รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจนิยมไพร
 
1. นางสาวศศิฉาย  ไพทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญพร  ตาดู่
 
1. นางรจิตแก้ว  ประวีณชัยกุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชาริณี  พูนสุข
 
1. นางสาวระวีวรรณ  อรุณฤกษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอรทัย  สังทอง
 
1. นางสาวนุชจรี  จิโนเป็ง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายประเสริฐ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวปิยาอร  บุญผล
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีพันธ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกาญจนา  ฐิตินันท์พัชรกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศตคุณวิเศษญ์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  รัตนศิลปพงศ์
2. เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชุติไชยวัญ  พุดงาม
2. นางสาวณัฐชยา  รุณผาบ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวต้องใจ  จาย
2. นางสาวรุ้งทิพย์  พวงบุปผา
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤติภาส  ละออง
 
1. นางพยอม  กาลปักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพชร  ศรีเพ็ง
 
1. นางอำภา  ธนะปาน
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุภา   มะลิดวง
2. เด็กหญิงรุจรวี  สุดใจ
3. เด็กหญิงอิริยา  วงษ์พันธ์
 
1. นางจิราลักษณ์  ชัยวุฒิ
2. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาวดี  นางทิน
2. นางสาวเกตน์สิรี  มีชัย
3. นายไนยชน  เลาหมี่
 
1. นางเกศรินทร์  เจริญสุข
2. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ศรีธิชัย
2. เด็กหญิงนิรชา  วนาภรณ์
 
1. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจดี
2. นายเสรีภาพ  อังคนา
 
1. นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายอโนชา  กองตระการนนท์
 
1. นายกิจติกร  ใจคงอยู่
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  ตรีทอง
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ทิพย์อนันต์สกุล
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ยวงมณี
 
1. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนันท์ชญาน์  จันทร์โอพาส
2. นางสาวพิจิตรา  จันทร์เจนจบ
3. นางสาววรางคณา  ถิ่นแสนดี
 
1. นายเอกรินทร์  พงษ์เพราภรณ์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  แดงหล้า
2. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายอัครวัฒน์  วิญญายอง
 
1. นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทัศเกตุ
2. นางสาววรางคณา  ถิ่นแสนดี
3. นางสาวอัญทิชา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายเอกรินทร์  พงษ์เพราภรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  พุทธิมา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปัญญาศรีวิชัย
3. เด็กหญิงนิตรา  กระบวนสง่า
 
1. นางสาววารุณี  จันทร์โอภาส
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทมา
2. นางสาวกิตติมา  เข้มพิมพ์
3. นายปฐมพร  ไชยะ
 
1. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
2. นางสาวโศรยา  ร่มโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายชัยทัต  สุวรรณโพธิศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  วิถี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เจริญสุข
 
1. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจรรยาภรณ์  ฉัตรชาตรีชาญ
2. นางสาวธันยพร  คงเพชรศักดิ์
3. นางสาวรัตนากร  สุขสบาย
 
1. นางสาวชนิตา  ศรีเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภูมิ  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงปรัชญา  ปุผาทา
 
1. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
2. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  จองดำอาง
2. นางสาวอัยราดา  หลู่โน
 
1. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวโศรยา  ร่มโพธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายประสันต์  ปู่แขก
2. เด็กชายอานนท์  จันทร์แก้ว
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์  บุญศิริ
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศุกรเลิศนที
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายกิตติกร  อัครมณีกาญจน์
2. นายปฐวี  ธนากุล
3. นายไก่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิกา  ชูเกียรติวนา
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  แรดสมศรี
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  มารศรี
4. เด็กหญิงเกศินี  ชุติวิบูลย์
5. เด็กหญิงแสงสอน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุยะเหล็ก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายกิตติวินท์  ต่าแตะ
2. นายนิสสรณ์  ลามู
3. นายสมควร  บุญไพรประสิทธิ์
4. นายแดนไพร  ซิโพ
5. นายโชคชัย  สุขโพธิญาณ
 
1. นายพัทธพงษ์  จิตอารี
2. นายวสันต์  วงษ์พระจันทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงดี
2. นางสาวพิมล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายมะลิ  พวงรจนา
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่เฮ้อ
5. นางสาวแสงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววัชรี  กิติวิโรจน์ชัย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ใสส่อง
2. นางสาวนันทัชพร  ปีดู
3. นายภาณุวัฒน์  เสือเทศ
4. นายอภิรักษ์  ตรีศักดิ์เดช
5. นางสาวอันธิกา  โปชัย
 
1. นางศิริวัฒนา  แก้วกระจ่าง
2. นางอภิระดี  เพ่งพิศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชิษณุพงค์  โชคเสกสรรค์
2. นางสาวปิยะนันท์  นันตาทิพย์
3. นางสาวพิมพิกา  วรรณธร
4. นางสาววรวรรณ  แซ่เฮ้อ
5. นางสาววารุณี  ศรีก่ำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายกิตติคุณ  อนุกูล
2. นายกิตติศักดิ์  พนิตเจริญสุข
3. นายขวัญชัย  เลาเท่า
4. นางสาวจันทร์ธิดา  พยัคฆ์คีรี
5. นางสาวจันทิมา  พรพรรษา
6. นางสาวชรารินทร์  คำจี๋มิ
7. นางสาวนวลผ่อง  แซ่ยะ
8. นายประมวล  เอื้ออังกรณ์พงษ์
9. นางสาวฝน  พาโอ๊ะ
10. นางสาวมยุรา  นายแก้ว
11. นางสาวราตรี  กรประเสริฐยิ่ง
12. นางสาวรุ่งนภา  ก้องกังวาลไพร
13. นางสาววารุณี  พาณิชย์สมบูรณ์
14. นายวิชิตชัย  ภิรักษา
15. นายวีระพงษ์  จรูญวิบูลย์วัฒน์
16. นายสมพงษ์  เลาเท่า
17. นายสุจริต  เต่อคีซา
18. นางสาวสุนารี  เซโตะ
19. นายอนันต์  ดิดูพา
20. นางสาวเย็นฤดี  ดวงใจบริสุทธิ์
 
1. นายพัทธพงษ์  จิตอารี
2. นางพิมล  วงษ์พระจันทร์
3. นายวสันต์  วงษ์พระจันทร์
4. นายวิสันต์  ชนะคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงหทัยพรรณ  คำตุ่ม
 
1. นางสาวสิริพร  กันทา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุวรรณี  ก่อเกิดธรรม
 
1. นางนภัสสร  ยะมโน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงศิรัญญา  เลิศอิสราลักษณ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หม่องเขียว
 
1. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวิษณุ  อุปโย
2. นางสาวศรีปฐมพร  ไชยพรหม
 
1. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงกชนุช  แซ่ลี้
2. นางสาวกันยา  อนุชิตพงศกร
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลายี่ปา
4. นางสาวธิติยา  แสนยี
5. เด็กหญิงนีรภา  เลาหมี่
6. เด็กหญิงปนัดดา  ฉั่วจา
7. นางสาวพรพิศ  วงศ์อุดมไพรพนา
8. นางสาวพรรณราย  เลายี่ปา
9. เด็กหญิงพัชรี  ยี่ปา
10. นางสาวรัตนา  เลายี่ปา
11. นางสาวศรี  จะกะปี๊
12. นางสาวสุกัญญา  เลาหมี่
13. นางสาวหน่อฉิ  ธำรงวิมาน
14. เด็กหญิงอาทิตยา  เลายี่ปา
15. นางสาวเยาวลักษณ์  ดูเจ
 
1. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
2. นายอาทิตย์  ธนานนท์วุฒิกุล
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจังคนิภา  วังสะปัญญา
2. เด็กหญิงชุติภา  เหมชัย
 
1. นายปพนสรรค์   โสภา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนารี  พนมไพร
2. นางสาวสร้อยนภา  พนมไพร
 
1. นายประสิทธิ์  คำเติ๊ก
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงธารใส  ทรายมูล
2. เด็กชายสาริน  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทราอินทร์
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวฐิตาพร  เทียมเจริญ
2. นางสาวนิรชร  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวแสงจันทร์  หวานซึ้ง
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายตระกูล  คำคุณ
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวเจนจิรา  ฤกษ์กระจ่างดี
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทราอินทร์
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
50 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายศรีเพชร  ช่่างเจริญสุข
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
51 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลรส  รัตสมิติ
2. นายกิตติพงษ์  กาวิโหย่
3. เด็กชายกิติภณ  หมีจันต๊ะ
4. นายชิษณุวิชญ์  มิตรประเสริฐยิ่ง
5. เด็กหญิงณัฐพร  มาลัยวรรณ
6. นางสาวธีนิดา  วิจิตต์
7. เด็กชายประพฤษ์  สุวรรณชัย
8. เด็กหญิงผกาวรรณ  ปัญญา
9. นายพชร  คงเพชรศักดิ์
10. เด็กชายพยัค  คำแสน
11. นางสาวพรทิพา  สันติกรรม
12. นายภูธิเดช  หนูตะเภา
13. นายภูมิพัฒน์  ชินวงค์
14. นางสาววิศนี  เมืองเมา
15. นางสาวศิลปสุภา  นฤมลนภากร
16. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บูรนา
17. เด็กชายศุภชัย  โสภา
18. นางสาวสิริดา  วาสินธ์
19. นางสาวสุวิมล  แสงแก้ว
20. นายอรรถนนท์  ทัพธานี
21. เด็กหญิงอริสา  ไม่มีชื่อสกุล
22. นางสาวอัญชลี  รัตนาภรณ์
23. นางสาวเกศกนก  จันทร์ต๊ะมา
24. นางสาวเอื้องไพร  กมลยุทธชัย
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ก้อนศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายรุ่งโรจน์  ศักดิ์เรืองพล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศรารัตน์  มหาชัย
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายพิษณุ  หมู่สุคนธ์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  เลิศขจร
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพฤกษาชาติ  อุตรา
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ใจคงอยู่
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายบรรลุ  กรชูโชค
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงวิชชุตา  ใจมาเครือ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวบงกชพชร  ศรีโพธา
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ปัญญาศรีวิชัย
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  ซื่อสันติกุล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
66 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวภาคินี  นั้นหม่อง
3. นางสาววรัญญา  แก้วสว่าง
4. นางสาวเกศินี   ปีระกรรณ์
5. นางสาวเจนจริยา  ก้องออนตา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  เอกา
 
67 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวณิชนันท์  ปราสาทดียิ่ง
2. นางสาวดาวเรือง  คีรีสุภาสิน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กมลณรงค์
4. นางสาวนันทินี  เดชชัยอมร
5. นางสาวนันทิพร  เดชชัยอมร
6. นางสาวพรทิพา  สิงขรสิริเดช
7. เด็กหญิงภารดี  ดำเกิงภารกิจ
8. นางสาวมนทกานต์  เดชไพรพนา
9. นางสาวสายสุดา  ไพรพฤติอมร
10. นางสาวอาทิตยา  เปรมวชิรนนท์
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
68 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกิตติภณ  หมีจันต๊ะ
2. เด็กชายประพฤษ์  สุวรรณชัย
3. เด็กชายศุภชัย  โสภา
4. เด็กชายสกาย  วิวัฒน์อรุโณทัย
5. เด็กชายสงกรานต์  หวังเจริญ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กชายพสิทฐ์  บุญปวน
2. เด็กชายวีรวุฒิ  กิจโชคประเสริฐ
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  ความสัมพันธ์ดี
 
1. นายปรีชา  โหล่เจ
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายจักรพงษ์  ซอดู
2. นายจักรพันธ์  ซอดู
3. นายสมชาย  กั่นนะ
 
1. นายปรีชา  โหล่เจ
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายจัตุพงศ์  ฟองสมุทร
2. เด็กหญิงธัญชนก  เศษสุวรรณ
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายซื้อ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทิพย์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายประกายกาล  ประสานสุข
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศรายุทธ  ไพศาล
2. นายอดิศักดิ์  ม่านมีมงคล
3. นายอภิเษก  รักธรรม
 
1. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชยันต์  ผู้ดอก
2. นางสาวบัวบาน  แซ่หาง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ทาดาริน
4. นางสาวพิมพ์วิภา  นิลรัตน์
5. นายวัยรักษ์  บุญมาลา
6. นายเกล้าตระการ  อ่วมจิ๋ว
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางนิตยา  ชูเกียรติ
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายฐานิกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายณัฐพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายบริพัตร  พุฒิเมธาวุฒิ
4. เด็กชายปิยะกุล  บัววัฒนา
5. เด็กหญิงศรีพร  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายอ้อน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางนิตยา  ชูเกียรติ
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  ปวงฟู
2. เด็กชายนิลัน  แก้วมงคล
3. เด็กชายวสน  แก้วมงคล
 
1. นางพิกุล  ปัญญาชัย
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนัฐพล  วงศ์ไพฑูรย์
2. เด็กชายนัฐพล  วงศ์พุฒิ
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกิตติพศ  เพ็ชรฎา
2. นายอำพล  วัฒนาสกุลเลิศ
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถวิทย์  สุริยะ
2. เด็กชายอาคาริ  ฟูจิเอะ
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนัทรพงค์  แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายสมน  สุวรรณวงค์
3. เด็กชายสิรภัทร  กิติธะนะ
 
1. นางอัฉริยา  มงคลวาท
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายทัตวัต  ใฝ่หากุศล
2. นายธันยกร  ประยูร
3. นายวสันต์  พรมเมือง
 
1. นางอัฉริยา  มงคลวาท
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายคร  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายบรรพต  แซทู
3. นางสาวสุรัสวดี  ดูเจ
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดลยา  ทองดี
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองคำ
 
1. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ปิยชาติธิติกุล
2. เด็กหญิงสุวิมล  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงอภิศรา  ปฐมปัญญาดี
 
1. นางเกษมณี  ผ่องพันธุ์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์อินทร์
2. นายชิษณุวิชญ์  มิตรประเสริฐยิ่ง
3. นางสาวมัญชลี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑากรณ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภัทรวงศ์สันติกูล
3. นางสาวเกศนีย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พนาไพศาล
2. เด็กชายธฤต  ปัญญาคำ
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชนากานต์  จรรยาไพจิตร
2. นายธนกร  มั่นคง
3. นางสาวธัญชนก  ใหม่เอี่ยม
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายยุทธยา  ใจสนอง
2. เด็กหญิงสุมาลี  ผาตินันทชัย
3. เด็กหญิงสุวรรณา  กรองศรีเลิศ
 
1. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  จ่าก่าซื้อ
2. นายเกริกพล  สมเอ้ย
 
1. นางเอื้องดอย  ไพศาล
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวชนิตา  กิจโชคประเสริฐ
2. นางสาวชนินกานต์  เลาต๋า
3. นางสาวณัฐวดี  เลาวือ
 
1. นางนงนภา  จรัสธิอวน
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชานนท์  วรชาติสกุลเลิศ
2. นายตระกูล  อินทะสิทธิ์
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สงบสันติสุข
2. นางสาวสายชล  ใจคำ
3. นายอิสรชัย  วรวัตสิริกุล
 
1. นางภุมรา  บุญประเสริฐ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธนถูมิ  สุขศรี
2. นายอธิป  ธรรมกุล
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายนรินทร์  นันทศิริ
2. เด็กหญิงพรนภัส  มนุษย์พัฒนา
 
1. นายธนพล  สุวรรณทอง
 
96 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพัณณิภา  ขันเชียง
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
97 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวเบญญาพัฒน์  สนธิ
 
1. นางดารุณี  อินทุฤทธิ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายวิฆนนาศน์  นวลคำ
 
1. นางจันทร์สุดา  แสงตารัตน์
 
99 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกานต์ธีรา  เลิศปัญญา
 
1. นายสุทัศน์  สมบูรณ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธินันต์  กิจสุขประโยชน์
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
101 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกชามาส  คงแดง
 
1. นางจิรนันท์  คันธีสาร
 
102 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวี  สุขยิ่ง
 
1. นางสาวศิริพร  หน่อท้าว
 
103 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายสาละวิน  สุคำภิรักษ์
 
1. นายศักดา  กฤษณสุวรรณ
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงธันยพร  บุญเฉลย
2. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  ปิยเจริญจิต
3. เด็กหญิงพชรพร  อำพัน
4. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์เจนจบ
5. เด็กชายอธิวัฒน์  โสภาพันธ์
 
1. นางพัณณิน  แพ่งสุภา
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกานต์ธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายณภัทร  กิติเลิศ
3. นางสาวธนัชชา  คงชุ่ม
4. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีสุคนธ์
5. นางสาวศิษฎาภา  อุ่นใจ
 
1. นางสุกัญญา  ทองรุ่งโรจน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวบัวแก้ว  แซ่หลี่
 
1. นางสาวสุมิตตรา  แสงแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาววิลาวัลย์  ใจเมือง
 
1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัยกุล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายพัทธคนย์  กำเนิดกรุณา
2. เด็กชายยศพล  เกศทิพย์สุคนธ์
3. เด็กชายวิชะยุด  กำเนิดกรุณา
4. เด็กชายวิชา  พรชัยธนสิน
5. เด็กชายวุฒิชัย  เกศทิพย์สุคนธ์
6. เด็กชายสมบูรณ์  กำเนิดกรุณา
7. เด็กชายเอกรัตน์  ก้องนที
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  สุวรรณ์ประเสริฐ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บันเทิงใจ
2. เด็กหญิงทวยลืน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสริตา  ปิลันซิน
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวบัวบาน  แซ่ห่าง
2. นางสาวรวิภา  นิมงคล
3. นางสาวแก้วตา  อุดมอัมพร
 
1. นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชคชัย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายทินระชัย  ฤกษ์ถนอมศรี
2. นายนที  วัตวงศ์นันทกุล
 
1. นางจีวรรณ  ทวานุรักษ์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายปฏิวัติ  บุญชู
 
1. นางสุกัญญา  ทองรุ่งโรจน์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นวลคำ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มูลฟอง
 
1. นางสาวศศิธร  ประยูร
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวชิรวิชญ์  ดลสุขสิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายมนตรี  พิชตาพาณิชย์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงด.ญ.อภิชญา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดงดอย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปฏิพัตร  เยาวเรศ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 84.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณัชนันทร์  พงษ์พนาไพศาล
 
1. นางรัติกรานต์  สายจีน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ประดับใจ
 
1. นางรัติกรานต์  สายจีน