งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 000326
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชาญณรงค์    แสนริน
2. เด็กชายณัฐพงษ์    เวียงคำ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกษิดิศ    บุญมา
2. เด็กชายภูมินิทรรศ    ปอกกันทา
1. นายสุรัตน์    กาบทุม
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชนะชัย    ขยันดี
2. เด็กชายพีรพงศ์    วิมลรัตน์
1. นายสัมพัทธ์    นิ่มพิศาล
4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายอาทิตย์    กุณา
2. เด็กชายกิตติกานต์    เตชะ
1. นางจงจิตร    สิทธิไพร
5 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ติ๊บมา
2. เด็กชายณัฐพงศ์    มะลิซ้อน
1. นายอภิสิทธิ์    เทพอินทร์
6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    มาเขียว
2. เด็กชายจารุกิตติ์    เมืองมูล
1. นายทวีศักดิ์    กาบปัญโญ
7 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชัชพงษ์    การุณ
2. เด็กชายธนากร    ศรีอิ่นแก้ว
1. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
2. นางเปรมกมล    ใจตรง
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชาญณรงค์    ใคร้มูล
2. เด็กชายนัฐพงษ์    ยามี
1. นายบัญชา    ธรรมไชย
9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวีระพงษ์    ธนูใจ
2. เด็กชายไกรวิชญ์    ผกาลัย
1. นางสุปราณี    ขจรวงศ์ศรี
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เบเช
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    วงศ์ษา
1. นางกมลเนตร    ศิริประภา
11 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศมน    ก้านทอง
2. เด็กชายเอกราช    อาเหลียง
1. นายภาวัต    เต่านันท์
12 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกิตติพศ    นันต๊ะ
2. เด็กชายปิยวัฒน์    มิ่งผาย
1. นายไกรสิทธิ์    ปันวัง
2. นายบุญธรรม    ทรัพย์สิน
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายนพรัตน์    กำเนิด
2. เด็กชายมนัสกร    จักรสมศักดิ์
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายรชต    ศิริวรวาท
2. เด็กชายสิทธิโชค    นาคประเสริฐ
1. นายวศิน    มังคลาด
15 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายบุริศร์    ดาวฤกษ์
2. เด็กชายอนุชา    หม่อโป๊ะ
1. นายไวยากรณ์    พันธกิจปฐมกุล
16 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    กิจขุนทด
2. เด็กชายปรีชา    ตาสาย
1. นายศรีเดช    คำภีระ
17 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายพีรพัฒน์    มาเยอะ
2. เด็กชายพิเชฐ    แซ่หมี่
1. นายหาญ    เสนนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................