รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   สมฝั้น
 
1. นายชลธิดา   ตาติ๊บ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   อินทร
 
1. นายนนธรัชต์   ธงซิว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวเรไร   จาเดือน
 
1. นางสาวสุนิสา   หน่อนวล
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  คำอ้าย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ติ๊บปุ๊ด
3. เด็กหญิงสิรินาถ   โคตพรม
 
1. นางพัชรินทร์   แสนแปง
2. นางสาวสุนิสา   หน่อนวล
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พ่วงดี
2. นางสาวปาณิศา   แสนใจ
3. นางสาวสิริมา   ปูปี
 
1. นางพัชรินทร์   แสนแปง
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุดา   ชูดอกพุฒ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ปัดภัย
 
1. นายนนธรัชต์   ธงซิว
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวอริสรา   เปียงใจ
2. นายเดชาวัฒน์   ดำยา
 
1. นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
8 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   มาลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   อุดดง
3. เด็กหญิงปภาพิมพ์   บำรุง
 
1. นางกนกพร  โชคชัย
2. นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายนนทิชัย   ก๋าใจ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   แก้วกุรัง
3. เด็กหญิงสุชานาถ   จาเรือน
4. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วแสน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   สายปัญญา
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน   วังป่าตาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกานต์   แดงบุญ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   นันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงดวงพร    เปี้ยปาละ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   สุกันโท
5. เด็กหญิงมัสรินทร์   สุวรรณ์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวนิลุบล    หลายแห่ง
2. นางสาวบุษรา   สังสิทธิ
3. นางสาววรางรัตน์   รื่นอารมณ์
4. นางสาววันเพ็ญ   หล้าจ่อ
5. นางสาวสุวนันท์   ทาแก้ว
 
1. นายศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน    วังป่าตาล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร   สมฝั้น
2. นางสาวจีราพร   แก้วชมพู
3. เด็กหญิงชัญญานุช   ทิพเนตร
4. เด็กหญิงญาณภัค   ใจเชยชม
5. นางสาวณัฐยา    มาคา
6. นางสาวนลัทพร   ก่ำโน
7. เด็กหญิงนิชนันท์   จันต๊ะมา
8. นายประสพโชค   ซอนแสน
9. นายมณฑล   จาเดือน
10. นายยุทธหัส   จันทร์สระแก้ว
11. นายรัชตะ   สิริใจ
12. นางสาววนิดา   แก้วมา
13. นางสาวสัจวรรณ    เปียงต๊ะ
14. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
15. นางสาวสุรีย์พร   ตุ่นธิ
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เอี่ยมสงคราม
17. นายอรรถพร   มุ่งห้วยกลาง
18. นางสาวอัมเรศ   ตาสอน
19. เด็กชายเมฤมล   นวลจันทะ
20. นายเสาร์คำ    ชูญาติ
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นายมนัส   ตันมูล
3. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
4. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
5. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โอ๊ดคำ
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ใหม่นวล
2. เด็กหญิงไตเปา    แดเชอร์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
15 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐชัย    ตรัยทรรศนีย์
2. นายวันสว่าง    แก้วแก้ง
3. นายสิรภพ   ต๊ะเหมือย
 
1. นายกฤษณะพงษ์   ธีระตระกูล
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนิชา  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกรกวีย์  ปู่สา
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนิชา  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวอรดี  สีลากุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวสุธีทิพย์  โพธิสถาน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
23 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทาสม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปู่สุข
3. เด็กหญิงจุฬาลัษณ์   คำสอน
4. เด็กหญิงนริศรา   ปัญญาดง
5. เด็กหญิงนหทัย   องมล
6. เด็กหญิงศิลป์ศุภา   เจริญศรี
7. เด็กหญิงสุพิชญา   กาวี
8. เด็กหญิงสุภาพร   รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาวศิรินาถ  คุณมา
4. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
24 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ    ปู่เงิน
2. นางสาวประภาศิริ   ปู่ถา
3. นางสาวพรพรรณ   เป็งใจ
4. นางสาววรัญญา   อ้ายล้อม
5. นางสาววรากร   อำไพร
6. นางสาวแพรพลอย   คำปัน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางพัชรินทร์   แสนแปง
4. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
 
25 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ปู่เงิน
2. นางสาวชลมินทร์  อินใจคำ
3. นายชัญชนก   ปาสอน
4. นายธนยศ  ตามูล
5. นายธิติ  ตาวินตาน
6. นางสาวบุษยมาศ   หนูขาว
7. นายปณิธาน   ติ๊บเจ
8. นางสาวประภาศิริ   ปู่ถา
9. นางสาวพรพรรณ   เป็งใจ
10. นายพฤนาถ   ปู่หล้า
11. นางสาวพัชรินทร์   เงินถา
12. นางสาวรัตนภรณ์  จันทร์ดำ
13. นางสาววรัญญา   อ้ายล้อม
14. นางสาววรากร   อำไพร
15. นายวันสว่าง  แก้วแก้ง
16. นางสาวแพรพลอย   คำปัน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
3. นางสาวธัญญา  ศรีชัย
4. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
5. นายมนัส  ตันมูล
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตุ้ยเตียม
2. เด็กชายธนารัตน์   แปงเจอร์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ธนานนท์ทวีกุล
 
1. นายรุ่ง   ราชแสนศรี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์   เขียวยะ
2. นายทินกร   ปู่สุข
3. นางสาวศศิประภา   โบแบน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร   หารสนามยุทธ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  อภิวงศ์ไชย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   มาบุตร
 
1. นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  หลำพุก
2. เด็กชายอภิชาติ  หลวงแบน
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยคำร้อง
2. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ฝั้น
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ทะชมภู
2. นางสาวศรินยา  หล้าแก้ว
3. นางสาวสิริพร  ศรีจา
 
1. นางนงคราญ  สมนึก
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวดารกา   มูลพงษ์
2. นางสาวนวลรัตน์   นรินทรางกุล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า   ใจสงค์
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชมภูจี๋
 
1. นายเชาวลักษณ์   สิงห์บัว
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ก๋าสม
 
1. นางพัชรินทร์   กันวะนา
 
35 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  นามวงค์
2. เด็กชายนพรุตม์  ต๊ะใจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญสุข
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ยะมัง
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปาต๊ะ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สมสุข
2. นางสาวนิรชา  ตาลี
3. นางสาววริศรา  ปาทะ
4. นายวัชรินทร์  ก่ำเป็ด
5. นางสาวเจนจิรา  นาคคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย    อินทรจักร
2. เด็กชายทวีศิลป์  ตั๋นแก้ว
3. เด็กชายนวฤกษ์  แสนศรีชัย
4. เด็กชายปณิธาณ  วงศ์ฝั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ   เปี้ยปาละ
 
38 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  โนตา
2. นางสาวพรรณิภา  ตาเสน
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  แบ่งปัน
 
1. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1. สามเณรชัยรัตน์  ประมาณการณ์
2. สามเณรธงชาย  ช่วยกอบกิจ
3. สามเณรสุทธิชัย  เพชรมุ่งมั่น
 
1. นางสาวภัทรารินทร์   จูแวน
2. นายสว่าง  วาณิชประดิษฐ์
 
40 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  วนาวิเศษศรี
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
41 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจอแอ้ทู  -
2. นางสาวพรณิชา  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวจรรยา  แดงมูล
2. นางสาวอังคณา  ไชยอุปละ
 
42 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิพโรจน์
2. เด็กหญิงศศิธร  พจนารถธำรง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กำมังละการ
2. นายอินสม  สารินจา
 
43 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวทัตพิชา  ปู่สันจร
2. นางสาวอัญชลี  แก้วเสน
3. นายอานุพงษ์  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวนัยนา  สีกันโท
2. นายสิทธิชัย  จองแดง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจำนงค์  สิงขรวิภา
2. นางสาวอารีวรรณ  ปู่หวัด
 
1. นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญฉลาด  ครรชิตพนา
2. เด็กหญิงวราพร  พยุงดาวเรือง
3. เด็กหญิงอังคณา  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัตราพล  อุ่นใจแรม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  อินต๊ะลอ
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัตราพล  อุ่นใจแรม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชบาไพร  ฝนบริบูรณ์
2. นายอภิชาติ  วันเปี้ย
 
1. นางสาวจรัสพร  ความมัง
2. นายศุภชาติ  พุงขาว
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายพะวิชา  ไพรัชชาตินิยม
2. นายสมศักดิ์  เพชรพิทักษ์คีรี
3. นางสาวสุทธิดา  เนงแก้ว
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
49 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  กระยาหวัน
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายเปจัง  มิตรสาธิต
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  หนุนภิรมย์ขวัญ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายปีทอง  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายเอกชัย  ขยันการเกษตร
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาถ  จั๋นต๊ะทา
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายปุลา  นิรันดร์พร
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
59 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. เด็กชายณาศิส  เตชธรรมพร
3. เด็กหญิงดาวเรือง  จองคำ
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปูแล
5. เด็กหญิงทิวา  ผลสายชล
6. เด็กชายนุชัย  นามอุษา
7. เด็กชายวะพอ  เลาดี
8. เด็กหญิงศิลาพร  ผลกระสินธิ์
9. นายสุรชาติ  จริตดีสม
10. เด็กหญิงเพชรฤดี  เสริมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางชนกนาถ  เขียวตา
3. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
60 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายชูชัย  เลาย่าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กระเรียนทอง
3. นายปุลา  นิรันดร์พร
4. นางสาวพรพรรณ  เสริมติวงศ์
5. นางสาวพิชชาอร  โชคชัยหาญ
6. นางสาววรรณภา  ชนะเอกา
7. นางสาวสกุลณี  มณีเกยูร
8. นายสมเกียรติ  ชลดรงค์
9. นายสุทธิพล  บรรพตผล
10. นายเสี่ยวซาง  เสริมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางชนกนาถ  เขียวตา
3. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายชนะพล  ชอบหัตถกรรม
2. นายทนงศักดิ์  ปรัชญาภูวดล
3. นางสาวสิริพร  หล้าพอ
 
1. นางจันทนีย์  สารินจา
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายสถาปัตย์  บำรุงวงศ์
2. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายชิษณุพงษ์  มาลัยวิภา
2. นางสาววีณา  ทิพย์ทา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ปาลี
4. นายสุชาติ  ขุนทอง
5. นายสุภาษิต  พาปู
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจักรพงค์  ทูแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  วงค์เกษตรกร
3. นางสาววันเพ็ญ  พลวิญญู
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยามน  โกนมูล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิภัทรเจน
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
67 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เต็งนุ
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
68 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาพร  ใจฟู
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
69 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  อินต๊ะคำวัง
 
1. นางอุษณีย์  ศรีสว่าง
 
70 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตอาภา  วงษ์สกุล
2. เด็กหญิงวินิทรา  พากเพียร
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
 
71 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
 
72 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายคณิน  แสนหาญ
 
1. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี
 
73 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  กุยปวง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมคำหมื่น
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หวันแดง
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
 
74 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา  แสงเอี่ยม
2. นางสาวณัฐพร  รูปเขียน
3. นางสาวศศินิภา  ดวงอานา
 
1. นางมลิวรรณ์  เมืองมูล
 
75 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  กันทะยวง
2. เด็กชายชาญณรงค์  วรรณคำ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมสีดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  วรวัฒนเมธี
 
76 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณรักษ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงวิทัศนา  ปินสม
 
1. นางวันเพ็ญ  พันธ์อินทร์
 
77 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พรมปัญญา
2. นางสาววราภรณ์  บุญทาคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
78 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายภราดร  แสงแจ่ม
2. เด็กชายสหวัฒน์  ยิ่งละออ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
79 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายดนุภพ  ใจแก้ว
2. เด็กชายอถิชน  จันตาคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
80 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายณํฎฐากร  ปันตาทิพย์
2. นายธวัชชัย  โกนมูล
3. นายพงศกร  ดีดำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายคณิน  แสนหาญ
2. นายธีรพงษ์  ทิพย์จักร์
3. นางสาวนันทวัน  โรจจันทิน
4. นายวุฒิกร  ชัยพรม
5. นายศิริชัย  ขาวกิจไพศาล
 
1. นายชม  ขันคำ
2. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเสน
2. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทรยศ
3. เด็กชายชาญชัย  บุญมาแก้ว
4. เด็กชายธงชัย  รอดมา
5. เด็กชายปรัชญา  ปราบหงษ์
6. เด็กหญิงฟ้าใหม่  จุงจิงตา
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  แง่โว้
8. เด็กชายรัชชานนท์  ทองคุณ
9. เด็กหญิงลัทธิพร  สงัทวงศ์
10. เด็กชายวันชัย  กูกอง
11. เด็กชายศราวุธ  แสนช้างคำ
12. เด็กหญิงศศิกานต์  อุดเป็ง
13. เด็กหญิงอภิชญา  อ้ายจาง
14. เด็กชายอานันต์  อุปละ
15. เด็กชายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
 
1. นายชม  ขันคำ
2. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
3. นางสุพัตรา  ยาศรี
4. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
5. นางไพริน  ปัญญาแก้ว
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  มั่งมี
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
84 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวชาตรี  แก้วคำ
2. นางสาววันเพ็ญ  ทายศ
3. นางสาววาสนา  พูเสน่ห์
 
1. นายนิคม  คำรินทร์
 
85 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดาณี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงภูรัชญา  คะปะนา
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กิพอ
 
1. นายอนุพงษ์   จันทรมานนท์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำอ้าย
2. นางสาวมินตรา  ใบคำ
3. นายสุริยา  บำเพ็ญ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  แรกบุตร
6. นายอิฐธิพงษ์  ทิพราชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  เมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนันทกา  เป็ดมา
3. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์เชย
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ปัญญาก๋อง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ตุ่นคำ
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ปูสัญจร
2. นายอดิศร  แก้วคำ
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมประคอง
2. เด็กชายวิศรุต  สาคร
3. เด็กหญิงเกษฎาพร  แก้วสุใจ
 
1. นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง
2. นายอนุพงษ์   จันทรมานนท์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  หวังดี
2. นางสาวณิดา  ขันปาลี
3. นางสาววริศรา  กันทะแต้
 
1. นายนพฤทธิ์  ชัยชาญ
2. นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ยะวงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปู่วัน
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  ต๊ะอิน
2. นางสาวปวีณา  เสนากุล
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  จันต๊ะยะ
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  เมืองมูล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันทะตุ่น
2. เด็กหญิงนัฏฐพร  ถามา
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ตุ่นสุรินทร์
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายจุไรพร  ปู่คำ
2. นางสาวนลัท  ดอกแก้ว
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  ท่าระเบียบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ลุงจิ่งตา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปละ
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บุญมา
2. นางสาวอรวรรณ  อ้ายเรือน
3. นางสาวแคทธรียา  เทพอึ่ง
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สามภูศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เขียวตา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรุณา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กาวิล
3. เด็กหญิงรัตนาพร  นันต๊ะหม่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวิทย์  จันทรรังษี
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
103 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  ทาหล้า
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เสริมวิเศษ
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐหทัย  โชคชัย
 
1. นางดวงพร  ซอนเสน
 
106 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  อุดโน
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
107 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายประจักษ์จิตร  ชุ่มเขียว
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  มาลีศรีธาดา
 
1. นางสุทธิษา  รัตนมงคล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธัชกร  ป้อปาลี
 
1. นางสุทธิษา  รัตนมงคล
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตันศรีวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  หาญใจ
3. เด็กหญิงลลิตา  ฉายาบริสุทธ์
 
1. นางนัยนา  เอี่ยมสังข์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทิมอ่วม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กิติฟู
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาวลี  เทียมยศ
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
113 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ดูลอย
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
114 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวมาลัยพร  เผ่าพงศ์วนา
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
115 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  เจซอ
2. นางสาวเกศริน  สุพอ
3. นางสาวแม๊ะพอ  เตะเซอ
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายคมกริช  ลึเคาะ
2. นางสาวคีราพอ  ชาตรียินดี
3. นายนัฐพงษ์  ดีน้อย
4. นางสาววิมล  ชาตรียินดี
5. นายส่อมู  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
117 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเซเหย่  วิหคบรรพต
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
118 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกชวรรณ  หล้าเจ
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
119 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์   ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
120 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสุควร  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวรัดเกล้า  สุธรรมแจ่ม
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายชาติชัย  ชาญชนวุฒิ
2. นางสาวณัฐวรา  ประยูรพนา
3. นายอิทธิพล  ดีน้อย
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์
 
123 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  คงเที่ยงธรรม
2. นายรัตนพล  ยืนยงคีรีมาศ
3. นายสมชัย  ศานติธารา
 
1. นายนครินทร์  จันต๊ะคาด
2. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
124 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกุลนัฐ  ยืนยงคีรีมาศ
3. นางสาวจินตรา  เสริมสิริรัตนกุล
4. นายธนชัย  แซ่ย่าง
5. นายธนูศักดิ์  สาครสุขเกษม
6. เด็กชายบรรหาร  เลาจาง
7. นายบุญชัย  เลาจาง
8. เด็กหญิงบุษบา  เริงไม
9. เด็กหญิงปกาพิมพร  หาญยืนยงพนา
10. นายประสิทธิ์  ยืนยงคีรีมาศ
11. เด็กหญิงพิมเพ็ญ  สาครสุขเกษม
12. นายภิรพล  ยืนยงคีรีมาศ
13. เด็กหญิงรจนา  ยืนยงคีรีมาศ
14. นายรัตนพล  ยืนยงคีรีมาศ
15. นายสมชัย  ศานติธารา
16. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ถิ่นถาน
17. เด็กหญิงอรพาน  ยืนยงคีรีมาศ
18. นายเกรียงศักด์  เลาหาง
19. เด็กหญิงเสาวภา  เลาหาง
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล