หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi8

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียงกรรมการ
2. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัศรา อัจจิมาธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัศรา อัจจิมาธรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมฤทัย วงศ์ศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสมฤทัย วงศ์ศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์พรมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ไชยพันธ์โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ หิรัญวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ใจมาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางดารา เกียรติสันติวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ใจมาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางดารา เกียรติสันติวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นายวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
2. นางวรวัฒน์ คำเปียกโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายรุ้ง บุญเป็งโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพียรจิต คำยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อินวงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางอ้อมฤทัย พรชัยโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
2. นางพัชระ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางพูลเพ็ญ ชาญณรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวสุขเกษม เกตุบรรจงโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวอุษาพรรณ ปกรณ์กิจพันธ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ จินาฟูโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภิเดช เมืองวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธาน
2. นายดุสิต ศรีลาวัลย์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางรจนา บัวศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์ อุปดิษฐ์ศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายชรินทร์ คงเขตครามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางสาวสุภาพร ชัยโชคดีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย เขื่อนแก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางเรณู ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางจารุวรรณ หมายสุขโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางเนติมา แพงไธสงค์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
4. นางเรณู ปริสาวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชาตรี หยกสินพูนทวีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางจุฑารักษ์ ประดับภูทองโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายศุภเดช เมืองวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ บางอรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ คำประวันโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิริสุดา ชาญธัญกรณ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนแม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา โชติไสวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ใจน่านโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายอดิศร ทานาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา ประทีปพจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางตวิษา พรรณสุขโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นายพงศ์ตะวัน แสงทองโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาลโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวพิกุล วงศ์แสนโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
3. นายอดิสรณ์ ทานาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางวงเดือน สุริยวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวแดง กันทะเครือโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวยุพิน คำหน้อยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายยอดทรัพย์ กันธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วเงินโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล วงศ์น้อยโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทินกร วงศ์ทองโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรสา กาโนรักษ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน กองแก้วโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิคม เต็งเจียงโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ สังสุทธิพงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวศญานันท์ ศรีโกศลศิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนวลอนงค์ สังสุทธิพงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางสาวศญานันท์ ศรีโกศลศิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางประทับใจ เปาเหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา ทองงามโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนวลอนงค์ สังสุทธิพงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายนพดล รุ้งประนมกรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวศญานันท์ ศรีโกศลศิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ทองจันดีโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายยุทติธรรม ขัติยะโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองรุ่งโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายยุทติธรรม ขัติยะโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ทองรุ่งโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางประทับใจ เปาเหย่าโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
2. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาววันทนีย์ ชัยบุญชูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายจรันรุตน์ เพียรกิจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ สมจิตรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
2. นายพงษ์สันติ วรรณศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีเชียร ปวงคำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
2. นางสาวยุพิน คำหน้อยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา เอกกุลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคัชรินทร์ พิกุลงามโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สมจิตรโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ คำปันโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายภูสิทธิ์ นิลประยูรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย จรินต๊ะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธาน
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธาน
2. นายณรงค์ ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ควรคิดโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนันธวดี ชิดชมโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายพิพัฒน์ วนาสถิตโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายพิพัฒน์ วนาสถิตโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นายผลินท์ พิชัยรัตน์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประกอบ สุอุดมสินธ์โรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางสาวรัตติยา ปฐมบวรทัตโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ทองนวลโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายศราวุฒิ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ปัญญาสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมชาติ แผ่อำนาจแม่สะเรียงบริพัตรศิึกษากรรมการ
3. นายธนาทิพย์ อูปแก้วราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายวุฒิชัย ปัญญาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ไวสกุลโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายศราวุฒิ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธาน
2. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายกริช มังกรอัศวกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย ไวสกุลโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายอภิชัย กันทาหอมโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงศ์คำโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วเงินโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายกริช มังกรอัศวกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายกริช มังกรอัศวกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางสาวธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณุกา โสภาลัยโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายกริช มังกรอัศวกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยัน วังกัลยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
3. นางสุทธาวาส บุญยวงราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำสบเมยวิทยาคมกรรมการ
2. นางดารารัตน์ คำแพงแม่สะเรียงบริพัตรศึกษากรรมการ
3. นางสุทธาวาส บุญยวงราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นายวุฒิชัย ปัญญาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวเรณุกา โสภาลัยโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายฤทธิไกร วีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายฤทธิไกร วีระโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21เลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนงค์เยาว์ นิลประยูรโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. Mr.Thilo Von Gilsaโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวนงค์เยาว์ นิลประยูรโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายไพรัตน์ อานัยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จันทร์แก๊งโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. Mr.Thilo Von Gilsaโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชชา อัศดาวุธวงศกรโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. MissRyann Tanapโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางพรวิภา กันธิยะโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางอังคณา ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชชา อัศดาวุธวงศกรโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. MissRyann Tanapโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. Mr.Thilo Von Gilsaโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา วารีสกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
6. นายมานิต กันธะอูปโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายสมรัก นามเฮียงโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา วารีสกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. Mr.Thilo Von Gilsaโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
6. นายมานิต กันธะอูปโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. MissRyann Tanapโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา ธาราวนาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. MissRyann Tanapโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ยโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ศิริอางค์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางสาววันทนีย์ ชัยบุญชูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายธนิต วงค์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. MissSlefanie Irlวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงกรรมการ
5. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา ศิริอางค์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางสาววันทนีย์ ชัยบุญชูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายธนิต วงค์ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. MissRyann Tanapโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางนิทราภรณ์ สุธาไพรโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ อินต๊ะโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. MissZhang Yaoyinโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ เอกจันทร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนารปรียา ชัยอินทร์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. MissPeng Xiaohuaโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. MissWang Youjunโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายวินัย พิมพาโรงเรียนบ้านเลโค๊ะประธาน
2. นางสาวอารีวรรณ ทวีทิพย์มงคลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. MissPeng Xiaohuaโรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
1. นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา กันยะวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมณีจันทร์ จิระวิโรจน์กุลโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา กันยะวงศ์โรงเรียนแม่สะเรียงกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีวรรณ ทวีทิพย์มงคลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธาน
2. นางสาววัฒนานันท์ ไชยเสนโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีวรรณ ทวีทิพย์มงคลโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธาน
2. นางสาววัฒนานันท์ ไชยเสนโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา ไผทพิทักษ์วงค์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธาน
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนราชแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สุพรรณโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
คำคม ม.4-ม.6
1. นางสุพิชาติ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"ประธาน
2. นางสาวนันท์นภัส ขวัญคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองรุ่งโรงเรียนสังวาลย์วิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"กรรมการ
3. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติมา หมั่นคิดโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธาน
2. นายดำรงพล สิงห์แก้วโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" กรรมการ
3. นายรัชชัย ลุมมาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
1. นางวลัยลักษณ์ อุลลาโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธาน
2. นายชาติชาย เขื่อนแก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ คงเขตครามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]