งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 000328
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายดนุพล    ติลา
2. นายธนันชัย    คำด้วง
3. นายกฤษฎา    นาใจ
1. นางสาวภัทรนันท์    มูลสัน
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐวุฒิ    จันต๊ะ
2. นายวรัญธร    สุพรรณสม
3. นางสาวจิรัฐติกาล    แก้วตา
1. นายพิชชานันท์    ยอดมูลคลี
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพุฒิพงศ์    ดวงประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธเดช    เพชราช
3. เด็กชายอลงกรณ์    ลู่ทอง
1. นางกัณจณา    อักษรดิษฐ์
4 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐพล    ช่างหมึก
2. นายนริศ    งิมคำ
3. นายเขมรัตน์    ชัยศิล
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววนิดา    มังคลาด
2. นายชัยสิทธิ์    เพ็งจันทร์
3. เด็กชายคณพิชญ์    อินทร
1. นายวศิน    มังคลาด
6 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายศุภวิชญ์    ราชคม
2. นางสาววรรณา    เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวจีรนาถ    แก้วทอง
1. นายหาญ    เสนนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................