สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายสิทธิชอบ  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
3 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 6 1. นางสาววารุณี  โชติธรรมศรี
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ