การประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เชิญคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมประชุม ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 121 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 16:25 น.