งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ม.4-ม.6 000297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปรานี    เวยเหยื่อกู่
2. นายพงศกร    ตาวงค์
3. นายธนทรัพย์    แรงจริง
1. นางปิยพร    ณ ลำปาง
2. นางเยาวลักษณ์    บุญหัตถ์
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนัฐกิตต์    กันทามูล
2. นางสาวประกายวรรณ    สบบง
3. นางสาวกนกพร    แสงศรีจันทร์
1. นางสาวธีราภรณ์    พัฒใหม่
2. นายธวัฒน์    ก้างออนตา
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวยะดาม่อน    แซ่ตวง
2. นางสาวพุทธชาด    วงษา
3. นางสาวสุมาลี    รุ่งไพบูลย์สุข
1. นางสนธยา    ตาหล้า
2. นางสาวพัชรี    จินะแก้ว
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเมธปิยา    ดีสร้อย
2. นางสาวพิศมัย    รัตนธรรม
3. นายธเนศวร    โปธาคำ
1. นางสาวรุ้งกันยา    วรรณมูล
2. นางสาวตรีชฎา    ประวัง
5 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวรากร    จองปินหย่า
2. นางสาวสุขฤทัย    วงค์ชัยคำ
3. นางสาวศิริวรรณ    ดอกหอม
1. นางพรทิพย์    ยศโยธิน
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวณัฏฐชญา    ก้อใจ
2. นางสาวรัตนากรณ์    กุนธวรรณา
3. นายชนะพงษ์    ซอนสุข
1. นางเมธาวี    จันต๊ะวงค์
2. นางสาวศรัญญา    ทะรินทร์
7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปฎิมาภรณ์    จักรเงิน
2. นางสาวศศินา    เสริมวาสนา
3. นางสาวจุฑามณี    อินนั่งแท่น
1. นางวนาลี    สุรทานนท์
2. นางสาวจารุนีย์    ใจแจ่ม
8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววนุสรา    ทะริยะ
2. นางสาวธัญพิชชา    พันธุปาล
3. นางสาวศรีนวล    นิยม
1. นางสาวพัชรินทร์    ธรรมยืน
9 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอรรถพล    ปิยะลังกา
2. นางสาวเวริณี    ศรีตะบุตร
3. นางสาวอินลวรรณ    กันทะวงค์
1. นางเปรมกมล    ใจตรง
2. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเมฬาวินทร์    สมสิงห์ใจ
2. นางสาวธีรานุช    กุณะ
3. นางสาวพิมปภา    ขัดทา
1. นางแตงอ่อน    เทพโส
2. นายบัญชา    ธรรมไชย
11 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกิ่งกาญจน์    มีใจดี
2. นางสาวรุ่งทิวา    อุดทา
3. นางสาวจุฑามาศ    แก้วมณี
1. นายสมโภชน์    ผ่องใส
12 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนิติกร    แก้วปัญญา
2. นางสาวพิกุล    อยู่เหลี่ยง
3. นางสาวเกวลิน    แก้วริน
1. นางมาณวิกา    จับใจนาย
13 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนุชนาฎ    ซางสุภาพ
2. นางสาวรัตนาภรณ์    แซมคำ
3. นายสุภาพ    ธรรมเสน
1. นายสมชาติ    กันทายวง
14 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอนุชิต    แซ่เว่ย
2. นางสาวอรทัย    จางจา
3. นางสาวกุสุมา    แซ่จาง
1. นายเสฐียรพงษ์    จีนมะนี
2. นางสาวชวัลลักษณ์    แหลมไธสง
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายศตวรรษ    คำสิทธิ์
2. นางสาวลี    สายใจ
3. นางสาวกัญญา    นามชาย
1. นายยงยุทธ์    ใสสม
2. นายพงศ์พันธ์    ใจจิตร
16 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุวารีย์    สังฆวดี
2. นายวุฒิไกร    นวลยานัต
3. นางสาวสุรัตวดี    ใจยะสุตา
1. นางวิภา    กันสีเวียง
2. นางดวงชีวัน    ใฝ่ใจ
17 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนกฤต    จินดาธรรม
2. นายเแลิมเกียรติ    ขุนแก้วตะวัน
3. นายลิตี้    มาเยอะ
1. นายชาติ    วรภู
18 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวขวัญฤทัย    ปงกันมูล
2. นางสาวบุญญารัตน์    แก้วหล้า
3. นางสาวณัฐฐาพร    ปงกันมูล
1. นางสาวศุภวรรณ    จันไทย
19 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ซาวลี้แสน
2. นางสาวเมทานี    โบรสศักดิ์
3. นางสาวพัชรินทร์    ศรีบุรี
1. นายอุดร    ฮ่องลึก
2. นายนิวัติ    ยอดมูลดี
20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพรทิวา    สุริยะ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    ฟูแก้ว
3. นางสาวสิริกานต์    สุทธมงคล
1. นายประสิทธิ์    จินะสาม
2. นางพนิดา    แก้วมาลา
21 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเกียรติศักดิ์    ทะนันชัย
2. นางสาววันทะการ    ค้ายา
3. นางสาวเบญจพร    อิ่นคำ
1. นางสาวจุฬาลัย    รักปัญญา
2. นางสาวพัชรินทร์    อานุนามัง
22 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปาริชาติ    นวลเสน
2. นางสาวปฐมพร    สิทธิชัยยา
3. นางสาวสุพรรษา    กาละพิน
1. นายถวิพงษ์    ก้อนคำ
23 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายศักดิธัช    ชัยลังกา
2. นายพัสกร    พันธ์เลิศ
3. นายจักรกฤษณ์    ยารังสี
1. นางสาววรางค์จนา    เนตรธิยา
2. นางสาวมยุรี    พานิชชอบ
24 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุวิวรณ์    ไกลถิ่น
2. นายกฤษฎา    กุลหาญกุล
3. นางสาววิมลรัตน์    สอนดี
1. นางสาววรางคณา    คำปัน
2. นางอัมพวา    คงภักดี
25 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววัชราภรณ์    ต๊ะสุภา
2. นางสาวบุษกร    ปัญญา
3. นางสาวอภิญญา    ธิใจ
1. นางสลักฤทัย    แสงเขียว
2. นางสุกัญญา    กุมกัน
26 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายปรัชญารัตน์    วงศ์ผา
2. นางสาวพัชรพร    กลิ่นหอม
3. นางสาวปาณิสรา    หาญกำลัง
1. นางภาวิณี    แก้วแสงอินทร์
2. นางสาววัชโรบล    อินคำปา
27 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกุลนันท์    ไชยลังกา
2. นางสาวยุวรินทร์    ภวหิรัญโรจน์
3. นางสาวนภัสสร    บุตรขุนทอง
1. นางสาวช่อผกา    สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ซื่อตรง
28 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววาสิฏฐี    แจ้งสว่าง
2. นางสาวสายพิณ    อุ้มปรีชา
3. นางสาวศิริพร    บุญสินไทย
1. นายณรงค์    เรืองวิลัย
2. นางศุภิสรา    เรืองวิลัย
29 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวรวินท์นิภา    บุดดี
2. นางสาวสุพัชรี    วัฒน์ศุภมงคล
3. นายรัฐศาสตร์    มาตภูธร
1. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
2. นายสุริยา    บุดดี
30 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววรารัตน์    ถาแปง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ลักคณะ
3. นางสาวขนิษฐา    คำพรรณ์
1. นางพิชญ์สินี    สิทธิโณ
31 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชัยกร    คำเงิน
2. นายปฏิญญา    แป้นนอก
3. นายศุภกิจ    ธารพระ
1. นางสาวดารกา    บุปผเวส
32 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุวัชร    แซ่หวาง
2. นางสาวศศิธร    แซ่จ่าว
3. นางสาวนันธิชา    แซ่ลี
1. นายบุญรุ่ง    มารศรี
33 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพรรษวุฒิ    อินต๊ะวัง
2. นายสวิตต์    ไชยศรี
3. นายปานตะวัน    แจ้งคง
1. นางนัยนา    แหนคำ
34 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนัททิชา    กวางทอง
2. นางสาวกชวรรณ    เลานันท์
3. นางสาวศิวนาถ    โพธิ์สุวรรณ
1. นายฐิติวัฒน์    ฝั้นต่างเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต    วิชา
35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเรืองเกียรติ    นุชธรรม
2. นางสาวนารีรัตน์    ปันทะราช
3. นางสาวบุษบา    จันเจริญ
1. นายอธิป    ชมภูแสงทอง
36 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวดรุณี    ภูมิยิ่ง
2. นางสาวรุ่งรัศมี    อินต๊ะวิกูล
3. นางสาวไอรดา    ถิ่นศรี
1. นางสาวอัยวรมณย์    ธีร์ตระกูล
37 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายโอภาส    วิเศษงามวศิน
2. นางสาววราพร    วิมลเลิศมงคล
3. นางสาวจุฬารัตน์    ตองเช
1. นายพนม    สมยง
2. นางทศพร    สมยง
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายสุทธิพงษ์    พรมชัย
2. นางสาวชลนิศา    ลิ้มตระกูลเฮ็ง
3. นายศุภฤกษ์    มาลาวิลาศ
1. นางณัฐณิชา    ยิ้มแย้ม
39 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศศิธร    คำยานะ
2. นายนิรันดร    สีสุวรรณ์
3. นางสาวเฉลิมขวัญ    สมพบ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ปิงกุล
40 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายยุทธพงษ์    ผ่องใส
2. นายอภิวัฒน์    ศิริคำปา
3. นายนัฐวุฒิ    สว่างกล้า
1. นายเอนก    มั่นกันนาน
41 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสายฝน    สวัสดิ์นที
2. นายวัชรากร    คำจันทร์เจริญ
3. นายเบญจพล    สุขเกษม
1. นางสาวนารีลักษณ์    ลำดวน
2. นางสาวสว่างจิตร์    ตรีพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................