งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 000294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกฤตภาส    ดวงแก้วน้อย
2. เด็กชายศิวกร    คำอ้าย
3. เด็กชายชเนรินทร์    รุ้งดี
1. นายสุธิพงษ์    ใจแก้ว
2. นายจิรเวช    บัวติ๊บ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธนกิจ    รุ่งทิพย์ธนกิจ
2. เด็กชายกิตตินันท์    ทิพย์กมลเสน
3. เด็กชายกษิดิศ    บุญมา
1. นายสุรัตน์    กาบทุม
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายธิติวุฒิ    สุรินทร์
2. เด็กชายธนวัต    แต้มคม
3. เด็กชายวิทวัส    ชัยมูล
1. นางวรพร    ลำพงษ์เหนือ
4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนิษารัตน์    ชัยมงคล
2. นางสาวธมลวรรณ    แสนชั่ง
3. นางสาวนิรัตน์ชดา    วงค์ทรายคำ
1. นางสาวนนิชลา    ศรีสุราษฏร์
2. นางสาวสุภัทรา    สุวรรณเขียว
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกฤษณา    บัวเขียว
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    สิริสอ
3. เด็กหญิงศิริมินตรา    ใจอุ่น
1. นางสาวรัชนีกร    เงินโน
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวณิชชา    ชุมพล
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    แก้วคำแหง
3. เด็กหญิงลักษณพร    จักร์คำ
1. นางสุปราณี    ขจรวงศ์ศรี
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพรวิมล    กุลณะราช
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์    มะลิ
3. เด็กหญิงกัณกนิษฐ์    อารีย์
1. นายครรชิต    กอเฮง
8 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายนนทกร    ชีวินสุจินดา
2. เด็กหญิงสินีณัฐ    ขัติยะ
3. เด็กชายวิสุทธิ์    แซ่หลี่
1. นายกฤษดา    กามนต์
2. นางสาวชวัลลักษณ์    แหลมไธสง
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    เตจ๊ะวันดี
2. เด็กหญิงจุตินันท์    ธรรมสาส์น
3. เด็กชายฉลองศักดิ์    สุยะใจ
1. นายพิสิฏฐ์    ศรีวิชัย
2. นายณัฐกานต์    ณ พิกุล
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอริศรา    พรมมา
2. เด็กหญิงนลินี    อินต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงวนิดา    รินตา
1. นางดวงชีวัน    ใฝ่ใจ
2. นายพงษ์สุธี    เลศักดิ์
11 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ยั่วยวน
2. เด็กหญิงอัมลิตา    ฉางนวน
3. เด็กหญิงขวัญฤดี    น้ำเย็น
1. นางเมทินี    กาญจนสมจิตร
2. นางสาวพัชรินทร์    อานุนามัง
12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจันจิรา    ทิพย์อ้าย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    แก้วภิรมณ์
3. เด็กหญิงชมเพยทิพย์    โรงทา
1. นายวัชรินทร์    อุดมพล
13 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายภูวนัย    ปัญญานนท์
2. เด็กชายศิวกร    เจริญศิลป์
3. เด็กชายปฏิญาณ    ขัดกันทา
1. นางสาวกัญจน์กมล    แนบเนื้อ
2. นายไพวุฒิ    ขุนซาง
14 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายสืบพงษ์    ฉั่วตระกูล
2. เด็กชายกษิต    รัตนประภากร
3. เด็กชายถิรไท    สามคำ
1. นางหทัยกาญจน์    ทองมูล
15 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายพีระพัฒน์    พ่วงสว่าง
2. เด็กชายกรวิชญ์    สุดใจวงศ์
3. เด็กชายชนเทพ    สะเดิม
1. นายสุริยา    บุดดี
2. นางสาวอารีย์    หมั่นพัฒนาการ
16 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เชื่อมวงค์
2. เด็กหญิงอัญธิกา    ทาธิมงคล
3. เด็กหญิงปราณี    ประถมพนากุล
1. นางรัชฎาพร    มาลีรัตน์
17 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงเวณิกา    นามสม
2. เด็กหญิงกรองขวัญ    มาเยอะ
3. เด็กหญิงนวล    ซอยะ
1. นางบุษบา    ทะนันชัย
2. นางกัลยา    ประสิทธิ์เสริฐ
18 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    แอ่นปัญญา
2. เด็กหญิงรสริน    หาญสุขไพศาล
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์    พูลบุญ
1. นายอธิป    ชุมภูแสงทอง
2. นายปิยนนท์    นามท้าว
19 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนัทธพงษ์    ทาจ๋อม
2. นางสาวนิยดา    บุญชู
3. นางสาวปภาวรินทร์    จันทรร่มลำดวน
1. นางสาวพัชนุพร    โยนิจ
2. นางยอดขวัญ    ทิพย์นพคุณ
20 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชลธิดา    จันทร์ตาธรรม
2. เด็กหญิงประกายเพชร    ม่วงเขียว
3. เด็กชายรัตนสิน    ศรีมูล
1. นายภูธร    อนัตกะทัต
2. นางน้ำอ้อย    อนัตกะทัต
21 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธันยานี    อานี
2. นางสาววิไลพร    กุจนา
3. เด็กหญิงมาราตรี    ธิดา
1. นางสาววารุณี    ชมพูอิน
2. นางดารารัตน์    ศรีคำสุข
22 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เนตรสุวรรณ์
2. นายนพดล    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงธิติมา    ตานวล
1. นายศรีเดช    คำภีระ
2. นายเอกชัย    เขื่อนแก้ว
23 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจิรนันท์    จันทรา
2. เด็กหญิงจิรพรรณ    ราชคม
3. เด็กหญิงนิพัทธา    ประกันทะ
1. นางณัฐรภา    สุภาอินทร์
2. นายคงกฤช    อะทะวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................