หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2555   15 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคา ร1 ชั้น 3 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคา ร1 ชั้น 3 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
5 000294 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1 ชั้น 1 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000295 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000296 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 10.00-11.00
8 000297 Science Show ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารบุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 10.00-11.00
9 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
10 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคา ร1 ชั้น 2 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00 13.00-15.00
11 000325 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30
12 000326 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30
13 000327 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000300 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000301 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
4 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
5 000304 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000305 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000307 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-10.00
8 000308 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
9 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประวัติศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 09.00-10.30
10 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประวัติศาสตร์ 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 11.00-12.00
2 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เพื่อนเตือนเพื่อน 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เพื่อนเตือนเพื่อน 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000043 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารดนตรี ห้อง ห้องศิลปะ 14 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000044 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารดนตรี ห้อง ห้องศิลปะ 14 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารดนตรี ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2555 09.00-15.00
4 000055 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารดนตรี ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2555 09.00-15.00
5 000138 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 15.00-16.00
6 000139 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 15.00-16.00
7 000140 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 15.00-16.00
8 000141 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 15.00-16.00
9 000157 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 13.00-14.00
10 000158 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 14.00-15.00
11 000159 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 13.00-15.00
12 000612 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 14.00-15.00
13 000613 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 14.00-15.00
14 000614 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 14.00-15.00
15 000265 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30
16 000266 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา บุญชูตรีทอง 14 ก.ย. 2555 08.30-09.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงอาหาร ห้อง ตรงข้ามห้องรับประทานอาหารครู 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงอาหาร ห้อง ตรงข้ามห้องอาหารครู 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
4 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม ห้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม ห้อง ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์ห้องการงาน 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารการงานอาชีพ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้างห้องคหกรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารคหกรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นท์หน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
13 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นหน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นหน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
15 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นหน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารการงานอาชีพ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ 14 ก.ย. 2555 00.00-00.00
18 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารการงานอาชีพ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ 14 ก.ย. 2555 00.00-00.00
20 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมประถม 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
21 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง Sear 2 14 ก.ย. 2555 09.00-10.30
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง Sear 2 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 09.00-10.30
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 14 ก.ย. 2555 09.00-10.30
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR1 14 ก.ย. 2555 10.30-12.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 14 ก.ย. 2555 10.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000330 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR1 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000331 Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR1 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000332 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 13.30-14.30
6 000333 A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 14.30-15.30
7 000334 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000335 คำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 09.00-11.00
10 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]