สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมภูนุช  ยืนยงคีรีมาศ
2. นายธนชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
2. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวชาลินี  ศักดิ์สถิตย์ชัย
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ