หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงอาหาร ห้อง ตรงข้ามห้องรับประทานอาหารครู 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงอาหาร ห้อง ตรงข้ามห้องอาหารครู 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
5 000040 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
6 000603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม ห้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
7 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม ห้อง ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000053 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
12 000056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์ห้องการงาน 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารการงานอาชีพ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้างห้องคหกรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000063 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
16 000173 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
17 000079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
18 000064 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
19 000176 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
-
00.00-00.00
-
20 000080 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ ิอาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
21 000606 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
22 000084 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
23 000607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
24 000100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารคหกรรม 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
25 000089 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 2 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
26 000608 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นท์หน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
27 000108 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นหน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
28 000609 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นหน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
29 000104 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 15 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
30 000115 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา เต้นหน้าโรงอาหาร 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
31 000610 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารการงานอาชีพ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
32 000114 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ 14 ก.ย. 2555 00.00-00.00
-
33 000123 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา หน้าโรงอาหาร ห้อง เตนท์หน้าอาคารการงานอาชีพ 14 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
34 000121 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 2 15 ก.ย. 2555 13.00-16.00
-
35 000125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
36 000126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ 14 ก.ย. 2555 00.00-00.00
-
37 000134 การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง คอมประถม 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-
38 000137 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์ห์ อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง 1 14 ก.ย. 2555 09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]