งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 000321
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงทิวายอด    ยิ้มช้อย
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    มหาวงศนันท์
3. เด็กหญิงคณิตา    ร้องหาญแก้ว
4. เด็กหญิงปาณิสา    เพ็ชรหล้า
5. เด็กหญิงสุภานัน    จันต๊ะรังษี
1. นางปรียานันท์    ใจมูล
2. นางบุษราภรณ์    มังคละ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจณิตา    บริบูรณ์
2. เด็กหญิงเกวลิน    สมหวัง
3. เด็กหญิงธนภรณ์    วุฒิการณ์
4. เด็กหญิงบุษบาบรรณ    จันทะวงศ์
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แคนตะ
1. นางหทัยรัตน์    อินทร์จันทร์
2. นางสร้อยทิพย์    แก้วหน่อ
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอารีย์    อาหยิ
2. เด็กหญิงบูจะ    หมื่อแล
3. เด็กหญิงลัดดา    พิสัยเลิศ
4. เด็กหญิงภคนันท์    มาเยอะ
5. เด็กหญิงรัตนา    ปอแฉ่
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
2. นางกนกพร    เนตรอนงค์
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวายุ    จักนิล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวรฉัตร    นุ้ยพันธ์
4. เด็กหญิงธีริศรา    ธิศรี
5. เด็กหญิงอรณภา    เชียงแขก
1. นายทัชชกร    ทะริยะ
2. นางธิดาสวรรค์    แก่นแก้ว
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายเจษฎา    เบอะเทพ
2. เด็กชายปกป้อง    ลัทธิรมย์
3. เด็กหญิงกรรธิกา    สติดี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศรีคำฝั้น
5. เด็กหญิงนิจจารีย์    สารชัยวงค์
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวาสนา    กันจินะ
2. เด็กหญิงณิชกมล    ชัยวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐฌิมา    แสนอุ่น
4. เด็กชายธนกร    ทะริน
5. เด็กหญิงพิมประภาพร    อริยะมั่ง
1. นางวรรณลี    สาวะดี
2. นางสุพัตรา    หล่อวนาวรรณ
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเบญจรัตน์    เดชกล้า
2. นายชาญชวัลวิทย์    สมใจ
3. นายไกรวิทย์    ไชยสวรรค์
4. นางสาวนารีรัตน์    อินทจักร
5. นางสาวสิริญญา    คมวิจิตร
1. นางอัปสร    ราชสมศรี
2. นายอธินันท์    บุตรเปา
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวรายุทธ    กัปโป
2. เด็กหญิงมัลลิกา    ร้องหาญแก้ว
3. เด็กหญิงณฐนันท์    วงศ์แก้ว
4. เด็กหญิงเต็มสุข    อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    กมลปราณี
1. นางสาวอรนภา    พุทธวรรณ
2. นางสาวภัสสกาวัลย์    นวลจันทร์
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายคงเดช    ดวงทะนา
2. เด็กชายนิรมินทร์    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงชารีฟะฮ์    แซ่หม่า
4. เด็กหญิงขนิษฐา    ชูตรี
5. เด็กหญิงกชกร    สิทธิมล
1. นางสาวดารารัตน์    แวงดา
2. นางสาวอุบลรัตน์    แสนกรุณา
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสิตานัน    โพธิชัยเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิทธิสาร
3. เด็กชายอมรเทพ    ประชุมของ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    โยพนาศักดิ์
5. เด็กชายก่อเล้ง    แซ่เจียง
1. นางกฤษณา    จันต๊ะคาด
2. นางศรีสุนีย์    กันทาเดช
11 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธัญสิริ    พิใจ
2. เด็กชายประวะฤทธิ์    ยาวิราช
3. เด็กหญิงชลธิชา    เหล่าตระการ
4. เด็กชายศิริชัย    จีพัวะ
5. เด็กชายพิชายนต์    ธิดา
1. MissRuth    F.Alonzo
2. นายกรกช    ก้างออนตา
12 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายอาหล่องซาร์    ดีวาย
2. เด็กหญิงเกดกานดา    ชื่นวิไลทรัพย์
3. เด็กหญิงบูซอ    แช่ป้อ
4. เด็กหญิงนิติพร    แซ่ลี้
5. เด็กหญิงอาหน่อย    เบเชกู่
1. นางวรรณา    สมัครไทย
2. นางสาวพิลาวัลย์    จันทร์กอง
13 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงแซ้    แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงวิภาพร    แซ่เล้า
3. เด็กหญิงสุภาพ    แซ่ลี
4. เด็กชายศักดิทัช    ยั่งเจริญกิจ
5. เด็กชายอาทิตย์    แซ่ลี
1. นายปรีชา    คำแสน
2. นางสาวอุมาภรณ์    สายทอง
14 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธรากร    ฐานะกอง
2. เด็กชายสิรวิชญ์    สมบูรณ์ไชย
3. เด็กหญิงกรกช    อุ่นเจียง
4. เด็กหญิงกัญญารัฐ    บางบ่อ
5. เด็กหญิงอัญลดา    เมืองหอม
1. นางพัชรินทร์    แก้วมาลา
2. MissDecerel    R. pilaca
15 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกฤษฎา    สุขอำนวย
2. เด็กชายอัษฎา    อุ่นจาย
3. เด็กหญิงเกศินี    วิชัยเนตร
4. เด็กหญิงวรัญญา    ยั่วยวน
5. เด็กหญิงดวงกมล    จนใจ
1. นางเพ็ญโสภา    ทาแก
16 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสิรินภา    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสิเรียม    วัฒนารี
3. เด็กหญิงชฏาภา    รัตนไตร
4. เด็กชายรัฐพงษ์    คำดี
5. เด็กชายเอกชัย    ยารังษี
1. นางสุกัญญา    เปรื่องสมบูรณ์
17 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายนันทวัน    ตาธิกา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ดินดำ
3. เด็กหญิงปริยา    อะทะวงค์
4. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    มะระกัน
5. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    สมประสงค์
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
2. นายรอง    มั่นกุง
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจิรัชยา    สมยาราช
2. เด็กชายอธิคม    เอี่ยวเจริญลาภ
3. เด็กชายธนัชญา    คำเชื้อ
4. เด็กชายปริญญา    ออง
5. เด็กชายจ๊าด    โอเวียต
1. นางปทุมพร    กิตติศรี
2. นางรติกร    ตุ่นหนิ้ว
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายอนุภาพ    เคือแตง
2. เด็กชายเวทินทร์    เพ็ญกุล
3. เด็กหญิงณัทริกานต์    ปัทมาลัย
4. เด็กหญิงปาลิดา    ตาชุมพู
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญคอย
1. นางสาวจตุพร    แสนพิช
2. นางอตินุช    เวียงคำ
20 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    บุตรน้อย
2. เด็กหญิงวนิศา    คิดอ่าน
3. เด็กหญิงไข่มุกข์    วิชัยดิษฐ์
4. เด็กชายสุทธิพงษ์    มูลจนะบาตร
5. เด็กชายสุรศักดิ์    วงศ์ษา
1. Mr.Stephen    Dempster
2. นางจิราวัลย์    ณ สุวรรณ
21 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    พันธกิจปฐมกุล
2. เด็กหญิงคริสตัล    อาง
3. เด็กหญิงพวงชมพู    ทิมมานพ
4. เด็กหญิงฐิตารีย์    ตาแก้ว
5. เด็กหญิงวันวิสา    อินทรีย์
1. นางสาวยุวดี    กันทะเขียว
22 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศิรวิทย์    ล่าแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สัตนันท์
3. เด็กหญิงอัญตาฌา    เกตุพระจันทร์
4. เด็กชายชวรัตน์    บรรณาศักดิ์
5. เด็กชายนรินธร    กันคำ
1. นางวาสนา    ปวนคำ
2. นายณัฐพล    จันทร์น้อย
23 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธนพงษ์    โพธาราม
2. เด็กชายทินกร    เต็มประดา
3. เด็กชายปิยะพล    โยนิจ
4. เด็กชายอานุภาพ    อินทนัย
5. เด็กหญิงนัฎฐินี    นันตา
1. นางสาวธัญทิวา    ใจฮึก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................