สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 7]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 55 20 9 84 73 8 4 3 85
2 ขุนยวมวิทยา 26 16 5 47 33 10 4 4 47
3 ปายวิทยาคาร 14 18 4 36 26 11 7 2 44
4 ราชประชานุเคราะห์ 22 7 10 11 28 18 13 7 12 38
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 6 7 11 24 17 6 6 8 29
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 5 5 6 16 11 8 2 8 21
7 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 3 4 7 14 6 9 8 8 23
8 ราชประชานุเคราะห์ 34 2 3 7 12 7 5 5 10 17
รวม 118 83 60 261 191 70 43 55 304