หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 15-17เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
2 นางสาวชุติกาญจน์ เลาหะนาคีวงศ์ ประธานกรรมการอำนวยการ ผอ.กลุ่ม
3 นางสิริกร เมืองคำ รองผู้อำนวยการ กรรมการ
4 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ กรรมการ
5 นายสุวิชา อุชาดี รองผู้อำนวยการ กรรมการ
6 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
7 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
8 นางขนิษฐา ต่อศรี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
9 นางรัชนี สุภานันท์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
10 นางใจดี ทรงจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
11 นางอัจจิมา ฦาชา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
12 นายคมกริช โยธา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
13 นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
14 นายโย หวะสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
15 นายอำนาจ บุญเหลือ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
16 นายอุดม อุตชี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
17 นายวงกช เหง่าชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
18 นายสมหมาย พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
19 นางสาวฉวีวรรณ วงศ์แสง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
20 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล พนักงานราชการ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
21 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
22 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา เจิมสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
23 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
24 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
25 นางพรทิพย์ ตาลบำรุง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
26 นางสมสุข พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
27 นางสุกัญญา ใจดี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
28 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
29 นายขจร ไกรสกุล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
30 นายไพบูลย์ ศรีจันทน์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
31 นายอภิณศักดิ์ อักษรดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
32 นางกันทิพา กลิ่นมาลี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
33 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
34 นายสงบ ชัยวิเชียร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]