หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2555   15 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 08.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000047 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000048 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000050 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000052 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" โรงยิม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000105 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000106 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000156 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000611 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ห้อง 121 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000260 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อาคารใฝ่เรียน 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000261 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อาคารใฝ่เรียน 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000262 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อาคารใฝ่เรียน 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
31 000263 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" อาคารใฝ่เรียน 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000267 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้อง คหกรรม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ก.ย. 2555 09.00-14.00
5 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 15 ก.ย. 2555 13.30-16.30
7 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 213 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 213 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ก.ย. 2555 13.30-16.30
14 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 213 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
16 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 213 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
17 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
18 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
20 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
22 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 215 15 ก.ย. 2555 10.00-12.00
25 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 214 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ1 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ1 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ2 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ2 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ1 15 ก.ย. 2555 13.00-15.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ1 15 ก.ย. 2555 13.00-15.00
9 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 13.00-15.00
10 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หอประชุม 15 ก.ย. 2555 13.00-15.00
11 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ2 15 ก.ย. 2555 13.00-15.00
12 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้อง ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ2 15 ก.ย. 2555 13.00-15.00
13 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 15 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ห้อง 223 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 223 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 224 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 224 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000227 การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 222 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]