งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 000292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายจตุพล    คำมี
2. เด็กหญิงกวิสรา    ก้อนศิลา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ต่อมจันทร์
1. นายเจนณรงค์    วงศ์แสนศรี
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายจิรายุ    ประสมทรัพย์
2. เด็กชายต้องตระการ    สร้อยสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์    นิมิตรดี
1. นายดุษฎี    ศรีทรงราช
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงวรรณิษา    จันบุญธรรม
2. เด็กชายเจษฎา    คำปุก
3. เด็กชายบุรินทร์    ณ ลำปาง
1. นางสุมาลี    นันตา
4 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปานทิพย์    เห็มอ่อน
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    สุทธิมาน
3. เด็กหญิงนิรัชพร    หวันกิจ
1. นางอัญณาพร    สัญญา
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธันยธร    เผยศริ
2. เด็กหญิงศิริพร    แสนตา
3. เด็กหญิงนันทนา    จันทวี
1. นางเมธาวี    จันต๊ะวงค์
2. นางสาวศรัญญา    ทะรินทร์
6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงนนทิยา    ก๋ามา
2. เด็กหญิงกิตติยารัตน์    บุญสูง
3. เด็กหญิงนุชจิรา    มะโนสาร
1. นางทอรุ้ง    ศรีอ้วน
2. นางสาวเยาวลักษณ์    อินถา
7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกิติติกร    เมืองกล
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ปัญญาทิพย์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ธรรมขันทา
1. นายพิชิต    สักกะวงศ์
8 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงอริศรา    ขาวหอม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    นันต๊ะเสน
3. เด็กหญิงนิโลบล    เชื้อเมืองพาน
1. นางศรีรัตน์    ตันมาละ
2. นายกำธร    ตันมาละ
9 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุรีพร    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงเปียทิพย์    คำโต
3. เด็กหญิงยลดา    นารีนุช
1. นางสาวนริศรา    ปัญเฉลียว
2. นางณฐมน    ทิพย์วงศ์
10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชนินาถ    องอาจ
2. เด็กหญิงรัญชนา    สินธุพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนกร    ทาแดง
1. นายชาญณรงค์    ดีงามเลิศ
11 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายพัทธนันท์    ใจจาย
2. เด็กชายหล้า    ลุงวิ
3. เด็กหญิงนันท์ชพร    แก้วคำแดง
1. นางสาวรพีพร    สมใจ
12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงประภาพร    เขื่อนคำแสน
2. เด็กหญิงรัตติกาล    หลานหล้า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    อินหลี
1. นางสาวเกศินี    อินถา
2. นางปัทมาภรณ์    ปัญญาวงศ์
13 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงแก้วใจ    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงมณีนุช    เย่เพียว
3. เด็กหญิงอาหมี่    เบเช
1. นายกีรติ    ทะเย็น
14 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกานติภา    สมหวังสกุล
2. นางสาวปรัชญาพร    สุขโรจน์
3. เด็กชายปริญญา    แก้วศักดิ์
1. นางสาววัชรี    มาลัยหวล
15 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศุภโชค    จันทาพูน
2. เด็กชายสากล    ปันหมู
3. เด็กหญิงคุนัญญา    แสงลาน
1. นางสาวอิมทิรา    บำรุงสุข
2. นายเอนกพงษ์    นันทะเสน
16 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงปิ่ณภิรมณ์    แก้วคำ
2. เด็กหญิงอ่อนแก้ว    ชัยทำดี
3. เด็กชายธนากร    คำลือ
1. นางเปรมจิต    คำมา
17 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อินต๊ะสิน
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    นันทจักร์
3. เด็กหญิงพรรษชล    เขื่อนเชียงสา
1. นางกัณจณา    อักษรดิษฐ์
2. นางโสภิต    ทิวาพัฒน์
18 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชุติมา    เฮียงบุญ
2. เด็กหญิงกาจวลี    ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    บัณฑิตชูสกุล
1. นางกาญจนา    จิตถา
2. นางจุติพร    ณ ลำปาง
19 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงขวัญศิร์ตา    หากัน
2. เด็กหญิงนพมาศ    วุฒิ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ปาละบุญมา
1. นายสาคร    แว่นนันท์
20 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงพรรณธิกา    รินนายรักษ์
2. เด็กชายทินกร    ธรรมลังกา
3. เด็กชายจิรวัฒน์    ไชยแก้ว
1. นางมาลิณี    ตาหล้า
2. นางสาวฑิฆัมพร    คำใจหนัก
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายทศวรรษ    โพธิษา
2. เด็กชายชนกันต์    อุทัยพิบูลย์
3. เด็กชายนิวิฐ    อังเกิดโชค
1. นางหทัยกาญจน์    ทองมูล
22 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงสุทธญาน์    มูลศรีนวล
2. เด็กหญิงนนทิรา    จันทฤทธิ์
3. เด็กหญิงปรียานุช    สันติวรพิพัฒน์
1. นางสาวอริยา    ปัญโย
2. นางแสงระวี    มีโสภา
23 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ผิวบัวเผื่อน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ดวงใจคำ
1. นางกาญจนา    แก้วจำปา
2. นางรัตนาภรณ์    อนันต์วรชัย
24 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงมลิดา    ศิริกุลไมตรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉรา    จามีกรธารา
1. นางบุษบา    ทะนันชัย
2. นางกัลยา    ประสิทธิ์เสริฐ์
25 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายกิตติพงษ์    วงศ์ชัย
2. นายภูริวัฒน์    สืบสิทธิ์
1. นายอธิป    ชุมภูแสงทอง
2. นายพงษ์วศิลป์    ฝึกหัด
26 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ดวงปัญญา
2. เด็กหญิงเมธิตา    อ่วมจ้อย
3. เด็กหญิงนิชานาถ    สายวงค์โห้
1. นางสาวอรกัญญา    ช่างเขียน
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงฤทัย    คำมี
2. เด็กหญิงพัชรี    แซ่ลี
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    ช้างบุญไทย
1. นางวาทินี    ใจหงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์    มูลดวง
28 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงกาญจนา    ยาวุฒิ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สุนันตา
3. เด็กหญิงปนิดา    มนัสมโนธรรม
1. นางสาวอาทิตย์ตา    จันทร์สะอาด
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงชาลินี    จางศิริกุล
2. เด็กหญิงมานี    อนุชิตวรการ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    แซ่ใหม่
1. นางวีรวรรณ    หัตถผสุ
2. นางสาวอัจฉรี    รวมสุข
30 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ปัญญากิจ
2. เด็กหญิงนางหลง    หลักแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา    อินคำ
1. นางสาวพัชนุพร    โยนิจ
2. นางเสาวลักษณ์    วรรณศรี
31 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงธันยชนก    เทพปัญญา
2. เด็กหญิงศิรดา    มีศิลป์
3. เด็กหญิงชยาภรณ์    กันจินะ
1. นางอุไร    ปริณายกรัตน์
2. นางจินตราพร    สุวรรณชัยรบ
32 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กชายศุภวุฒิ    พรมมา
2. เด็กหญิงวรรณา    แซ่จัง
3. เด็กหญิงทอฝัน    ภาคภูมิเจริญสุข
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา    แว่นสิม
33 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. เด็กหญิงณัฐพร    ปัญญา
2. เด็กหญิงปนัดดา    จันกิติ
3. เด็กหญิงกฤษณา    ชาญตลาด
1. นางณัฐรภา    สุภาอินทรื
2. นายคงกฤช    อะทะวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................