งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 000315
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนศักดิ์    ขาเลศักดิ์
1. นางศรีวรรณ์    หมื่นพล
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอภิวัฒน์    วุฒิชมภู
1. นางสร้อยทิพย์    แก้วหน่อ
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเกศรินทร์    กลิ่นแย้ม
1. นางศิริลักษณ์    บุญทอง
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุพัตรา    นวลคำมา
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
5 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวิเชษฐ์    รัตนชุมภู
1. นางสุปรียา    เอี่ยมสอาด
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรทิพย์    ดงปาลี
1. นางกิ่งกมล    ดอกเกี๋ยง
7 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพิเชษฐ์    พิชัยดี
1. นางรุ่งนภา    มูลคำดี
8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายทนงศักดิ์    เลาย้าง
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
9 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวัชรพล    ชมภูอินตา
10 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกมลวรรณ    เพียรประกอบ
1. นางกรองนภา    ผกาผล
11 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุวิชาดา    แซ่แต้
1. นางสาวศรัญญา    วงษ์พฤกษา
12 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายภรันยู    คำยอด
1. นางสุพรรณี    กุนา
13 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวรัชนก    พรหมจิตร
1. นางวัชราภรณ์    มาลากุลต๊ะ
14 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชุลีพร    ภักดีคีรี
1. นางเกษร    หมุดทันใจ
15 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพิมพกานต์    แก้วแปงจันทร์
1. นางสมหมาย    กำทอง
16 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวภัทรพร    พงศ์สุธี
1. นางสาวศศิธันว์    สีลอ
17 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวบัวจุ    แลชือ
1. นางสาวศิริรัตน์    แสนมา
18 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายทรงวุฒิ    หงษ์คำ
1. นางจริยา    วัตถพานิชย์
19 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจักรกฤต    สัมพันธสิทธิ์
1. นางสาวเพ็ญศรี    แซ่ซิ่น
20 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรพิมล    จับใจนาย
1. นางคนึงนิจ    สุรินทร์แก้ว
21 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชลิศา    สุยะมงคล
1. นางสาวปาลิดา    ชัยวัลลา
22 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพุธจันทร์    อาจอ
1. นางนงเยาว์    มงคลสาร
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรพรรณ    ต๊ะวงศ์ชัย
1. นางสาวสายสุดา    สุภาพ
24 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมยุรี    กลิ่นหอม
1. นางวิมล    กาบแก้ว
25 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอรรถชัย    ตาคำ
1. นางนวลละออ    วาสเอื้อยวงศ์
26 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกิตติพันธ์    จันตา
1. นายปพนธนัย    อินต๊ะอ้อม
27 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศิริพร    รักแม่
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
28 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพงษ์แสน    จำปา
1. นางคำแพร    ติ๊บโคตร
29 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมลธิรา    เมืองมูล
1. นายสุชาติ    ติ่งหมาย
30 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววาสินี    พูลเกตุ
1. นางจันทร์ธิดา    ปินใจ
31 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธารีฉัตร    ยาวิเลิง
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์    สิงห์เอ้ย
32 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายยงยศ    อิ่นคำ
1. นางสุวภัทร    กิจพิทักษ์
33 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพาขวัญ    เครือรัตนกุล
1. นางสาวนภวรรณ    แจ้งมงคล
34 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพิมพกานต์    ลู
1. นางภานุพร    อินต๊ะ
35 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธัญญาภรณ์    แซ่หวง
1. นางสาวคะนึงนิจ    ตันบรรจง
36 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวน้ำฝน    อุ่นต๊ะ
1. นางละลิตรา    ศิริสกุล
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนฤนาถ    ปิงยอง
1. นางตีรณา    หลวงศร วงษา
38 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอุบลวรรณ    กองสา
1. นางพรรณี    แสงเพชร
39 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุธิดา    พรสวรรค์เลิศ
1. นายกิตติกร    ต๊ะคำ
40 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอังคณา    ลือชัย
1. นางสาวนภัทร    สอนศรี
41 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอิทธิพงศ์    จันทรสารคาม
1. Mr.Jerwin    Alfonso Saluta
42 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกมลชก    นันตาพรม
1. นางสาวธันยธร    เฉียบแหลม
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรรษชล    เรืองลักษณ์วิลาศ
1. นางสายสิริ    ศรีวิชัย
44 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจารุภา    แซ่ผ่ง
1. นางสาวนิตยา    เรือนสังข์
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวไพจิตร    เชอมือกู่
1. นายวิชิต    สงมูลนาค
46 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุชัญญา    มะโนวงค์
1. นายวุฒิพงษ์    ศรีสงค์
47 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายภานุวัฒน์    สร้อยแก้ว
1. นางสาววรรณวิสา    กลางสอน
48 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจันทกานต์    เหล่าวงษา
1. นายนรินทร    ถาคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................