สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 7]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 73 8 4 3 85
2 ขุนยวมวิทยา 33 10 4 4 47
3 ปายวิทยาคาร 26 11 7 2 44
4 ราชประชานุเคราะห์ 22 18 13 7 12 38
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 17 6 6 8 29
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 11 8 2 8 21
7 ราชประชานุเคราะห์ 34 7 5 5 10 17
8 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 6 9 8 8 23
รวม 191 70 43 55 304