยะคำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมตัน
 
1. นางศิริลักษณ์  ค้ากำยาน
2. นางอารี  มาลา
 
1475 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธเนศวร  โปธาคำ
2. นางสาวพิศมัย  รัตนธรรม
3. นางสาวเมธปิยา  ดีสร้อย
 
1. นางสาวตรีชฎา  ประวัง
2. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
 
1476 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายนิติกร  แก้วปัญญา
2. นางสาวพิกุล  อยู่เหลี่ยง
3. นางสาวเกวลิน  แก้วริน
 
1. นางมาณวิกา  จับใจนาย
 
1477 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มีใจดี
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วมณี
3. นางสาวรุ่งทิวา  อุดทา
 
1. นายสมโภชน์  ผ่องใส
 
1478 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. นายธนทรัพย์  แรงจริง
2. นางสาวปรานี  เวยเหยื่อกู่
3. นายพงศกร  ตาวงค์
 
1. นางปิยพร  ณ ลำปาง
2. นางเยาวลักษณ์  บุญหัตถ์
 
1479 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกนกพร  แสงศรีจันทร์
2. นายนัฐกิตต์  กันทามูล
3. นางสาวประกายวรรณ  สบบง
 
1. นายธวัฒน์  ก้างออนตา
2. นางสาวธีราภรณ์  พัฒใหม่
 
1480 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวชลนิศา  ลิ้มตระกูลเฮ็ง
2. นายศุภฤกษ์  มาลาวิลาศ
3. นายสุทธิพงษ์  พรมชัย
 
1. นางณัฐณิชา  ยิ้มแย้ม
 
1481 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร  นวลยานัต
2. นางสาวสุรัตวดี  ใจยะสุตา
3. นางสาวสุวารีย์  สังฆวดี
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
1482 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  อินนั่งแท่น
2. นางสาวปฎิมาภรณ์  จักรเงิน
3. นางสาวศศินา  เสริมวาสนา
 
1. นางสาวจารุนีย์  ใจแจ่ม
2. นางวนาลี  สุรทานนท์
 
1483 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  ภูมิยิ่ง
2. นางสาวรุ่งรัศมี  อินต๊ะวิกูล
3. นางสาวไอรดา  ถิ่นศรี
 
1. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล
 
1484 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวนารีรัตน์  ปันทะราช
2. นางสาวบุษบา  จันเจริญ
3. นายเรืองเกียรติ  นุชธรรม
 
1. นายอธิป  ชมภูแสงทอง
 
1485 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายปานตะวัน  แจ้งคง
2. นายพรรษวุฒิ  อินต๊ะวัง
3. นายสวิตต์  ไชยศรี
 
1. นางนัยนา  แหนคำ
 
1486 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวพุทธชาด  วงษา
2. นางสาวยะดาม่อน  แซ่ตวง
3. นางสาวสุมาลี  รุ่งไพบูลย์สุข
 
1. นางสาวพัชรี  จินะแก้ว
2. นางสนธยา  ตาหล้า
 
1487 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาววันทะการ  ค้ายา
2. นายเกียรติศักดิ์  ทะนันชัย
3. นางสาวเบญจพร  อิ่นคำ
 
1. นางสาวจุฬาลัย  รักปัญญา
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
1488 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายปรัชญารัตน์  วงศ์ผา
2. นางสาวปาณิสรา  หาญกำลัง
3. นางสาวพัชรพร  กลิ่นหอม
 
1. นางภาวิณี  แก้วแสงอินทร์
2. นางสาววัชโรบล  อินคำปา
 
1489 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.67 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกุลนันท์  ไชยลังกา
2. นางสาวนภัสสร  บุตรขุนทอง
3. นางสาวยุวรินทร์  ภวหิรัญโรจน์
 
1. นางสาวช่อผกา  สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ซื่อตรง
 
1490 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายนิรันดร  สีสุวรรณ์
2. นางสาวศศิธร  คำยานะ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  สมพบ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปิงกุล
 
1491 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาฎ  ซางสุภาพ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แซมคำ
3. นายสุภาพ  ธรรมเสน
 
1. นายสมชาติ  กันทายวง
 
1492 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวพรทิวา  สุริยะ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ฟูแก้ว
3. นางสาวสิริกานต์  สุทธมงคล
 
1. นายประสิทธิ์  จินะสาม
2. นางพนิดา  แก้วมาลา
 
1493 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายอรรถพล  ปิยะลังกา
2. นางสาวอินลวรรณ  กันทะวงค์
3. นางสาวเวริณี  ศรีตะบุตร
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
1494 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา 1. นางสาวบุษกร  ปัญญา
2. นางสาววัชราภรณ์  ต๊ะสุภา
3. นางสาวอภิญญา  ธิใจ
 
1. นางสลักฤทัย  แสงเขียว
2. นางสุกัญญา  กุมกัน
 
1495 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  แซ่จาง
2. นายอนุชิต  แซ่เว่ย
3. นางสาวอรทัย  จางจา
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  แหลมไธสง
2. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
1496 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายชนะพงษ์  ซอนสุข
2. นางสาวณัฏฐชญา  ก้อใจ
3. นางสาวรัตนากรณ์  กุนธวรรณา
 
1. นางสาวศรัญญา  ทะรินทร์
2. นางเมธาวี  จันต๊ะวงค์
 
1497 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายธนกฤต  จินดาธรรม
2. นายลิตี้  มาเยอะ
3. นายเแลิมเกียรติ  ขุนแก้วตะวัน
 
1. นายชาติ  วรภู
 
1498 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวจุฬารัตน์  ตองเช
2. นางสาววราพร  วิมลเลิศมงคล
3. นายโอภาส  วิเศษงามวศิน
 
1. นางทศพร  สมยง
2. นายพนม  สมยง
 
1499 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  ยารังสี
2. นายพัสกร  พันธ์เลิศ
3. นายศักดิธัช  ชัยลังกา
 
1. นางสาวมยุรี  พานิชชอบ
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
1500 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.67 เงิน 8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  พันธุปาล
2. นางสาววนุสรา  ทะริยะ
3. นางสาวศรีนวล  นิยม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมยืน
 
1501 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.67 เงิน 8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวรวินท์นิภา  บุดดี
2. นายรัฐศาสตร์  มาตภูธร
3. นางสาวสุพัชรี  วัฒน์ศุภมงคล
 
1. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
2. นายสุริยา  บุดดี
 
1502 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวนันธิชา  แซ่ลี
2. นางสาวศศิธร  แซ่จ่าว
3. นายสุวัชร  แซ่หวาง
 
1. นายบุญรุ่ง  มารศรี
 
1503 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา 1. นางสาวกชวรรณ  เลานันท์
2. นางสาวนัททิชา  กวางทอง
3. นางสาวศิวนาถ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายฐิติวัฒน์  ฝั้นต่างเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต  วิชา
 
1504 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.67 เงิน 9 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายวรากร  จองปินหย่า
2. นางสาวศิริวรรณ  ดอกหอม
3. นางสาวสุขฤทัย  วงค์ชัยคำ
 
1. นางพรทิพย์  ยศโยธิน
 
1505 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 74.33 เงิน 9 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายกฤษฎา  กุลหาญกุล
2. นางสาววิมลรัตน์  สอนดี
3. นายสุวิวรณ์  ไกลถิ่น
 
1. นางสาววรางคณา  คำปัน
2. นางอัมพวา  คงภักดี
 
1506 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัญญา  นามชาย
2. นางสาวลี  สายใจ
3. นายศตวรรษ  คำสิทธิ์
 
1. นายพงศ์พันธ์  ใจจิตร
2. นายยงยุทธ์  ใสสม
 
1507 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีบุรี
2. นางสาวเมทานี  โบรสศักดิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ซาวลี้แสน
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นายอุดร  ฮ่องลึก
 
1508 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  คำพรรณ์
2. นางสาววรารัตน์  ถาแปง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ลักคณะ
 
1. นางพิชญ์สินี  สิทธิโณ
 
1509 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขวัญฤทัย  ปงกันมูล
2. นางสาวณัฐฐาพร  ปงกันมูล
3. นางสาวบุญญารัตน์  แก้วหล้า
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จันไทย
 
1510 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปฐมพร  สิทธิชัยยา
2. นางสาวปาริชาติ  นวลเสน
3. นางสาวสุพรรษา  กาละพิน
 
1. นายถวิพงษ์  ก้อนคำ
 
1511 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  สว่างกล้า
2. นายยุทธพงษ์  ผ่องใส
3. นายอภิวัฒน์  ศิริคำปา
 
1. นายเอนก  มั่นกันนาน
 
1512 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวธีรานุช  กุณะ
2. นางสาวพิมปภา  ขัดทา
3. นายเมฬาวินทร์  สมสิงห์ใจ
 
1. นายบัญชา  ธรรมไชย
2. นางแตงอ่อน  เทพโส
 
1513 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 12 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาววาสิฏฐี  แจ้งสว่าง
2. นางสาวศิริพร  บุญสินไทย
3. นางสาวสายพิณ  อุ้มปรีชา
 
1. นายณรงค์  เรืองวิลัย
2. นางศุภิสรา  เรืองวิลัย
 
1514 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายวัชรากร  คำจันทร์เจริญ
2. นางสาวสายฝน  สวัสดิ์นที
3. นายเบญจพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวนารีลักษณ์  ลำดวน
2. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
1515 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายชัยกร  คำเงิน
2. นายปฏิญญา  แป้นนอก
3. นายศุภกิจ  ธารพระ
 
1. นางสาวดารกา  บุปผเวส
 
1516 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายกิตติภณ  เทพประสาร
2. เด็กชายชานน  พลชัย
 
1. นางน้ำอ้อย  อนัตกะทัต
2. นายภูธร  อนัตกะทัต
 
1517 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงนิรัชพร  ผ่องใส
 
1. นางสาวนาถยา  อุตมา
2. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
 
1518 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวปรียาลักษณ์  ตั้งวานิชวรกุล
2. นางสาวเอ้ยนา  นามคำ
 
1. นายวุฒิชัย  ต๊ะยาย
 
1519 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุสรณ์  วุฒิการณ์
2. เด็กชายเจตพล  คงสิน
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
 
1520 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายศรันย์  เจริญสุข
2. เด็กชายสุนทร  อภิสุนทรกุล
 
1. นายพงศ์สง่า  เกียรติกูลานุสรณ์
 
1521 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร  สังวาลไพร
2. เด็กหญิงสุภณิดา  ทะริยะ
 
1. นางนฤมล  สีโม
2. นายประพันธ์  อุ่นใจ
 
1522 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายณรัฐ  ใจตุ้ย
2. เด็กชายธนกร  ศรีโรจน์
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
 
1523 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายธิติพงศ์  ทาบุญ
 
1. นางณฐมน  ทิพย์วงศ์
 
1524 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟูเฟือง
2. เด็กหญิงรมิตา  คำประสิทธิ์
 
1. นางสุธินีย์  สีน้ำเงิน
 
1525 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา   อุปเสน
2. เด็กหญิงเกสรา  อินลม
 
1. นางวรพร  ลำพงษ์เหนือ
 
1526 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายปฐมภพ  สุนันตา
2. เด็กชายยงยศ  หอมรส
 
1. นายนพดล  มงคลเบญจกุล
2. นางสุดลักษณ์  ณ พิกุล
 
1527 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  สนธิ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  ติ๊บบุญศรี
 
1. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
1528 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายปวรุตม์  สมณะ
2. เด็กชายวัฒนา  สมณะ
 
1. นางคนึงนิจ  สุวรรณโสภณ
2. นางสมหวัง  ยศเสถียร
 
1529 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อินจันทร์
2. เด็กหญิงทิพารมย์  คำแดง
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
 
1530 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีสุข
2. เด็กชายบูรณ์พิภพ  เตจ๊ะ
 
1. นางดวงชีวัน  ใฝ่ใจ
2. นายพงษ์สุธี  เลศักดิ์
 
1531 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  เป็นมงคล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปินตาดวง
 
1. นางมาลัย  สุตา
 
1532 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ผูกพันธ์
2. เด็กชายสุริยา  ริมพิสอน
 
1. นายสอาด  จันต๊ะคาด
 
1533 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกฤษ   บุญมา
2. เด็กชายสายวัน   นายมล
 
1. นายกฤชฐา   พลตรี
2. นางกัลยา   ประสิทธิ์เสริฐ
 
1534 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิญา  หลาบมาลา
2. เด็กชายอธิภูมิ  กันทะลา
 
1. นางกินรี  ยากยืน
2. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
 
1535 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์   พรมจิโน
2. เด็กหญิงพรทิวา   ปงเมฆ
 
1. นายทินพัทธ์  กุลวาชัย
 
1536 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายทิศเทพ  แซ่ลี
2. นายรัฐภูมิ  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัติ
2. นางมยุรัตน์  ตาใจ
 
1537 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาววาสนา  กุญชร
2. นางสาวศิริพร  ปราชัย
 
1. นางสาวนิตยา  คำใจวุฒิ
2. นายนุวัฒน์  ทะจันทร์
 
1538 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  จารุวรานนท์
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ตัณฑุลาวัฒน์
 
1. นางสมหวัง  ยศเสถียร
2. นายสุทิน  ตัณฑุลาวัฒน์
 
1539 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายคมสันต์  จอมทอง
2. นางสาวสุพรรณิการ์  ไชยสีหา
 
1. นายอนุชิต  คำหอม
 
1540 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายสุภากรณ์  ใจหมั้น
2. นายสุริยา  ถาวงศ์
 
1. นายสมพร  มะเกิ๋น
 
1541 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายพีระพงศ์  แสงผการ
2. นางสาวสุภาพร  อุ่นเรือน
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นางสาวณัฐรดี  สิทธิกัน
 
1542 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  อารินเป็ง
2. นายพงศกร  นาเมืองรักษ์
 
1. นายอนุทัศน์  อัศวภูมิ
 
1543 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นายวรเวช  เยเลกู่
2. นายเอกชัย  แยส่อ
 
1. นางทศพร  สมยง
2. นายสยาม  ปงอ้อคำ
 
1544 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายกฤติพงศ์  บุญตัน
2. นายวิทวัส  พรมน้อย
 
1. นายอัครวัฒน์  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
1545 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ขลิบแย้ม
2. นายพรเทพ  ลาศนันท์
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
 
1546 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐพล  พาแก้ว
2. นายเกรียงไกร  โกลิบุตร
 
1. นางสาวภัทรนันท์  มูลสัน
 
1547 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายชัยวัฒน์  ทรงสิทธิเจริญ
2. นายศศิพงษ์  กันทะเนตร
 
1. นายอธิป  ชุมภูแสงทอง
 
1548 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวทิพปภา  วัยวาส
2. นางสาวอภิญญา  เกษา
 
1. นางเจตชฎาพร  ประมวน
 
1549 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมสวัสดิ์
2. นางสาวสรัญญา  ปัญญาทิพย์
 
1. นายวชิรวิชญ์  บุญมา
 
1550 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวชฎากร  ทรายหมอ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีโสมะสัจจะกุล
 
1. นางสาวพนมพรรณ  ชลิตากุล
 
1551 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวอรนันท์  จำศิลป์
2. นายโชคชัย  สุวรรณดี
 
1. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
1552 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายปรมัตถ์  ชัยศรี
2. นายสุริยะ  คำอุปา
 
1. นายชัยสิทธิ์  อภิชาติพรสกุล
 
1553 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายณัฐพล  สีบุตรสี
2. นางสาวมนัสชนก  คำวัน
 
1. นางอัมพวา  คงภักดี
 
1554 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวจารุณี  มุกดาสวรรค์
2. นางสาวฐิติกาญจน์  สุริยะอาชญา
 
1. นางสาววิไลภรณ์  เทพมนตรี
 
1555 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวณัฐธิดา  ปภาวีร์
2. นางสาวนิภาภรณ์  อภิสิริโรจน์
 
1. นางศรีอรุณ  ปันส่วน
 
1556 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชยานนท์  ปันตัน
2. เด็กชายเพิ่มพัฒน์  พิงคะสัน
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
1557 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ยามะสัก
2. เด็กชายปิยพงศ์  สุขทองงาน
 
1. นางเรณู  ชมจุรัย
 
1558 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายธนกฤต  ปาระมี
2. เด็กชายธนกิจ  รุ่งทิพย์ธนกิจ
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
 
1559 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เขียวบุตร
2. เด็กชายอติศักดิ์  สามารถ
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์หล้า
 
1560 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  กาละวงค์
2. เด็กชายวริศ  ทาเอ้ย
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
1561 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.43 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ปันใจ
2. นายนัทธพงศ์  แสนศิริ
 
1. นายกำธร  ตันมาละ
2. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
 
1562 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จัดสวย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มะโรวรรณ์
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
1563 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.75 เงิน 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ตั้งอิสราวุฒิกุล
2. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมธิ
 
1. นายภาวัต  เต่านันท์
 
1564 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.24 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  อินทะชัย
2. เด็กชายอนุพงษ์  กาญจนกันติ
 
1. นายทวีศักดิ์  กาบปัญโญ
 
1565 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.12 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายชญานนท์  จินาแดง
2. นายนพวิชัย  ใจแปง
 
1. นายไวยากรณ์  พันธกิจปฐมกุล
 
1566 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58.34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ภู่พันธ์สัมฤทธิ์
2. เด็กชายรวิภาส  สมูลดี
 
1. นายเกียรติภูมิ  กองจาย
 
1567 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายศรรัก  อุโมงค์
2. เด็กชายโชควันชัย  อินต๊ะ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
 
1568 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต  ใจบาน
2. เด็กชายพงศธร  ไชยปินโญ
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
1569 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  ศรีตัน
2. เด็กชายเจตนรินทร์   จันต๊ะนาเขต
 
1. นายสัมพัทธ์  นิ่มพิศาล
 
1570 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงษ์  การุณ
2. เด็กชายธนากร  ศรีอิ่นแก้ว
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางเปรมกมล  ใจตรง
 
1571 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  นันต๊ะ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  มิ่งผาย
 
1. นายบุญธรรม  ทรัพย์สิน
2. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
 
1572 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.46 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายศมน  ก้านทอง
2. เด็กชายเอกราช  อาเหลียง
 
1. นายภาวัต  เต่านันท์
 
1573 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 72.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  กำเนิด
2. เด็กชายมนัสกร  จักรสมศักดิ์
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
1574 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.26 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายพิเชฐ  แซ่หมี่
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มาเยอะ
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
1575 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  ตาสาย
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กิจขุนทด
 
1. นายศรีเดช  คำภีระ
 
1576 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.85 ทองแดง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายรชต  ศิริวรวาท
2. เด็กชายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
1577 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.78 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายวีระพงษ์  ธนูใจ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ผกาลัย
 
1. นางสุปราณี  ขจรวงศ์ศรี
 
1578 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ติ๊บมา
 
1. นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร์
 
1579 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 57.25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญมา
2. เด็กชายภูมินิทรรศ  ปอกกันทา
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
 
1580 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  แสนริน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เวียงคำ
 
 
1581 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบเช
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงศ์ษา
 
1. นางกมลเนตร  ศิริประภา
 
1582 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกานต์  เตชะ
2. เด็กชายอาทิตย์  กุณา
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
 
1583 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  ขยันดี
2. เด็กชายพีรพงศ์  วิมลรัตน์
 
1. นายสัมพัทธ์  นิ่มพิศาล
 
1584 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.75 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เมืองมูล
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  มาเขียว
 
1. นายทวีศักดิ์  กาบปัญโญ
 
1585 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายบุริศร์  ดาวฤกษ์
2. เด็กชายอนุชา  หม่อโป๊ะ
 
1. นายไวยากรณ์  พันธกิจปฐมกุล
 
1586 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์   ใคร้มูล
2. เด็กชายนัฐพงษ์   ยามี
 
1. นายบัญชา  ธรรมไชย
 
1587 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 97.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรายุส  หงษ์คำ
2. นายชนกร  จันต๊ะคาด
3. นายสมชาย  แสงวงษ์
 
1. นายณรงค์  ทัญญาสัก
 
1588 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชานนท์  วงศ์ขำ
2. นายรวิณณ์รัฐ  จันต๊ะขัติ
3. นายสมโชค  วิชรวัฒนกุล
 
1. นายดุษฎี  ศรีทรงราช
 
1589 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายจรัส  จี้อาทิตย์
2. นายดนุพล  นันติ
3. นายไชยยา  นิยมชน
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
1590 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกฤตพจน์  แก้วกา
2. นายณัฐดนัย  มินทะขัติ
3. นายอัษฎาวุฒิ  เสนะ
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
1591 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คำเงิน
2. นายธนวัฒน์  นันต๊ะจันทร์
3. นายเกรียงไกร  ก้อใจ
 
1. นายพงศ์สง่า  เกียรติกูลานุสรณ์
 
1592 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  ยอดวงศ์
2. นายณัฐนันท์  ทิพย์นพคุณ
3. นายพิชยะ  สถานแปง
 
1. นางนัยนา  แหนคำ
2. นางสาววิไลภรณ์  เทพมนตรี
 
1593 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายชนาวัตร  เตชะศิริอภิวัฒน์
2. นายภีมภัทร  บุญนัก
3. นายเอกอักษรา  มะสะ
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
1594 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายชนวีร์  ต่อมใจ
2. นายปริวรรต  ดวงมะลิ
3. นางสาวสุภััสสร  วงศ์เจริญ
 
1. นายสัมพัทธ์  นิ่มพิศาล
 
1595 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แก้วตา
2. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะ
3. นายวรัญธร  สุพรรณสม
 
1. นายพิชชานันท์  ยอดมูลคลี
 
1596 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นางสาวจีรนาถ  แก้วทอง
2. นางสาววรรณา  เชื้อเมืองพาน
3. นายศุภวิชญ์  ราชคม
 
1. นายหาญ  เสนนะ
 
1597 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ช่างหมึก
2. นายนริศ  งิมคำ
3. นายเขมรัตน์  ชัยศิล
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
1598 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  นาใจ
2. นายดนุพล  ติลา
3. นายธนันชัย  คำด้วง
 
1. นางสาวภัทรนันท์  มูลสัน
 
1599 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  ดวงประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธเดช  เพชราช
3. เด็กชายอลงกรณ์  ลู่ทอง
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
 
1600 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายคณพิชญ์  อินทร
2. นายชัยสิทธิ์  เพ็งจันทร์
3. นางสาววนิดา  มังคลาด
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
1601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นวิบูรณ์สุข
2. เด็กหญิงชุลีกร  เจเตาะ
3. เด็กหญิงสุธิดา  แยเลกู่
4. เด็กหญิงสุรภา  เพอเมีย
5. เด็กหญิงอารียา  บุญเป็ง
 
1. นางสาววรัฎฐยา  ทวีสุข
2. นางอรชพร  อุดมธรรม
 
1602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงทัศณีย์  แดงจีน
3. เด็กหญิงนิศา  ยอดคำ
4. เด็กหญิงยลดา  คีลาวงค์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มณีฐิตาพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จิติธรรม
2. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
 
1603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ดีน้อย
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อ่อนฉวี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สวัสดี
4. เด็กหญิงสำรวย  ดำคุ้ม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขหล้า
 
1. นางนารี  กาหาวงศ์
2. นางพัชรี  ชัยศิลปิน
 
1604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เช่อหมื่อ
2. เด็กหญิงกันต์กนิษ  สมนาศักดิ์
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  คุณะแสงคำ
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นาใจ
5. เด็กหญิงสุมาลี  พิมลพิทยาชัย
 
1. นางบงกชธร  ภิญโญ
2. นางสาวอรญา  ภิญโญ
 
1605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกลรัศมิ์  มีเขียว
2. เด็กหญิงณัชชา  ไชยพล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติจรัสภาสน์
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยะปัญญา
5. เด็กหญิงสุปรียา  ใจแก้ว
 
1. นายอุดม  นามวงค์
 
1606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  ตันยา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  เรียงยาย
3. เด็กหญิงศิริดาวรรณ  นันไชย
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ของดีงาม
5. เด็กหญิงอรุณนภา  อินเทพ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ
 
1607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทาถุการ
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  จันแปงเงิน
3. เด็กหญิงนพิษฐา  บุญพันธ์
4. เด็กหญิงศิไรรัตน์  ทุ่งวงค์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะระทัง
 
1. นางนิภาวรรณ  วิชัย
2. นางสาววราภรณ์  หงอกชัย
 
1608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัช  วงศ์สืบ
2. เด็กหญิงปรียา  ทองยา
3. เด็กหญิงสุปรียา  ป๊อกถา
4. เด็กหญิงสุปาณี  ฟังช้า
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ผ้าเจริญ
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
 
1609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ