หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษาเขตมัธยมศึกษา สพม.34 กลุ่มอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนแม่แจ่มจังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2555   2 ต.ค. 2555   3 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000272 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000273 การอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000274 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000275 เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000276 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000277 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000278 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000279 สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000280 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000281 แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000282 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000283 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000284 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
4 000285 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
5 000286 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 ต.ค. 2555 09.00-11.30
6 000287 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 ต.ค. 2555 09.00-11.30
7 000288 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
8 000289 คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000290 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000291 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000292 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000293 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000298 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000299 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000302 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000303 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000306 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอแประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม ห้อง หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 1 ต.ค. 2555 13.00-15.00
4 000309 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000310 มารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000031 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม 1 ต.ค. 2555 10.00-12.00
2 000035 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 1 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000036 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องกิจการนักเรียน 1 ต.ค. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 1 ต.ค. 2555 09.00-10.00
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 1 ต.ค. 2555 09.00-10.00
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 1 ต.ค. 2555 09.00-10.00
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 ต.ค. 2555 13.00-14.00
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
9 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 328 1 ต.ค. 2555 09.00-10.00
10 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 328 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00
11 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 1 ต.ค. 2555 09.00-10.00
12 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 542 1 ต.ค. 2555 13.00-14.00
2 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 541 1 ต.ค. 2555 14.00-15.00
3 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 542 1 ต.ค. 2555 09.00-10.00
4 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียน แม่แจ่ม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 541 1 ต.ค. 2555 10.00-11.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]