งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Story Telling ม.4-ม.6 000317
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวโซระ    เซกิเนะ
1. นางมัญชุภา    แจ่มหม้อ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนัทธพงศ์    สุเกียง
1. นางสาวนวลสวาท    จอมใจ
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจันทรา    กระสานติ์สุขธารา
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพัชชิราภรณ์    ก๋าใจ
1. นางสุปรียา    เอี่ยมสอาด
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววรณิกา    กันทะ
1. นางสาวกรรณิกา    มากสุข
6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจักราช    ธรรมสอน
1. นางนวลจันทร์    กันทร
7 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนนันท์    แซ่จาง
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
8 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรวิภา    แจ่มสิทธิกุล
1. นายวชิรวิชญ์    ประมาณ
9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวณัชนิชา    ติ๊บแปง
1. นายดำรง    ศิริสวัสดิ์
10 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศิริพร    มะโนคำ
1. นางสุพรรณี    กุนา
11 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมัลลิกา    มาฟู
1. นางสุรีรัตน์    โอษเจริญชัย
12 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวภาสิตา    สุขปาน
1. นางขวัญฤทัย    วงค์จันทร์เสือ
13 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววายุพร    กองทอง
1. นางสาวอัญชิสา    ยานะธรรม
14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอนุวัฒน์    บุญเลา
1. นางวิภา    สุขสำราญ
15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปูโป่    วุยยือ
1. นางสาวพัชราภรณ์    บุญสุข
16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจรูญวิทย์    มะโนนำ
1. นางสาววาสนา    คำห้วยหาญ
17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายดนัย    กิตติวุฒินันท์
1. นางสายรุ้ง    รักษาดี
18 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรพรรณ    ปาสำลี
1. นางสาววราภรณ์    วงศ์ไชย
19 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวแสงดาว    มาเยอะ
1. นางรุจิรา    ดาราสว่าง
20 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปารีณา    แซ่ย้า
1. นายปรีชา    คำแสน
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมนัญชยา    สุระแหง
1. นางพรรณา    หนูจันทร์
22 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชลิตา    คำลือ
1. นางมนัสริญ    ไชยมาศ
23 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจุฑามาศ    วังปิงไชย
1. นางสาวดาราณี    แซ่ย่าง
24 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมันทนา    ยียุง
1. นางสาวทิพาภรณ์    เพ็ชรเทศ
25 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายคมกริบ    ยะแก้ว
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
26 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศิริลักษณ์    กันทะเนตร
1. นางสาวอำไพ    นิลสวิทย์
27 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนพล    ประสานแก้ว
1. นางตรีนุช    สมแก้ว
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพาเมล่า    อวัลโลน
1. นางนิลนภา    จังหาร
29 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพิทยากร    ยองขอด
1. นางสาวจิรนันท์    ศรีจันทร์
30 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวบุษกร    บุดดี
1. นางสาวรุจิรา    คำสุภา
31 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอภิวันท์    อาจอ
1. นางสาวสินาภรณ์    คำแก่น
32 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชุติมา    นาคเทีียน
1. นางละลิตรา    ศิริสกุล
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายประชา    ลีวงค์กระจ่าง
1. นายเอกชัย    แก้วดา
34 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนฤพงศ์    นันตา
1. นางพรรณี    แสงเพชร
35 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเมธาวี    คำสีวาส
1. นางสาวนภัทร    สอนศรี
36 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอุษณีย์    ดวงแสง
1. Mr.Zaldy    Basilio
37 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอาเชอ    และเชอ
1. นางสาวธันยธร    เฉียบแหลม
38 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. สามเณรยุทธนา    อินต๊ะรัตน์
1. นายสลิน    จ๊ะใจ
39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเทอดศักดิ์    ถาชุม
1. นายศรีวรรณ    ตุ้ยต๋า
40 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวดรุณี    นินหล้า
1. นางสังวาลย์    วิริจินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................