สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรเอนก  พิมานกระสินธุ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไชยกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. สามเณรวินิจ  สมอ้าย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ไชยกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. สามเณรภรดล  โพธิยาสานนท์
 
1. นางสาวยุพา  ขอบวนชน
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. สามเณรโบ๊ะดา  บำเพ็ญขุนเขา
 
1. นางสาวยุพา  ขอบวนชน