หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpm30

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสุนทนา สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางทิติยา แฝงฤทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการ
4. นางพัชยาภรณ์ นาสมพงษ์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชาติ สุจริตจันทร์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้มโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวณัฐวีร์ หมั้นทรัพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางประสานพันธ์ พลทะยานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพินภรณ์ กันตังโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางนวพรรณ หิรัญคำโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางสุวิชา นาทบรรลือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการ
4. นางนิศากร อาจโยธาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวดุษฎี เพ่งพินิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางปราณี โฉมมงคลโรงเรียนโนนคูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางอาภรณ์ ทันทะวังโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางสาวเสารส อาจชีวิตโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางจิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นายจิรศักดิ์ จิรสาโรชโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวอนงค์ สิงห์สนั่นโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
12. นายประยงค์ อภิเมธีธำรงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางผกามาศ เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางละม้าย หาญอาสาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางประภัสสร ดวงวิญญาณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสมหวัง บำรุงพันธุ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นางทิธชาวัลย์ ทองเจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดพงโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายวีระชัย คุณล้านโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
11. นางสาวนิตาญา ภูแชมโชติโรงเรียนเจียงทองพิทยากรรมการ
12. นางสาววนิดา ประยูรหาญโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
13. นางสาวรัตน์ติยา สรสารโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
14. นางสาววรวรรณ มาพะลัยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวศศิกาญน์ สาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
16. นางลัดดา โชคมงคลโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา จำนงนรินทรักษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางละมัย หิรัญคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางธีราวรรณ จ้อยภูเขียวโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ทวีเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวณัฐวีธ์ หมั้นทรัพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางละม้าย หาญอาสาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นางสาวนิสา สุนาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกนกรรณ ศรีอินทร์คำโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางสุวรรณรัตน์ สอนภูธรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวศศิพร โปร่งหล่าโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
12. นายทองล้วน อุดมแก้วโรงเรียนบ้านเขว้วิทยายนเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบังอรรัตน์ ชัยเนตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางนิตยา นาโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางจตุพร ชาคงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางกนิษฐ์ จอมศรีตระยอมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวอมรัตน์ มาตรวงษ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
7. นางมะลิ ปัญจไชยาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นายฉัตรชัย เจริญแนวโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
11. นางธนัฏฐา สวงกระโทกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
12. นางสมพร มลิทองโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
13. นางรำพึง ธรรมมาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
14. นางภาคินี ปราณีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
15. นางวรุณี ธงภักดิ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
16. นางสาววณีย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิมพ์ เครือเนียมโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวสุเนตร แก้งคำโรงเรียนภักดีชุมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพิศ กุลรักษาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
4. นางเจริญศรี เกษมสุขโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางจารุวรรณ ผลไฟบูลลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางสุมนา แน่นอุดรโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสุมาลี สิทธิวงศ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นางโชติกา เมืองงามโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางปราณี สอนไธสงโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางสุวรรณรัตน์ ก้อนภูภรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุวคนธ์ พรหมเมตตาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรวุฒิ สุขเขโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นางจตุพร ชาดงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายพจน์พิศาล ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุมารินทร์ คำญาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
6. นางสาวจินตนา บุตะเขียวโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางกินนรี สิญธิชัยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นางสาวยุภาพร น้อยสีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ริมปราชญ์นามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางจีราพร เหมือนพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนจัตุรัสวิทยากรรมการ
4. นางสิริณา หิรัญคำโรงเรียนกุตุ้มวิทยากรรมการ
5. นางนพวัลย์ อุดมตะคุโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางศริพร เนาวะเศษโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาพร ลาภผลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางกินนรี สัญธิชัยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
9. นายแสวง นาสะอ้านโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสายใจ โฆษิตธนสารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
11. นายฤทธิชัย ถนอมชาติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
12. นายภัคพล โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
13. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา จันทร์สร้อยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางวันทนา ศรีชำนาญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางเทวี มาดาโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นางสายสมร มาฆะเซ็นต์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายธนากร ราชาเดชโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
7. นางเดือนฉาย เหล่าเสนาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางสุจิลา เจริญขวัญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายปรัชญา บุญทันโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
10. นางสุวิชา นาทบับลือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการ
11. นางสาววาสนา สูงชัยภูมิโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
12. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทับไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวสุดารัตน์ ดิเรกโภคโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
14. นางยิ่งพันธ์ ขันศิลาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
15. นางจิตรลดา บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
16. นางพรเพ็ญ สมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ บุษปวิชโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางวิบัณฑิตา ธงภักดิ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ แป้นสุขโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสาวกองสิน ชินทะนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายพจนปกรณ์ ประยูณพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางนภาพงษ์ พานนน์โรงเรียนคอนไทยวิทยากรรมการ
8. นางวรรณภา ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางศิริวัลย์ ศรีสะเทือนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
10. นายเสงี่ยม ประสานกลางโรงเรียนภูเขียนกรรมการ
11. นางธิติมาวดี ปัญติโยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
12. นางสาววรารัตน์ กาหลงโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
13. นายสมเกียรติ โนนศรีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทูร หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธาน
2. นายอดุลย์ ศรีพลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางเดือนแรม แวงมั่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช หิรัญเกิดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางเอมอร พึ่งภูมิโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นางกันยา อาจกล้าโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
7. นายไพบูรย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางพรทิพย์ ชาติไทยโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
9. นายมังกร โสส้มกบโรงเรียนโนนกอกวิทยากรรมการ
10. นางพัชรินทร์ เวียงสามโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุมิตรา พลหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
12. นายณัฐพล โสมาบัตรโรงเรียนนางแดดวังชมภูกรรมการ
13. นายวานิช สุมาจิตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
14. นางสาวสุวิมล ทองเทียมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
15. นายวัฒนา ปัจจังคะตาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
16. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวสุดารัตน์ จิตรโคตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
18. นางสาวอรัญญา พระสบโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
19. นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
20. นายทวิช บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
21. นางสาวอำนวยพร คลังทองโรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติพงษ์ สีขาวโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นางขันติ ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายสนิท นาคพินิทโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางสมศรี ปรีดีวงษ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางเทวัญ พิมพ์กุลโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ แสงจักร์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางเกษสุดา เพชรประไพโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิรัชญา จุตะโนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางมยุรี อุชาดีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุทธาสินี ไทยแท้โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
11. นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นางมยุรี สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ฤาชาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายอำภัย ประทุมไทยโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางศิริวัฒนา คุณปรึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายบุญเลิศ ฉอดนอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายคมสันต์ วรรณรักษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวพีรชยา ชีหรั่งโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
8. นายภูริ บานทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นางสาวกรินชิตา ถือสมบัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นางสาววาสนา โชคเหมาะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
11. นางมะลิ เคนชมภูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์โรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
13. นางสุธารัตน์ สวงโทโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภัทรปภา ส้มจีนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นางสุทัศนา ขันแข็งโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนาภา รบศึกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายสุริยันต์ พันธุ์สง่าโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางกณิกา นาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคุณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางพรชนก พลแสนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
9. นายภคพล จุ้มใหญ่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางสาวมาลินี เกื้อหนุนโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางประนอม จงจิตต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายพิทักษ์ เจริญวานิชโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายพยุง เชื้อไพบูลย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร พร้าเพรียงโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายโสรพล ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางชูศรี จันทร์หอมโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นางสาวรุจิรา สินสันเที๊ยะโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวธัฎฐา ธนกิตตินันท์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
11. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นางสาวสายสมร โกสันเทียะโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ ส่งศิริโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตรโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธาน
3. นายสุรีิยา พบขุนทดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุญรัตน์ กัณหาไธสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางขนิษฐา นกแก้วโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวอัญชลี ขุนแก้วโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายพินิจ แท่นมากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ นาคคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศิริพักธิ์ ิแวงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นางสมพิศ ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธาน
3. นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายดนุพล สมพงษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวระวิวรรณ ไตรคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ แก้วคุ้มโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
7. นางสาววันวิษา คำจันดาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นายสุเวช ิทินบุตรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นางสุพัตรา อิ่นคำโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
10. นายพงศกร กลิ่นหอมโสภณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมาโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางทัศนี หมั่นอภัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นางสาวเมธาพร บุญสมัยโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรองประธาน
3. นางปริณดา กลับรอดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางวรินทร์ สุขทวีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุงโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวนฤมล งอกศิลป์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางสุกัญญา หงอกภิลัยโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ แวงชัยภูมิโรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นางสาวอาฬรี ภิญโญดมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางวรินทร์ สุขทวีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายพชรกร พั่วแพงโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวพัทธยา ชนะพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางดาหวัน อุดมทรัพย์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักษมี เหล่าหะนาคีวงศ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางเสาวภา ิทิพย์รักษ์โรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร กันตะวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธาน
2. นางสาวมณีรััตน์ ปานจันทร์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธาน
3. นายสัมฤทธิ์ ผดุงชีพโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางวรรณภา แปนเมืองโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายมานะ ชาติมนตรีโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายวิสาขะ เยือกเย็นโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางนิยดา ภูคงคาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นายอเนก หงส์ทองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางสุภัทรา โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ถนอมผลโรงเรียนโนนคุณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นางสาวบรรจบ อินวกูลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธาน
3. นายเนตรนภา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสมันตชิด ฤาชาโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นางศันสนีย์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางทศวรรณ สิงห์แผ่นโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์โรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางณัชชา ครามสูงเนินโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายติณภพ สีดากุลโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางทองพาด สุ่ยวงศ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางวาสนา ชัยทิพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
9. นางปิฎกศร ศรีจำปาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
10. นางสรารัตน์ ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณัฐวรรณ มานิชพงษ์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
2. นางนรารัตน์ งวดชัยโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายสังคม สุขสวัสดิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ ปกติโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นางสาววริดา วรรณแจ่มโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพรโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุพจน์ อินทรผลโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
9. นางนงเยาว์ ประจันนวลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
10. นายไชยา พันธ์งามโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
11. นางอมรา ปราบภัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นางสิราภรณ์ สวงโทโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
13. นางชัญญ์ยมล ทวีทรัีพย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ นามศรีคุณโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธาน
2. นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ ผานาคโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายศราวุฒิ ไทยรักษาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางนิภาจิตร บัวรอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายบุญมี ธนาไสย์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวปุณิกา ชื่นนาเสียวโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางกัลยา วรรณพงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางนิตยา รุ่งนภาไพรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นายมงคล ลีลาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
12. นายวิฑูรย์ ตะติฉิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
13. นางชุติมา ทองสายโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
14. นางสาวหทยา ชีหรั่งโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
15. นางสาวธันญา ตีรชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นางสาวชัชชญา งามภูเขียวโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายชัยนาท พลอยบุตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นายเกรติศาสตร์ ปัตญยานโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
5. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูลโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรประภา เพียงขุนทดโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
8. นายวีระวัชร สมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นางกรกช กุนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางสุทธิรักษ์ อ่องจำปาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
11. นางสาวอิรวดี ทานะสุขโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
12. นางสุุภาภรณ์ นิสสัยหาญโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ เรืองจิรารัตน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
14. นางสาวละคร เขียนขานาจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
16. นางรวมพร จิตตพงษ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
17. นางทิพย์วรรณ นามสุขโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวมนวรรณ์ บุญศรีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธาน
2. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นายโชติช่วง ต่อชีพโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายพงษ์พัมน์ สุนนท์โรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
7. นางองค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุชญา ประทุมทิพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
10. นายระติ กะเนรุพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
11. นางมลิวัลย์ เขียวชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายรรกร วิชาจารย์โรงเรียนคอนสวรรค์ประธาน
2. นายทองม้วน ขนชัยภุมิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางวรวรรณ ประกิจโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายสุริยา วิเศษแสงโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นายเผด็จ กุลประเสริฐ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายชวลิต อ่อนบุญมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางสาวรุจิรา สุธรรมมาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
10. นางหัฐนิษา ถือโชคโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
11. นางลำใย งอกนาวังโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายฉอ้อน ทองแดงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธาน
2. นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสาวยุพาภรณ์ หาญเยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางวณิชชา พันทองโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางยุภาพร ภูบ้าหม้อโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจันทณา จอกน้อยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นางสุไร สมัตถะโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นายนรา ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นายสุรจิต เสาโกมุทโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นายชวลิต อ่อนบุญมีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
12. นางสาวสรวีย์ ขวาซุยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธาน
2. นางทัศนียา พักเจริญโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางลำดวน แสงวิหคโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางพนม ศรีสกุลโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญถนอม ตระกูลสะอาดโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
6. นายสุชาติ ตุงชีพโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
7. นางสาวบังอร บำรุงเก่าโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
8. นายมนตรี ชัยบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางภิรมย์ เอี่ยมสุวรรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นายดนุพล ผันผายโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นางชุลีพร สังข์ทองโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
13. นางเยาวลักษณ์ อุปมายันต์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นางสาวภัสรดา วรรรพงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
15. นางอารมณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา อภัยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
3. นางอุไร กางกรณ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นางประทานพร ถวิลห้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายอติชาติ ระโยมชัยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี อภิชาตรัตนชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางรจนา ฦาชาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางอำไพร ภูมิขันธ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นายมนตรี ชัยบุตรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
10. นางสมคิด สุทินฤกษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
11. นางรัศมี พวงทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางละม้าย ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางพรทิพย์ ค้ำยางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางชูศรี รวิยะวงศ์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา แผลคำดีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางยุวดี เกษสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุชนาฎ คุ้มศาสตราโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
8. นางสาวมารยาท ศรีพิพัฒนกุลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นายกิตติพันธ์ เชื้อไพบูลย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิไลวรรณ จันทะโลลุนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
11. นายวัชรินทร์ วันทาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
12. นางวลิดา ชาวนาโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
13. นางอมรรัตน์ เกิ้นโนนกอกโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวสุนิตยาพร จันทโลลุนโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
15. นางสาวราตรี ศรีปัตถาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
16. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
17. นายถาวร อดทนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพร ตอพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวชาลินี สีม่วงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกัญญา ใจดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์พร สมวงศ์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางลำไพร ชนะจอกโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สุดตะนาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวิทย์ บ่วงนาวาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
8. นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
9. นางสุภาวดี พงษ์อุดทาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
10. นางสาวกาญจนา พรหมศรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
11. นางอรอนงค์ ใจรักษาโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
12. นางมัลลิกา จันทนบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
13. นางวราภรณ์ บุญวรรณโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
14. นางปิฏกศร ศรีจำปาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
15. นางศศิพัชร์ พิมพ์สราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
16. นางอุษณีย์ วรรณชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
17. นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางวันทนาพร วาดสูงเนินโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาประธาน
2. นางเข็มคิด ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นางสุภาวดี กุศลคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวลักขณา ประจงค้าโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ภูวนารถโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางผุสดี บำเพ็ญเพียรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางสิริพร เป็นไทยโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
9. นายธีระพงศ์ ศรีสุนาครัวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสิริกร ประเสริฐกุลโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
11. นางพยุง ลานขามป้อมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
12. นางพรพรรณ ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
13. Mr.Villanueva Javelyn E.โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางออมสิน นาคดิลกโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวุฒิพงษ์ สมพงษ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธาน
3. นางสงวนศรี โพธิ์แสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางอัจฉรา ลีละธนาฤกษ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายสมประสงค์ จงกลนีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายไกรลาศ สวงโทโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางสุจิตรา สุรนิวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นายจิระชัย รังสิยานนท์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางสาวนลิกานต์ ตอสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางสาวนภาพร กระแสร์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
12. นางสุมาลี กล้ารอดโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
13. นางจุฑารัตน์ ไชยวเทพโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
14. นางนิภาพร ป้องปทุมโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
15. นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทรงสรร นาคดิลกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางสาวอรวรรณ ตั้งภูมิโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นางวิไลลักษณ์ สารีสายโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นายวิชญพันธ์ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา คงเทียมลีโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นางสาวดวงใจ ปราบงูเหลือมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นายเฉลิมเกียรติ ป้องปทุมโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางขนบพร โลบ้านไผ่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวนวพร ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายสุกิจ ตั้งใจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธาน
3. นายชัยณรงค์ สวัสดิ์วงษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมพร ปราบนอกโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายเศรษฐ์ศักดิ์ ไสยาสน์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นายบุญยงค์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นายเนรมิตร มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายสำเริง วงษ์ยะราโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นางสาวชญาภา ชาลีเขียวโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายถาวร ดีอ่อนโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายพัชรพล รัศมีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายสุนทร นวลงามโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
7. นายอภิเดช ทิพย์สุนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
8. นายขัตติยพงษ์ พั้งพวงโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนันทิชา ฤาชาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมานพ มิทธิศรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธาน
2. นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธาน
3. นางสาวสมส่วน บุญเกลี้ยงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย เพ็ชรเขียวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรียศสรัล ชื่นอารมณ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
7. นายนิรันทร์ บุญชูโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญหลาย ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นายไกรรัตน์ บุญโยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายสังคม พลแสนโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็งโรงเรียนห้วยยางวิทยาเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสิงหา ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายสังคม พลแสงโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ อิ่มเพ็งโรงเรียนห้วงยางวิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายประสิทธ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายภาสกร โพธิ์ขุนทดโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ บุญภูงาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายประสิทธ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายภาสกร โพธิ์ขุนทดโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ คณาธรรมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวืทยารองประธาน
3. นายณรงค์ ยูงหนูโรงเรียนนายางกลักวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพเก้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธาน
3. นายณรงค์ ยูงหนูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพเก้า สำราญจิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย ชัยภูมิเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยรองประธาน
3. นายเชาวลิต ยอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสววค์กรรมการ
5. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วยศึกษาลัยรองประธาน
3. นายเชาวลิต ยอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูมวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมเลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ ร่าเริงใจโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธาน
2. นางสาวกนกวรรณ ฉั่นรัตน์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายวัชรากรณ์ งานศรีนวสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวละมัย มังดินดำโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธาน
2. นาย อัฐากร สมัถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายวรกฤษณ์ ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายสิงธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายยุทธศักดิ์ ลุ่มไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธาน
2. นายอัฐากร สมัถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายประมวล ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
4. นายวรกฤษณ์ ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายยุทธศักดิ์ ลุ่มไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นายเฉลิมพงษ์ วีระชัยณรงค์โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายตชาชาต ฝอยนารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นายเฉลิมพงษ์ วีระชัยณรงค์โรงเรียนเกษตรสมบูรณวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนเลขานุการ
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยายนรองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางปัญจรัชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นางสาวณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ประธาน
2. นางปัญจรัญชต์ สุจำนง โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา รองประธาน
3. นางสาววณิชา นุชภิเรนทร์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาส โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ประธาน
2. นางปัญจรัญชต์ สุจำนง โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา รองประธาน
3. นางสาววณิชา นุชภิเรนทร์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาส โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ประธาน
2. นางปัญจรัญชต์ สุจำนงโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา รองประธาน
3. นางสาววณิชา นุชภิเรนทร์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาส โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ ประธาน
2. นางปัญจรัญชต์ สุจำนง โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา รองประธาน
3. นางสาววณิชา นุชภิเรนทร์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ จันประจำ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซา โรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอเนก ชำนาญ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซา โรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นายดาวรุ่ง ริภูมิ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง รุ่ง ศิริภูมิ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ปรเะเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล โรงเรียนสกุลเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ทวีสินธ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชค โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุล โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนชำนาญ โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซา โรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซา โรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือ โรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอเนก ชำนาญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธาน
2. นายจักรพงษ์ มาซาโรงเรียนท่ามะไฟหวานหวานวิทยาคมรองประธาน
3. นายประจงฤทธ์ พลราษฎร์ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตะมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชคโรงเรียนบำเน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รขตะมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายวัฒน์ ทวีโชคโรงเรียนบำเน็จณรงค์วิทยาคมรองประธาน
3. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ เทียบสกลุโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา ทวีสินธ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางนิตยา ลาเหลาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางวราภรณ์ ปากเมยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิรัตน์ ภูแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย ศรีพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสุมิตรา ภิรมย์กิจโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายเชวงศักดิ์ สอนปัญญานายกสมาคมหมอแคนรองประธาน
3. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเทพ ทิพย์โชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายเชวงศักดิ์ สอนปัญญานายกสมาคมหมอแคนรองประธาน
3. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวรรรพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายสุเทพ ทิพย์โชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายเชวงศักดิ์ สอนปัญญานายกสมาคมหมอแคนรองประธาน
3. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียววิทยากรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเทพ ทิพย์โชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายโสโชค สุ้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง( เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6
1. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายเชวงศักดิ์ สอนปัญญานายกสมาคมหมอแคนรองประธาน
3. นายสุรศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเทพ ทิพย์โชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิทธิรัตน์ ภูแก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธาน
2. นายเชวงศักดิ์ สอนปัญญานายกสมาคมหมอแคนรองประธาน
3. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการ
5. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเทพ ทิพย์โชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายโกมินทร์ ภิรมย์ชมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธาน
3. นายนายรัชภูมิ ถนอมผลโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ บุญโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายอดุลย์ ภูสิตลิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ รุมไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นายสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่าโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสมใจ ผลภิญโญโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายภูธเรศ เงาะวิเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นายสุขุม ขุนพลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นางสิวาภาณ์ พรหมรักษ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตลับเพชรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเย็นใจ วงศ์ศิริโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายวุฒิยา ฐานวิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา คำยางโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย วิเศษชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายพงษา ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นายสุรักษ์ เที่ยงธรรมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายอุดม อุตชีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายชัชวาล พลหาญโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นายธานี ปิยะวรากรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวลลิดา งอกคำโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ เพิ่มพูนโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ จันทรักษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธาน
3. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ แนวโนนทันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนิตยา วันนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิทยารองประธาน
3. นางสาวปทุมมา ล้นเหลือโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญประคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสายสมร มาฆะเซนต์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางคำพอง ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
8. นางเปรียว ปลอดโคกสูงโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี กุลหนองแดงโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายประเสริฐ ครุฑใจกล้าโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธาน
3. นางสาวปิยวรรณ เชื้อนาวังโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ เมตตาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายณัฐศักดิ์ อนันตศักดิ์ โรงเรียนนายางกลักวิทยาคมรองประธาน
3. นายชัชวาล ต่อชีพโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช โยธาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายดนัย สุทาศิริโรงเรียนภักดีชุมพลรองประธาน
3. นางเอื้องพร กิ่งปรุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางภรภัทร เศรษฐตานนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายบุรรัตน์ ไชยวัฒน์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายสมเกียรติ วงศ์สุขสินโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นางสมใจ ผลภิญโญโรงเรียนภูเขียวเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ โลนะลุนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายประสิทธิ์ บุญซื่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธาน
3. นางชมพูนุช สงวนศักดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบูรณ์รัตน์ ไชยรัตนะโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางอังคนา หล่ออรุโณทัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นางอโนทัย ฤทธิ์จำรูญโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นายสกล ธรรมวงษ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาประธาน
2. นางเลิศดาว กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นางศิริรัตน์ พิมพ์นาคุณ โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตา โรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
6. นางสาวณะภาพร รอนไพรินโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางปิยะพร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นายนิคม บัวสิมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ โคบำรุงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นางขนิษฐา ต่อศรีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นายวิเศษ เจ้าทรัพย์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิศรา พบแก้วโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนินโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายประจวบ เจียมศักดาโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นายอมร วาดสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจุฬารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางรัชดา ผลทับทิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายณรงค์ พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายชวน รอบแคว้นโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
7. นายวศิน ทองสายโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นายอนันท์ กล้ารอดโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นายสามารถ ขามจัตุรัสโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลละออง ตุยชัยภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธาน
2. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธาน
3. นางสาวดวงกมล ศรีหะบุตรโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
4. นางสมพร โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นางสมพร แก่นร้านหญ้าโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางควรคำนึง คุยเพียภูมิโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธาน
3. นางบุญช่วย แก้วเพ็ญศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางนัฐภรณ์ มลัยแก้วโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสมศรี บุญเกื้อโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
6. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโยธิน งามสกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายอัมรินทร์ แก่งสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นางสาวณัฎฐนันท์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นายอภิณศักดิ์ อักษรดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
8. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย พรมชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัทนา พองชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย สนั่นเมืองโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธาน
3. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนละหานเจริญวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ มาลัยทิพย์โรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นางกฤษณา นิลบรรพตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธาน
3. นายอนันต์ เติมพันธุ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นางโชคดี งามเจริญ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
6. นายศักดิ์ดา ฐานวิสัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวฐิติรัตน์ ปรุงชัยภูมิโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิราพร ปิวจันทึกโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ บุยโสภณโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางอัจจิมา ฦาชาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสารภี สืบนุการวัฒนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายเจริญ ภูมิประภาสโรงเรียนหนองบัวบานวิทยารองประธาน
3. นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางราณี มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางกันทิพา กลิ่นมาลีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวภา ทั่งพรมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธาน
2. นายราชศักดิ์ ฐานหมั่นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิรองประธาน
3. นายโชคปฏิพัฒน์ ศิริภูมิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายวงกฎ เหง่าชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธาน
2. นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายสิทธิชัย กระจายพันธุ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางธารินี อยู่มากโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ คำชาโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสมคิด สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายดวงดี โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวประธาน
2. นายสายัณห์ จ่าทัน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธาน
3. นายวรวุฒิ ชาติศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฏธณัฐ รัตนพนังสกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางละมุลเพชร พิมพ์วงศ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นายจตุรภัทร ศรีธรรมา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสงบ ชัยวิเชียรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธาน
2. นายดนุพล ดวงวิญญาณโรงเรียนสามหมอวิทยาเลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
4. นายกิตติภพ กุลจันทร์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
5. นายชาตรี พะยิโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ พึ่งภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวฤธ อุมารังสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิประธาน
2. นางสาวจารุณี หาวิชิตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสาวจีรนุช พิมพ์ทวดโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายวิศาล ฉายากุลโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามกรรมการ
6. นางอาภาพร เพิ่มพูลโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
7. นางเสาวนีย์ คลาดโรคโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นายจิระพันธ์ นาเจริญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นายสุคนธ์ คำแดงโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางโคมทอง ทองประสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางเพ็ญจิต ถือสมบัตโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางนัยเนตร อภัยนอกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Mr.Anthony Jack Jarvisโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางสาวดารุณี สิงห์ทองลาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
3. นายสมทรง สุขขีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. Mr.paul oliverโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ วิชิตศรีวราโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางเมตตา ทาท่าหว้าโรงเรียนคอนสววค์กรรมการ
3. นางสิริธิดา บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยดา นามวิจิตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. Mr.Rebecca Sleughโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวจริญญา ภู่วัฒนดิลกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ทญา โชติวัฒนาชัยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางภัททิรา สุวัตถิกุลโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Adam Van Hagenโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายธงชัย เพชรภักดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ วรรณพงษ์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
3. นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางปิยธิดา บำรุงสงฆ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. Mr.Jonahly Ann Lagrimasโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี สีลาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัคนันท์ ชำนาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางรวยริน เจริญสลุงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Finlay Millsโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. MissKatherine O'Neilโรงเรียนชัภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวิมลพร ทิพยรักษ์โรงเรียนจุตุรัสวิทยาคารกรรมการ
2. นางปัทมา ดำรงแดนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวศริตยา ชนะภูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุศราวรรณ อ่านวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. Mr.JOhn William Crโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอรุณโณชา เวชสัชถ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
2. นายนิรัติศรัย หล่ออรุโณทัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางนงเยาว์ มรดกโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. Mr.Hattie Kingโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวพรรณ ทองประสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นางไพลิน อร่ามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวพันณพัสราภัณ์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โทราชโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
2. นางจินตวี ไตรณรงค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายนายชาญณรงค์ ประภาวงศ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางประไพ สีแก้วรัตนกุลโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. Mr.Alfredo S.Rosales Jr.โรงเรียนสตรีชัยภุมิกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาวัลย์ แก้วดวงดีโรงเรียนสตรีชัยภมิกรรมการ
2. นางพรพรรณ ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายดุษฎี กางการโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายสามารถ แถบประสิทธิ์โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. Mr.Jackson Scottโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุดมศิลป์ เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นางสาวรุ่นอรุณ ตรีอภิรดีมั่นคงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. MissGuen Lifenโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยากรรมการ
4. Mr.Long Yia Lingโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
การพูดภาษจีน ม.1-ม.3
1. นางวิรัลพัชร เชียงดาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ ธระเศวตโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุลโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. MissWang Danโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. Mr.Sun Caizhaoโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสุมาลี สีลาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสุมาลี สีลาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจิระ ศรีหาบุตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธาน
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธาน
3. นายธีธัช กิติคุณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย คงสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางเพลินตา ประยูรหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมประธาน
2. นางสุวณี พรหมมายนต์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธาน
3. นายอมร วาดสูงเนินโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายเกื้อธรา วิญญาสุขโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางธัญธร ชัยเนตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายอังคาร พรรณขามโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายนราธร ซุยกระเดื่องโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นายอิศเรศ ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธาน
3. นายสมชาย นันทวงศ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางชนิกา นราพงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวทับทิม ญาณะนันท์โรงเรียนสามหมอวิทยาเลขานุการ
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นายบุญลี เชิญชัยภูมิโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นายบงการ พงศ์ศรีโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายดรุณ ประจันนวลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางบุษบง บรรจบพุดซาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายอติชาติ ชะโยมชัยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวีรากร เหล่าสมบัติทวีโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางลักษมี บุตรจันทร์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธาน
3. นายธีรยุทธ บาลีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางนุตจรี พรหมพาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
1. นางณัฐศิรี คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธาน
2. นางดวงสมร คะณาเนปะโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธาน
3. นางสุวรรณภัค แก้วคุ้มโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายอมรินทร์ แถวไธสงโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางประสานพันธ์ พลทะยานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรรณา กำลังทรัพย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธาน
2. นางอาภรณ์ กันทะวังโรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางวิราวัฒน์ ประชามอญโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางเกศินี รอดเวียงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ศรีหาบุตรโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
7. นางวิชชุดา สุขบุญเสพโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางวรรณา มัททวีวงศ์โรงเรียนภูเขียวรองประธาน
3. นางสุนทนา สุขแขโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิราวรรณ ้จ้อยภูเขียวโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสาวพชรกมล บุดดีสอนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นายวีรพงษ์ เหง่านอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา เสลานอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธาน
2. นายวีรพงษ์ เหง่านอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธาน
3. นางสาวณัฐชญามาศ คำพิทักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา เสลานอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางสาวรัชดาพร ึขึ้นนกขุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธาน
3. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธาน
3. นางสุภกัญญา ศรีสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร แสนผาบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยารองประธาน
3. นางสายสมร มาฆะเซนต์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางเพ็ญศรี มาฆะเซนต์โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธาน
3. นางสายสมร มาฆะเซนต์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางนารีรัตน์ กุญชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธาน
3. นายปรีชา พิมพ์แก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางศุภวรรณ ภาคศัพท์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธาน
2. นางนารีรัตน์ กุญชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธาน
3. นายปรีชา พิมพ์แ้ก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นางศุภวรรณ ภาคศัพท์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนด(ทีม 3 คน) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]