งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.4-ม.6 000319
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอาทิมา    ธนะเพทย์
1. นางสนธยา    พิมพ์เงิน
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเพ็ญนภา    มุ่งจันทร์
1. นางสร้อยทิพย์    แก้วหน่อ
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเกวลิน    เฌอหมื่อ
1. นางวันเพ็ญ    กันทะวงศ์
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวรัชนีกร    สังสุข
1. นางกิ่งกมล    ดอกเกี๋ยง
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศรีสุมล    ชั้นสถาพรกุล
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจีระเดช    สอนโกษา
7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอนุชิต    พรมปั๋น
1. นางสาวอัญชลี    วรรณรัตน์
8 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายภรันญู    คำยอด
1. นางวรรณลี    สาวะดี
9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกัญญาณัฐ    จอมแปง
1. นายธีระศักดิ์    ลาภภพเพิ่มพูน
10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวร่มเกศ    เง้อกวาม
1. นางฉันท์ทิพ    วงศ์อุต
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวิทยา    เฉลียว
1. นางสาวปาริชาติ    ฤทธิ์กล้า
12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายหนุ่ม    นามจาย
1. นายชัชวาล    ราชคม
13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวิฑูรย์    นามแอ่น
1. นายรติภัทร    ชื่นใจ
14 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมัณฑนา    รักชาติ
1. นายปรเมษฐ์    อินเขียว
15 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมินตรา    ดวงสวัสดิ์
1. นางสาวสาวิตรี    นุกาศ
16 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศิริพร    ชมภูสาร
1. นางเจนจิรา    ยั่งยืน
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวรัฐญานันท์    ภูบัวนาค
1. นายไพฑูรย์    ประดิษฐ์
18 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐวุฒิ    จันต๊ะนาเขตน์
1. นางสาวยุเรศ    พรหมมินทร์
19 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววิภูษา    ก๋าคำ
1. นางสาวขวัญเรือน    ชูศรีโฉม
20 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกาญจนา    ตั้งมงคลนาม
1. นางสาวทิพาภรณ์    เพ็ชรเทศ
21 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ชัยบุญเลิศ
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
22 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนันทัชพร    แสงโจง
1. นางสาวกมลวรรณ    ธรรมสอน
23 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสิรภัทร    จัดที่
1. นางสาวศิรินทร์    อิ่นแก้ว
24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฏฐภวัต    จิตต์ปรีชาญ
1. นางสาวปรารถนา    ศรีบุญเรือง
25 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกิ่งกาญจน์    แสนสิ่ง
1. นายวีรพล    แซ่มัว
26 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธนัญชญา    แก้ววัน
1. นายพิสุทธิ์    ราญรอน
27 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเพ็ญพร    วราภิคุปตานันท์
1. นางอัญวนา    แสงประชุม
28 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางภานุพร    อินต๊ะ
29 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชูชัย    อาสี
1. นางสาวจรินญา    อายิ
30 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายศิวกร    จันต๊ะคาด
1. นางพรรณี    แสงเพชร
31 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธีร์ธวัชย์    พิพัฒนวรคุณ
1. นางสาวนภัทร    สอนศรี
32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกรณ์ดนัย    แก้วปุ๋ย
1. นางเสาวลักษณ์    ทะรินทร์
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธิดารัตน์    เหลี่ยมแก้ว
1. นายอำนวย    ใจมิภักดิ์
34 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรรณี    ศรีจันทร์
1. นางสาวนิตยา    เรือนสังข์
35 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเอกพันธ์    เบียผะ
1. นางอรพรรณ    ปัญญาทิพย์
36 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวลักษณา    บุญเรือง
1. นางสาววรรณวิสา    กลางสอน
37 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายปริญญา    อองเทพ
1. นางชูขวัญ    เครือวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................