งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Impromptu Speech ม.4-ม.6 000313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปิณฑิรา    เจริญพร
1. นางพรสวรรค์    พัวพันพัฒนา
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจิราภา    คำไขแก้ว
1. นางสาวพรนัชชา    มาตา
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเกวลิน    เฌอหมื่อ
1. นางศิริลักษณ์    บุญทอง
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวแก้ว    ทองอินทร์
1. นางพรสวรรค์    ศิริสุข
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธนภรณ์    เลื่อมใส
1. นางธีรารัตน์    เจริญพานิช
6 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุธิดา    ศิลชาติ
1. นายปรเมศวร์    คำแปง
7 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายทนงศักดิ์    เลาย้าง
1. นางสาววัฒนา    สุจาดึก
8 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุทธิดา    เชื้อเมืองพาน
9 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนภัทร    มาปัญญา
1. นายดำรง    ศิริสวัสดิ์
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเสาวณีย์    สุทา
1. นางสาวกุลธิดา    อาษา
11 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววัชราภรณ์    ใหม่วงค์
1. นางสุพัตรา    หล่อวนาวรรณ
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวดุสิตตา    ลุนงามหาร
1. นางศศิภา    วงศ์ใหญ่
13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุวนันท์    มีหินกอง
1. นายจาตุรนต์    ใจมอย
14 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธัญญาเรศ    พรมเสน
1. นายเอนก    หาญภักดีสกุล
15 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวภาวณี    เกษตรโสภาพันธ์
1. นายรีวัฒน์    เมืองสุริยา
16 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปราถนา    เชอหมื่อ
1. นางจันทิมา    เตจ๊ะวันดี
17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุดารัตน์    แอฤทธิ์
1. นายอำนาจ    ตัลพัฒน์
18 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพิมพิกา    ทิพย์เกียรติวงค์
1. นางกรรณ์นิกา    เทพสุรินทร์
19 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววยุราภรณ์    กันธิมา
1. นายกรกช    ก้างออนตา
20 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเจนจิรา    ปัญญาจีน
1. นางรุ่งนภา    ยานะรังษี
21 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายหัตถกิจ    เหว่่แม
1. นางวรรณา    สมัครไทย
22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจิราพัชร    ผาบพิชวงค์
1. นางพันธ์นอม    สุวรรณคาม
23 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐวุฒิ    จันต๊ะนาเขต
1. นางสาวยุเรศ    พรหมมินทร์
24 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอมรรัตน์    กันทวัง
1. นางสาวธนพร    มณีรัตน์
25 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนาตยา    วงค์ใหญ่
1. นายปพนธนัย    อินต๊ะอ้อม
26 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววัชราภรณ์    ต๊ะสุภา
1. นางคำแพร    ติ๊บโคตร
27 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอรียา    แซ่จ๋าว
1. นางตรีนุช    สมแก้ว
28 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุทธิสา    เมืองแก่น
1. นายธีรวุฒิ    จันตา
29 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวแพรพลอย    พีเทร็ตตี้
1. นางสาวเขมนิจ    วงค์สารภี
30 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36
31 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจารวี    อีดี
1. นางสุชัญญา    ชัยมงคล
32 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐพงษ์    เป็กธนู
1. นางธัญญาเรศ    ก้อนแก้ว
33 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธนวรรณ    ใจรังสี
1. นางสาวนภวรรณ    แจ้งมงคล
34 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางภานุพร    อินต๊ะ
35 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุพัชรี    ชุ่มมงคล
1. นางสาววรนุช    ประมวลการ
36 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชมพูนุช    คำมงคล
1. Miss Joan    Mantau
37 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรพิมล    แก้วมณี
1. นายกิตติกร    ต๊ะคำ
38 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศิริลักษณ์    สิทธิ์กรรณ์
1. นางสาวนภัทร    สอนศรี
39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ช่างคำ
1. Mr.Victor    Zaw Aung
40 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวจารุภา    แซ่ผง
1. นางสาวนิตยา    เรือนสังข์
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชนัดดา    มณีวงศ์
1. นายณรงค์ภรณ์    สวัสดิวรานุกร
42 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวขนิษฐา    นาแสวง
1. นางสาววรรณวิสา    กลางสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................