หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียห้่องสอนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพรเทพ ศุภรากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวิโรจน์ ชัยบุรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 34 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิชัย จิตสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายยิ่งยศ จันทรชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายจุดหมาย อารมณ์สวะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]