งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนตามคำบอก ม.1-ม.3 000420
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุพัชรี    คำวัง
1. นางผ่องพรรณ    สภารัตน์
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงผกาวรรณ    อารีย์
1. นางนันทวรรณ    สามคำ
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา    ปราศัย
1. นางศิริพร    ดอนชัย
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาเบอร์    อายี
1. นางรตนพร    ตุ้ยยวง
5 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเกวลิน    ไชยชมภู
1. นางสาวดวงฤทัย    แรงจริง
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนิภาพร    สาม
1. นางสาวมยุรี    ธิป้อ
7 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายมงคลชัย    จันทร์แก้ว
1. นางสาวนิภาพร    ปัญญาใจ
8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวิภา    กอวิ
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย    จวบประสบ
9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนพรัตน์    ศรีคำขัติ
10 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงรัตนาพร    แสนก๋า
1. นางสาวกนกพร    อายะวรรณา
11 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายเจษฎา    ใสสว่าง
1. นางสาวดวงเด่น    บุญชุม
12 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงบุณยาพร    ชมภู
1. นางสาวทักษพร    โอภาสฐิติยศ
13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชญานิศ    สมประสงค์
1. นางนิตยา    ยารวง
14 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    บุญทา
1. นางสาวอัจฉรา    ยารวง
15 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐติยากร    เสาธง
1. นางกัญญ์วรา    ทอมสัน
16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงผุสดี    ศรีธิกิจ
1. นางละเอียด    ไชยสุข
17 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวนัดดา    มือแล
1. นางสาววราภรณ์    ขัดสาร
18 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจาฏุพัจน์    ใจจิตร
1. นางวณิชกรณ์    อุ่นเป็ง
19 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกนต์รพี    นนทสิงห์
1. นางสาวพริ้มเพรา    พฤกษมาศ
20 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงยอด    ม่วง
1. นายสว่าง    ชาวไชย
21 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธัญสิริ    พิใจ
1. นางสาวสายสวาท    ตาฬกาญจน์
22 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงทัศนีย์    สำเร็จ
1. นางจิราพร    ศรีจันงาม
23 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาหมี่    ซือมือ
1. นางวิภานันท์    โพธิ์ทิพย์
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกนกเกศ    ใจรัตน์
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    จงศิริ
25 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเอมนิภา    ยาวิชัย
1. นางสาวอัญจนา    หมอกเหมย
26 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวิยะดา    พันธ์ศรีสุวรรณ
1. นางเพ็ญจันทร์    ยอดสุวรรณ์
27 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    วงศา
1. นางณัฐกานต์    ผลากอง
28 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเมชญา    ผาบพิศวงศ์
1. นางสาวจารุณี    กันติ๊บ
29 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ไชยวุฒิ
1. นางสาวดาวเรือง    จินะ
30 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปรียานันท์    จะทะนันท์
1. นายกริชนริศ    ปะวะภูสะโก
31 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปิ่นพลอย    เชียงแปง
1. นายนพพล    อินตั๋น
32 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวิสิตา    รวมจิตร
1. นางภาวินี    อารีย์
33 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธนัชชา    พรมน้อย
1. นายอิ่นคำ    ศตกาญจน์
34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอนาวิลา    หมื่นลาง
1. นางจันทิรา    อินต๊ะอดทน
35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ติ๊บดี
1. นางสาวธนัชญา    ศุภศิริภิญโญ
36 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ช่วยเกื้อ
1. นางสาวโสภาลักษณ์    แสนมงคล
37 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ดาสี
1. นางสาวกมลวัน    ธรรมวงค์
38 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัชชา    เรืองฤทธิ์สกุล
1. นางสาวทัศนีย์    ชุมภูรัตน์
39 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    นามน้อย
1. นางสาวอัมพิกา    ยะคำป้อ
40 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจันจิรา    พุทธวงศ์
1. นางสาววาสนา    ชุมภู
41 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวิชญา    ใจแก้ว
1. นางจันทร์แรม    ใจตรง
42 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปภ้สรา    เครื่องพนัส
1. นางสาวประไพพร    ปินคำ
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงขนิษฐา    สุวรรณมณี
1. นางยุพา    พวงดอก
44 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. สามเณรเทพพิทักษ์    หาญนำเพชร
1. พระธาร    ภูริจิตโต
45 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสิรดนัย    ยะวา
1. นางมุกดา    บุษดาคำ
46 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ปิ่นทอง
1. นางสาวทัศมาลี    กฤษณา
47 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายมานพ    วงค์จันทร์เสือ
1. นางวรรณา    ศรีวิชัย
48 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจตุพร    ราชสมบัติ
1. นางลำเพา    บุญญประภา
49 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ศรีพรม
1. นางลำพูล    ศรีสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................