งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ม.1-ม.3 000296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธิดาพร    ยะคำ
2. เด็กหญิงธนาภา    แก้ววงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    พรมตัน
1. นางอารี    มาลา
2. นางศิริลักษณ์    ค้ากำยาน
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอริสรา    ทานากะ
2. เด็กหญิงอภิชญา    อุดมศิริพันธ์
3. เด็กชายศุภกฤต    ขวัญจริง
1. นางสาวธีราภรณ์    พัฒใหม่
2. นายธวัฒน์    ก้างออนตา
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอัมพร    ยือเซาะ
2. เด็กหญิงชนาพร    เชอมือ
3. เด็กชายชลธี    ไชยชมภู
1. นางอมรรัตน์    วงศ์วิริยะ
2. นางสาวพัชรี    จินะแก้ว
4 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธนกร    หล้าปา
2. เด็กชายศิรวิทย์    กิติ
3. เด็กหญิงศรุดา    สุนา
1. นางสาวรุ้งกันยา    วรรณมูล
2. นางสาวตรีชฎา    ประวัง
5 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพิมพร    กันทะน้อย
2. เด็กหญิงวาลีย์วรรณ    มะโนวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ติ๊บมา
1. นางพรทิพย์    ยศโยธิน
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพิทยา    วรรณวัง
2. เด็กหญิงระพีพรรณ    ธนูใจ
3. เด็กหญิงสิริวิมล    ใจดี
1. นางเมธาวี    จันต๊ะวงค์
2. นางสาวศรัญญา    ทะรินทร์
7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนวัฒน์    พันอุโมงค์
2. นางสาวอริศรา    ปันคำ
3. นางสาวณัฐกานต์    เขียวจุ่ม
1. นางสาวจารุนีย์    ใจแจ่ม
2. นางวนาลี    สุรทานนท์
8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงตุลยา    เครือวงค์
2. เด็กหญิงมยุรินทร์    อิ่นคำ
3. เด็กหญิงกรณิการ์    ไพยราช
1. นางสาวพัชรินทร์    ธรรมยืน
9 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐฌิมา    แสนอุ่น
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    พรมน้ำอ่าง
3. เด็กหญิงพิมประภาพร    อริยะมัง
1. นางเปรมกมล    ใจตรง
2. นายณรงศักดิ์    ปัญญาโส
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศิรัญญา    ประกอบกิจ
2. นางสาวสุธาธิณี    พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี    เขียวสา
1. นางสาวนริศรา    ปัญเฉลียว
2. นางณฐมน    ทิพย์วงศ์
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    อินทะนิน
2. เด็กหญิงสินจัย    ไปพรมราช
3. เด็กหญิงสุภัทสร    ทิพย์อุบล
1. นางดวงมณี    แสงม่วง
12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายเอกชัย    สุเทพ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ยอดพรมแว่น
3. เด็กหญิงมนปรีญา    คำตาล
1. นางสาวชนิสรา    จิณะไชย
13 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพร    บุญเพ็ญ
2. เด็กหญิงราตรี    บุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงคำเอ้ย    สมพร
1. นายกฤษดา    กามนต์
2. นางสาววนิดา    ปิงสุแสน
14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกานติภา    สมหวังสกุล
2. นางสาวปรัชญาพร    สุขโรจน์
3. เด็กชายปริญญา    แก้วศักดิ์
1. นางสาวพัชรา    พรหมนารถ
2. นางสาววัชรี    มาลัยหวล
15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงศิรินภา    มิ่งส่วน
2. เด็กชายพงศกร    แก้วสา
3. เด็กชายจิรภัทร    อินทรลาวัณย์
1. นางวิภา    กันสีเวียง
2. นางดวงชีวัน    ใฝ่ใจ
16 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวนิชธิชา    อุ่นกันทา
2. เด็กหญิงรัตนา    จอมสวรรค์
3. เด็กชายวันเฉลิม    ปงลักกา
1. นางสาวศุภวรรณ    จันไทย
17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ปัญญาเตียม
2. เด็กหญิงพรพิมล    ศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงประภัสสร    โกติแพง
1. นางเปรมจิต    คำมา
18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวรณชัย    คำเป็น
2. นางสาวภูสดา    ครึ้มภูเขียว
3. นางสาวพีชญ์สินี    นิยมสมิต
1. นางณัชชา    เรือนมูล
2. นางกัณจณา    อักษรดิษฐ์
19 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวัลภา    จันทะเลน
2. เด็กหญิงวรรณยี่หวา    วิงวอน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    หมื่นอินทร์
1. นางสาวพัชรินทร์    อานุนามัง
2. นางสาวจุฬาลัย    รักปัญญา
20 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายวาทการ    โปธาดี
2. เด็กชายนพรัตน์    เขียวระวงค์
3. เด็กหญิงกฤษณา    เชื้อน้อย
1. นางสาวแก้วกัลยา    อรรคฮาดจันทร์
21 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอรณิชา    คำวัง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ละม่อม
3. เด็กหญิงอริสา    เดอะคริสเซย์
1. นางสาววรางคณา    คำปัน
2. นางอัมพวา    คงภักดี
22 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสิทธิกร    จันแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญา    เวียงคำ
3. เด็กหญิงปานตะวัน    แสนเขียววงศ์
1. นางสลักฤทัย    แสงเขียว
2. นางสาวกัญจน์กมล    แนบเนื้อ
23 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวขจีวรรณ    อิ่นภา
2. นางสาวธัชวรรณ    นิลรัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์    ใจรัตน์
1. นางสาวอัญชลี    สักลอ
2. นางสาวกาญจนา    ยะตั๋น
24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวัทนพร    จรนามล
2. เด็กหญิงธันวรัตน์    ทองรุ่ง
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์    พรสุขสมสกุล
1. นางผ่องศรี    กองสิงห์
2. นางสาววนิดา    ศิริเขียว
25 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายภูวนาท    ชัยตัน
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ติ๊บปัญญา
3. เด็กหญิงไอรดา    แสงเพชร
1. นายณรงค์    เรืองวิลัย
2. นางศุภิสรา    เรืองวิลัย
26 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทะนุชำรงศิลป์
2. เด็กหญิงพิมพร    แซ่พัน
3. เด็กหญิงกนกลักษณ์    แซ่ฟุ้ง
1. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
2. นางสาวอารีย์    หมั่นพัฒนาการ
27 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ผิวบัวเผื่อน
3. เด็กหญิงจิรัญญา    สิงห์แก้ว
1. นางณิศวรา    จุลฤทธิ์
2. นางกาญจนา    แก้วจำปา
28 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนวิยา    ยาลือ
2. เด็กหญิงประภาศรี    แซ่ว่าง
3. เด็กชายศุภวิชญ์    อาวัฒนานกุล
1. นางรัชฎาพร    มาลีรัตน์
29 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายณัฐพล    แสงงาม
2. เด็กชายณัฐวัตร    เชื้อเมือง
3. เด็กชายกิตตินันท์    กันทะเขียว
1. นายอธิป    ชุมภูแสงทอง
30 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชฎานุช    อินพรม
2. เด็กหญิงอินทุอร    ใจอ้าย
3. เด็กหญิงสุวดี    ปละโน
1. นางสาวอัยวรมณย์    ธีร์ตระกูล
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงประภารัตน์    สาระแสน
2. เด็กหญิงจีรภา    สีอุดร
3. เด็กหญิงจันทกร    นันต๊ะรัตน์
1. นางวาทินี    ใจหงษ์
2. นางสาวศกลวรรณ    ศิระกาล
32 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอารียา    วิมู
2. เด็กหญิงศรัญญา    เทพสิงห์
3. เด็กหญิงอัฉรา    พรมประเสริฐ
1. นางสาววิมลวรรณ    จำชาติ
33 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจักรรินทร์    คงสวัสดิ์
2. นางสาวศิวนาถ    พรมเสน
3. เด็กหญิงนิจรีย์    ศรีอึ่ง
1. นางสาวพัชนุพร    โยนิจ
2. นายเอกสิทธิ์    ผลปราชญ์
34 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงผ่องศรี    คำรอด
2. เด็กหญิงศรีวรรณ    สามติ๊บ
3. เด็กหญิงอาคุม    โวยเม
1. นางสาวเมธปิยา    ยอดยิ่ง
35 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนพงษ์    โพธาราม
2. นายทินกร    เต็มประดา
3. เด็กหญิงณัฎฐินี    นันตา
1. นายศรีเดช    คำภีระ
36 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายพิษณุ    ชัยอิ่นคำ
2. เด็กชายชาญณรงค์    อุ่นติ๊บ
3. เด็กชายกฤษณพงศ์    รุ่งเรืองศรี
1. นางสาวสว่างจิตร์    ตรีพร
2. นางสาวนารีลักษณ์    ลำดวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................