งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000318
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วะเชร์
1. นางประคองศรี    ลี้แสน
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    รุ่งกิจเลิศสกุล
1. นางสร้อยทิพย์    แก้วหน่อ
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอรพินท์    แซ่ลี
1. นางวรรณพร    เพ็ชรนิล
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศิรวิทย์    กิติ
1. นางสาวสิริยากร    ก๋าละปุ๊ก
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เพาพะงา
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ศรีวิชัย
7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกิตติยาลักษณ์    บุญสูง
1. นางสาวอัญชลี    วรรณรัตน์
8 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายก้องเกียรติ    ภูวาปี
1. นายภานุมาศ    ท้าวชัยมูล
9 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจิรัชญา    ปุกคำ
1. นางฉันท์ทิพ    วงศ์อุต
10 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจักรพงศ์    แก้วดี
1. นางไพลิน    ปิมปา
11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพิชชาพร    คีรีแก้ว
1. นางสาวจันทิมา    แซ่เติ๋น
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธวัลรัตน์    ตรีนารัตน์
1. นางจารุนันท์    ใจจิตร
13 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายอรุณฤทธิ์    พิมพ์จันทร์
1. นายปรเมษฐ์    อินเขียว
14 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสุรดิษฐ์    แก้วรากมุก
1. นางสาวสาวิตรี    นุกาศ
15 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงไพลิน    หัตถชาติ
1. นางสาวปรานอม    ปุกตั้ง
16 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกนกเกศ    ใจรัตน์
1. นางโสพิน    ไชยะ
17 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บุญพวง
1. นางเพ็ญโสภา    ทาแกง
18 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีธินนท์
1. นางสาวขวัญเรือน    ชูศรีโฉม
19 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ปราสัย
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
20 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนิรชา    ล้านแปง
1. นางสาวกมลวรรณ    ธรรมสอน
21 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุทธิดา    กันทะไชย
1. นางสาวศิรินทร์    อิ่นแก้ว
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายฐิติวัฒน์    วงศ์จีน
1. นางนิรชา    คำวัง
23 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกาญจนา    เทพวิวัน
1. นายวีรพล    แซ่มัว
24 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจาณุวัฒน์    กรวยกลาง
1. นายพิสุทธิ์    ราญรอน
25 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ริมทอง
1. นายประดิษฐ์    วิลา
26 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายยูลีซีส    กานต์ คอฟฟิน
1. นางจินตนา    พุทธิมล
27 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงประภัสสร    ศรีสุข
1. MissAnabel    Porras
28 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ภูวนารถ
1. นางสาวจิรายุ    สุริยะ
29 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอรณิชา    ใจเสมอ
1. นางสาวยุวดี    กันทะเขียว
30 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายเศรษฐโชค    สิทธิ
1. นางสาวรุจิรา    อุ่นเรือน
31 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายภาสกร    บุญทาศรี
1. นายนัฐพล    จันทร์น้อย
32 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงยี่เว่ย    แซ่จาง
1. นางกรณิศ    โฆษพงศ์
33 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนารี    เกษมวัฒน์
1. นายชินวัตร    อุดมทอสกุล
34 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายปิยะพล    นพคุณ
1. นางอรพรรณ    ปัญญาทิพย์
35 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจตุพร    ราชสมบัติ
1. นางสาวระพีพรรณ    วงค์ภักดิ์
36 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจันทรภรณ์    เพชราเวช
1. นายต่อตระกูล    บุญปลูก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................