งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 000327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชานนท์    วงศ์ขำ
2. นายสมโชค    วิชรวัฒนกุล
3. นายรวิณณ์รัฐ    จันต๊ะขัติ
1. นายดุษฎี    ศรีทรงราช
2 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชนวีร์    ต่อมใจ
2. นายปริวรรต    ดวงมะลิ
3. นางสาวสุภััสสร    วงศ์เจริญ
1. นายสัมพัทธ์    นิ่มพิศาล
3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเกรียงไกร    ก้อใจ
2. นายณัฐพงษ์    คำเงิน
3. นายธนวัฒน์    นันต๊ะจันทร์
1. นายพงศ์สง่า    เกียรติกูลานุสรณ์
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสมชาย    แสงวงษ์
2. นายจิรายุส    หงษ์คำ
3. นายชนกร    จันต๊ะคาด
1. นายณรงค์    ทัญญาสัก
5 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกฤตพจน์    แก้วกา
2. นายณัฐดนัย    มินทะขัติ
3. นายอัษฎาวุฒิ    เสนะ
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายภีมภัทร    บุญนัก
2. นายเอกอักษรา    มะสะ
3. นายชนาวัตร    เตชะศิริอภิวัฒน์
1. นายวศิน    มังคลาด
7 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชิษณุพงศ์    ยอดวงศ์
2. นายพิชยะ    สถานแปง
3. นายณัฐนันท์    ทิพย์นพคุณ
1. นางสาววิไลภรณ์    เทพมนตรี
2. นางนัยนา    แหนคำ
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจรัส    จี้อาทิตย์
2. นายดนุพล    นันติ
3. นายไชยยา    นิยมชน
1. นายหาญ    เสนนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................