งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 000314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสหรัฐ    นิยมบุญ
1. นางสุริยา    อัชรากุล
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภูษณิศา    บัวทอง
1. นางสร้อยทิพย์    แก้วหน่อ
3 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาเบอร์    อายี
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชินกฤต    จันทร์ใส
1. นางวรรณพร    เพ็ชรนิล
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์    เสาร์แก้ว
1. นางจารุณี    ตาคำ
6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ปินตา
1. นางนวลจันทร์    กันทร
7 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสุรพล    คาลา
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
8 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปลายฝน    หลวงมณี
9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอภิสรา    เทพธรรม
1. นางกรองนภา    ผกาผล
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอรวรา    อุยี่
1. นางสาวศรัญญา    วงษ์พฤกษา
11 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสมิตา    ใจหงอก
1. นางสุพรรณี    กุนา
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวราทิพย์    อำมะรี
1. นางวัชราภรณ์    มาลากุลต๊ะ
13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงบุษบา    อูยี
1. นางเกษร    หมุดทันใจ
14 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงรัตชินี    สุวรรณคำ
1. นางอัปสร    ราชสมศรี
15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอังคณา    ยาโน
1. นางสาวลินดา    ชมภูศรี
16 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่ย่าง
1. นางสาวศิริรัตน์    แสนมา
17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพลอย    หม่อมปัน
1. นางกาญจนา    หิรัณยะมาน
18 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายชวัลพัชร    มาลานวพันธ์
1. นางสาวเพ็ญศรี    แซ่ซิ่น
19 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายมาติ๊บ    นูทราย
1. นางคนึงนิจ    สุรินทร์แก้ว
20 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายนันธวัฒน์    นัยติ๊บ
1. นางสาวบุศรินทร์    มาภิรมย์
21 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงมาลี    ยียง
1. นางจารียา    ธุวะคำ
22 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาชู้    เบกากู่่
1. นางสาวติรวดี    งามทรง
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐมน    ภูบรรทัด
1. นางสาวสุดา    แสนพรม
24 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐชา    ประเเสริฐ
1. นางวิมล    กาบแก้ว
25 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธนวัฒน์    จันต๊ะคาด
1. นางนวลละออ    วาสเอื้อยวงศ์
26 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    วงศา
1. นางสาวกชพรรณ    ศรีทอง
27 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนันทวัน    ตาธิกา
1. นางสาวดวงศิริพร    ชุมภูชนะภัย
28 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสตพล    ชนะจิรดา
1. นางคำแพร    ติ๊บโคตร
29 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสามารถ    ชูสังข์
1. นายสุชาติ    ติ่งหมาย
30 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอภิสรา    อาทรประชาชิต
1. นายธีรวุฒิ    จันตา
31 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงดาร์ลีน    ลาเมอร์
1. นางสายรุ้ง    ไชยการ
32 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์    จอมใจ
1. นางสาวรุ่งทิวา    หน่อคำ
33 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงภณิตา    ศรพัฒนาจิตร
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์    สิงห์เอ้ย
34 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงประภาศรี    แซ่ว่าง
1. นายบรรจง    ขันตี
35 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายปารินทร์    เกญชาติ
1. นางจินตนา    พุทธิมล
36 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชุติพร    แซ่ว่าง
1. นางสาวคะนึงนิจ    ตันบรรจง
37 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายนฤเบศร์    ฉกาจฤทธิกุล
1. MissJoan    Mantau
38 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอภิญญา    เงินฝรั่ง
1. นางสาวจิรายุ    สุริยะ
39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายภาณุพันธ์    โกเหลือง
1. นางขวัญใจ    ถาเตียม
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวาทินี    ขอสืบ
1. นางกาญจนา    ด่านวิไลปิติกุล
41 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพลอยไพริน    ธีรพัฒน์สกุล
1. นางสาวยุวดี    กันทะเขียว
42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนิรมล    พุฒแก้ว
1. นางจงกลณี    สายบุญยืน
43 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    กันยะมี
1. นางสาวรุจิรา    อุ่นเรือน
44 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณีรนุช    ธีรสุขพิมล
1. นางรักษิณา    ชัยมาลา
45 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเกวลิน    หอมทั่ว
1. นางวาสนา    ปวนคำ
46 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธัญชนก    เจริญศรี
1. นางสาวกฤติยานี    ปวนน้ำ
47 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แซ่ลี้
1. นางกรณิศ    โฆษพงศ์
48 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสกุณา    วูซือ
1. นายชินวัตร    อุดมทอสกุล
49 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงดลยา    เทพวงค์
1. นายวุฒิพงษ์    ศรีสงค์
50 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    อุประ
1. นางสาวระพีพรรณ    วงค์ภักดิ์
51 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ศรียอด
1. นางสาววิชนี    ศรีโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................