งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 000323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณิชกานต์    อภิพรรัตน์
1. นางสาวอรพรรณ    รุ่งจรรยากิจ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุพรรณ    แสนพอ
1. นางสาวสุรีรัตน์    จันทร์สกาว
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายพงศกร    ใจมา
1. นายวิโรจน์    ท้าวทำนอง
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวทิพยรัตน์    เพ็ชรกูล
1. นายณรงค์เดช    นามแก้ว
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาทิตา    จะคือ
1. นางสาวนภาพร    รอบสถิตคีรี
6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงโยธิการ    มาลี
1. นางสาวละมัย    กิติ
7 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชญานนท์    ชัยศรีไพศาล
1. นางสุพัตรา    หล่อวนาวรรณ
8 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสุรชัย    หมื่อแล
1. นางสาวบัวผัด    เสียเหวย
9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุขฤทัย    แซ่หย่าง
1. นางสาวศานันทินี    วงษา
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    ชีวินสุนทรสุข
1. นางสาวนันท์นภัส    บุญธรรม
11 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ศักดากันทร
1. นางสาวพัชราภรณ์    บุญสุข
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเมธาวี    แซ่เฮ่ย
1. นางสาวชลลดา    ยั่งยืนเจริญสุข
13 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงยุวดี    เชอหมื่อ
14 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจะคือ    แซ่หลี้
1. นางสาวปภัสสร    ศรชัยปัญญา
15 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชนะเกียรติ    แสงอ้าย
1. นางสาววรรณวิมล    บริรักษ์วิทยาเลิศ
16 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงบูซอ    เหม่อโปกู
1. นางสาวมณธิยา    พุทธรักษา
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เกษตรนพกุล
1. นางวิชญา    กาศมณี
18 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    จำรัส
1. นางสาวสินิทธา    ปรียาภัสกุล
19 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุพินดา    ลาชี
1. นางสาวสาวิตรี    ขันทะ
20 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชาคริต    แซ่หวัง
1. นางสาวอุทุมพร    สุยะเอ้ย
21 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสิริกมล    กัญญาวุฒิ
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    ท้าวคำหล่อ
22 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายทศพร    ทวีอภิรดีมณี
1. นางพรทิพย์    วจนะธรรม
23 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ภูรีสวัสดิ์
1. นางนามิ    เลาลี
24 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจินตรา    แซ่จาง
1. นางมาตฤภรภัทร    วงศ์ฝั้น
25 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ผาบรรพตกุล
1. นางวิไลพร    รุ่งโรจน์เรืองฉาย
26 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุภนิดา    มาฟอง
1. นางสาวอรุณศรี    นันท์ยอง
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวิภวานี    สุธรรม
1. นางสาวชนทปภา    ชอบธรรม
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพีรพล    ผาลาด
1. นางนิภาพร    หมื่นตาบุตร
29 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    เกี๋ยงมะนา
1. นางสาววัลลีย์    ไชยคำ
30 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงมยุลี    เลเชอร์
1. นายพนาดร    ฟูเกียรติวัฒนา
31 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    นันติ
1. MissXu    Bei
32 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงหลิงเฉ่าฮ่วย    แซ่หลิง
1. นางสาวรัชนันท์    วงศ์หลวง
33 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงตุลยา    แซ่เหลียง
1. นายอาฉี    แซ่หลี่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................