สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยอินทนนท์ 1
ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงเบญจมินทร์  อินตา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมาพร  ปู่แก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   เขียนปัญญา
 
1. นายณัฐภาส   รุ่งศิริรัตนชัย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดาไร  วงศ์เวชกรรม
 
1. นายณัฐภาส  รุ่งศิริรัตนชัย
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  ดูลอย
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลัยพร  เผ่าพงศ์วนา
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรวิยดา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐภาส  รุ่งศิริรัตนชัย
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.16 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วตา
 
1. นายณัฐภาส  รุ่งศิริรัตนชัย
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัทธมน  พรมรส
2. เด็กชายเอกชัย  สงัดสากล
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิไลวรรณ  ม่อนรักเลขา
2. นายศุภชัย   พฤกษาไพรกุล
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวน่อแอ  ศิลปาภาพ
2. เด็กหญิงศศิประภา  พานสกุลบุตร
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  พิลาศชวนพิศ
 
1. นางสาวศศิธร  สรรพจารย์
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เลาหาง
2. เด็กหญิงมัสรินทร์  เลาหาง
 
1. นางสาวดารารัตน์  ไสยรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันธกานต์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐศาสตร์  คงศรีคีรี
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  โปธาสินธุ์
2. นางสาวนันท์ฤทัย  คำใจ
3. นางสาวพรธิรา  ปันวัง
 
1. นางนันทนา  เทพเสน
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนนิกานต์  ประณิธิวงศ์
2. นายมงคล  โสส้มกบ
3. นายเศรษฐวุฒิ  สุพรรณ์
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ไชยา
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รักธัญกรณ์
2. นางสาววิโพ   พานสกุลดี
3. นางสาวสุรกานต์  พาซู
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชัยอาม
2. นางสาวอังศุมาลิน  มังแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  เจซอ
2. นางสาวเกศริน  สุพอ
3. นางสาวแม๊ะพอ  เตะเซอ
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวคุณัญชา  โสมสุริยฉาย
2. เด็กชายรัฐพล  เป็งเมืองมูล
3. นายสมพงษ์  แชกรี
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชัยอาม
2. นางสาวอังศุมาลิน  มังแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวช่อผกา  พัฒทุม
2. นางสาวทิพวรรณ  นามเป็น
3. นางสาวศิรินภา  โยธวรรณ์
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  ลึเคาะ
2. นางสาวคีราพอ  ชาตรียินดี
3. นายนัฐพงษ์  ดีน้อย
4. นางสาววิมล  ชาตรียินดี
5. นายส่อมู  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชวรรณ  หล้าเจ
2. นางสาวกฎภาพิมพ์  หล้าเจ
3. นางสาวกมลวรรณ  ธุระการ
4. นางสาวจงกลณี  แสวงสุข
5. นางสาวจันทร์วจี   หาญหม่อง
 
1. นายศุภชัย  ถาดนาค
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายโยเอลาร์  สถิรกุลพงศ์
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวหนึ่งฤดี  โคตรปัญญา
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจันทร์แรม  พิลาสชวนพิศ
2. นางสาวเสาวณีย์  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายกิตติศัพท์  ดีน้อย
2. นางสาวสมศรี  กมลสง่า
 
1. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เผ่าพงศ์วนา
2. เด็กหญิงสิทธิกัลยา  รินทา
 
1. นางสาวอำไพ  ฟูไฝติ๊บ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวณลิณี  แชกรี
2. นางสาวมัทนีย์  สิทธิออน
 
1. นายศราวุธ  มาแก้ว
 
29 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเซเหย่  วิหคบรรพต
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
30 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชวรรณ  หล้าเจ
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
31 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - 1. นายชลินทร  ฟูเจริญ
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสมโภชน์   ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์ทา
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวอภิสรา  แสงสีบรรพต
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์ทา
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวอภิสรา  แสงสีบรรพต
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวันเฉลิม  พงศาสัตย์
2. นายแบระบี  หรรษาภิญโญ
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนาย   คำใจ
2. นายวรวุฒิ  จันทร์ออน
3. นายสมเกียรติ  เปียงแลกู
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ดวงคำ
2. เด็กชายณัฐพล  อนุรักษ์ตันติกุล
 
1. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปุ๊ยืน  ชาญชนวุฒิ
2. นางสาวละจ่า  ไพโรจน์พิสถาน
3. นายเลโซ  แสะวา
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพวรรณ์  แชกรี
2. นางสาวธีรวรรณ  มิตรสาธิต
3. นางสาวประภาพร  พามุ
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงวริศรา  เขียนปัญญา
 
1. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐิกาล  สมณา
2. เด็กหญิงรัตนา  ยอดทองเลิศ
3. เด็กหญิงวัลวิภา  โปธิยา
 
1. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรประภา  มูลธง
2. นางสาวนิลดา  จันทนากร
3. นางสาวรัชฎา  ปาสีล้อม
 
1. นายสุทธิพงษ์  กรุณา
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรัฐ  ก้อนแก้ว
2. นางสาวสรัญญา  เวียงสุขเกษม
3. นางสาวสุปริญญา  ก้อนแก้ว
 
1. นายพลชาติ  งามสม
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิยพงษ์  ปรือปรัง
2. นายอิทธิพงศ์  หล้าต๊ะ
 
1. นายณัฐพร  ศรีโน
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกัญญา  ติเจ
2. นางสาวสุดารัตน์  แชกรี
 
1. นางสาวปนิดา  ปันดอน
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพรรษา  จันทร์หล้า
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ใจคำ
 
1. นายณัฐพร  ศรีโน
 
50 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิสราพร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาววรรณนลักณ์  โคตรปัญญา
 
51 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนารีรัตน์   คล่องกระโจนคีรี
 
1. นางสาวธีรภรณ์  ไชยเวช
 
52 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชิดชนก  สิทธิออน
 
1. นางสาววรรณนลักณ์  โคตรปัญญา
 
53 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุควร  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวรัดเกล้า  สุธรรมแจ่ม
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  มาเขียว
2. เด็กชายมิ่งพิมุกข์  คงคำ
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ก๋องขัน
4. เด็กชายเจษฎากร  ธนันชัย
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติชัย  ชาญชนวุฒิ
2. นางสาวณัฐวรา  ประยูรพนา
3. นายอิทธิพล  ดีน้อย
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์