งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 000325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชุติพนธ์    ยามะสัก
2. เด็กชายปิยพงศ์    สุขทองงาน
1. นางเรณู    ชมจุรัย
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธนกฤต    ปาระมี
2. เด็กชายธนกิจ    รุ่งทิพย์ธนกิจ
1. นายสุรัตน์    กาบทุม
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายเจตนรินทร์    จันต๊ะนาเขต
2. เด็กชายวรากร    ศรีตัน
1. นายสัมพัทธ์    นิ่มพิศาล
4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศรรัก    อุโมงค์
2. เด็กชายโชควันชัย    อินต๊ะ
1. นายชัยวุฒิ    มาเมืองกล
5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจิรายุทธ    อินทะชัย
2. เด็กชายอนุพงษ์    กาญจนกันติ
1. นายทวีศักดิ์    กาบปัญโญ
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกฤษณะ    ปันใจ
2. นายนัทธพงศ์    แสนศิริ
1. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
2. นายกำธร    ตันมาละ
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ภู่พันธ์สัมฤทธิ์
2. เด็กชายรวิภาส    สมูลดี
1. นายเกียรติภูมิ    กองจาย
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายอติศักดิ์    สามารถ
2. เด็กชายทวีศักดิ์    เขียวบุตร
1. นายบัณฑิต    วงศ์หล้า
9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวรวุฒิ    ธรรมธิ
2. เด็กชายกนต์ธีร์    ตั้งอิสราวุฒิกุล
1. นายภาวัต    เต่านันท์
10 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวริศ    ทาเอ้ย
2. เด็กชายธนกร    กาละวงค์
1. นางสาวพรรณี    จันต๊ะอินทร์
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายเพิ่มพัฒน์    พิงคะสัน
2. เด็กชายชยานนท์    ปันตัน
1. นายวศิน    มังคลาด
12 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนพวิชัย    ใจแปง
2. นายชญานนท์    จินาแดง
1. นายไวยากรณ์    พันธกิจปฐมกุล
13 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มะโรวรรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนา    จัดสวย
1. นายจักกริช    รูปะวิเชตร์
14 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชินกฤต    ใจบาน
2. เด็กชายพงศธร    ไชยปินโญ
1. นายหาญ    เสนนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................