งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 000324
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวซูเย้น    แซ่ปัง
1. Mr.Yun Sheng    Zhan
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุปราณี    หลี่ศิริโรจน์
1. นางสาวสุรีรัตน์    จันทร์สกาว
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชิตณรงค์    ดาสา
1. นายณรงค์เดช    นามแก้ว
4 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนฤมล    แซ่หลี
1. นางสาวนภาพร    รอบสถิตคีรี
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุวิชาดา    แซ่แต้
1. นางสาวละมัย    กิติ
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสาวิกา    ตาทอง
1. นางสุพัตรา    หล่อวนาวรรณ
7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธัญญรัตน์    แซ่ลี้
1. นางสาวบัวผัด    เสียเหวย
8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมาลี    ธารทิพย์สกุล
1. นางสาวศานันทินี    วงษา
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจุฑามาศ    จันทาพูน
1. Miss Ting    Wang
10 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุรศักดิ์    แซ่เฉิน
1. นางสาวพัชราภรณ์    บุญสุข
11 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมาลินี    เลาย้าง
1. นางสาวชลลดา    ยั่งยืนเจริญสุข
12 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุขพร    นารุ่งนิตย์
13 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวิจักรณ์    เชื่อนเพชร
1. นางสาววรรณวิมล    บริรักษ์วิทยาเลิศ
14 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอรุณี    แซ่เว่ย
1. นางสาวมณฑิยา    พุทธรักษา
15 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพัณณิดา    สุนา
1. นางสาววัชรี    อ้ายไชย
16 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรสุดา    โพธิ์เหลือง
1. นางสาวสินิทธา    ปรียาภัสกุล
17 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวบูซือ    อางี
1. นางสาวสาวิตรี    ขันทะ
18 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนลิน    รัฐพงศ์เดชา
1. นางสาวอุทุมพร    สุยะเอ้ย
19 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววิริยา    กันธิยะ
1. นางสาวปานหทัย    ประสานสุข
20 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุชาณี    ซือตระกูล
1. นางสาวอาภัสรา    ถิรกุลธรรม
21 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอัมพร    แซ่จ๋าว
1. นายศรรวริศ    ทิพยโพธิ์ทอง
22 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจริยา    แซ่ย่าง
1. นางพรทิพย์    วจนะธรรม
23 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนัฐการต์    แซ่ลี้
1. นางนามิ    เลาลี
24 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกานติมา    กันทรากรภา
1. นางมาตฤภรภัทร    วงศ์ฝั้น
25 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอิทธิชัย    จงตรอง
1. นายกิติพล    นิธิเบญจพล
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายภัทรเกียรติ    อติภาสวร
1. นางสาวพัชราภรณ์    ปินทรายมูล
27 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววิไลพร    บูรพามีชัย
1. นางวิไลพร    รุ่งโรจน์เรืองฉาย
28 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนพวรรณ    แซ่ย่าง
1. นายกิตติกร    ต๊ะคำ
29 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกะรัตเพชร    ศิริแสน
1. นางสาวอรุณศรี    นันท์ยอง
30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปิยธิดา    ศิริพงศ์กุล
1. นางสาวชลันดา    มุณีคำ
31 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวประภาพร    แซ่ยิ่ง
1. นางสาวธันยธร    เฉียบแหลม
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสิริรัตน์    หมี่เชกู่
1. นางนิภาพร    หมื่นตาบุตร
33 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุทธิโชค    จะยอ
1. นางสาวณิชนันทน์    เม่อแล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................