งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 000299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววาสนา    กุญชร
2. นางสาวศิริพร    ปราชัย
1. นายนุวัฒน์    ทะจันทร์
2. นางสาวนิตยา    คำใจวุฒิ
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสรัญญา    ปัญญาทิพย์
2. นางสาวกรกนก    สมสวัสดิ์
1. นายวชิรวิชญ์    บุญมา
3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอภิญญา    เกษา
2. นางสาวทิพปภา    วัยวาส
1. นางเจตชฎาพร    ประมวน
4 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพรเทพ    ลาศนันท์
2. นายจักรกฤษณ์    ขลิบแย้ม
1. นางสุปราณี    ขจรวงศ์ศรี
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐพล    พาแก้ว
2. นายเกรียงไกร    โกลิบุตร
1. นางสาวภัทรนันท์    มูลสัน
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุริยะ    คำอุปา
2. นายปรมัตถ์    ชัยศรี
1. นายชัยสิทธิ์    อภิชาติพรสกุล
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายรัฐภูมิ    รุ่งเจริญ
2. นายทิศเทพ    แซ่ลี
1. นางมยุรัตน์    ตาใจ
2. นางสาวภัทรียา    ชัยสมบัติ
8 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายคมสันต์    จอมทอง
2. นางสาวสุพรรณิการ์    ไชยสีหา
1. นายอนุชิต    คำหอม
9 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายณัฐพล    สีบุตรสี
2. นางสาวมนัสชนก    คำวัน
1. นางอัมพวา    คงภักดี
10 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกฤติพงศ์    บุญตัน
2. นายวิทวัส    พรมน้อย
1. นายอัครวัฒน์    นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี    สักลอ
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกนกพร    จารุวรานนท์
2. นางสาวฐิตาภรณ์    ตัณฑุลาวัฒน์
1. นางสมหวัง    ยศเสถียร
2. นายสุทิน    ตัณฑุลาวัฒน์
12 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุริยา    ถาวงศ์
2. นายสุภากรณ์    ใจหมั้น
1. นายสมพร    มะเกิ๋น
13 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพงศกร    นาเมืองรักษ์
2. นายขจรศักดิ์    อารินเป็ง
1. นายอนุทัศน์    อัศวภูมิ
14 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศรีโสมะสัจจะกุล
2. นางสาวชฎากร    ทรายหมอ
1. นางสาวพนมพรรณ    ชลิตากุล
15 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวฐิติกาญจน์    สุริยะอาชญา
2. นางสาวจารุณี    มุกดาสวรรค์
1. นางสาววิไลภรณ์    เทพมนตรี
16 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายศศิพงษ์    กันทะเนตร
2. นายชัยวัฒน์    ทรงสิทธิเจริญ
1. นายอธิป    ชุมภูแสงทอง
17 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวรเวช    เยเลกู่
2. นายเอกชัย    แยส่อ
1. นายสยาม    ปงอ้อคำ
2. นางทศพร    สมยง
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนิภาภรณ์    อภิสิริโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา    ปภาวีร์
1. นางศรีอรุณ    ปันส่วน
19 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพีระพงศ์    แสงผการ
2. นางสาวสุภาพร    อุ่นเรือน
1. นายจักกริช    รูปะวิเชตร์
2. นางสาวณัฐรดี    สิทธิกัน
20 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายโชคชัย    สุวรรณดี
2. นางสาวอรนันท์    จำศิลป์
1. นางสาวสว่างจิตร์    ตรีพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................