หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2555   15 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000045 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารดนตรี ห้อง ห้องศิลปะ 15 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000046 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารดนตรี ห้อง ห้องศิลปะ 15 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000136 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 14.00-16.00
4 000160 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 13.30-15.30
5 000161 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 13.30-15.30
6 000270 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 13.30-14.30
7 000271 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 13.30-14.30
8 000268 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 14.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ ิอาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 2 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 2 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
2 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
3 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00
4 000601 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 15 ก.ย. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]