งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Story Telling ม.1-ม.3 000316
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงทวีรณ์    ปาสำลี
1. นางมัญชุภา    แจ่มหม้อ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงฬินดา    อ้อเจริญ
1. นางสาวนวลสวาท    จอมใจ
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาเมอ    อาซ้องกู่
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายพนมศักดิ์    ต่อมใจ
1. นางวรรณพร    เพ็ชรนิล
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณีรนุช    สมศักดิ์
1. นางสาวสิริยากร    ก๋าละปุ๊ก
6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายมงคลชัย    จันทร์แก้ว
1. นางนวลจันทร์    กันทร
7 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนรนันท์    มาไว
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
8 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพรรณิภา    เต๋จ๊ะดี
9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุดธิดา    ผัดต๋า
1. นางประทุม    มาละวิชัย
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปรียานุช    จันเขียว
1. นางสาวกุลธิดา    อาษา
11 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวาสนา    นันต๊ะภาพ
1. นางสุพรรณี    กุนา
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชฏาภรณ์    ม้าทอง
1. นางสุรีรัตน์    โอษเจริญชัย
13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายอานนท์    จุมปาลี
1. นางขวัญฤทัย    วงค์จันทร์เสือ
14 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ศิริวงค์
1. นางสาวอัญชิสา    ยานะธรรม
15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนวรัตน์    บุญสัมฤทธิ์ผล
1. นางสาว จันทิมา    แซ่เติ๋น
16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอัมพร    ชอเอะเจ๊ะ
1. นางอินท์สุดา    สอ้าง
17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงครุมัน    กอร์ นานนาร์
1. นางสายรุ้ง    รักษาดี
18 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศิริมา    อิคูอิ
1. นางสาวสาวิตรี    นุกาศ
19 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภาวินี    ลาครึ
1. นางปรียา    สอนลี
20 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    ตาหอม
1. นางสาวอรพรรณ    เด่นประภัสร์
21 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจื้อ    แซ่ซ่ง
22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐกมล    อิฟู
1. นางพิมพ์ชนก    ปิงสุเสน
23 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพิชญ์กานต์    คำรังษี
1. นางสาวดาราณี    แซ่ย่าง
24 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจิรายุทธ    ลาดใจผิด
1. นางสาวทิพาภรณ์    เพ็ชรเทศ
25 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศุภวิชญ์    แก้วมหานิล
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
26 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงรัตนากร    หนองแก้ว
1. นางสาวอำไพ    นิลสวิทย์
27 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวิทยา    สอนเสนา
1. นางตรีนุช    สมแก้ว
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอัจฉรา    กิจชนะไพบูลย์
1. นางเยาวเรศ    งานดี
29 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชนาลัย    คู่สมบัติ
1. นางสาวรุจิรา    คำสุภา
30 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศิริพร    มะโนจักร์
1. นางสาวสินาภรณ์    คำแก่น
31 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เมธาฤกษ์
1. นางพรรณี    แสงเพชร
32 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกฤษณา    เงินทองแดง
1. นางสาวจิรายุ    สุริยะ
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    เรือนคำ
1. นางพัฒนา    สวยงาม
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ลาดำ
1. นายวันชัย    ไชยรัตน์
35 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงคริสตัล    อาง
1. นางสาวยุวดี    กันทะเขียว
36 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสิรภพ    ตาสาย
1. นางสาวกัลยา    แสนทวีสุข
37 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงโซเฟีย    รุ่งวิทยานุรัตน์
1. นางกรณิศ    โฆษพงศ์
38 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายมานพ    วงค์จันทร์เสือ
1. นายศรีวรรณ    ตุ้ยต๋า
39 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงบุษบาภรณ์    สายสุวรรณ
1. นางมะลิลา    พันธ์ประยูร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................