งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 000322
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวณัฐณิชา    บริสุทธิ์
2. นางสาวอรญา    เห็มกัณฑ์
3. นางสาวปิยะสตรี    ปุกคำ
4. นางสาวภัณฑิลา    อุตสาห์
5. นายนราวิชญ์    เตมีศักดิ์
1. นางพิมพกาพร    สายสุดใจ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวทักษพร    แซ่ต้วน
2. นางสาวอรญา    ภู่เจริญ
3. นางสาวมัลลิกา    มังคลาด
4. นายปกาสิต    วาวงศ์มูล
5. นายวุฒิวิทย์    ธารีพืชน์
1. นางพัชราภรณ์    อิ่นอานา
2. นางสร้อยทิพย์    แก้วหน่อ
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชุฆัมกาญจน์    สิริโภควรรณ
2. นางสาวกาญจนา    มาเยอะ
3. นางสาวสุคคณัมพร    สิริโภควรรณ
4. นางสาวศรีสุดา    หมื่อแล
5. นายสิรวุฒิ    ใจสม
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
2. นางกนกพร    เนตรอนงค์
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวัฒนสิน    ถาชื่น
2. นางสาวศุภิสรา    ลำพงษ์เหนือ
3. นางสาวแพรวนภา    สายแวว
4. นางสาวอมฤตา    อินจาย
5. นายณัฐกร    ประกอบดี
1. นางธิดาสวรรค์    แก่นแก้ว
2. นายทัชชกร    ทะริยะ
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนนันท์    แซ่จาง
2. นายนฤปนาค    กาญจนา
3. นายธาวิต    แซ่หยอ
4. นางสาวธิดาพร    อมรวศินกุล
5. นางสาวชุติมา    แซ่หยาง
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพลากฤต    ศรีทะสังข์
2. นายชูเกียรติ    วรรณโล
3. นางสาวณิชากานต์    คำมูล
4. นางสาวรจนา    คีรีแก้ว
5. นางสาวเกศสุดา    สุคำ
1. นางสาวพรพิมล    ทะละถา
7 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวิทยา    ซุ้มผกาแก้ว
2. นายกฤษนัย    ศิระดิษกุล
3. นายอาทิตย์    ชูแก้ว
4. นายสมรถ    ปันใจ
5. นางสาวกรรณิการ์    เสนาบุตร
1. นางวรรณลี    สาวะดี
2. นางสุพรรณี    กุนา
8 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอาทิตย์ชยดล    บุญทา
2. นายอภิเดช    คิดธรรม
3. นางสาวสุธัญญา    มหาวรรณ์
4. นางสาวจิตมณี    ธาตุอินจันทร์
5. นางสาวญานิศา    มหาวรรณ์
1. นางจิตตาภัทร์    นวลคำมา
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอดิศร    ปิยากาณ
2. นางสาวมนัสนันท์    กันแก้ว
3. นางสาวปพิชญา    บัวคำ
4. นางสาวอาภากร    เลิศรังษี
5. นางสาวสุดารัตน์    สุริยาศักดิ์
1. นางศิริเพ็ญ    เวชพิเชฐโกศล
2. นางสาวอารีย์    กองแก้ว
10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุภารัตน์    จันทร์เจริญผล
2. นายสมชาติ    บุญศรี
3. นายอรรถชัย    ลาพิงค์
4. นางสาวจิตสุภา    ทิมภราดร
5. นางสาวจิรภิญญา    กองตูม
1. นางสาวกาญจนา    ไกลถิ่น
2. นางสาวโชติพิช    ดีแก้ว
11 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายฐากูร    เจิมจิตร
2. นายมัว    แซ่ซ่ง
3. นายสมชาย    เยอะแจก
4. นางสาวสุขใจ    นารุ่งนิตย์
5. นางสาวพนาวรรณ    ดำใหม่
1. นางศรีสุนีย์    กันทาเดช
2. นางกฤษณา    จันต๊ะคาด
12 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสิปปกร    แก้วดำ
2. นายชัยณรินทร์    พุฒซ้อน
3. นางสาวมธุรส    แปงเงิน
4. นางสาวอารดา    ทาอิน
5. นางสาวพันนิตา    คำมูล
1. นายปรีชา    คำแสน
2. นางราตรี    มาบุตร
13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจักรินทร์    คำราช
2. นายนพรัตน์    ปารมี
3. นายธีรยุทธ    หน่อคำหล้า
4. นางสาวมานิษา    จันทร์สุข
5. นางสาวจุฑาธิป    ถ้ำหิน
1. นางณัชปภา    รู้น้อม
2. นางสาวกัณชลิฏา    จันทีนอก
14 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอรรถชัย    ตาคำ
2. นางสาวจุฑาวรุณ    คงขวัญ
3. นายปฏิภาณ    แสนจิตร์
4. นายชิษณุพงศ์    จุฬาเพ็ชร์
5. นางสาวอุษณีษา    ศรีวับ
1. นางณัฐกานต์    ทาเอ้ย
15 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมิ่งกมล    จุุมปูจักร
2. นางสาวหทัยชนก    ใจกล้า
3. นางสาวภัทราพร    เมืองชื่น
4. นางสาวสโรชาพัชร์    บุณยะโสรัจจ์
5. นางสาวสโรชินี    บุณยะโสรัจจ์
1. นางรัตติยา    ศิริวงค์
2. นางปทุมพร    กิติศรี
16 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพงศกร    กานันใจ
2. นายจิรายุทธ    ไชยลังกา
3. นางสาวภารวี    ฮีดี
4. นางสาวจินตนา    ถิลัย
5. นางสาวกิ่งกาญจน์    แสนสิ่ง
1. นางสุชัญญา    ชัยมงคล
2. นายวีรพล    แซ่มัว
17 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกิตติภณ    โยกันวี
2. นายณัฐพงษ์    เป็กธนู
3. นางสาวอรุโณทัย    ไกลถิ่น
4. นางสาวจุฑารัตน์    อิ่นคำ
5. นางสาวสุนิสา    คำเต็ม
1. นายพิสุทธิ์    ราญรอน
18 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธรรมชาติ    จันทรประสิทธิ์
2. นายจีรพงษ์    แก้วบุญเรือง
3. นายณัฐฐสิธา    เมธาพิทักษ์ชัย
4. นางสาวอาภากร    เลิศสุขบรรเจิด
5. นางสาวอภิชญา    บุญทา
1. นางภานุพร    อินต๊ะ
19 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายไชวิท    จะลอ
2. นางสาวอายู่    แซ่เหมย
3. นางสาวแสงจิ่ง    นามยี่
4. นางสาวสรินยา    รติสุธารัตน์
5. นางสาวรัตนพร    แสงซอ
1. นางสาวสินาภรณ์    คำแก่น
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายประกฤษฏิ์    สีฟ้า
2. นายอนุรักษ์    ดวงวงค์
3. นางสาวรัชนีกร    กันทะทอง
4. นางสาวรุจิฬา    มาลัย
5. นางสาวเกวลิน    มโนสมบัติ
1. นางสาวจตุพร    แสนพิช
2. นางอตินุช    เวียงคำ
21 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐพล    ดอนเลย
2. นางสาวนราพร    ปัญญา
3. นางสาวนริศรา    รินชัย
4. นางสาวสาลินี    มณีจักร
5. นายสุรศักดิ์    จันทะวงค์
1. นางสาวระพีพรรณ    วงค์ภักดิ์
2. นางสาววรรณวิสา    กลางสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................