หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cmi7

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางเอื้องผึ้ง สุคำภีร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางเอื้องผึ้ง สุคำภีร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ทาขุมเงินโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา ทาขุมเงินโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวนันทิืยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีพันธ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โกสิลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางแก้วตา อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีพันธ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย โกสิลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยา รุณผาบโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางทิพากร ชิตไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธยา รุณผาบโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางทิพากร ชิตไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3
1. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ พลศรีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางทิพวรรณ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ประยูรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายปริญญา เมืองมูลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ประยูรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสรา ตุ๋มคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายประหยัด เงินใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเกศรา ตุ่มคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางสิริวัฒน์ ลือนามโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายประหยัด เงินใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเรณู เก่งธีระปกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ผ่องไพรวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางอัมพา ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเรณู เก่งธีระปกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ อินทะวงค์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางพยอม กาลปักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นางประภาภรณ์ ชมภูวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพชรพล บุญประเสริฐโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางปติมา มธุรสโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายกิจติกร ใจคงอยู่โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุขโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายวัชรพล ณ น่านโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุวรรณี กันทะปิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวชุรีพร เจริญลาภสกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ พรมเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางนงนุช วงษ์ปานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพิชญะ กันธิยะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางทัศนีพรรณ มะลิดวงโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ไข่คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวิกา บุญเมืองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาคม กลิ่นสักโกโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาคิณี อภิชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางบุษบง ชัยเทพโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายฐิติคมภ์ เขนยโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
Science Show ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิตา ศรีเรืองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ยะมโนโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิตา ศรีเรืองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ยะมะโนโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววารุณี จันทร์โอภาสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัมพวาร อิตุพรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรพนาพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอัมพวาร อิตุพรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรพนาพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร ปาระธรรมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็กโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายเชิงยุทธ มูลเอกโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาพร ปาระธรรมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็กโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จันต๊ะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางรจนา พุทธิโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ทองรุ่งโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวอำภา เนตรเจริญธรรมโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางอภิรดี เพิ่งพิศโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางนภัสสร ยะมโนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ เภตราโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายภาณุพงษ์ เภตราโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวพอลักษณ์ ปิ่นระฤกนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ ไชยเสนนักวิชาการอาสาสมัครกรรมการ
มารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกรรมการ
2. นางสาวพอลักษณ์ ปิ่นระฤกนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ ไชยเสนนักวิชาการอาสาสมัครกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ พงษ์สวัสดิ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ดีพรหมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายประจวบ พงษ์ปิยะมิตรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายปพนสรรค์ โสภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. นายภักดิ์ภณ ชัยบุรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสายพิณ งามสนิทโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุรพล แก้วอร่ามยิ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ดั้นเมฆโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายเสนีย์ อังคะรุตศิลปินอิสระกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายเสนีย์ อังคะรุตศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายเสนีย์ อังคะรุตศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายเสนีย์ อังคะรุตศิลปินอิสระกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายเสนีย์ อังคะรุตศิลปินอิสระกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ เขื่อนคำศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายเสนีย์ อังคะรุตศิลปินอิสระกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี วงศ์ธิดาโรงเรียนปางหมูกรรมการ
2. นางสุพิศ อินทะสิทธิ์โรงเรียนปางหมูกรรมการ
3. นายมนัส เขื่อนแก้วหัวหน้าคณะม่านคำกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี วงศ์ธิดาโรงเรียนปางหมูกรรมการ
2. นางสุพิศ อินทะสิทธิ์โรงเรียนปางหมูกรรมการ
3. นายมนัส เขื่อนแก้วหัวหน้าคณะม่านคำกรรมการ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
3. นายวรวิทย์ วรฉัตรโรงเรียนองค์การบริการส่วนจังหวัด บ้านจองคำกรรมการ
แข่งขันมายากล ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ยศกำจัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางสาวพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางจรรยา วงษ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ยศกำจัยโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางสาวพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัณฑิตา บัวริดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุขเกษมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณฑิตา บัวริดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายชาญชัย ก้อใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุรพล ยศกำจายโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางศรัญญา โสคำโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายสืบชาติ อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายสืบชาติ อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนงนภา จรัสธิออนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางพิลาสลักษณ์ ตาบินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางพิลาสลักษณ์ ตาบินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางภุมรา บุญประเสริฐโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ อาณาจักร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางสาวปัณฑิตา บัวริดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนภดล บุญนุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางสาวปัณฑิตา บัวริดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอินทนิืนท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปิยะดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. MissMichael Delawareกรรมการ
3. นางสาวรินลณี สล่าปันโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางปิยดา สมคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. MissMichael Delawareกรรมการ
3. นางสาวรินลณี สล่าปันโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mrs.Kirsty Wilsonโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวบุษบากานต์ รินคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
5. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
6. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุทัศน์ สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
Spelling Bee ม.4-ม.6
1. Mrs.Kirsty Wilsonโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวบุษบากานต์ รินคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
5. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
6. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุทัศน์ สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
Story Telling ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
Story Telling ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวบุษบากานต์ รินคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ ชำนาญโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวบุษบากานต์ รินคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศิริยุทธสารโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวธันยาภัทร์ สวัสดิ์ธนัทเมธโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายศักดา กฤษณสุวรรณโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดา กฤษณสุวรรณโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายสุทัศน์ สมบูรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประจวบ พงษ์ปิยะมิตรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายปพนสรรค์ โสภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
สภานักเรียน ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.4-ม.6
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ ศตคุณวิเศษญ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ ศตคุณวิเศษญ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางพัณณิน แพ่งสุภาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสายใจ ต่าดูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99กรรมการ
Cross word ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุปรียา หีบแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางปติมา มธุรสโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
A Math ม.4-ม.6
1. นางปติมา มธุรสโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางเอี่ยมศรี ถือทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ป้อมทองคำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
คำคม ม.4-ม.6
1. นางเอี่ยมศรี ถือทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ป้อมทองคำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางอัมพา ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหนูเพียร มุ่งไธสงโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
ซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางอัมพา ปัญญาคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหนูเพียร มุ่งไธสงโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันสร้าง Webpage ด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]