หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000040 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 31 56 43
2 000038 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 28 58 39
3 000039 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 27 49 35
4 000006 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 93 256 134
5 000004 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 44 83 51
6 000010 โรงเรียนคอนสวรรค์ 72 186 104
7 000026 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 89 254 133
8 000016 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 49 112 69
9 000028 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 96 254 137
10 000001 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 121 310 187
11 000008 โรงเรียนชีลองวิทยา 18 32 22
12 000025 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 26 36 23
13 000015 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 73 183 104
14 000037 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 94 258 139
15 000024 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 49 114 61
16 000031 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 26 53 33
17 000005 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 54 136 77
18 000009 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 68 162 85
19 000022 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 92 286 141
20 000013 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย 35 59 46
21 000021 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 36 102 44
22 000017 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 69 200 108
23 000007 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 20 30 22
24 000019 โรงเรียนภูเขียว 120 315 172
25 000030 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 45 90 55
26 000002 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 107 433 145
27 000011 โรงเรียนสามหมอวิทยา 55 101 75
28 000020 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 40 84 53
29 000029 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 51 102 76
30 000034 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 80 170 113
31 000014 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 95 249 124
32 000035 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 29 62 31
33 000018 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 53 132 68
34 000036 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 53 106 67
35 000032 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 54 95 73
36 000003 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 81 242 116
37 000033 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 30 55 40
38 000023 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 95 246 136
39 000027 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 59 118 81
40 000012 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 22 35 24
41 000070 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
42 000041 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ชัยภูมิ 0 0 0
43 000069 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
44 000071 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
45 000044 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 0 0 0
46 000059 โรงเรียนกุดน้ำใสวิทยาคม 0 0 0
47 000060 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 4 4 4
48 000043 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 0 0 0
49 000053 โรงเรียนบ้านหันวิทยา 0 0 0
50 000049 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 0 0 0
51 000058 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 6 10 6
52 000046 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 5 3 1
53 000062 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 8 15 13
54 000050 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 14 0 0
55 000052 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
56 000047 โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 1 6 2
57 000063 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 19 23 19
58 000065 โรงเรียนสระพังวิทยาคม 0 0 0
59 000066 โรงเรียนหนองขามวิทยา 3 3 2
60 000064 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 0 0 0
61 000048 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 0 0 0
62 000067 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 14 13 11
63 000055 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 20 34 20
64 000051 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0
65 000072 โรงเรียนเทศบาล2 (เมืองเก่าวิทยา) 1 0 0
66 000073 โรงเรียนเทศบาล4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 0 0 0
67 000045 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 12 15 1
68 000057 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 0 0 0
69 000054 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 0 0 0
70 000056 โรงเรียนโนนกอกวิทยาคม 14 18 17
71 000061 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 0 0 0
72 000068 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 0 0 0
รวม 2500 6048 3382
9430

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]