งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 000291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวศศินันท์    หมื่นองค์
2. นางสาวณัจญวา    ฮานาฟี
3. นางสาวรินรดี    อนุรักษ์
1. นายพินิจ    ราชตา
2. นายจิรเวช    บัวติ๊บ
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายไตรภพ    เดชอุดม
2. นายวิชา    อุ่ยอุทัย
3. นางสาวณัฏฐาพร    ศรีชัยคำ
1. นางคุณากร    จิตตางกูร
2. นางธิดารัตน์    แสงฮวด
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวฐิติชญา    ทองใจ
2. นางสาวคัมภีรพรรณ    ไชยหิรัญ
3. นายปิยะดล    ปวนสิงห์
1. นายเฉลิมเกียรติ    ไชยอุประ
2. นางสนธยา    ตาหล้า
4 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    กาศสกุล
2. นางสาวธิดาวรรณ    ทองใบ
3. นางสาวกิ่งกาญน์    ดวงกิจ
1. นายวิแทน    ปวกพรมมา
2. นางสาวพัชรินทร์    อิ่นคำ
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวนารีรัตน์    พรมสา
2. นายกฤษดินันท์    พรมมิน
3. นางสาวขัวญชนก    ศรีมูล
1. นางทองเพียร    สิงห์ชัย
2. นายวสันต์    ขันทบัว
6 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    พันธุ์วิละ
2. นางสาววาสนา    กุญชร
3. นางสาวฐิติพร    ถามูลใจ
1. นายนุวัฒน์    ทะจันทร์
2. นางเบญจมาส    ชัยวิสิทธิ์
7 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวรเวทย์    ตาอ้วน
2. นายพิจักษณ์    นันต๊ะรัตน์
3. นางสาวเกศราภรณ์    กล้วยน้อย
1. นางสาวแพรไหม    จุมปูป้อ
8 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววาสนา    คีรีแก้ว
2. นางสาวเบญจมาศ    ชัยมณี
3. นายสิทธิพล    อยุ่ดี
1. นางสาวฐาปานี    ปุ๊ดปา
9 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายวัชรพงศ์    อินทะนิตย์
2. นางสาวศิริพร    มะโนคำ
3. นายกรกช    จินายะ
1. นางศรีรัตน์    ตันมาละ
2. นางเปรมกมล    ใจตรง
10 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกัลยา    อุ่นนันท์
2. นางสาวกรรณิกา    มาละวรรณา
3. นายนิติพงศ์    ใจพันธ์
1. นางดลฤดี    บุญยะรัตน์
2. นางธัญญารัตน์    ปิงวัง
11 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุภาภรณ์    พรมทัศน์
2. นางสาวภัทราพร    ใจซื่อ
3. นางสาวอัญชลีภรณ์    เขื่อนคำ
1. นางลำภู    โฮซิน
12 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวแสงดาว    จำปาแก้ว
2. นางสาวหรรษา    เครือต๊ะ
3. นายสิทธิชัย    ถาบุตร
1. นางสิรินุต    นาเมืองรักษ์
2. นางสาวอรวรรณ    ปุรณะพรรค์
13 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอริสมันต์    หงส์สิบสอง
2. นางสาวชนาภา    แซ่วัง
3. นางสาวฉัตรธิดา    ไทยหัตถกิจ
1. นายพงศ์พันธ์    ใจจิตร
2. นางสาวสมญา    ศิรินันทา
14 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายรัฐภูมิ    รุ่งเจริญ
2. นายทิศเทพ    แซ่ลี
3. นางสาววิลาพร    เหล่ารินทอง
1. นางอลิศลา    กันทาเดช
2. นางสาวดารุณี    เชื้อเจ็ดตน
15 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายรัฐศาสตร์    กันแก้ว
2. นายชาญวิทย์    มาละแซม
3. นางสาวกฤตพร    เรียบปวง
1. นายเอนกพงษ์    นันทะเสน
2. นางสาวอิมทิรา    บำรุงสุข
16 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวชนาพร    ลาคลึ
2. นางสาวมณีนุช    ศรีเสนา
3. นางสาวสุพรรษา    จันตา
1. นางธิดา    จินะศรี
17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธงชัย    แซ่ลี
2. นายโสภณ    แก้วหน่อเมือง
3. นางสาวกานต์ธิดา    อโน
1. นางรุ่งรัตน์    กันทะเตียน
18 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววิไลลักษณ์    ศรีวิชัย
2. นายสมชาย    นามลง
3. นางสาวพรสุดา    ใจจิตร
1. นางสาววรัทยา    อินบุญ
19 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายศุปราโมทย์    วงสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา    นันติวงศ์ชัย
3. นางสาวทัศนา    วงเวียน
1. นายนิวัติ    ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา    จิตแหลม
20 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววัชชิราภรณ์    ปุ่นทอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ยาใจ
3. นายชาญวิทย์    กาวิโล
1. นางสาวดอกอ้อ    เทพจักร์
21 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววริศรา    ตรัยตันติวงศ์
2. นางสาวนลินี    ผิวแดง
3. นางสาววชิรญาณ์    คำมูล
1. นางเมทินี    กาญจนสมจิตร
2. นางสาวพัชรินทร์    อานุนามัง
22 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเดชบดินทร์    กิจยศชัยปกรณ์
2. นางสาวจิรภา    ประทุมทอง
3. นางสาวเกวลี    ศรีสุข
1. นางสาวนิตยา    นนท์ปัญญา
23 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุดา    อาจอ
2. นางสาวนิวาริน    ศรีมา
3. นางสาวนาตยา    วงศ์ใหญ่
1. นายบุญศรี    แก้วดำ
2. นางสาววรางค์จนา    เนตรธิยา
24 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววิราวรรณ    นันติ
2. นางสาวปรียากร    กาบขิง
3. นางสาววนารี    รักประชา
1. นางสาวอมรทิพย์    ศุภสุทธิรางกูล
2. นายกำธร    แซ่เอี่ยว
25 โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวปิยะพร    อนุ
2. นางสาววิภาพรรณ    ยั่งยืน
3. นางสาวศุทธิณี    พุทธเนตร
1. นายไพวุฒิ    ขุนซาง
2. นางสุกัญญา    กุมกัน
26 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายอาทิตย์    แซ่ม้า
2. นางสาวภาวิณี    ธนกรเมธา
3. นางสาวจิราพร    แป้นทัพ
1. นายสุริยัน    วรรณสอน
2. นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
27 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนภัทร    คหบดีกนกกุล
2. นางสาวอมลณัฐ    โสภณ
3. นางสาวชนากานต์    กางกริช
1. นางสาวอังคนางค์    เชื้อเจ็ดตน
2. นางแก้วใจ    เหล่าไพโรจน์จารีย์
28 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอรพรรณ    แซ่เติ๋น
2. นางสาวยู่อี้    แซ่เติ๋น
3. นางสาวหฤทัย    นทีวนาทิพย์
1. นางสาวอารีย์    หมั่นพัฒนาการ
2. นางสาวพัชริน    โนวิชัย
29 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายยงยศ    อิ่นคำ
2. นายชญานนท์    วิชา
3. นายศุภกิจ    รู้อ่าน
1. นางพิชญ์สินี    สิทธิโณ
2. นางรัตนาภรณ์    อนันต์วรชัย
30 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนฤเบศ    อินต๊ะชัยวงค์
2. นายศักดิ์สิทธิ์    ทวีคุณ
3. นายเกียรติวรา    ศิริกัญญา
1. นางสาวดารกา    บุปผเวส
31 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวมัสยา    นันต๊ะเสน
2. นางสาวสุทธิดา    แก้วตา
3. นางสาวชลิดา    ดูเจ๊ะ
1. นางสาวกาญจนี    ดวงนิตย์
32 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวณัฐธิดา    ตาพันไกล
2. นางสาวนารีนาท    ระวีวรรณ
3. นางสาวธัญลักษณ์    ไกลยาน
1. นางสาววิไลภรณ์    เทพมนตรี
33 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายปรัชญาพันธ์    จิระยา
2. นายฐิติกร    เตชะติ
3. นางสาวสุพัชรี    ชุ่มมงคล
1. นายฐิติวัฒน์    ฝั้นต่างเชื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต    วิชา
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธีรวัจน์    ขุนพิลึก
2. นางสาวช่อสุดา    อินต๊ะวิชัย
3. นายณัฐพงศ์    จันตา
1. นายจำลอง    ป๊อกบุญเรือง
35 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวธนัตชนก    เขียวระวงค์
2. นางสาวชมพูนุช    คำมงคล
3. นายรัชชนท์    สอนแก้ว
1. นายตรีภพ    สนิ
2. นายอธิป    ชมภูแสงทอง
36 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวบูจุ๋ง    ออสอ
2. นายเอกพล    แซ่จาง
3. นางสาวมานี    มาเยอะ
1. นายพิชชากร    อานุ
2. นางสาวพัชรี    ธิศรี
37 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวกิรติกร    ธิมาชัย
2. นางสาวธัญจิรา    เจริญวัง
3. นางสาวสุธิดา    โนกะมิ
1. นางสาวอนันยา    ทิพย์ลุ้ย
38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายทีปต์    ไชยรินทร์
2. นายวันชนะ    กาวี
3. นายธีรนันท์    เกษมศิริ
1. นายรชฏ    อิ่นคำ
2. นางนริศรา    อุตะมะแก้ว
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายทวน    กนกนาฏกุล
2. นายพชรวิชญ์    วงศ์พิทักษ์วรกุล
3. นางสาวธนาภรณ์    บัวงาม
1. นายวุฒิชัย    ต๊ะยาย
2. นางณัฐณิชา    ยิ้มแย้ม
40 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายกมลภพ    คำตา
2. นายวรวิทย์    ฉิ่งเกรียงไกร
3. นางสาวจุฑารัตน์    ปัญญาเรือน
1. นายนพพร    ปัญญาฟู
41 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายปรัชญา    ล่อเจริญศักดิ์
2. นายอนุรักษ์    แยฉ่อ
3. นายยงยุทธ    จรูญสกุลวงค์
1. นางสาวอัจฉรี    รวมสุข
2. นางวีรวรรณ    หัตถผสุ
42 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาววรางคณา    ความชอบ
2. นายไชยา    อินตาแก้ว
3. นายอัฐยา    งามขำ
1. นายชัยวัฒน์    ชนะมี
43 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอโณทัย    เสธา
2. นางสาวบุณยานุช    ศรีเศษ
3. นางสาวสุทธิดา    เต๋จา
1. นายวีรสัตน์    นุธรรม
2. นางสาวกาญจนา    กันธิวาท
44 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอาทิตยา    มณีจันทร์สุข
2. นางสาวสุวนันท์    แก้วจันทา
3. นางสาวจิราพร    สิทธิขันแก้ว
1. นางสาวสว่างจิตร์    ตรีพร
2. นางณัฐรภา    สุภาอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................